Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Sözler

K?sa Sözler 2015 Sayfas? - Sayfam?zda herkese gönderebilece?iniz hatta sosyal payla??m sitelerinde bile payla?acabilece?iniz en güzel k?sa sözler facebook twitter için resimli olarak bulunmaktad?r.
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer Sen o suya yaz? yazd?n?imdi güne?in do?mas?n? bekle
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ooooooooooooo ya?amak Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak
Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n göz k?rpard?n uzaklardan sessizce Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle
Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rkenBen sana bir parça mutluluk yolluyorum içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r
Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken, dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya, bu gece yan?mda oldugun için...
Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 21"² imden sonra seninle tan?s?nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi...
Benim sana olan a?k?m sag?r bir ressam?n , kristal bir yüzeye düsen gülün sesini çizdigi zaman biter
Sevgiliyi aylarca göremeyen a???a, sevgili için akan gözya?? bile güzeldir
Eger askta guzel bir an varsa oda baskalarini bastan cikartan o yuregin benim icin kan agladigi zamandir
?nsanlar her ne kadar sonbahar? ayr?l?k mevsimi kabul etmi?lersede, kaderde ayr?l?k varsa sonbahar? beklemez
Beraber a?lamaktaki tatl?l?k kadar hiçbir ?ey kalbleri birbirine ba?lamaz
A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?nÇünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için ya?ayanbirileri mutlaka vard?r
Seninle bir pergelin iki ayr? kollar? gibiyiz ne kadar dönersen dön yine ayn? yerde kar??la?aca??z
E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?
Bana unut dediler seni unuttum;Ama seni de?il, bana seni unut diyenleri

Uzakl?klar küçük sevgileri yok eder büyükleri ise yüceltir t?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i yükseltti?i gibi
I??klar söndü?ü zaman bütün kad?nlar güzeldir
Kad?nlar, f?rsattan çabuk yararlanmaya kalkan erke?i ba???larlar ama f?rsat? kaç?ran? ba???lamazlar
Beyazlayan Saçlar?m Senin Eserin, Yüzümdeki Çizgiler Gibi...
Hasretin Sevgimden Daha A??r Bas?yor A?k?m özledim Seni Art?k gel Ne olur.
Küçük Sevgilerle Ba?lanyan iLgim Art?k Devlerin A?k? Oldu Sana..
Bir Kelebek Kadar renkLi Bir Jaguar Kadar GizemLisin Bebe?im..
Seni Mum ?????ndaki Bu?ulu Ayd?nl??a Benzetiyorum A?k?m...
ne Çiçekler ne nesneler Alabilir yerini Birtanem Sen benimsin..
Herkez Birini Sever Ama Benim Kadar Sevemez, Seni Sevdim ya Gerisi beni iLgilnedirmez.
Seni Sonbahar Rüzgar?n?n ?L?k Esintisinde tan?d?m Art?k Yazlar?mdaki Güne?imsin.
Nekadar Hoyrat Olsada Bu GönüL Bir Senin Sözün Geçer Asi Bedenime GüLüm...
Seni Görü?üm Andan itibaren insanlara Küstüm Senin Elini tuttu?umdan beri kimseye de?medi ellerim birtanem...
RenkLi A?klar?n Yans?mas?na Kap?lmadan Gel Eski Günlerimize DöneLim Birtanem...
Çabuk OLal?m Birtanem Her?eye Yeniden Ba?layaL?m Birtanem...
Okadar Güzel Bakuyorsunki Dünyaya Art?k Gördü?ün heryeri K?skanmaya Ba?l?yorum A?KIM!
Bendeki Sevgi iSe Etraf?mdakilerinki Sadece Oyun...
A?k Ac?s? Çekece?ime diL yaras? çekerim Daha iyi.
Gül Güzeldir Dikeni OLmasa, Sevgiler Güzeldir Dil yaras? OLmasa...
gecenin Mateminden, Sabahlar?n Güne?ine Sesleniyorum Seni Seviyorum...
Okadar Güzel Gülüyorsun'ki Gökku?a?? gibi renkLi Ku?lar Kadar Sevimli Evlenilecek kadar De?erLisin A?KIM..
Sana O kadar K?sa Cümleler Kuruyorumki Sana Yazd???m Kelimeleri K?skan?r Oldum Ne Olur Anla beni A?K?m Seviyorum Seni.
Seninle Ya?ad???m 1 Dakika Sensiz Oldu?um Zamanlarda 1 ömre bedeL Olucak A?k?m!
Sevdim Seni, Seviyorum Seni, Sevece?im Seni Kalbimdesin ?imdi B?rak Alma Kalbimi!
