Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kitaplarla ?lgili Güzel Sözler

Seçi? hürriyetimizin s?n?rs?z oldu?u tek dünya, kitaplar dünyas?... Cemil Meriç

?yi kitaplar? okumak, geçmi? yüzy?llar?n en seçkin zekâlar?yla, önceden tertiplenmi? bir konu?maya kat?lmak gibidir... Rene Descartes

Bir kitap dünyadan daha geni?tir, çünkü maddeye dü?ünceyi katar... Victor Hugo

Ben mutlulu?u her yerde arad?m; fakat elimdeki küçücük bir kitab? okudu?um küçücük bir yer d???nda, hiç bir yerde bulamad?m... Thomas Kempis

Ben kitaplar?m? de?il, kitaplar?m beni ortaya ç?karm??t?r... Montaigne

Kitap beni her zaman e?lendiren, avutan bir arkada?, bana ak?l ö?reten bir dost olmu?tur... George Sand

Kitaplar, uygarl??a yol gösteren ???klard?r... Franklin D. Roosevelt

Biz zevk için harcad???m?z paradan fazla, kitap için sarf etmedi?imiz müddetçe, bu ülke hiç bir zaman medeni bir ülke olamayacakt?r... Elbert Hubberd

Elimde olsayd? her kar?? topra?a, bu?day eker gibi kitap ekerdim... Horatius

Baz? kitaplar tad?lmak, baz?lar? yutulmak, baz?lar? ise sindirilmek içindir... Francis Bacon

Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu ac?d?r... P. N. Ovidius

Baz?lar? kitab? kal?nl???yla ölçer, sanki kafay? de?il de kollar? çal??t?rmak için yaz?lm??ças?na... Baltasar Gracian

?yi bir kitap, iyi bir arkada?t?r... Bernard de Saint Pierre

Kitaplar benim sevgili dostlar?m, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü ikiyüzlülük etmeden bana görevlerimi hat?rlat?rlar... Alphonse Daudet

?yi bir kitap, gerçek bir hazinedir... Bulwer Lytton

Okudu?unuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakk?nda karar vermek için bu duygu yeterlidir... Alexander Pope

Allah'?m bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver... Konfüçyüs

As?l iktidar?n kitapta oldu?unu gördükten sonra, hükümdarlar da kaleme sar?l?p kitap yazmaya ba?lad?lar... Alfred de Vigny

Tek dostum kitaplar?m, tek dü?man?m cahil dostlar?md?r... Deni? Diderot

Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onlar? elinize almak için, hiçbir istek duymazs?n?z... Henry David Thoreau

?nsanlar?n aynas?, kitaplard?r... Henry Huxley

Bir kitap okumakla, hayat?nda yeni bir ça? ba?lad???n?n tarihini, ne kadar çok say?da insan kaydetti... Henry David Thoreau

Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir... Henrich Ibsen

Yeti?en zekâlar?, kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkûmdur... H. Flechter

Kitap, ruhun ilac?d?r... Japon Atasözü

Ümitle aç?l?p kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitapt?r... Amos Bronson Alcott

Kitaplar, akl?n çocuklar?d?r... Jonathan Swift

Hiçbir insan, içindekilerden hiç olmazsa bir parças?n? gözleri ile görmedikçe ve bizzat ya?amad?kça, derin bir kitab? anlayamaz... Ezra Pound

Kitaps?z ya?amak; kör, sa??r, dilsiz ya?amakt?r... L. Annaeus Seneca

?çinde ya?ad???m?z küre, iki dünyaya ayr?lm??t?r: Bildi?imiz co?rafya dünyas? ve kitaplar?n dünyas?... Leigh Hunt

Bir kitap, içimizdeki donmu? de?erleri parçalayacak bir balta olmal?d?r... Franz Kafka

Kitaplar bir odan?n oldu?u gibi, bir kafan?n süsü olmaktan ibaret de?ildir, onlar uygar her insan?n günlük ekme?i, ruhun g?das?d?r... Suut Kemal Yetkin

