Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa A?k Sözleri

K?sa A?k Sözleri 2014 sayfas? -

Ad?n? kâ??da yazam?yorum, gün olur yerlere at?l?r diye... Ellerim tutmuyor çizemiyorum, resmini görenler tutulur diye.
Kural bu: En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma;
Vedalar ac?tsada, bazen gitmek gerekir..
"Ya tam açacaks?n yüre?ini, ya da hiç yeltenmeyeceksin!
Grisi yoktur a?k?n, ya siyah?, ya beyaz? seçeceksin."
Bazen bu yüre?e bu kadar ac? fazla deriz kendi kendimize...
Ama hata bizde; küçücük yürekle kocaman sevmi?iz, ne haddimize!
Bizi bizden ba?kas? zaten ay?ramazd?. Bize bunu bizden ba?kas? yapamazd?. Ah be sevgili ; hamd?m belki ama pi?tim yand?m. Zaten beni senden ba?kas? yakamazd?.
[ Hz. Mevlana ]
Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildi?im kadars?n; dahas? yok..
"Ž"Bi hayli k?rg?n?m..Kime oldu?unu, neden oldu?unu bilmeden..
Belki hayata, belki kendime, belkide dilimden dü?meyen ke?ke'lere"
Bunca kalp k?r?kl?klar?na ra?men küçüklü?ümde yapt???m gibi rüzgar? arkama al?p ba??rmak istiyorum hayata: "Ac?mad? ki !"
"Ž" Asla A?k Ac?s? Çeken Birine A??k Olmay?n. O Ki?i Yaral?d?r Ve Yara Band? Olarak Sizi Kullan?r. "
-A?k ne zaman biter biliyor musun ? Bitti dedi?inde yüre?in ac?m?yorsa...
A?k köprü kurmakt?r...?nsanlar köprü kuracaklar?na duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar...
"Bahtiyar ol, gözüm yok, Rabbim verir sabr?n?... Bu hesap böyle bitsin, "helal" ettim hakk?m?.."
Çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlar?ndan kay?p gidecekmi? gibi, Hemde hep senin kalacakm?? gibi...
Erkekler deli gibi a??k olurlar, zamanla ak?llan?rlar.
Kad?nlar ise ak?ll? gibi a??k olurlar, zamanla delirirler
Hala korkular, renkler ardinda misin? Cirkinle güzel secmek kaydinda misin? Oldun diyelim Zemzem, ya da ab-i hayat Birgün öleceksin yar, farkinda misin?
Ey gözya??..
Madem ki, gözümün kap?s?ndan ç?kt?n, gidiyorsun, bari sevgilinin kap?s?na git de, ba??n? onun e?i?ine koy!
Ey fatihin fethetti?i ?ehir ben bir yüre?i fethedemedim ?imdi en az bizans kadar yeni?im kendime..
Namusun önemini ö?rendim evde...
Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk oldu?unu;
Gerçek namusun, günah elinin alt?ndayken,
Günaha el sürmemek oldu?unu ö?rendim.
Sadece Öyle Kal....., Mademki Uzak Senin ?ehrin...!, Gözlerinide Kapamana Gerek Yok...! Zaten Kör Misalisin....!
Dediler ki: Gözden ?rak olan gönülden de ?rak olur.
Dedim ki: Gönüle giren gözden ?rak olsa ne olur..
Mevlana
"A?k nasip i?idir, hesap i?i de?il! A?k aday??t?r, aray?? de?il!
Sen adanm??san ve yanm??san bu u?urda, a?k seni bulmaya gelir!"
Hz.Mevlana.
Yanl?? ki?iye "senden elektrik ald?m" dersen, Nas?l biri oldu?unu sana faturay? kestikten sonra anlars?n..!
Ertesi gün sana kavu?mayaca??m için, uyumad???m geceler var benim.
Tiryaki gönlümde olmas?n ku?kun...Tek sana müptele...tek sana dü?kün...
Ard?ndan bir a??t yakal?m a?k?n...Ad?n? elveda koyal?m gitsin...
Ben seni nas?l incitebilirim? Aya??na bir öpücük konduray?m desem,
kirpiklerimin dikeni aya??na batar da rahats?z eder diye korkar?m...
?ems-i Tebrizî..
A?k?n Hikâyesini, Durmaks?z?n Feryâd Eden Bülbüle De?il..Sessiz Sedas?z Can Veren Pervanelere Sor..
