Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa A?k Mesajlar?

Niyet ettim seni sevmeye desem, ALLAH kabul etsin der misin?

Her gece onu dü?ünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye. Cevab?m hep ayn?; O'na do?ru. Cemal Süreyya

B?rak da seni ben seveyim. Yabanc?ya gitmesin gözlerin.

B?rak kendini ak???na zaman?n, insan ya?amak için derin nefes almal?, hadi duymad???m sözler f?s?lda bana, dudaklar?n nemli sesin sevdal?...

Gel beraber alal?m nefesimizi sevdi?im, sensiz bo?az?mdan geçmiyor. Ahmet Arif

Unuturum diye uyudum, yine seninle uyand?m. Belli ki uyurken de sevmi?im seni. Cemal Süreyya

Mutlu olmaya de?il, seninle olmaya ihtiyac?m var...

Korkunç uçurumlara b?rakmak kendimi, uçsuz bucaks?z denizlere atmak isterdim bedenimi. Ama içimde sen vars?n... Ya sana bir ?ey olursa?

Gözlerim kör de?il ama senden ba?ka bir ?ey görmedi?i do?rudur.

O kadar sevdim ki seni, o bekledi?in olmak istedim hep. Kalbinde bir misafir gibi de?il, bir a?k gibi kalmak istedim.

Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekân?m cennet olsun.

Ben senin ellerini hiç tutmad?m, so?uk mudur s?cak m?d?r hayal ettim sadece de?medim.

Kafamda onlarca SEN' varken ben hiç yaln?z de?ilim ki.

K?ymetimi bilmen için gitmem mi gerek! Sevdi?ini anla art?k büyüdün bebek! Masal de?il ki bu a?k ö?renmen gerek! Gitmesi kolay olur zor olan sevmek...

Müsaitsen ?ayet; seninle biraz kavu?maya' ihtiyac?m var...

Ben küçücük bir bebektim "sen" kocaman bir sevda. Ben senin ellerinde büyüdüm "sen" benim yüre?imde...

Beddua edebilirim sana; mesela hayat?ma giri?in olsun da ç?k???n olmas?n diye...

Ayr?l???n, özlemin, her ?eyin bir hazz? var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar. Ömer Hayyam

On parma??nda on marifet olmas?na gerek yok; bir parma??nda yüzü?ümüz olsun yeter.

Kalbimi ba?tan sona kaplad?n, hani derler ya i?ne atsan yere dü?mez. ??te öylesine senle doluyum.

Seninle ilgili hayaller kurarken nas?l gülümsedi?imi görsen, bana a??k olursun.

Beni özlersen gökyüzüne bak. Y?ld?zlar?n kuyru?una kalbimin parçalar? tak?l?. Yaln?zl?k seni üzerse elini kalbine koy gözlerini kapa ruhum orada çak?l?.

Dilerim Allah'tan bir gün kalbin görür; gözlerinin görmezden geldiklerini...

Öyle huzurluyum ki senin yan?nda, sen dertlerin bitti?i nokta, ku?ku buutlar?n? da??tan huzur meltemi, ?efkatin sonsuz ufku, ruhumun sükûn liman?.

Ben sana k?zsam, kendime küserim. Cemal Süreya

Senin olmayacak birini sevdi?in zaman, çift mesai yapar ömrün. Gündüz ya?amaya, gece ölmemeye çal???rs?n...

Nereye gidersem oras? senin yurdun. Çünkü akl?mdan ç?km?yorsun...

Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, zemheri yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...

Tek iste?im senden, anlasayd?n beni az biraz sevseydin bile raz?yd?m ben...

Birisini sevmek ölümü onunla birlikte istemektir. Ya da birisini sevmek ölürken onun yan?nda olmak istemektir.

U?runa ölmek de?ildi istedi?im, u?runda ya?amaya öyle haz?rd?m ki.

Adresim oldun benim. Biliyorsun bunu de?il mi? Al?nyaz?m oldun. Korka korka çald?m kap?n?. Ne yapay?m sevdim seni, sensin art?k ne varsa.

Gönüllerde hasretin var. Yürekler a?k?nla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar.

Ben seni bir kum tanesine ad?n? yazacak kadar de?il sahildeki tüm kum tanelerine ad?n? yazacak kadar çok seviyorum...

Ben seni seviyorum falan diyemem sana. Uyurken s?rt?n? ört, h?z yapma, kavgaya kar??ma, çok içme falan derim. Sen anla.

Tenimi süremedim ben al yanaklar?na busemi konduramad?m baldudaklar?na gamzelim gülüver bana al canim sana feda sevdal?y?m ben sana sevdal?...

Gün bir gün sevdalanm?? geceye. Gecede yakamoz dü?ürmü? denize. O günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? ta ki güne? tutulup gölge dü?ürene dek sevdalar?na.

Suskunlu?umun sebebi isen sevgimin anlam? olmal?s?n. Hayat akl? ba??nda ya?amak için çok k?sa. Zor olan? de?il. Kolay? ve yan?nda olan? ara seni seviyorum...

Kollar? ve bacaklar? olmayan birini sevebilirim. Daha önce kalbi olmayan birini sevmi?tim.

Gül dedi?in nedir ki, solar gider, ate? dedi?in nedir ki, kül olur gider, gün dedi?in nedir ki, geçer gider, ama sana olan sevgim sonsuzdur, ancak mezarda biter!

Tam ?uramda! Bir ?ey var can?m? ac?tan. Sanki tüm dünyan?n yükü bendeymi? gibi.

Bugün; kent so?uktu; ad?mlar?m yava?. Gözlerim dalg?n akl?mda k??. Saçlar?m da bulutlar, an?lar?m da "Sen" vard?n. Yan?mda "Yaln?zl?k" doland?k durduk i?te böyle; ü?üdüm ama beni ü?üten kar de?ildi...

Her ?ey gibi sevdan?n da bir kanunu var. Ve orada ?öyle yazar; "Sevenleri hiçbir kuvvet ay?ramaz. "

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak, ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Ya?mur gökten de?il yerden ya?arsa güne? do?udan de?il bat?dan do?arsa kan k?rm?z? de?il beyaz akarsa i?te o zaman unuturum seni...

Dünyan?n en güzel manzaras?, onun sana bir ?eyler anlat?rken par?ldayan gözleri ve kahkahalar içinde savurdu?u hayat dolu gülü?üdür.

Bir insan nas?l sevilir hat?rlam?yorum. Ö?ret bana. Tut elimden, gözlerimin içine bak, okula ba?lam?? çocu?a alfabeyi ö?retir gibi, k?rk y?ll?k Budist'e namaz k?lmay? ö?retir gibi, sab?rla ö?ret bana seni sevmeyi.

#901

 
© 2015
AŞK