Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Komik Ö?renci Sözleri

Derste "hep ayn? parmaklar? görüyorum" diyen hocama; de?i?ik olsun diye, orta parma??m? kald?rd?m. Dersten att?, ma?durum!

Ke?ke her sabah alarm çald???nda polisler kap?y? k?r?p, "yat yat yat" diye ba??rsa da geri yatsak... Sabahç? olmak zor zanaat...

Sigara paketinin üstüne bizim s?n?f?n resmi konulup üstüne "Sigara içerseniz çocuklar?n?z böyle olur" denirse tüm Türkiye sigaray? b?rak?r yemin ediyorum.

Bal?k olmak ne güzel, dü?ünsene. "” Ayr?ld?k kanka + Unutursun - Neyi + Ne neyi - Sen kimsin?

S?navdan ç?kt???mda: 95 arkada?larla konu?tu?umuzda: 75 kontrol etti?imde: 45 hoca söyledi?inde: 25 arabada: 5 evde: 15...

-Kanka ders çal??mak beni çok bozdu, az önce nerdeyse dolma kalemini dolma san?p yiyordum. +O da bir ?ey mi o?lum, ben geçen gün kur?un kalemle birini vurmaya çal??t?m.

Pazar gününden cuma gününe geçebilece?imiz bir tünel kaz?yorum kö?eyi dönmem an meselesi.

Hocam Ankara'n?n ba?lar? kovalent ba? m? yoksa iyonik ba? m??

S?navda kopya vermemek için Nazi kamp?nda evlad?na sar?l?r gibi s?nav kâ??d?na sar?lan mal arkada??m, seni de unutmad?m.

Twitter var facebook var whatsapp var kontör var mesaj var sevgili: 404 not found error.

"Baba bende suç yok valla. Notlar?m?n yükseklik korkusu var. " dedim, sonra nas?l geldim buraya anlamad?m. Buras? neresi ki?

_Bana bak?p saatlerce durabilir misin? _Neden sen matematik testi misin?

Kopya düzenine göre oturan ö?rencilerin; yerlerinin de?i?tirilmesi sonras? bak??mas?, en hüzünlü ayr?l?k sahnesinde bile yok.

Dünyada en çok iyilik yapan bir milletiz: _Nap?yon _?Y?L?K sen.

Ak?am çal???r?m - neyse sabah erken kalk?p çal???r?m - neyse serviste çal???r?m - neyse ilk ders çal???r?m - neyse kopya çekerim.

Bu yaz?l?da kopya çeksek de mi s?f?r alsak kopya çekmesek de mi s?f?r alsak...

"”Hocam kütüphanedeki romanlar?n yan?na müzik aleti koydum. +Neden? "”Çünkü romanlar böyledirler çalg?s?z ya?ayamaz ölürler.

_Yast?k sava?? yapal?m m?? _Neyle? _Sen sehpay? al, ben kap?y? söküp geliyorum.

Y?lba??ndan önce: _Alemlere ak?caz olumm. Y?lba??nda: _Nene bak havai fi?ek.

S?navlar? dü?ünüyorum kitaplar?m kapal?.

+Nerede kalm??t?k? "”Göçlerde hocam. +Emin misin Eyüp? "”Yalan söyleyen Göçveren olsun.

Kad?n hakk? diye bir ?ey olmaz... Hakk? erkek ismi...

Ö?retmen "indirin parmaklar? listeden kald?raca??m" dedi?inde olu?an o gerilim trafoda yok.

?ngilizceden 2 ald?m acaba hoca 98 puan? nerden k?rd?? ...

Ben bardak k?r?nca "sakar" annem k?r?nca "nazar" babam k?r?nca "o barda??n orda ne i?i var.

Okul beni bozar, ya?as?n cumartesi pazar...

Sabah uyand???mda alarm?n çalmas?na daha 2 saatin oldu?unu gördüm, sevinçten uyuyamad?m.