Sevgin nefrete dönü?ünce bu sana ancak yük olur. Muhakkak sadece hamallar yük alt?nda güzel yürür.
Huuu. Sen, bu sevdaya doymu? hiçbir A??k gördün mü?
?çin de bulundu?u, yüzüp durdu?u denize doymu? bal?k gördün mü?"
Hiç bir cümlede i?te? bir fiil olamad?k seninle, ne sol yan?mda bir s?fat vard?, ismime musallat, ne de bir zamir senin yerine...
Devrik olurduk, her cümleye devrilirdi sevdam...
Seviyorum yazard? kalem bir zaman, o da parantez içinde bir (yalan)!!!
Hiçbir mal sizin de?il, neyi bölü?emiyorsunuz ? Hiçbir can sizin de?il,
niye dövü?üyorsunuz ?
Oysa "Allah sevdi?ine kavu?tursun."
diyen hiç bir dilenciyi bo? geçmemi?tim ben...
Edip Cansever
?K'la bakarken uzaklara. SEN'sizli?e üzülüyorum sananlar olmasa gülemeyecektim belki de. Biz SEN?NLE ayr?ld?k... A?K'la degil ki..
Çorap de?i?tirir gibi sevgili de?i?tiren, her yeni ili?kide temiz sayfa açt?m diyenlere sesleniyorum:Sizin defter kaç ortal??
A?k Topuklar?ndan Etine Kadar ??lemi? Bir Nas?rd?r.
Ya Can?n Ac?ya Ac?ya Ad?m Atacaks?n ya da Can?n? Ac?ta Ac?ta Söküp Atacaks?n.Her ?ki Yolda da Tek Bir Gerçek Olacak....Can?n Çok Ama Çok Ac?yacak..
[Hz. Mevlana]
Gülü?ünde bir mana var saklayamazs?n.. Kime niyet kime felaket bu a?k.. Anlayamazs?n.. Ac? çekmekten ödü kopuyor herkesin.. Oysa biraz da ac?d?r a?k?n mayas?.. Kaç?namazs?n..
Y?lmaz Erdo?an.
Bir Ve tek Sözümsün Sen benim Hayataki Tek Gözümsün Seviyorum Seni Bebe?im Sen Benim özümsün.
A?k? Sana Dair ?ark?larda Ar?yorum Ama Hiç bir ?ark? Seni Anlatam?yor Bana Sen Kelimelerle Anlat?lamayan insans?n..
Nefes Ald???m her Zaman isminle hayata Ba?l?yaca??m A?k?m resmine bak?p dua edicem bebe?im.
?imdi Seni Dü?ünüyorum Gülü?ünü gözlerini ve bana A?k?m deyi?ini.
Ben A?k? uzaklarda De?il bebe?im Senin Gözlerinde Arad?m Ellerinde Hissettim Nefesinde Fark?na Vard?m.
Ç?kar Beni Dipsiz Kuyular?n Karanl?k Sessizli?inden Kalbinle ???k Ver hayat?ma gözlerinle heyecan ver damarlar?ma A?k?m.
Seninleyken K?sa Süreli Zamanlar?m?zda uzun ömürlü An?lara imza At?yorum bebe?im.
Benim için Hayat Sen, Nefes Sensin bebe?im.
A?k?n nedemek oldu?unu bilen tek insans?n seni bu yüzden seviyorum
A?k Seninle Ya?anacak Kadar Güzel Sensiz Ya?anmayacak kadar iLLet bir Ac? ve tutku.
E?er Dünyada A?k Olmasayd? Kimsede Ac?ma Vicdan Duygusu Olmazd?.
Bir gülü?üne Bu Hayat?m? fedaa Ederim Klasik Laflar?n Tek Kral?y?m.
Odalar?mdaki Sessiz ve Bo? Duygular?n Adam? Oldum, Seninle Hayat Buldum Ve Sensiz yeniden Odamda i?e yaramaz Oldum.
Gel Bu Hayata Birlikte Gülelim hayat Bile K?skans?n A?k?m?z? inad?na güLeLim hayata Belki ozaman anLar Ac?lar?n içinde Gülmeyi..
Sen Zaten Art?k içimde bir Alevsin Kalbimde Merkezsin beynimdeki Dü?üncelersin Nefesimdeki Ses'sin, Sen benim içimdeki BEN'sin A?k?m.
