Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

K?z?ldereli Atasözleri

K?sa K?z?ldereli atasözleri ve Türkçe anlamlar? sayfas? -
* Nimet de külfet de 'Büyük Ruh' un elindedir. Bazen onun külfeti bizi nimetinden daha fazla ak?lland?r?r.
* Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, ya?ayanlara ilave eder.
Hopi Kabilesi
* Senin vicdan?n senden ba?kas?n? temsil edemez.
* Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile, sadece onunla ba?kalar? için fedakarl?k yapabiliriz.
* Son ?rmak kurudu?unda, son a?aç yok oldu?unda, son bal?k öldü?ünde; beyaz adam paran?n yenmeyen bir?ey oldu?unu anlayacak.30 Mart 2007
* Su gibi olmal?y?z. Her ?eyden a?a??da, ama kayadan bile kuvvetli.
Siyu Kabilesi
* ?eytan hakk?nda konu?may?n. Gençlerin kalbinde merak uyand?r?r.
Siyu Kabilesi
* Unutmay?n çocuklar?n?z sizin de?ildir. Onu Yarat?c?'dan ödünç ald?n?z.
Mohawk Kabilesi
* Üç bar?? vard?r: Birinci bar??, en önemli bar??t?r. ?nsan ruhundad?r o. ?nsan, kainatla ve kainat?n bütün güçleri ile olan ili?kisini, beraberli?ini farketti?inde, kainat?n merkezinde Büyük Ruh'un durdu?unu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde oldu?unu farketti?inde birinci bar?? sa?lanm??t?r. Bu gerçek bar??t?r, di?erleri sadece bunun akisleridir. ?kinci bar?? iki fert aras?nda olan bar??t?r. Üçüncü bar?? ise iki millet aras?nda yap?l?r. Fakat hepsinden önce, anlamal?s?n?z ki 'gerçek bar??' dedi?im birinci bar??, insan?n ruhundaki bar?? yoksa ne fertler ne de milletler aras?nda bar?? olabilir.2 A?ustos 2007
* Ya?mur iyilerin üzerine de ya?ar, kötülerin de..
* Yanl??? gören ve önlemek için eli uzatmayan yanl??? yapan kadar suçludur.
* Yapmam?z gereken: her ?eyi eski sadeli?ine döndürmektir, böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacakt?r.
* Ya?l?l?k ölüm kadar ?erefli de?ildir. Yine de çok kimse onu ister.
* Dünya, bize atalar?m?zdan miras kalmad?, çocuklar?m?zdan ödünç ald?k.
* Dur, dinle. Hep konu?ursan hiç bir ?ey duyamazs?n.
kaybetmeyi ahlaks?z bir teklife tercih et. ilkinin ac?s? bir an, di?erinin vicdan azab? bir ömür boyu sürer.
* ?nsan iki ruhludur içinde bir iyi köpek birde kötü köpek kavga eder.hangisini daha çok beslersen o kazan?r
* A?lamaktan korkma! Zihindeki ?st?rap veren dü?ünceler gözya?? ile temizlenir.
* Tanr?' n?n kelimeleri me?e yapra?? gibi sarar?p dü?mez: çam yapra?? gibi ilelebet ye?il kal?r.
* Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yan?mda yürü, böylece ikimiz e?it oluruz.
Ute Kabilesi
* A?k? tan?d???nda, Yarat?c?'y? da tan?rs?n.
Fox Kabilesi
* Avlayacaksan en zay?f geyi?i avla, çünkü sa?lam olanlar yeni neslin devam?n? sa?layacakt?r.
* Bar?? ve mutluluk her anda mevcuttur. Bar?? ve mutluluk her ad?mdad?r. Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur.
* Bir ba?kas?n?n kabahati hakk?nda konu?madan önce daima kendi makoseninin içine bak
Sauk Kabilesi
* Bir dü?man çok, yüz dost azd?r.
Hopi Kabilesi
* Bir kere "Al ?unu" demek, iki kere "Ben verece?im" demekten iyidir. (Kabilesi bilinmiyor)
* Biz a?açlara zarar vermek istemeyiz. Ne zaman onlar? kesmemiz gerekse, önce onlara tütün ikram ederiz. Odunu asla ziyan etmeyiz, laz?m oldu?u kadar keser, kesti?imizin hepsini kullan?r?z. E?er onlar?n hislerini dü?ünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek, orman?n di?er bütün a?açlar? gözya?? dökecektir, bu da bizim kalbimizi yaralar.
* Bütün K?z?lderililer her yerde durmadan dans etmelidir. Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. Bütün av hayvanlar?n? geri getirecek. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda. Bütün ölü K?z?lderililer geri gelecek ve yeniden ya?ayacaklar.
Wovoka
* Do?um yapan her ?ey di?idir. Kad?nlar?n ezelden beri bildi?i kainatin dengelerini erkekler de anlamaya ba?lad?klar? zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere degi?meye ba?lam?? olacakt?r.08.03.2007
Mohawk Kabilesi
* Dünyadaki her ?eyin bir sebebi vard?r. Her bitki bir hastal??? tedavi etmek için büyür. Ve her insan bir görevle yarat?lm??t?r. 17 Haziran 2007
* Dü?man?m? cesur ve kuvvetli yap! E?er onu yenersem utanç duymayay?m.
Apache Kabilesi
* E?er herkes bir ba?kas? için bir ?ey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz. Sadece bir ki?iye yard?m et! ?imdiki usul bu de?il ama inan?yorum, insanlar bu yolu ö?renecekler.
* E?er sorsan?z: 'Sessizlik nedir?' Cevap veririz: O Büyük Ruh' un sesidir. Yine sorsan?z: 'Sessizli?in meyveleri nelerdir?' Cevap veririz: Kendi kendini kontrol, gerçek cesaret demek olan metanet, sab?r, vakar ve sayg?.'
* Fakir olmak, ?erefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir.
* Gözlerde ya? yoksa, ruh gökku?a??na sahip olamaz. 3 Nisan 200722 Eylül 2007
* Gözün ile de?il, yüre?in ile hüküm ver.
* Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti de?il. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal.
Lumbee Kabilesi
* Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? E?er bütün hayvanlar kaybolup giderse insano?lu büyük bir ruh yaln?zl??? içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da ayn?s? olur. Her ?ey birbirine ba?l?d?r. Yerkürenin ba??na gelen, yerkürenin çocuklar?n?n da ba??na gelecektir.
* Her ?ey halkad?r. Her birimiz kendi hareketlerimizden sorumluyuz. Hepsi döner dola??r, bize geri gelir.
* Herbirimizin farkl? bir rüya gördü?ünü hat?rlatmakta fayda var.
* ?hanet arkada?l?k zincirini karart?r, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.
* ?lkbaharda usul usul yürü; toprak ona hamiledir...
* ?nsan tabiattan uzakla?t?kça kalbi kat?la??r.
* ?nsan?n gözleri öyle kelimelerle konu?ur ki dil onlar? telaffuz edemez.
* Kehanet, muhtemel bir olay? kesin bir bak?? ile görmekten ba?ka ?ey de?ildir. Hava ya bulutlu olacakt?r, ya da güne? açacakt?r.
Cherokee Kabilesi
* Kom?un hakk?nda hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü!
Cheyenne Kabilesi

#2675

 
© 2015
AŞK