7 erkek karde?iz - Hepsi mi erkek? + Yok, abim k?z.

Aylard?r dü?ünüp cevab?n? bulamad???m o deli soru "Bim'e girerken neden 2 kap?dan geçiyoruz?

+ Gençler alkol var m?? "” Ne memuru alkol bey.

Annem: Ben sana k?yafetlerini katla demedim mi? Ben: Demedin. Annem: Demem mi laz?m?

Bana kopya verenin 40 y?l kölesi olurum.

Test çözerken içimdeki Ali A?ao?lu ortaya ç?k?yor. Bunu geç, bu zor, bunu i?lemedik.

S?nav notlar?m?n yükseklik korkusu var kesin.

Benim a?k?n için verdi?im sava? tarih derslerindeki sava?larla k?yaslanamaz a?k?m.

S?nava kopyas?z girmek sava?a silahs?z girmeye benzer.

+Siyah gözlü k?z? "”Cand?r +Uzun saçl? k?z? "”Cand?r +K?sa boylu k?z? "”Cand?r +B?y?kl? k?z? "”Amcand?r.

Milka'n?n kalpleri yumu?atan mor ine?i sana girsin sevgili.

Sevgili matematik lütfen art?k büyü ve kendi problemlerini kendin çöz, problemlerini senin yerine çözmekten b?kt?m art?k!

Kopya bir sanatt?r ama bizim ö?retmen sanattan anlam?yor!

Bir gün Türk erkek k?z arkada??yla gezerken k?z sorar: bana öyle bir ?ey söyle ki kalbim h?zla çarps?n der erkek: baban arkanda.

Sakla saman? gelir zaman?, May?s'ta okul k?rman?n tam zaman?.

?u cuma ak?am?n?n güzelli?ine bakar m?s?n?z? Tavan bir ayr? bak?yor, duvarlar bir ba?ka samimi, hal?n?n desenlerini daha anlatmad?m bile.

_Kartopu sava?? yapal?m m? _Bu so?ukta m?? _Do?ru Yaz?n yapar?z.

Lisede takdir, te?ekkür alana 20 gün ekstradan tatil hakk? tan?salar bu ülkenin ba?ar? oranlar? tavan yapard?.

Her yi?idin bir yo?urt yiyi?i, her ö?rencinin bir kopya çeki?i vard?r.

"”Bar??al?m. Hay?r. "”Neden? Sen hiç k?r?k bardaktan su içtin mi? "”Yo ben sürahiyi kafama dikiyorum...

Üzüm üzüme baka baka karar?r, ö?renci karneye baka baka morar?r.

Paras?n? verip dershaneye yaz?l?yorduk hoca gelmeyince de seviniyorduk. Zengin miydik, gerizekal? m?yd?k? Anlamad?m.

Sevmek buysa üstü kals?n diyece?im ama ö?renciyim param yok...

Yeni do?an kuzenim ne annesine ne de babas?na benziyor. Saç? yok e tabi di?lerde öyle. Ayn? dedem ya...

Ö?renciyi alt?n s?raya oturtmu?lar ille de teneffüs demi?.

Araba yar??? oynarken tu?lara daha kuvvetli bast???nda araban?n daha h?zl? gidece?ine inanan insandan ne zarar gelebilir ki, k?rmay?n onu.

Adam ü?enmemi? telefonu icat etmi?, ben kalk?p ?arja takmaya ü?eniyorum.

Bu facebook âlemi çok ac?mas?z. Duvara ac?lar?m? dertlerimi yaz?yorum, birileri de mutlaka be?eniyor. ?nsanl?k çok bozulmu?.

?lla hayattan bir ders ç?kar?lacaksa ilk matemati?i ç?karal?m bence.

K?zlar iddial? erkeklerden ho?lan?r dediler diye bir haftad?r elimde iddaa kuponu ile dola??yorum. Hiç bir ilerleme yok.

Kaynanam? kaybettim görenlerin görmemezlikten gelmeleri rica olunur...

