Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Mesajlar

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Ad?n ki en güzel kelimedir da?arc???mda ne zaman ansam; kelimelerim kendini asar dara?ac?nda.

Ne olurdu zamanla geçecek de?il de zamanla gelecek deselerdi.

Eskiden karanl?klardan ve ya?murlardan korkard?m ?imdi ise ya?murlar gözya??m oldu, karanl?klar ise s?rda??m oldu.

Sen kalmaya bir neden bulamad?n ya, ben ölmeye ne bahaneler bulurum ?imdi.

Senin de sevdi?ini sanm??t?m. Ya da öyle olmas?n? istedi?im için, kendimi buna inand?rm??t?m.

Kimseyi k?rmayay?m diyorum, bir de bak?yorum kendim paramparçay?m.

Gelecekten de pek umutlu de?ilim art?k. Ad? gelecek olsa ne olur, seninle gelmedikten sonra.

Can? yanan sabretsin, can? yakan, can?n?n yanaca?? günü beklesin.

E?er bir insan? gerçekten unutmak istiyorsan onunla ya?ad?klar?n? de?il, onun sana ya?att?klar?n? hat?rla.

Hayatta sevmem' dedin ya, bunun ahireti de var, umutlan?yor insan i?te.

Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor...

Bazen insan seni seviyorum' diyemez. Sadece sana da iyi geceler' demekle yetinir.

?çim o kadar senle doldu ki. ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum...

Çalacak bir kap?m yok, mutlulu?a hasretim. Art?k sokaklar benim, görüyorsun de?il mi?

Çok saçmalad?m, ba???la. ?nsan?n kalbi darmada??n olunca, kafas? da kar???yor. Mümkünse, söylediklerimi unuturken beni akl?ndan ç?karma.

Bazen sadece seninle konu?sun istersin. Ama o herkesle konu?ur, sana susar.

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini her sevenin sevilmedi?i bile bile. Ama yine de bir umut ta??yorum belki seven sevilir diye.

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

Üç yanl???m oldu. Tan?d?m, güvendim, inand?m. Bir do?rum oldu. Sevdim ama üç yanl??, bir do?ruyu sildi.

Arada bir yokluyorsun sol yan?m?. Öyle bir seni seviyorum dedin ki inan olsun kalbime indin.

Ba?kas?n? sevmen, bana ac? verir mi sand?n? Sen beni de sevmemi?tin ki zaten. Çocuktum i?te, öyle inanm??t?m ki dönece?ine.

A?k a?k diye kanma, sevgi sevgi diye bakma, ey gönül saf olma elbet sende yanars?n bir gün.

Çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlar?ndan kay?p gidecekmi? gibi, hem de hep senin kalacakm?? gibi.

Gel de birbirimizin kadrini bilelim. Çünkü ans?z?n ayr?laca??z birbirimizden.

Benden su kat?lmam?? ?iirler istiyorsun. Kalem mi yaz?yor sand?n? Ben harfleri denizlerden söküp tek tek, gözlerimden süzüyorum göremiyorsun.

Kimine git dersin de?erli olursun, kimini can?ndan çok seversin gereksiz olursun.

Güzel olsan da kalmaz bu dünya, mecnun olsan da güvenmem art?k sana, art?k herkes kendi yoluna ben seçtim yolumu sana elveda.

B?rak hayat?m bana kals?n al an?lar sende kals?n ver sevgimi bel ki o zaman anlars?n.

Günler sensiz geçer oldu, yüre?im benden gider oldu. Bahar? beklerken güzelim, hep güne?i arar oldum.

Her ?eyin bir sonu var ama sonu yok ki dü?tü?üm yerin. Sana de?il art?k güzelim, ah ölüme ko?ar içim.

Uykusuz gecelerimde gözya?lar?mla yazd?m ad?n? kalbime güne?siz günlerimde kan?mla sulad?m resimlerimizi yeniden gelirsin diye.

Bir gün ölürsem haberim sana gelirse mezar?m?n ba??na sak?n gelme sadece elini kalbine koy ve özür dile belki o zaman mutlu olurum.

Gül ?imdi a?layan gözlerime bakarak gül. Yar?nlar?n için gül çekti?im ac?lar için gül sen hep gül beni dü?ünme gülüm.

Bir sonraki sessizli?im senin için güzelim zamans?z gelen ayr?l?klar kalbimi yaralar a?layan gözlerim elbet bir gün a?k ac?s? için de?il hayat ac?s? için a?la

A?l?yorsa gözlerim kurumu? a?k?m?z?n ye?ermesi içindir bebe?im sen anlamazs?n ben anlat?yorum gözya?lar?ma seni.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek, bilsem ki gözya??m hiç dinmeyecek, utanmam s?k?lmam mutsuzlu?uma, ?imdi sensiz cehennemde ya?lanaca??m.

?imdi sensizli?in naklen mutsuzlu?um yay?nlan?yor. Ve herkes çekti?im sensizlik ac?s?n? canl? izliyor. ?nan?r m?s?n be sevgilim, yoklu?un reyting rekorlar? k?r?yor.

M?z?kç?l?k yapmadan, oyununun kural?na uyup, yalanlar?na inan?yormu? gibi yapt?m. Devam etmi?tim beni sevdi?ine inanmaya.

Sanma ki sevmekle usan?r bu yürek. Kaderde varsa e?er, sevginle ölmesini de bilirim elbet. Zannetme ki beklemekle usan?r yürek. Bir de?il bin ömrüm olsa da beklemesini bilirim elbet.

Gözlerin bir ç??l?k, bir yaral? hayk?r??. Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Ellerin bir mart?, tela?l? ve ürkek. Ellerin f?rt?nada ç?rp?nan bir beyaz yelken.

Her zaman gül, hayata gülücük saç, gülmeyi benimse, çünkü senin bir gülü?ün için, koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.

Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen, bil ki senin için yanan kalbimdir.

#614

 
© 2015
AŞK