Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kocam ?çin Güzel Sözler

Duygusal Kocam için güzel sözler sayfas? - Bu sayfam?zda kad?nlar?n e?lerine yani kocalar?na ait sözleri yay?nlamaya çal??t?k.. Sizinde kocan?za söyledi?iniz e? ile alakal? sözleriniz varsa lütfen a?a??dan yollay?n?z.. Buyrun Yeni kocam için sözler :
Yalvarsam rüzgara kokunu getirirmi bana, anlatsam a?k?m? ku?lara anlat?rlar m? sana, yalvarsam Allaha kavu?tururmu seni bana, özledim seni desem inan?rm?s?n bana...
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen.Bilki senin için yanan kalbimdir.
Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle.
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
A?k?m ben ölürsem beni ne cennete nede cehenneme alacaklar. Çünkü seni sevdi?im için en büyük sevab? isledim ama sana taparak tanr?y? inkar etti?im için en büyük günah? i?ledim.
Kafan? bo?alt ki yeniden doldurabilesin, su nas?l bulundu?u barda??n ?eklini al?rsa sevgi de senin kalbinin ?eklini al?r.
Kapsama alan? d???nda kalan sevgine ula?amad?m.... Ama full çeken hatt?mla seninleyim birtanemmmmm
Sen, yol ald???m gemi, demir att???m son liman, yapraklar?m? titreten son sevdams?n, sen çok sevdi?im insan, beni a?latan son sevdams?n, vazgeçemedi?im tek insans?n, a?k?ms?n...
Yasamda ask olmayabilir ve bireyler bununla basa ç?kabilir ama eslik olmad???nda, yasam desteksiz kal?r. Es olmak sürekli bir keyiftir. » JO COUDERT
Dünyan?n kraliçesi olaca??ma, seninle samanl?k seyran bana. » ISABEL BURTON
Sevgi, rüzgârla savrulan tohumlar?n dü?tü?ü yerde açan bir çiçektir. Bizi sevmedi?i için bir kad?na k?zmak, sac?m?z?n rengi k?z?lken neden siyah sar? olmad???m?z için kaderimize k?zmak kadar aptalca bir ?eydir. » HONORE DE BALZAC
Hükümetler ve kocalar yan?ld?klar?n? hiç bir zaman kabul etmezler. » HONORE DE BALZAC
Dünyadaki en güzel ?ey, kocas?n? seven kad?n?n hissettikleridir. » VOLTAIRE
Evlilik her gün yeniden in?a edilmesi gereken büyük bir yap?d?r. » ANDRE MAUROIS
Bir genç k?z evlendi?i zaman birçok erke?in ilgisini, tek bir erke?in ilgisiyle de?i? toku? eder. » HELEN ROWLAND
Kocalar?n dü?tükleri biricik hata evli olduklar?n? unutmalar?d?r. » LADY EFFINGHAM
Seninle evlili?im boyunca bir kez pi?man oldum, o da seninle evlenmekte bu kadar geç kald???m için. » RUSSELL BYRON
Bir kad?n kocas?n?n kusurlar? için tanr?ya ?ükretmelidir. Kusursuz bir koca, tehlikeli bir gözlemcidir. » HALIFAX
Mutlu bir çift, yüzlerinde ba?kalar?n?n asla anlayamayaca?? özel bir gülümseme ta??r. » PAM BROWN
Kocalar ate? gibidir, ihmal edilirse Sönerler. » ZSA ZSA GABOR
Son sözünü söylemeden yutacak kadar akilli az koca vard?r. » ANONIM
Küçük ya da büyük her ?ey macera olabilir. Do?ru insanla payla??l?rsa. » KATHLENN NORRIS
Hep sen oradayd?n. Ba?kas? de?il. » HELEN EXLEY
Bence, evlili?e en iyi haz?rlanm?? olan erkekler, kula??n? deldirmi? olanlar?... Hem ac?s?n? tatm??lar, hem de mücevher sat?n alm??lar... » RITA RUDNER
Koca bulmak bir sanatt?r. Elde tutmak ise bir görevdir. » SIMONE DE BEAUVOIR
Koca sinirleri alinmi? bir as?ktan geriye kaland?r. » HELEN ROWLAND
Kocalar yang?n gibidirler, ba??bo? kald?klar?nda d??ar? kaçarlar. » ZSA GABOR
Bir kad?n sevdi?i erke?in yüzünü, bir denizcinin ac?k denizleri bildi?i gibi bilir. » HONORE DE BALZAC
Asla yata?a öfkeyle girme. Yataktan kalk ve kavgan? bitir. » PHYLISS DILLER
Esler aras?ndaki ask er ya da geç sona erer. Çiftle?me içgüdüleri bicim de?i?tirir ve gerçek sevginin ba?layabilmesi için bir f?rsat do?ar. » M. SCOTT PECK
Sevgi, sonsuz bir ba???lama oyunudur, bir al??kanl?k haline gelen ?efkatli bir bak??t?r. » PETER USTINOV
Balay?, iç çeki?lerimizi bast?rmay? durdurup, esnemelerimizi bast?rmaya ba?lad???m?z zamana dek asl?nda bitmi?tir. » HELEN ROWLAND
E?er insanlar s?radan nedenlerden evlenmeselerdi, s?radan nedenlerden de bo?anmazlard?. » ANONIM
Evlendi?in ki?iye dikkat et. Çünkü bo?anma daimidir. » ANONIM
Bir erkek esine nedensiz bir yere çiçek getirdi?inde mutlaka bir nedeni vard?r. » MOLLY MC GEE
Ve sonunda es olmak için duyulan basit bir arzu kadar derin ba?ka hiç bir arzu yoktur. » GRAHAM GREENE

#2660

 
© 2015
AŞK