Terk Edilmi? Sohbaharlar?n Duygusuz Kalm?? Veysimlerin Adam?y?m bana Yaz Ya?atmak iStermisin Bebe?im?
Gülsün Yüzün üzülmesin S?cak kals?n Ellerin titremesin bana baks?n gözlerin Gülsün Yada A?las?n Ama Sadece Bana Baks?n A?k?m..
Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmad?m Seni Severek Ya?ad?m Seni Bekliyorum Hayat?m.
Sen Benim A?k Oyunum De?il Hayat?mdaki En Büyük Oyunsun Bebe?im, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.
Sana Verece?im tek Emanet kalbim kald? ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.
A?k Gözlerinde Cenneti Ya?amak A?k Sözlerinde hayata tutunmak ve A?k Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Can? iLe ya?amas?.
Ben kalbimi Sana Sende Ellerini bana Ver A?k?m Hayat K?sa Sanada banada Kalmaz Bu dünya.
Sen K?sa hayat?m?n öz A?k?s?n Sen Sözlerimdeki Tek Canl?s?n A?k?m..
Seninle Olan Dünyay? Ve Seninle ya?anacak Hayat? Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebe?im?
Herzaman Senin hayalinle girdim Yata?a Senin Ad?nla Uyand?m Her Sabaha Sen hayats?n benim için unutma.
Tut Elimden A?k?m Cesaretin Varm? Bakal?m öLüm benim di?er ad?m..
Sen Sadece Sözlerimde De?il Hayat?mda ve bedenimde ya?att???m iLah?ms?n..
A?k So?uk bir Sabah?n Melteminde S?cak Rüzgarlar?n Esmesidir.
A?k insan? Hayata Ba?lar Hayat iSe insan? A?ka Ba?lar.
A??k Olan Bir insan herzaman Mutludur.
A?k u?runa öLünecek kadar ?ehvetli Bir Duygu Geceleri A?latacak kadar Duygusal Duygu Yo?unla?mas? Hissettirir.
Herkez A??k olabilir fakat Herkez A??k oldu?una Sad?k Olmaz.
Ben Seni Sevdim ben Sana Hasret kald?m ben Sana yetim kald?m Ama Ben hep Seni Sevdim A?k?m...
Kalbimin en ince damarlar?nda hissediyorum seni bebe?im
A?k?m? Anlatsamö hayk?rsam Dünyaya, Dünya Yine Dönecek umars?zca, Beni Sadece Sen Duy Sen Anla Bebe?im.
A?k? Gözlerine Bakarak Ya?amak Sözlerine Bakarak Hayata Ad?m Atmak isterim A?k?m.
Ben Seni uzun Gecelerde Sabahlarken ismini Duvar?ara Yazarak Sevdim A?k?m.
A?a??dan sizde gönderiniz.
Suskunlugumun Sebebi Isen Sevgimin Anlami Olmalisin. Hayat Akli Basinda Yasamak Icin Cok Kisa.zor Olani Degil.kolayi Ve Yanida Olani Ara Seni Seviyorum...
Birak Kendini Akisina Zamanininsan Yasamak Icin Derin Nefes Almali Hadiduymadigim Sozler Fisilda Bana Dudaklarin Nemli Sesin Sevdali
Gun Birgun Sevdalanmis Geceye. Gecede Yakamoz Dusurmus Denize. Ogunden Bugune Geceyle Gunduz Ayrilmaz Olmus Taki Gunes Tutulup Golge Dusurene Dek Sevdalarina.
Kiymetimi Bilmen Icin Gitmem Mi Gerek!sevdigini Anla Artik Buyudun Bebek!masal Degil Ki Bu Ask Ogrenmen Gerek!gitmesi Kolay Olur Zor Olan Sevmek
Ruyalarini Papatyalarla Yatagini Gul Yapraklari Ile Susledim Uzerini Sevgimle Ortup Kabuslarin Ben Aldim Ki En Tatli Ruyalari Goresin!
Adini Yazmisim Kalbime Silmeye Kimin Gucu Yeter.seviyorum Seni Yasakta Olsa Ayirmaya Kimin Gucu Yeter.aklimdan Cikarsalarda Kalbimden Cikarmaya Kimin Gucu Yeter
Aski Bir Tiyatro Dediler Herkeze Bir Rol Verdileren Zoru Bana Nasipmis Once Sev Sonra Unut Dediler Bense Rolumu Iyi Oynayamadim Sevdim Ama Unutamadim!