Yüre?im çarp?yor yeniden seninle hadi tut ellerimi çek hayat?na beni ellerinle..
gözlerimdeki ya?s?n kalbimdeki a?ks?n sözlerimdeki iLahs?n..
Seviyorum Seni A?k?m, Beni Sevmeni Sevdim Küçücük Yüre?inde bana Yaratt???n Dünyay? Sevdim Sevgilim..
Hay gel Benimle A?k? ya??yaL?m birlikte..
Anlamlar?n? Yitiren Sözlerimde Buldum Seni!
?nsan i?i ile büyümez, belki i? insan ile büyür. Molla Cami
Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Tolstoy
Ak?l Ya?ta de?il ba?tad?r fakat onu ba?a ya? getirir. C. ?ehabettin
Annelerin kollar? ?efkaten yo?rulmu?tur, çocuklar orada derin derin uyurlar V. Hugo
Adaletin bulunmad??? yerde herkes suçludur." Duverger
__________________
"Ku?lar gibi uçmay?, bal?klar gibi yüzmeyi ö?rendik. Fakat bu arada çok basit bir sanat? unuttuk. ?nsan gibi ya?amay?." Martin Luther
__________________
"Yap?l?rken heyacan duyulmayan i?ler ba?ar?lamaz" Emerson
__________________
"Adem adam olmay?nca, adam etmes ademi;Ademe adam gerek, adam ede Ademi."
__________________
Her ac? söz bir s?cak sevgi ile söylenir. Fakat insanlar o s?cak sevgiyi de?il, ac? sözü duyarlar.
__________________
Öz a?lamadan, göz a?lamaz
__________________
Gözlerde ya? yoksa, ruh gökku?a??na sahip olamaz.
__________________
"Adalet bir kutup y?ld?z? gibi yerinde durur. geri kalan her?ey onun etraf?nda döner." Konfüçyüs
__________________
Çal??ma azmi olmayan ö?renciye hiçbir e?itimci yard?mc? olamaz
__________________
Hiç kimse y?llar? doldurmakla ihtiyarlamaz.?nsanlar ideallerini kaybedince ya?lan?rlar.Seneler ancak cildi buru?turur, ama heyecan? yitirmek ruhu buru?turur."
__________________
"Bizi hayattan ?ikayete yönelten ?ey, kar??la?t???m?z zorluklar?n büyüklü?ü de?il, mücadele gücümüzün azl???d?r" Taylor
__________________
"Büyük i?ler kuvvetle de?il sebatla ba?ar?l?r" Johson
__________________
"Gücüne e?it hayaller için dua etme. Hayallerine e?it güç için dua et" M. Nolan
__________________
"Yanl??? gören ve önlemek için elini uzatmayan insan , yanl??? yapan kadar suçludur"
__________________
"Taze güne taze fikirle ba?la, her gün yeni bir gündür" Demokritos
__________________
"Çocuklu?umuzda daima bir an vard?r ki, kap? aç?l?r ve gelece?i içeri al?r" G. Greene
__________________
"Mesle?inin dümenlerini ö?renmekle vakit yitirme... mesle?ini ö?ren." J. Brown
__________________
"Ne?eli ruh, hayat?n en kara bulutunun bile kenarlar?n? yald?zlar" Guthrie
__________________
"Dostluk daima tatl? bir sorumluluktur;asla bir f?rsat de?ildir" H. Cibran
__________________
"E?itimle olabilecek ?eyi, kanunla yapmaya çal??mamal?d?r." Montesquieu
__________________
"Yar?n yorgun kimselerin de?il, rahat?na k?yabilenlerindir" Nurullah Ataç
__________________

"Elbette eski dost gibisi yoktur ama belki eski bir dosta dönü?ecek, yeni birine rastlayabilirsiniz" Orne Jewett
__________________
"Konu?un, tan???n; çünkü ki?i dilinin alt?nda gizlidir" Hz. Ali
__________________
"?nan bana, dünyada yap?lacak çok i? var" Dostayeveski
__________________
"Nefsine hakim olan, kimseye mahkum olmaz" M. Kemal ?nal
__________________
"Tanr?'n?n en yüce eseri namuslu insand?r" S.O'cesey
__________________
"Do?ru söz tatl? olmaz" Sinan Pa?a
__________________
"Bütün mutsuzluklar, yokluktan de?il çokluktan ileri gelir" Tolstoy
__________________

"Taze güne taze fikirle ba?la" Demokritos
__________________
"Kaptan? Nuh olan ki?i, denizin dalgas?ndan korkar m??" Sadi
__________________
"Rahatl?k içinde dü?ünce uykuya dalar" A. Gide
__________________
"Kötülük edebilmek ellerindeyken, bütün ömrünü do?rulukla geçirmek çok güç ve övülmeye de?er bir ?eydir" Platon
__________________
"Bir yerde gören göz yoksa, orada güzelliklerle çirkinlikler birbirine e?ittir." H. ?irazi
__________________
"Vicdan denilen ?ey birisinin bizi gözledi?ini ihtar eden histir" Mekeen
__________________
"Kötü huy, k?r?lm?? çömlek parçalar?na benzer. Ne yap???r ne de tekrar çamur olur."