Hocaya senin de?erini sordum dünyalara bedel dedi, Dünya'n?n de?erini sordum be? para etmez dedi.

Uzun süreli bir ili?kinin s?rr?: üç maviden uzak durun. Facebook, twitter ve skype...

En yak?n arkada??m?n ismini telefon rehberine "yalv" diye kaydettim. Arad???n da "yalv'ar?yor" yaz?yor. Yine a?t?m kendimi.

?ktidars?zl??? giderici i?ne ithal edildi... ??neyi kendine çuvald?z? ba?kas?na bat?r.

Misafirin çocu?u "Abi bilgisayar çal???yor mu" dedi. Yok, "ev han?m?" dedim. O günden beri çocuktan haber al?nam?yor.

"” S?n?fta baz? kendini bilmezler var + Onlar kim hocam? "” Onlar kendini biliyor.

Hap yazma yutamam, ?uruptan midem bulan?r, i?neden de korkar?m. Diyen ergene "Muska m? yazay?m?" diyen doktora sayg?lar.

Görmemi?in y?ld?zl? pekiyisi olmu?, çekip y?ld?z?n? koparm??.

Ey Türk k?z? istedi?in kadar cool ol. Metal, pop, rap dinle. K?na gecende yüksek yüksek tepeler çalacak.

Sütten a?z? yanan, sütün so?umas?n? bekler. Olay? büyütmeye gerek yok, yo?urtla da hiçbir alakas? yok.

Fakir oldu?umuzu ilk kez bana ald?klar? ???kl? ayakkab?n?n lambas?n? söküp, avizeye takmaya çal??t?klar?nda anlam??t?m.

Bir insan okuldan nefret etti?i halde nas?l Üniversite hayali kurar ki. ??te biz Türkler.

Bekâr imam köyde â??k oldu?u k?z? istetmi? ama vermemi?ler... Namaz vakti gelince mikrofona s?radaki ezan? sevip de kavu?amayanlar için okuyorum demi?...

Kopya veren arkada?tan kola esirgenmez.

?sviçreli bilim adamlar?n?n yapt??? bir ara?t?rmaya göre dünyada en fazla ara?t?rmay? ?sviçreli bilim adamlar? yap?yormu?.

Kulak küçüktür ama ö?retmenin a?z?n? suland?r?r.

A?k nedir biliyor musunuz? Kar??ndakini bulunmaz Hint kuma?? sanmanla, enayi oldu?unu anlaman aras?nda geçen zamand?r...

Bilmemek ay?p de?il, yeter ki çakt?rma.

Bir kad?n güzelse kork; güzel ve yaln?zsa daha da kork; güzel, yaln?z ve k?r?lm??sa hemen ölü taklidi yap.

A?k a?lat?r s?nav sövdürür matematikçi inletir.

Dünya'n?n en güzel cümlesi seni seviyorum. ' falan de?ildir. Annenin sabah, bugün yorgunsan yat uyu, okula gitme. ' cümlesidir. Ama yok öyle bir dünya.

Madem geldin dünyaya çal?? fizik kimyaya.

Bu so?uk günlerde so?uktan titreyen bekârlar? unutmamal?y?z. Lütfen herkes kap?s?n?n önüne bir kap Melis, Ceren, Begüm, Ahmet, Can, Melih koysun.

Bugün disipline benimle birlikte gelecek ate?li saatler ya?ayacak arkada?lar ar?yorum.

Otobüste aya?a kalkt???mda yan?mdakinin "inecek misiniz?" sorusuna "Yoo donumu düzelticem" deyip tekrar oturmak istiyorum.

Kitab?n yenisi, hocan?n eskisi makuldür.

Erkeklerin "sadece sar?l?p uyuyaca??z" cümlesiyle, kad?nlar?n "ma?azaya girip ç?kaca??m" sözü ölümüne kap???r.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#777

 
© 2015
AŞK