Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa A?k Sözleri

A?k?m?za Nokta Koyma Bitanem Sana Kucak Dolusu Virgül Getiririm...

A?k? Tadan Ö?renci S?n?fta Kalmaya Mahkumdur...

Rabbim Beni Ba?tan Yarat Ayaklar?m Hep Ona Gidiyor...

Sen A?lama Seni A?latmak ?steyenler A?las?n...

Bilki Senden Ayr?ld???m Zaman K?yametim Geldi Demektir...

Seni Sevmek Suç ?se Ben Bu Suçu ??LER?M!!!...

Ben Yolumu Çizdim Ya Sen Yada Ölüm!...

Ya?amak güzel ama sen olmadan asla!!!

A?k? seven de?il sevipte ayr?lan bilir...

Gül ya?mur görmemi?ki Ya?murun k?ymetini bilsin...

Gecenin karanl??? cehennemin s?cakl??? unut art?k ayr?l??? Ölümüne sevmedikmi???

Gerçek sevgi mutlu etmesini bilendedir...

Seni unutmakm? dedin sus günaha girdin!...

A?k?n gözü kördür kime çarpar bilinmez...

Ben Cesurum Cesur Oldu?um Kadar Sana Kulum Sevdi?im...

Ölümü Sevdiren Hasret Hasreti Sevdiren Gurbet...

Sen Benim ?lk A?k?m Son Dura??ms?n...

Yalanc? Bahar?n Yaban Gülü Sevgilim...

Bitti Diye Üzülme Ya?and? Diye Sevin...

Ne Senin A?k?na Muhtaç Nede Senin Esirin Olaca??m...

Sende Seversen Bilirsin Seni Nas?l Sevdi?imi!...

Ke?ke Yaln?zl???m Kadar Yan?mda Olsayd?n Ke?ke Onunla Payla?t???m? Seninle Payla?sayd?m Ke?ke Senin Ad?n Yaln?zl?k Olsayd? da Ben Hep YALNIZ Kalsayd?m!...

Ömür Denen ?ey Bir Vefas?z Ku?tur...

Kilometrelerce Uzakta Olsakda Sevgimiz Ayn? Gökyüzünü Payla?t?kça Beraberiz...

A?k Bir Çilek Beni Unutursan Çok Çek...

Seni Benden Ay?ran Yollara Sitem Etme Seni :Bana Kavu?turacak Yine O Zalim Yollar!...

YAKACA?IM! ?u Kalbimi ?çinde Sen Vars?n Diye Yakmaya K?yam?yorum...:)

Bahar?m Meltemsiz Dallar?m Çiçeksiz De?ermi Bu Hayat Üstelikte SENS?Z!...

?lk Sevgilim De?ilsin Affet Fakat Sonuncu Olabilirsin Dikkat Et...

Y?ld?z?ms?n kaymayacak, güne?imsin batmayacak Hayat?ms?n ya?anacak, umudumsun tutunacak, Bu kalp seni hiç unutmayacak..

Bir p?nars?n içilen ama hiç kan?lmayan, Seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, Özlenen sen, özleten sen. Varken doyulmayan, yoklu?una dayan?lmayan...

Özlemle özlenmektesin, Sen, özlemlerin içinde en çok özlenensin. Özlenenlerin içinde en özelsin..

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. Her ?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; Yalan. Senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsen de unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

Seni dünler için sevmedim. dünler ya?an?p bitti. seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek. seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek..

Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..

Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bil ki ben ölmü?üm.

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen, yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin..Tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m. 21′ imden sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi...

Bir gün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. Hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin.

Bir yudum zehir olsan, biran bile dü?ünmeden seni içerdim, s?rf seninle bir olmak ve seni içimde hissetmek için.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Daha nice zamanlar? beraber geçirmek dile?iyle.

Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için.

?imdi uzaklarda olsan da hayalin yetiyor bana bir gün geleceksin yan?ma o zaman ba?layaca??m ya?amaya..

Gülümsün sen benim dünyamdaki tek nefesim miss kokulu dilberim senin için ölüme giderim.

Sar? saçlar?n güne?in ?????yla birle?ince saf alt?n gibisin a?k?m güzel gözlerinle bana bak?nca hayata ba?l?yorum o anda.

Bir umut serpilsin yüre?ine, bin mutluluk do?sun günlerine, her ?ey kendin gibi ve gözlerin kadar güzel olsun.

?afak vakti ya?an çi? tanesi kadar masum gün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar ç?lg?n ve okyanusun derinliklerindeki inci taneleri kadar özelsin a?k?m.

