Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?ymetli Sözler Mesajlar

K?sa K?ymetli sözler 2015 ve K?ymetli mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda k?ymetli a?k sözleri yer almaktad?r. Ayr?ca yine bu sayfam?zda ünlü ki?ilerin söylemi? olduklar? iyi k?ymetli sözler facebook twitter sayfalar?n?zda payla?abilirsiniz.
Lüzûmsuz ?eylerin pe?inden ko?an lüzûmlu ?eyleri kaç?r?r.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Her vesîle ile sohbetlerinde namazdan bahsederlerdi.Namaz, aman namaz, nerede ve ne ?art alt?nda olursa olsun mutlaka namaz k?l?n.buyururdu.
Lüzûmsuz ?eylerin pe?inden ko?an, lüzûmlu ?eyleri kaç?r?r.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Din bilgileri, dünyâda ve âhirette, huzûru, seâdeti kazand?ran bilgilerdir.
Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlar?n?n ayr?l??? ile vah?et halini hissetmez.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Kavu?tu?unuz her nîmet; hep hakka îmân?n hâs?l etti?i karde?li?in neticesi ve Allahü teâlân?n ihsân?d?r.
Ak?l tamam olunca söz azal?r.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gitti?iniz yerlerde, ahlâk?n?zla, sözlerinizle, giyini?inizle ?slâm?n vekâr?n?, k?ymetini gösteriniz.
Edep akl?n suretidir.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Gördü?ünüz her musîbet ve felâket, k?zg?nl???n, zulüm ve haks?zl?k etmenin cezâs?d?r.
?nsanlarla öyle iyi geçininiz ki dü?man?n?z bile ölümünüze a?las?n.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Be?eriyet ne kadar u?ra??rsa u?ra?s?n, sevip sevilmedikçe; ?zd?rap ve felâketten kurtulamaz.
Derin fikre sahip olan?n nazar? da güzel olur.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Allahü teâlâ diledi?ini yapar. ?ster sebepli ister sebepsiz, diledi?i gibi azap veya lütfeder. Güzel ve do?ru onun diledi?idir.
Ak?l tamam olunca, söz azal?r.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Allahü teâlâ bize fadl?, ihsân? ile tecelli etsin; bizi fadl? ile korusun! Adliyle tecelli ederse, yanar?z.
?limsiz ibadette tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hay?r yoktur.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Riyâ olmas?n diye cemâatten kaçanlar ayr? bir riyâ içindedirler.
Derin fikre sahip olan?n nazar? da güzel olur.
Hazreti Ali Rad?yallahu anh
Cemiyetteki ruh hastal?klar?n?n sebebi, îmân eksikli?idir.
konu?mak ak?l i?i de?ildir.
?mâm-? Rabbânî Rahmetullahi aleyh
?limsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hay?r yoktur.
Hazreti Ali Rad?yallahu
?lim g?da gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vard?r. Faydas? da herkesedir.
Abdülvehhâb-? Müttekî Rahmetullahi aleyh
Ahmakl?k ; hatâda ?srar etmektir.
?nsan ölmez, Dünyas?n? de?i?tirir.
Ölen hayvan olur, ?nsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi de?il!
Yunus Emre
Çal??mak bizi ?u üç ?eyden kurtar?r: Can s?k?nt?s? kotu al??kanl?klar Yoksulluk.
VOLTAIRE
Kendini hak ile me?gul etmezsen bat?l seni i?gal eder.
?mâm? ?âfî
Mal cimrilerde silah korkaklarda yönetim ak?ls?zlarda olursa i? bozulur
Hazreti Ebu Bekr Rad?yallahu anh
Hükümet, tekkeleri de?il, bo? mekanlar? kapatt?. Onlar kendi kendilerini çoktan kapatm??lard?. demi?tir. Bu muazzam görü?, o günlerin umûmî mânâda tekke ve dergâh tipine âit te?hislerin en güzelidir.
?nand???n?z gibi ya?amazsan?z ya?ad???n?z gibi inanmaya ba?lars?n?z.
Hazreti Ömer Rad?yallahu anh
Kânunlara uymakta çok titiz davran?r, konu?malar?nda da bunu tavsiye ederdi.
Gözü haramdan korumak ne güzel ?ehvet perdesidir.
Hazreti Osman Rad?yallahü anh
?stikâmet yâni Allahü teâlân?n be?endi?i do?ru yol üzere olmak kerâmetin üstündedir.

#2314

 
© 2015
AŞK