Korkunc Ucurumlara Birakmak Kendimi Ucsuz Bucaksiz Denizlere Atmak Isterdim Bedenimi. Ama Icimde Sen Varsin... Ya Sana Bisiy Olursa!
Yagmur Gokten Degil Yerden Yagarsa Gunes Dogudan Degil Batidan Dogarsa Kan Kirmizi Degil Beyaz Akarsa Iste Ozaman Unuturum Seni...
Oyle Bir Yurekki Yanmaz Yurek Denirmi Ona Oyle Bir Gozki Aglamaz Goz Denirmi Ona Oyle Bir Insanki Isyan Etmez Insan Denirmi Ona Oyle Bir Volkan Ki Patlamaz Volkan Denirmi Ona Soyleyin Bana....
Kullenmis Gonlume Sen Kozu Verdin Darginken Herkeze Baris Getirdin Askin Atesiyle Cole Cevirdin Tutusur Bu Gonlum Gordukce Seni. Her Gece Yalvaririm Yuce Allahima Gonlunu Sevgime Acmasi Icin Nefesin Yapisir Benim Bagrima Her Gece Ruyemda Optukce Seni
Gul Bahcesinde Gecsede Omrum Inan Ustune Gul Koklamam Gulum Seni Koklamak Olsada Olum Ugrunda Olmeye Deger Gulum...
Sevgim Sinirsiz Ama Anliyabilene Dostlugum Sonsuz Ama Paylasabilene Sen Harikasin Ama Benim Oldugun Surece
Dunyada 2 Renk Gul Olsunbiri Kirmizi Digeri Beyazsen Beni Unutursan Kirmizilar Solsunben Seni Unutursam Beyazlar Kefenim Olsun.
Yalnizlik Gecelerinumit Bekleyenlerinhayal Caresizlerinyagmur Sokaklarin Tebessum Dudaklarin Sen Ise Yalniz Benimsin Birtanem...
En Buyuk Okyanusta Bir Su Damlasi Olmakucsuz Bucaksiz Sahilde Bir Kum Tanesi Olmak Ama En Onemlisi Milyonlarca Insanin Icinden Senin Sevgilin Olmak...
Kalbimde 3 Cicek Yetistirdim.sevmeksevilmek Ve Beklemek.sen Bunlardan Ikisini Kopardin.bana Sadece Biri Kaldi Beklemek Beklemek Beklemek
Koca Bir Okyanusta Bir Su Damlasi Olmak Yada Ucsuz Bucaksiz Bir Sahilde Bir Kum Tanesi Olmakama En Guzeli Milyonlarca Ademoglunun Icinde Senin Sevgilin Olmak.
Birgun Dudaklarin Kurursa Okyanusu Getiririm Sana Aksam Ayazinda Titrersen Gunesi Getiririm Sana Eger Gonlun Bir Sevgi Ararsa Kalbimi Sokup Getiririm Sana...
Beni Ozlersen Gokyuzune Bak.yildizlarin Kuyruguna Kalbimin Parcalari Takili.yalnizlik Seni Uzerse Elini Kalbine Koy Gozlerini Kapa.ruhum Orada Cakili.
Askin Yolunda Tam Yirmi Yil Gecti...ama Yolun Haritasi Hala Cizilemedi.bazen Muzaffer Oldumcogu Kez Fethedildim.yirmi Yil Gectihala Birinci Sayfasinda Ask Defteri...
Seni Bulmaktan Cok Aramak Isterim Seni Sevmeden Once Anlamak Isterim Seni Bir Omur Boyu Bitirmek Degil Sana Hep Yeniden Baslamak Isterim
Ben Seni Dun Sevmedim Cunku Dun Bitti Ben Seni Bugun Sevmedim Cunku Bugun Bitecek Ben Seni Yarin Sevdim Cunku Yarinlar Hic Bitmeyecek.
Bilirim Sonu Yok Bu Askin Sensiz Gecen Gunlerin Eriyip Guze Dondu Omrum Ustuste Kac Olum Ne Zaman Bir Ben Dusunsem Boyle Sere Serpeyim Ne Zaman Bir Bir Sen Dusunsem Nezaman Bir Yar Dusunsem Yuregim Sizlar Her Aksam Gel...