Sen bir p?nars?n, içilen ama kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, varl???na doyulmayan, yoklu?una dayan?lmayan.

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Sesine mevsimlerin e?ildi?i, gözlerine bahar?n a?lad???, a?lar gibi gülmeni, dokunu?lar gülecek gibi duran yüzünü özledim.

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Geceye inat gün a?armakta, a?aca inat dal ço?almakta, ölüme inat insanlar ço?almakta, bense sana inat seni sevmekteyim inat bu ya hepte sevece?im..

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var.

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen bil ki o, yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...

Bir gül olmak isterdim, dal?mdan koptu?um an yaln?z senin için kopay?m ve yaln?z senin avuçlar?nda solay?m diye bir tanem...

Bu dünyada bir sürü insan var, kimi mutlu kimi mutsuz, kimi gülüyor kimi a?l?yor, ama iyili?e ve güzelliklere lay?k olan tek bir insan var oda ?uan mesaj?m? okuyor.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli?e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara.

Bu gece beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.

Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????msana!..Seni çok seviyorum.

Seni günde 1 kez dü?nüyorum oda 24 saatimi al?yor

- Yol sen olsan yorulmadan yürürüm, rüyam sen olsan hep uyurum, gecem sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesim sen olsan ?imdi ölürüm.

-Hani bir zaman özlemler kalbini s?zlat?r çok istersin çok özlersin ama gidemezsin arars?n ama bulamazs?n. Bilki herkes unutulsada sen yüreklerde kal?rs?n.

-Ya?amak istiyorsan bir umudun olmal?, kalbin varsa bir sevgin olmal?, sevdi?in varsa yaln?z senin olmal?, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmal?...

-Dost unutulmad???n?n unutmad??? için bilir. Dostlar?n hasini buldu?u için k?ymet bilir. Dosta yürekteki en güzel yer verilir. Verilen yeri birtek ALLAH bilir

-Tik tik! Kimse varm?? Ben dili baldan tatl?, yüzü güne?e benzeyen, bak?ld??? zaman sevgiyi and?ran, gülü?üyle cana can katan birisine bakm??t?m oralardam? acaba?

-Art?k bana ermez, göz kendini görmez, hiç kimse belki seni benim kadar sevmez!...

-Hani bir kelebek yakalars?n avucunun içinde, bakmak istersin ya??yormu diye, baksan kaçacak, s?ms?k? tutsan ölecek. ??te böyle bir ?ey seni SEVMEK...

-Sev seni seveni da?da çoban olsa, sevme seni sevmeyeni ba?datta sultan olsa

-Sen sevki sevende sevsin seni

-Benim için seni görmek suya benzer, seni ya?amak ise nefes almaya. Susuz üzgün ya?ar?m ama nefes almadan ASLA...

-Seni y?ld?zlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yak?ns?n bana. Tek fark var onlar bin tane sen B?R tane...

-Gerçek sevgi kötülük gördü?ünde azalmay?p iyilik gördü?ünde artmayand?r.

-Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende

-Dünyada birçok insan var kimi ?u anda gülüyor kimi ?u anda a?l?yor. Dünyan?n bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda ?u anda mesaj?m? okuyor.

-Dostluk dedi?in matematiksel olmal?. Sevinci çarpmal? üzütüyü bölmeli, geçmi?i ç?karmal?, gelece?i toplamal?. Dost dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?...

-Buralarada senden çok, bir görsen anlars?n...Oralarda benden yok bir dü?ünsen anlars?n. !!

-Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir.

-Gidenler yokluklar?yla de?il, giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler

-Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, oda sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.

-Deniz kenar?ndaki çak?l ta?lar?n? birer birer topla. Sonra yine birer birer atars?n. Baz?lar?n? atmaya k?yamazs?n i?te sen o k?yamad?klar?mdas?n.

-Sen hayata ne verirsen hayat sana senin verdi?ini geri verir. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama hayat bana ummad???m kadar de?erli olan seni verdi. CANIM DOSTUM.

-Hayat?n sebebi sevgi ise, sevgi payla?mak ise, payla?mak dostluk ise, dostluk hat?rlamak ise unutulmad?n. SEN? SEV?YORUM...

-Yürekler kar??l?kl? bekleyi? içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi dü?ünürken ben seni özledi?imi söyledim bile...

-Neyi ?slatmaya çal???yorsun. Toprak ?slak, yaprak ?slak, ben ?slak. E?er ?slatmak istedi?in gözlerimse onlar zaten ?slak

-Seni severim, seni seveni de severim ama seni benden çok seveni AsLa

-Sevmek suç ise cezam? idam isterim.

