Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa En Güzel Sözler

Hayat deniz kenar?nda kumdan kaleler yapmaksa e?er, dalgalar?n onu y?kaca??n? hesaba katmamakt?r ya?amak

Hasretin yüre?imde bir alev gibi büyürken. Hayalin içti?im sigaran?n duman?yla birlikte sarar bedenimi. Ah deli yar sen yokken yan?mda.

Ays?z gecelerde y?ld?zlar nas?l kalm??sa bo?lukta öyleyim sensiz kal?nca. güne?ten önce toprak nas?l ihtiyaç duyuyorsa suya, yüre?imde öyle sana.

Her ?nsan Yaln?z Kalabilir Ama,

Her ?nsan?n Dertlerini Payla?aca??,

Bir Yüre?i Vard?r....

A?lamak Yok Yüre?im.....

Seni sensiz ya?amak en kötü kader olsa gerek ey benim hasret kokan sevgilim bu ayr?l??a dayan?rm? yürek gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni ya??yorum seninleyim ve TEK...

Kar?n beyaz?n? sevdim tenin diye. Gülün k?rm?z?s?n? öptüm dudaklar?n diye. Kömürün siyah?n? sevdim saçlar?n diye. Bütün bunlar? senin için yapt?m Belki birgün seversin diye...

A?k, bir gülü avuçlamaya benzer, ellerin kan içinde kal?r, ama.... dikenin hesab?n?, gülden soramazs?n......

ya?amak ad?na ne varsa vazgeçtim hepsinden

sen yoksan bende yokum

ben yoksam a?k yok bu ?ehirde...

Hani geceden sonra do?ar ya güne? akl?ma ilk sen gelirsin sonra bir çi? tanesi olup yüre?ime dü?ersin gün gelir her?ey biter ama sen bendeki ilk bitmeyensin

Oysa Saçaklarda Titreyen Bir Serçenin Ekmek Tanesine Kanat Ç?rpmas?.. ve Bir Anne Duas? Kadar ?çten Sevmi?tim Seni!!!

Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Güzel gören güzel dü?ünür, güzel dü?ünen hayat?ndan lezzet al?r

Bir ka??t birde kalem verim sana , ne yazmak istiyorsan kendin yaz sana , silgimi bo?ver mektup de?il bu kader!!!

Ölürüm de unutmam diyordun. Ne oldu sevgilim hangimiz öldük...

Birgun gözlerin uzaklara dald???nda ben gelirsem akl?na bir rüzgard? esti geçti bir oyundu oynad?m ve bitti dersin. Bense seni her an???mda bir rüzgard? esti gecti bir yalanc?yd? oynad? ve gitti derim

Sözlerin büyük, yüre?in küçük! Hatalar?n yanl??lar?n çok, do?rular?n yok! Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!

Sen y?ld?zlar kadar parlak ve güzelsin, ama aran?zdaki fark onlar milyonlarca, sen ise bir tanesin...

Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler

Ke?ke yaln?zl?g?m kadar yan?mda olsayd?n, ke?ke yaln?zl?g?mla payla?t?klar?m? seninle payla?sayd?m, ke?ke ad?n yaln?zl?k olsayd? ve ben hep yaln?z kalsayd?m..

Çölün, suya özlemi, benim sana olan A?k?m?n yan?nda H?Ç KALIR

?u çe?menin haline bak. Su içmeye tas? yok. K?rma insan kalbini, yapacak ustas? yok..

Rüzgara kar?? duram?yorsan, yelkenlerini ona göre ayarla, ve unutma ki, hayat, çekti?in ac?larla de?il, gemiyi limana getirip getirememenle ilgilenir.

sevipte a?lamayanlar, "ben sevdim" demesin!!!

Öylesine bir heves degildi belki, ama zamanla gelir gecer. Zaten ne yasad?mki senle adam gibi kayda deger. Birgün arkana bile bakmadan terk edip gideceksen eger. Kafana takma beni sen Mutlu Ol Yeter.

Dün gece birini gördüm rüyamda gözleri ya?l?