__________________
"Tarih muazzam bir erken uyarma sistemidir." N. Cousins
__________________
"Günümüzde insanlar her ?eyin k?ymetini biliyor, hiçbir ?eyin de?erini bilmeksizin"
__________________
"Dostlu?u öldüren en tehlikeli silah itimats?zl?kt?r" Hz. Ali
__________________
"Yap?lm?? küçük i?ler, planlanm?? büyük i?lerden çok daha iyidir." P. Marshall
__________________
"Çocukluk kalbini kaybetmeyen kimse, büyük adamd?r" J. Legge
__________________
"Görü?ler, görünü?e akseder." Akif Cemil
__________________
"Aletlerin en faydal?s? kalemdir. Bir ?i?e mürekkep bir külçe alt?ndan hay?rl?d?r"?bn-i Sina
__________________
"Suyun gürül gürül ak??? gürültü say?lmaz" Y. Yaprak
__________________
"Bazen biber ?ekerden daha lezzetli gelir" K.Rag?p Pa?a
"Karamsar adam, her imkanda bir zorluk görür.?yimser dam ise her zorlukta bir imkan.",
______________________
"Ba???lamayan insan geçmek zorunda oldu?u köprüyü y?km??t?r. Çünkü ba???lanmaya herkesin ihtiyac? var.",
______________________
"Ne için burada oldu?umuzu bilmiyorum ama, keyif çatmak için burada olmad???m?zdan eminim.",
______________________
"En kritik an, ?u and?r ve her an yan? ba??m?zdad?r.",
"Dü?manlar?n? affet, ama isimlerini asla unutma.")
______________________
Herhangi bir insan vaktini nas?l geçirece?ini, üstün bir insan ise vaktini nas?l tasarruf edece?ini dü?ünür.
SCHOPENHAVER
______________________
Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.***
EFLATUN
______________________
Ölümden niye korkaca??m ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayaca??m.***
MONTAIGNE
______________________
Ölümden niye korkaca??m ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayaca??m.
MONTAIGNE
______________________
Hakiki arkada?l?k s?hhatten farks?zd?r, k?ymeti ancak elden gittikten sonra anla??l?r.***
GOLT?
______________________
?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmak.***
VICTOR HUGO
______________________
Kaplumba?aya dikkat et. Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebiliyor.***
James B.CONONT
______________________
Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir.***
EFLATUN
______________________
Hiç kimse ba?ar? merdivenlerini elleri cebinde t?rmanmam??t?r.***
S.Keth MOORHEAD
______________________
Çal??mak hayat, dü?ünmek ???kt?r. ***
VICTOR HUGO
______________________
Dünya dü?ünenler için bir komedi, Hissedenler için bir trajedidir. ***
Hugh WALPOLE
______________________
Bir insanin ya?am?ndan de?erli bir ?eyi yoksa, o insanin ya?am?n?n da de?eri yoktur. ***
TAGORE
______________________
?nsan yasad?kça anl?yor ki, kendi kay???n? kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.***
Katharine HEPBURN
______________________
Ak?ll? insan akl?n? kullan?r, daha ak?ll? insan ba?kalar?n?n akl?n? da kullan?r. ***
Bernard SHAW
______________________
Ev bir kez bittikten sonra duvarc? unutulur. ***
Hint Atasözü
______________________
Küçük insanlar?n büyük gölgelerinin oldu?u yerde güne? batmak üzeredir. ***
Çin Atasözü
______________________
Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olaylar?, küçük beyinler ise ki?ileri konu?ur.***
Hyman RICKOVER
______________________
Karanl??a sövece?ine kalk bir mum yak.
Confucius
______________________
Cevizin kabu?unu k?r?p özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.***
GAZALi
______________________
E?er herkes dost sand??? kimselerin birde kendi arkas?ndan söylemi? olduklar?n? duysayd?, dünyada dost kalmazd?.