-Kalbim seni unutacak kadar adi ise, ellerimde onu parçalayacak kadar asildir.

-Sana gülüm diyorum gülü sevdi?im için. Güle benzetmiyorum çabuk soldu?u için.

-Kül olmu? ate? yanar m?, buz tutmu? su akarm?, bu gözler seni sevmi? ba?kas?na bakarm? ? ...

-Bo? hayaller kurdum inand?m sana, mutluluk yerine dert verdin bana

-Sana her ?eyimi veririm diyemem çünkü her ?eyim sensin

-Güne?in bile buz tuttu?u bir yerde yanan bir ?ey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir

-Bak??lar vard?r insan? ömür boyu a?latan Yollar vard?r a??lmas? güç olan Kalpler vard?r ac?larla parçalanan Ve insanlar vard?r ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte b?rakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan...

-Anlat?lmaz bir duygu ?ngilizce LOVE YOU, Frans?zca JOTEM, Arapça HAB?B?, ama ben sana Türkçe söylemek istiyorum SEN? SEV?YORUM... Dünyada 2 renk gül olsun. Biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun ben seni unutursam beyaz kefenim olsun.

-Ezelden ecele Ecelden kabire Kabirden hazire Hazirden cennete Girece?iz biz

-Hayat 3 ?eyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim sensin diye, kalbimi sevdim seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim belki seversin diye...

-Bir gece titreyerek uyan?rsan Bil ki resmini öptü?üm and?r... Bir gün ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden Bil ki bir tanem yoklu?undan öldü?üm and?r...

-Bugünde yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m, kendini yaln?z hissetti?inde elini yüre?ine koy BeN hEp OrDaY?M

-S?k?nt? çekecek kadar gücüm, ac? çekecek kadar sabr?m kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vard?r.

-Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r.

-Hasretinle da?lar? delece?im Bu a?kla kendime gelece?im Bir ömrüm daha olsa inan Yine bir tek seni sevece?im

-Ad?n? kalbime a?kla süsledim, y?llar y?l? bir tek seni dü?ledim, bilmem ki nas?l bir günah i?ledim, selam?n geliyor sen gelmiyorsun

-Ya?ad???m her an Seni özlemeye itiyor beni A??r geliyor yoklu?un Bekledi?imsin, özledi?imsin, özlemimsin

-Sen kalbime giren bir sevda kur?unusun, seni ya orada b?rakacaklar ya da ç?kar?rken can?m? alacaklar

-Sevgilerin en güzeli seni sevmek Özlemlerin en güzeli seni özlemek Ve hayat?n tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek

-Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek Bir hasret vard?r çekilmeyecek, Bir de ölüm vard?r bir gün elbet gelecek Ama sana olan sevgim ne ölecek ne de BiTeCeK

-Sen bir p?nars?n içilen ama kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, varl???na doyulmayan, yoklu?una DaYaN?LmAyAn...

-Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin. Sen varya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin. -Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun ?. Benim art?k bir gökyüzüm var...

-Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Çünkü sen benim için daima TeKs?n

-Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?. Ben seni bugünde sevmeyece?im çünkü bugünde bitecek. Ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar HiÇ BiTmEyEcEk...

-Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?

-Kald?rmay?n cesedimi o yar gelsin görsün beni, s?zlas?n küçük yüre?i, sonra orda gömün beni

... -Sen yoksan her ?ey eksik, sen varsan her ?ey tamam!

-Sevilenler sevilmeye muhtaç olduklar? için de?il sevilmeye lay?k olduklar? için sevilirler. -SEVG? HAK EDENE VER?L?R

-Giden gitmi?tir gitti?i gün benim için bitmi?tir... -Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler SEVG? için... Uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama uNuTaMaZsIn

-Ecele sözlü ölüme nikahl?y?z, tesadüften do?duk ya?amak zorunday?z, de?il midir hepimizin sonu bir avuç toprak, korkumuz ölümden de?il dostlar taraf?ndan unutulmak

-Zaman; bekleyenler için çok yava?, korkanlar için çok h?zl?, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok k?sad?r. Ama sevenler için SONSUZLUKTUR

-SeVmEk öLmEkTiR bEnCe, BeNdE sEvMi?Tim öLmEdEn ÖnCe

-A?k seni seviyorum demek de?il, seni seviyorum derken titreyebilmektir

-Ölüm nas?lsa birgün gelecek, vars?n sevgim u?runa olsun

-Ya ben fazlay?m ben dünyada yada bu dünya sensiz fazla bana...

-Ne senle oluyor nede sensiz...

-Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...

#1741

 
© 2015
AŞK