Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?sa Sözler

Yüre?im çarp?yor yeniden seninle hadi tut ellerimi çek hayat?na beni ellerinle..

gözlerimdeki ya?s?n kalbimdeki a?ks?n sözlerimdeki iLahs?n..

Seviyorum Seni A?k?m, Beni Sevmeni Sevdim Küçücük Yüre?inde bana Yaratt???n Dünyay? Sevdim Sevgilim..

Hay gel Benimle A?k? ya??yaL?m birlikte..

Anlamlar?n? Yitiren Sözlerimde Buldum Seni!

Beyazlayan Saçlar?m Senin Eserin, Yüzümdeki Çizgiler Gibi...

Hasretin Sevgimden Daha A??r Bas?yor A?k?m özledim Seni Art?k gel Ne olur.

Küçük Sevgilerle Ba?lanyan iLgim Art?k Devlerin A?k? Oldu Sana..

Bir Kelebek Kadar renkLi Bir Jaguar Kadar GizemLisin Bebe?im..

Seni Mum ?????ndaki Bu?ulu Ayd?nl??a Benzetiyorum A?k?m...

ne Çiçekler ne nesneler Alabilir yerini Birtanem Sen benimsin..

Herkez Birini Sever Ama Benim Kadar Sevemez, Seni Sevdim ya Gerisi beni iLgilnedirmez.

Seni Sonbahar Rüzgar?n?n ?L?k Esintisinde tan?d?m Art?k Yazlar?mdaki Güne?imsin.

Nekadar Hoyrat Olsada Bu GönüL Bir Senin Sözün Geçer Asi Bedenime GüLüm...

Seni Görü?üm Andan itibaren insanlara Küstüm Senin Elini tuttu?umdan beri kimseye de?medi ellerim birtanem...

RenkLi A?klar?n Yans?mas?na Kap?lmadan Gel Eski Günlerimize DöneLim Birtanem...

Çabuk OLal?m Birtanem Her?eye Yeniden Ba?layaL?m Birtanem...

Okadar Güzel Bakuyorsunki Dünyaya Art?k Gördü?ün heryeri K?skanmaya Ba?l?yorum A?KIM!

Bendeki Sevgi iSe Etraf?mdakilerinki Sadece Oyun...

A?k Ac?s? Çekece?ime diL yaras? çekerim Daha iyi.

Gül Güzeldir Dikeni OLmasa, Sevgiler Güzeldir Dil yaras? OLmasa...

gecenin Mateminden, Sabahlar?n Güne?ine Sesleniyorum Seni Seviyorum...

Okadar Güzel Gülüyorsun'ki Gökku?a?? gibi renkLi Ku?lar Kadar Sevimli Evlenilecek kadar De?erLisin A?KIM..

Sana O kadar K?sa Cümleler Kuruyorumki Sana Yazd???m Kelimeleri K?skan?r Oldum Ne Olur Anla beni A?K?m Seviyorum Seni.

Seninle Ya?ad???m 1 Dakika Sensiz Oldu?um Zamanlarda 1 ömre bedeL Olucak A?k?m!

Sevdim Seni, Seviyorum Seni, Sevece?im Seni Kalbimdesin ?imdi B?rak Alma Kalbimi!

Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!

Hayat yoku?unu t?rman?rken, kar??la?t???n?z insanlara iyi davran?n çünkü ini?te yine onlarla kar??la?acaks?n?z!!!

Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üstüne ad?n? yazdim. Sigara bitti?inde unutacakt?m seni. Duman duman atacakt?m, seni içimden. Rüzgar savuracakt?, kullerini fakat...Seni unutmay? dü?ünürken. Nerden bilebilirdim ki. Seni her nefeste içime çekti?imi!

Sevmeden sevilmeden bu hayat yasanmazki, kalplerdeki heyecan sebepsiz baslamazki, sen olmassa, yanimda avutamam kendimi, dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi...

Rüzgar?n Keman?n? Çald??? Ve Damlalar?n Pencereye Vurdu?u So?uk Bir Gecede, Yata??na Uzan?p Hayalini Kurdu?un Tüm Güzellikler Senin Olsun Sevgilim..

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N.

Sevgide fedakarl?k yolunu bulamayanlar? asla gönül kap?n?zdan içeri sokmay?n.

Bir s?cak yüz arad?m ?u tenha sokaklarda sanki herkes yabanc? herkes dar?lm?? bana. ne derdimi soran var ne tan?d?k bir çehre. ne tarafa uzansam ellerim bo? kal?yor, mutlu olan kimseler hüznümü artt?r?yor.

Zamans?z ya?an ya?mur bulutu gibi gelip oturaca??m gözbebeklerine a?layacaks?n, bir burukluk duyacaks?n vefas?z yüre?inde beni unutmayacaks?n, bir kabus gibi uykular?n? bölece?im gece yar?s?, nas?l ben sen? unutmad?ysam sende beni unutamayacaks?n.

Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir !!

Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey, ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il, ?ark? söylemek istiyorum.

Seni Sevdi?imi Dü?ündükçe Ölmeyi Diliyorum Tanr?dan... Her Seferinde Kalbim Ba?ka Bir ?syan Ç?kar?yor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Söker Ayaklar?mla Çi?nerdim... Ama Elimde De?il Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Söküp Çi?neye Bilmek... Yapabildi?im Tek ?ey Seni Sevebilmek..

Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!

Seni unutmay? dü?ündüm bu gece. Bir sigaran?n üzerineyazd?m ismini. Sigara bitti?inde unutucakt?m seni. ?çimden savurucakt? külleri rüzgar. Fakat seni unutmay? dü?ünürken nerden bilirdim ki seni her nefeste içime çekti?imi.

bilirim buz da?? gibidir özlem karanlik geceleride bilirim kulaklar?m ç?nlad?g?nda özleyenim vard?r uzaklara ve yine bilirim ki özleyenim ÖZLED???MD?R.....

hayat beklentilerle doludur ama o beklentiler hayatta de?ildir.

hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman sizi hayata ba?layan biri oldugunu dü?ündü?ünüz and?r

B?R MEMLEKETTE NAMUSLU ?NSANLAR EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMADIKÇA, O MEMLEKET ?Ç?N KURTULU? YOKTUR.

B?R DEN?Z DÜ?ÜN SUSUZ B?R ?NSAN DÜ?ÜN MUTSUZ B?R GECE DÜ?ÜN UYKUSUZ B?R BAHAR DÜ?ÜN Ç?ÇEKS?Z B?R GÖNÜL DÜ?ÜN SEVG?S?Z B?R DE BEN? DÜ?ÜN SENS?Z

Bir ceylan gibi ürkek ?imdi bak??lar?mdaki sensizlik Ve ?skalanm?? hayallerimde gencliqim, , Eremediqim vuslatlarda ümidim Geriye getirebilirmisin (sürqün qünlerimi..Ac?lar?n pranqas? vermez ellerini, Bu qece..yine yok edemedim ba? ucundaki hayalini Hüzünlerimin dar aqac?na Ast?m kendimi

Sev ama "belli etme", gör ama "hissettirme", dokun ama "hissetme", dü?ün ama "hayal etme", "A?KI" tat ama "ACI çekme";i?te en zor olan? da budur "A?KI" tad?p "ACI çekmemek"!..

Belli bir amaç belirle ki, hayat?n?n bir anlam? olsun.

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana, ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana, e?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun...

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni

Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.

Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman... T?pk? gözlerindeki huzur gibi...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana.

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n! O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum. Seni çok seviyorum.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun.

Sen var ya sen ayn? sigaram gibisin. Duman? gözlerin? Külü dudaklar?n... Yaln?z aran?zda bir fark var sigaram? ben, beni ise sen yak?yorsun...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi. Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çicekler gibi. Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pkk? senin gibi.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum.

Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.

Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!!

Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...

Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!

Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???

Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi. (SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi. (SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi. (SEN? UNUTMAYI)

A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...

Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..

Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim. Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.

?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.

Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...

Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin

Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r...

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n, çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelime bulam?yorum.

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat. Dünde, bugünde, yar?nda... Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Unuturum desem de inanma sak?n, ömrümce kalbimden silinmez ad?n. Bir s?z? içimde senden de yak?n kalbimin sesini dinler bulurum seni.

Beni bir dakika de?il bir saniye de?il bir saniyenin onda biri kadar sev... Bir y?l de?il on y?l de?il bin y?l mesut olurum.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi... Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insan?n birtanesi olmal?, o da senin gibi...

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim ?imdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan..Kalbim hep seninle...

?nsanlar gelmeleriyle yanl?zl?klar?n? da??tanlar? severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara a??k olurlar.

Hüsran? bir tek yerde kabul ediyorum, ya?amak varken ya?ayamam?? olmakta.

Bir deniz dü?ün "susuz", bir gece dü?ün "uykusuz", bir insan dü?ün "sevgisiz", bir bahar dü?ün "çiçeksiz", bir de beni dü?ün "sensiz"...

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli?e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara...

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime de?se samanyolundan bir y?ld?z dü?er.

Yata??n? gül yapraklar?yla, rüyalar?n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslar?n? da ben ald?m ki sen rahat uyu birtanem!

Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im...

Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.

Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi yoklu?una dayanabilirim sand?m, oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m.

Seni dünler için sevmedim. dünler ya?an?p bitti. seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek. seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek..

Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.

Hep kalanlara gidenleri katt?m! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine de bir tane ?sen? edemediler. Önceleri hasreti hiç tatmad?m, yarimden hiç ayr? kalmad?m, biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m. An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??? Seni çok seviyor ve özlüyorum. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getiriyorum?

#215

 
© 2015
AŞK