PASCAL
______________________
Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabilece?ini söyleyen adamd?r.***
CONFUC?US
______________________
Dostlar?n s?k?nt?da iken onlar? mutlu olduklar? zamankinden daha çok ara.
CH?LON
______________________
Dü?manlar?n?z? sevin çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyleyebilir.
Benjamin FRANKL?N
______________________
Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir.
John CHR?ST?AN
______________________
Yanl?? yapmayan insan yoktur. ?nsanl?k yanl???n? kabul ve düzeltmekle olur.***EINSTEIN.
______________________
Dü?ünmek , ruhun kendi kendine konu?mas?d?r.*** EFLATUN
______________________
Size ne yapaca??n?z? söyleyebilirler, ama ne dü?ünece?inizi asla..! SOCRATES
______________________
Yi?itlik intikam almak de?il tahammül etmektir.***SHAEKESPEARE
______________________
Bir seyi gercekten bilmek , onu anlatmakla olur.***SOCRATES
______________________
Beni bir kez aldat?rsan yaz?klar olsun sana, ikinci kez aldat?rsan yaz?klar olsun bana..ASYA ATASÖZÜ
______________________
Ya?am?n uzunlu?u de?il nas?l ya?an?ld??? önemlidir.***M.L.KING
______________________
Mutlulu?u tatman?n tek çaresi onu payla?makt?r***BYRON
______________________
Asla aldat?lmay?z, kendi kendimizi aldat?r?z.***GOETHE
______________________
Al?nyaz?m? de?i?tiremem ama istemedi?im kadere de boyun e?mem.***W?LL?AM SHAKESPEARE
______________________
Erkek yüre?inin özünde sertlik vard?r, oysa kad?n?n yüre?i özünde kat?d?r.*** NIETZSCHE
______________________
Kad?nlar güçsüz olana kendini bir idol, güçlü olana bir e?ya gibi sunar. CESARE PAVESE
______________________
Dün rüya, yar?n hayaldir
Dünü mutlu, yar?n? umutlu yapan bugündür.
Onun için bugüne iyi bak,
GÜLÜMSE!
"Hayat bir sava?t?r. Tek silah?n akl?n ve inanc?nd?r."
_____________________
Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür de?ildir.
_____________________
Fikirler para?üte benzer aç?lmad?klar? zaman hiçbir i?e yaramazlar.
_____________________
geç kal?nm?? tebessüm idamdan sonra gelen affa benzer..
_____________________
Kötüleri iyi yapmak için u?ra?aca??na, iyilere sahip ç?k kötü olmas?n.
_____________________
"?nsanlar da?lar?n zirvelerini,
denizin dalgalar?n?, büyük nehirleri
ve zengin okyanusu tema?a ederler;
fakat en büyük mucize olan kendilerini
görmeden geçip giderler."
- Saint AUGUST?N
______________________
"?nsan bir kesire benzer. Pay yapt??? i?ler, payda kendini gördü?ü de?erdir. Payda ne kadar büyük olursa kesrin de?eri o kadar küçük olur."
______________________
"Söz a??zdan ç?kana kadar o senin esirin, a??zdan ç?kt?ktan sonra sen onun esirisindir."...
______________________
RÜZGARI D?LED???M G?B? DE???T?REMEM
AMA...
YELKENLER?M? AYARLAYAB?L?R?M DA?MA...
VARMAK ?Ç?N ?STED???M L?MANA..........
______________________
sen ne dedikoduya ne baska seyleri dinle ....
söyliyenler söylesin
ama sen öyle yasa ki kimse onlara inanmasin..
______________________
Kalle? dostum olaca??na Delikanl? Dü?man?m ol...
______________________
umuT geCenin tüm karanL???na ra?men, Bu?uLu bir cama güne? reSmi çizebiLmektir. ...
______________________
biR ki?iye geRekti?inden fazLa de?eR verirSen ya onu kayBederSin ya da kenDini kahReDerSin ..
______________________
?nsan i?i ile büyümez, belki i? insan ile büyür. Molla Cami
Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. Tolstoy
Ak?l Ya?ta de?il ba?tad?r fakat onu ba?a ya? getirir. C. ?ehabettin
Annelerin kollar? ?efkaten yo?rulmu?tur, çocuklar orada derin derin uyurlar V. Hugo
______________________
Geçmi?ini bilmeyen, gelece?ini de bilmez. Osmanc?k geçmi?ini bil ki gelece?e sa?lam basas?n." O. Gazi
______________________
"Mutlulu?un s?rr?, bir insan?n istedi?i i?i yapmas?nda de?il, yapt??? i?i sevmesindedir" H. Bayraktar
______________________
"Hayat, silgi kullanmadan resim çizme sanat?d?r." John Christion
______________________
Öldürmeyen ac?lar insan? güçlendirir.