Bir kitab?n ne kadar okuyucusu varsa, o kadar de?i?ik çe?idi var demektir... Anatole France

Bütün bo? zaman?n?z? gazeteye ba?lamay?n... Ona verece?iniz zaman?n yar?s?n? ay?rarak size yeni bir ?eyler ö?retecek kitaplar? okuyun... Dale Carnegie

Bir insan?n de?eri, okudu?u kitaplar?n de?eri ile ölçülür... Herbert Spencer

Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konu?ur, ö?üt verir, bize bir çe?it canl? ve uyumlu bir içtenlikle ba?l?d?rlar... Francesco Petrarca

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitaplar? oku... Bulwer Lytton

?nsan? ?s?ran ve sokan kitaplar okumal?y?z, okudu?umuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyand?rm?yorsa ne i?e yarar... Franz Kafka

Kitapl?klar aklin tedavi yerleridir... Scilus

?yi okurlar bir kitab? daha iyi, rakipler ise daha anla??l?r yaparlar... Friedrich Nietzsche

Kitap, yaln?z kalm?? adam?n dostudur... Georges Duhamel

Bir insana okuma a?k? ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam mutlu olacakt?r... Sir John Herschell

Kitaplar, zaman?n büyük denizinde dikilmi? deniz fenerleridir... Heryo

Kelimeler olmasayd?, yaz? olmasayd?, kitaplar olmasayd?; tarih olmazd?, insanl?k kavram? olmazd?... Herman Hesse

?yiyi arayan ruhun muhtaç oldu?u asil dost, hakikati seslenen kitapt?r... ?mam-? Rabbani

?nsano?lunun bütün yapt?klar?, dü?ündükleri, elde ettikleri ve ba??ndan geçenler kitaplar?n sayfalar?nda yatmaktad?r... Thomas Cariyle

Güne? dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için ayn? anlama gelir... Earl Nightingale

Be? y?l sonra bugüne göre iki konu d???nda ayn? kalacaks?n, bu süre içinde tan?d???n insanlar ve okudu?un kitaplar... Mc Milllian

?yi kitaplar okumayan bir kimsenin, okumas?n? bilmeyen bir insan üzerinde üstünlü?ü yoktur... Mark Twain

Kitaplar? seviniz, onlar ya?am?n?z? daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek dü?üncelerin, duygular?n ve olgular?n dola??k ve gürültülü karma?as?nda, yolunuzu bulman?za yard?m edecek, kendinize ve ba?kalar?na sayg? duymay? ö?retecek, yüre?i ve akl? dünya ve insanl?k sevgisiyle dolduracakt?r... Maksim Gorki

Kitaptan daha iyi bir arkada? yoktur, zaman zaman insana dert ortakl??? eder, insan?n gönlünü açar, yüre?ine su serper... Gönlünün her murad?na onunla eri?irsin, böylesine güzel bir dost görülmemi?tir; ne incitir; ne incinir... Katip Çelebi

Bir adama bir kitap satt???n zaman, ona yaln?z yar?m kilo ka??t, mürekkep ve tutkal satm?? olmazs?n, ona tamam?yla yeni bir ya?am satm?? olursun... Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dola?an gemiler, e?er o kitap gerçekten benim anlad???m anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vard?r... Christopher Morley

?yi bir kitab?n, iyi seçilmi? ve iyi bak?lm?? bir meyve a?ac?na benzedi?ini söylemek, hakikaten daha az?n? söylemek demektir, onun meyveleri yaln?z bir mevsimlik de?ildir... Calvin Coleridge

Kitaplar?n dünyas?, insan?n en hayret verici yarat?klar?ndan biridir... Abideler y?k?l?r, milletler kaybolur, medeniyetler büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin, tekrar tekrar nas?l ortaya ç?kt?klar?n? gösteren kitaplar?n dünyas?; hala genç, hala yaz?ld?klar? gün kadar taze, yazarlar?n?n yüzlerce sene önce ölmelerine ra?men, hala insanlar?n kalplerinden geçenleri anlatarak hayatlar?n? devam ettiriyorlar... Clarence Day

#675

 
© 2015
AŞK