Belki dertli dertli derdin ne demeden

Ya?lar döküldü gözlerinden anlad?mki oda bizden

SEV?PTE SEV?LMEYENLERDEN

Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

Zaman gece yar?s? yine seni dü?ünüyorum ?slak gözlerim camda belki gelir diyorum hani bir ?ark?m?z vard? ya yine onu söylüyorum öyle sevmi?im ki unutam?yorum

Ya?l? boya resimlerine benzemiyor bu ?ehrin sokaklar? içimde garip bir his var ya içimde ölen birileri var ya da yan?mda birileri eksik!!!!!!! "‹

bir umut doludur bakan gözlerin

ya a?lat?r ya güldürür

bir çaredir sözlerin

ya ya?at?r ya öldürür

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Maviler giyip deniz olsan, sar?lar giyip do?a olsan, ye?iller giyip bahar olsan. Ve birgün e?er sende istersen, Beyazlar giyip benim olsan.

Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...

Belki da?lar?mda çi?demler açar, uyur kar alt?nda yediverenim. Bir gözya??d?r ya?murlar?m, gülerken a?lat?r su verdiklerim...

A?k a??k oldu?unu hissetdi?in anda de?il, kar?? tarafa hissettirdi?in anda ortaya ç?kar..!

Ne bulutlardan yap?lm?? bir taç, ne sonsuz mutlulu?a ilaç, sana tüm dünyan?n zenginli?ini vadetmiyorum. Sana umudumu, sana dostlu?umu, a?k?m? ve her?eyimi, al veriyorum...

Umutlar?m güne?e hasret ben umutlar?ma. Gel art?k gel u?runda bire on sava?t???m mutluluk.

Y?lllar önce sevmi?tim ?imdilerde y?llanan bi a?k bu bitmez sand?m bitti özlenene üzülmüyorum benim a?k?m ?arap gibi y?lland?kça eskimeyen güzelle?en...

Buz gibi mezar ta?lar? bile senden daha yak?n bana! Onlar hiç de?ilse senin gibi aldatm?yorlar seviyorum deyip kand?rm?yorlar. Ama olsun sende anlayacaks?n sende yanacaks?n ama geç kalm?? olacaks?n. Beyaz bir mermerde ad?m? bulacaks?n!!!

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n

Ellerim anlad? tutmuyorsun..Gözlerim anlad? bakm?yorsun..Dudaklar?m anlad? öpmüyorsun..Gidi?ini kalbime nas?l anlatay?m, nas?l söyliyeyim ey insafs?z sevgili ya durursa kalbim...

Tutsakl???n ate?e, ate?in k?rm?z?l??a, k?rm?z?n?n güle, gülünde a?ka dönü?tü?ü o yerde prensimle a?k ya?amak istiyorum mümkün mü?

Gül filizlendiginden beri günese asiktir.

Günes her gün batiminda gülü unutsada.

Gül yildizlara kanip günesi azla unutmazdi.

Cünkü onu hayata baglayandi

Bugün hiç yüz vermedim güne?e, seni anlat?p hava att?m çiçeklere, ad?n? z?pk?nla yazd?m gö?ün en yüksek tepesine, birde bag?rd?m duydunmu?SEN? COK AMA COK SEV?YORUM diye...

kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak, öyle zordur ki;

Kur?unu havada SEVG?Y? YÜREKTE TUTMAK!!

Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dal?yorum. Uykular çok tatl? derler ben seni tad?yorum. Onlar uykuya ben sana doyam?yorum...

Sen uzaktas?n ama yan?mdas?n yan?mda oldu?un yer kalbimin at???ndas?n her at?? seni sevdi?imi ispatlar çünkü her at?? sensin kalbimdesin o kalb yan?mda olmasa ya?ayamam çünkü içinde sen vars?n

Tanr? hiç kimseye hakketmedi?ini vermez sevme sevilebilmenin verdi?i bir ödüldür. Herkes sevdi?i taraf?ndan sevilmeyebilir ama her seven elbet biri taraf?ndan sevilir"‹

#770

 
© 2015
AŞK