O Bir Yolcu Sen Bir Hancigordugun En Son Yalanci Icindeki Derin Sanci Gitmez Dedimkaldi Gonul.. Sen Istedin Bwn Dinledimsenden Ayri Olmaz Dedimen Sonunda Ben De Sevdim.simdi Beni Kurtar Gonul..
Onun Guzelligini Herkes Goruyorsa O Bence Az Guzeldir.herkes Biliyorsa O Bence Hic Guzel Degildir.onun Guzelligini Yalniz Ben Goruyorsam Bu Sevgidir.onun Guzelligini Yalniz Ben Biliyorsam Bu Asktir.hic Kimse Bilmiyorsa Bu Yanlizliktir.
Gonlumde Bir Cicek Acti Adini Mutluluk Koydum Kopardilar.. Gonlumde Bir Cicek Acti Adini ^^ask^^koydum Soldurdular.. Gonlumde Son Bir Cicek Acti Adini Izdirap Koydum Ne Koparan Nede Solduran Oldu...
Oyle Huzurluyum Ki Senin Yaninda Sen Dertlerin Bittigi Nokta Kusku Bulutlarini Dagitan Huzur Meltemi Sefkatin Sonsuz Ufku Ruhumun Sukun Limani ...
Ben Kucucuk Bir Bebektim "sen" Kocaman Bir Sevda..."ben" Senin Ellerinde Buyudum "sen" Benim Yuregimde...
Ayrilik Adini Nereden Cikardinbir Defa Degil Bin Defa Canimi Aldinbu Bedenimi Sensiz Yasar Mi Sandinhata Yaptin Sevgilimburda Yanildin...
Bir Cocugun Bir Masala Kandigi Gibi!.gulum Senin Gozlerine Kanmisim Gunesin Yeryuzunu Yaktigi Gibi Gulum Senin Gozlerine Yanmisim Gel Yagmur Ol Gozlerimi Islandr Basimi Dizlerine Yaslandir Delirmisim Sende Beni Uslandir...
Neden Sonra Farkina Variyorsun Etrafindaki Issizligin Arkadasmis Dostmusne Ariyorsun adresi Bellimi Vefasizligin...
Gitmez..gozleri Oylece Parlar Yildizlarda!!! Sinmistir Kokusu Saclarinin. Her Sabah Gozlerini Onunla Acarher Gece Onunla Kaparsin... Unutulmaz..unutamazsin ...
Sen "icerideyken" Ben "disarida" Seni Bekleyecegimkaranlikta Siril Siril Akan Bir Suyun Golgesi Gibi.....suratindan Akan Saflik Derinlik Olacak Belki De Gorunmeyen Icimde...
On Gunesi Yan Yana Koysam Bir Cember Yapsam. On Cemberi Ust Uste Koysam Bir Cubuk Yapsam. Ortasina Da Seni Koysam Bin Defa Yansan Da Canlansan: Bana Yaptiklarin Icin Cehennemde Cekeceklerine Denk Olmazdi...
Tenimi Suremedim Ben Al Yanaklarina Busemi Konduramadim Bal Dudaklarina Gamzelim Guluver Bana Al Canim Sana Feda Sevdaliyim Ben Sana Sevdali...
Anilar Igneler Her Gece Yuregini...olmayacagini Bile Bile Dilersin Eski Gunleri. Ama Sende Bilirsin Suan Gecen Saniyenin Bile Bir Daha Geri Donmeyecegini...
Gece Yalnizdi Ona Bakan Sadece Yildizlardi...onu Izleyen Ve Onu Isteyen... Bu Yuzden Sevgi Dogdu. Yildizlarla Gece Sessizce Bulustu. Ve Sonunda Ask Bulundu... Olundu...