______________________
Elmas nas?l yontulmadan nas?l kusursuz olmaz ise; insan da ac? çekmeden olgunla?amaz" Konfiçyüs
______________________
Sen neye haz?rsan, o da senin için haz?rd?r.
______________________
Bir i?i zaman?nda yapmak yüz i?e ba?lamaktan iyidir. Frans?z Atasözü
______________________
"Ba?ar?l? olmak için çaba gösterirsen ?ans seninledir. Tembeller için ?ans diye bir ?ey yoktur." Montesquieu
» Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!
» Hayat yoku?unu t?rman?rken, kar??la?t???n?z insanlara iyi davran?n çünkü ini?te yine onlarla kar??la?acaks?n?z!!!
» Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üstüne ad?n? yazdim. Sigara bitti?inde unutacakt?m seni. Duman duman atacakt?m, seni içimden. Rüzgar savuracakt?, kullerini fakat...Seni unutmay? dü?ünürken. Nerden bilebilirdim ki. Seni her nefeste içime çekti?imi!
» Sevmeden sevilmeden bu hayat yasanmazki, kalplerdeki heyecan sebepsiz baslamazki, sen olmassa, yanimda avutamam kendimi, dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi...
» Rüzgar?n Keman?n? Çald??? Ve Damlalar?n Pencereye Vurdu?u So?uk Bir Gecede, Yata??na Uzan?p Hayalini Kurdu?un Tüm Güzellikler Senin Olsun Sevgilim..
» Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin.. Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N.
» Sevgide fedakarl?k yolunu bulamayanlar? asla gönül kap?n?zdan içeri sokmay?n.
» Bir s?cak yüz arad?m ?u tenha sokaklarda sanki herkes yabanc? herkes dar?lm?? bana.ne derdimi soran var ne tan?d?k bir çehre.ne tarafa uzansam ellerim bo? kal?yor, mutlu olan kimseler hüznümü artt?r?yor.
» Zamans?z ya?an ya?mur bulutu gibi gelip oturaca??m gözbebeklerine a?layacaks?n, bir burukluk duyacaks?n vefas?z yüre?inde beni unutmayacaks?n, bir kabus gibi uykular?n? bölece?im gece yar?s?, nas?l ben sen? unutmad?ysam sende beni unutamayacaks?n.
» Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir !!
» Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey, ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il, ?ark? söylemek istiyorum.
» Seni Sevdi?imi Dü?ündükçe Ölmeyi Diliyorum Tanr?dan... Her Seferinde Kalbim Ba?ka Bir ?syan Ç?kar?yor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Söker Ayaklar?mla Çi?nerdim... Ama Elimde De?il Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Söküp Çi?neye Bilmek... Yapabildi?im Tek ?ey Seni Sevebilmek..
» Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!
» Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üzerineyazd?m ismini. Sigara bitti?inde unutucakt?m seni. ?çimden savurucakt? külleri rüzgar. Fakat seni unutmay? dü?ünürken nerden bilirdim ki seni her nefeste içime çekti?imi.
» bilirim buz da?? gibidir özlem karanlik geceleride bilirim kulaklar?m ç?nlad?g?nda özleyenim vard?r uzaklara ve yine bilirim ki özleyenim ÖZLED???MD?R.....
» hayat beklentilerle doludur ama o beklentiler hayatta de?ildir.
» hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman sizi hayata ba?layan biri oldugunu dü?ündü?ünüz and?r
» B?R MEMLEKETTE NAMUSLU ?NSANLAR EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMADIKÇA, O MEMLEKET ?Ç?N KURTULU? YOKTUR.
» B?R DEN?Z DÜ?ÜN SUSUZ B?R ?NSAN DÜ?ÜN MUTSUZ B?R GECE DÜ?ÜN UYKUSUZ B?R BAHAR DÜ?ÜN Ç?ÇEKS?Z B?R GÖNÜL DÜ?ÜN SEVG?S?Z B?R DE BEN? DÜ?ÜN SENS?Z
» Bir ceylan gibi ürkek ?imdi bak??lar?mdaki sensizlik Ve ?skalanm?? hayallerimde gencliqim, , Eremediqim vuslatlarda ümidim Geriye getirebilirmisin (sürqün qünlerimi.. Ac?lar?n pranqas? vermez ellerini, Bu qece..yine yok edemedim ba? ucundaki hayalini Hüzünlerimin dar aqac?na Ast?m kendimi

#2315

 
© 2015
AŞK