Yasamak Gecenin Tum Karanligina Ragmen Bugulu Bir Cama Gunesi Cizebilmektir Yasamak Direnmektir
Dudaklarin Gibi Sicakti..kahveyi Biraktim.. Dumaninda Hayalin Vardi..sigarayi Biraktim.... Ruyalarimda Sen Vardin Uyumayi Unuttum Bir Seni Unutamadim
Bir Kelimenin Yanina Bir Kelime Gelince Bir Sesin Yanina Bir Ses Gelince Bir Insanin Yanina Bir Insan Gelince Buyurler Buyurler Olumden Once
Bir Masal Kusu Konarsa Duslerineduslerin Hukmederse Yuregine Dusersen Sahra Collerine Aradigini Bulamazsin Sevda Cemberinde
Ama Coskun Ama Yorgun Bir Yil Daha Geciyor Yasamdan Tum Mutlu Yarinlar Seninle Olsun Sevgilerin Guzeli Ile Yogrul Dogum Gunun Kutlu Olsun
Biz Isyankar Sokaklarda Buyuduk Anlamayiz Bazilari Gibi Balli Ekmek Yemekten Biz 15 Yasinda Dunyaya 18 Yasinda Kasip Kavurmakta Olan Asklara Isyan Ediyoruz.bilmeyiz Kaygan Pistte Dans Etmeyi satmayiz 10 Kurus Icin Sevdiklerimizi
Her Seferinde Kalbim Baska Bir Isyan Cikariyor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Soker Ayaklarimla Cignerdim... Ama Elimde Degil Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Sokup Cigneye Bilmek... Yapabildigim Tek Sey Seni Sevebilmek
Yasamak Icin Bir Sebep Demisti.deniz Demistim.oldu Demisti.bense Maviligi Kastetmistim
Bir Aski Paylasmak Icin Cok Gecbir Paylasima Asik Olmak Icinse Erken.bir Sevda Yerimden Vurdu Zaman.simdi Sana Soylenecek Tek Bir Cumlebende Sana Yetecek Kadar Ben Kalmadi..
Agladiginda Gozlerinden Akan Yas Olmak Isterdimyanaklarini Opmek Icin. Gunes Her Sabah Doguyor Ben Ise Sensiz Hergun Biraz Daha Batiyorum.
Ben Alisilmis Seyler Sevmem Bilirsin. Yasamaksa Diledigim Gibi Yasamaliyim Sevmekse Gonlumce Sevmeliyim. Kendi Ellerimle Yazmaliyim Alinyazimi Olmekse Istedigim Anda Olmeliyim..
Yalniz Aciga Cikan Isigi Gorebiliyorsan Yalniz Soylenen Sozu Duyabiliyorsan Ne Gorebiliyorsun Ne De Duyabiliyorsun... Kaybolan Umitlere Baglanmamalisin Dogacak Umitleri Henuz Kaybetmedik Ki.
Bir Gun Kirlarda Gezerken Eline Bir Papatya Al Ve Seviyor Sevmiyor Yapmaya Basla.seviyor Cikarsa Inan Ama Sevmiyor Cikarsa Inanma.cunku O Sadece Bir Papatya
Gozlerin Dalsa Bilki Dusundum Seni Kulagin Cinlarsa Bilki Andim Seni Gece Uyanirsan Bilki Resmini Optum Yaslar Dokulurse Gozlerindenbilki Sensiz Oldum!!!!
Bahcelerde Seftali Kayisi Yedi Askin Ugurlu Sayisi Yedi Yildir Hasret Kaldim Sevdaya Yeter Artik Yalvardigim Mevlaya
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m
sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...
Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin
Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!
Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer
Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram
?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse
Sen benim ruhsatl? sevdam ben senin sevda ke?in seni sevmek ya?amaksa ben hiç ölmedim
Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar.. Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar.. Ta?a topra?a seni yazd? bu eller.. Ah sevmenin de?eri bir bilseler
A?k?n zehir olsa içmezsem, yolun ölüm olsa dönersem, senin için bu candan vazgeçmezsem namerdim.
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Gönülden gönüle att?n kendini bir heves u?runa satt?n sevgini her geçen yolcuya açt?n kalbini art?k bir hanc?dan fark?n kalmad?
Bir damla gözya??n olmak isterdim yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?ndan ÖPMEK ?Ç?N...
Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...
?nan senin yan?nda sanki birbirimizden çok uzaktaym???z gibi geliyor bana.Yaln?zl???m? seviyorum çünkü ancak o zaman seni yan?mda hissediyorum.
Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.
Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, "yar?n ne olacak diye"korkuyla uyumaya çal??mak.Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?
Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...
Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...
Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bitanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde
Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!
Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...
Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.
Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!!
Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!
Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???
Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi.(SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi.(SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi.(SEN? UNUTMAYI)
A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...
Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..
Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim.Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.
?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.
Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.
Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...
Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin
Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r

#2747

 
© 2015
AŞK