Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Konfüçyüs Sözleri

Konfiçyus Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni ve de?i?ik konfüçyüs a?k sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? k?sa anlaml? konfüçyüs özlü sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun konfüçyüs sözleri facebook ;
A
* Adalet kutup y?ld?z? gibi yerinde durur ve geri kalan her ?ey onun etraf?nda döner.
* Alk??? en sessiz ?ekilde kar??layan, alk??? hak etmi? demektir.
* Ne arad???n? bilmeyen buldu?unu anlayamaz.
* Ara?t?rma yap?ld??? zaman ancak bilgi art?r?labilir; bilgi art?r?ld???nda ancak istek samimi olabilir; istek samimi oldu?unda ancak ak?l ?slah edilebilir; ak?l ?slah edildi?inde ancak özel ya?am iyile?tirilebilir; özel ya?am iyile?tirildi?inde ancak aile yap?s? düzeltilebilir. Aile yap?s? düzeltildi?inde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir.
* A?k, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.
* Aç midenin cezas?n? yorgun ayaklar çeker.
* As?l bilgi insan?n cehaletini tan?mas?nda yatar.
* Ak?ll? insan kimseyle yar??maz, böylece kimse onunla yar??amaz.
B
* Bildi?ini bilenin arkas?ndan gidiniz, bildi?ini bilmeyeni uyar?n?z, bilmedi?ini bilene ö?retiniz, bilmedi?ini bilmeyenden kaç?n?z.
* Bilgi insan? ?üpheden, iyilik ac? çekmekten, kararl? olmak korkudan kurtar?r.
* Bilgiye sahip olarak do?mu? birisi de?ilim. Ö?retmeyi seviyorum ve ö?renmeye çal???yorum.
* Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müzi?ini çürütün.16 Ekim 2006
* Bir ?eyi bildi?in zaman, onu bildi?ini göstermeye çal??. Bir ?eyi bilmiyorsan, onu bilmedi?ini kabul et. ??te bu bilgidir.
* Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri varsa, o yerde güne? bat?yor demektir.11 May?s 2008
* Bir ?eyin hakl? oldu?unu bildi?in halde, o ?eyden yana ç?kmazsan, korkaks?n demektir.
* Bir ülkede adaletin varl??? ki?inin kendini özgürce ifade etmesinden anla??l?r. Bir ülkede adaletsizli?in varl??? ise ki?ilerin ba??na buyruk davran???ndan anla??l?r. ?yi insanlar sorunlar? önlemek için çaba sarf ederler.23 Ekim 2006
* Bir insan? doyurmak istiyorsan?z, ona bal?k verin; aç kalmamas?n? istiyorsan?z ona bal?k tutmay? ö?retin.
Ç
* Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çak?l ta??ndan daha iyidir. 14 Nisan 2007
D
* Devlet düzen içinde yönetildi?inde ancak dünyada bar?? tesis edilebilir.
* Duydu?umu unuturum, gördü?ümü hat?rlar?m, yapt???m? anlar?m.
* Dü?ünmeden ö?renmek faydas?z, ö?renmeden dü?ünmek tehlikelidir.
* Hiç bir ?ey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. 24 Nisan 2007
* Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir.
* Dinsel erdem, insanl??? sevmekle olanakl?d?r. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek kar??l?kl? olarak uzamal?d?r.
E
* Efendi adam, kendisinden çok ?ey, ba?kalar?ndan az ?ey bekler.
* E?itimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekle?tirir.
* E?itimli insanlar öncelikle adalete de?er verir. E?itimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
* Elmas nas?l yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da ac? çekmeden olgunla?maz.
* Etrafl?ca çal??, do?ru bir ?ekilde ara?t?r, dikkatlice dü?ün, dü?ündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir ?ekilde uygula.
* Evinizin e?i?ini temizlemeden kom?unuzun dam?ndaki karlardan ?ikayet etmeyiniz.
G
* Gerçe?i bilenler ile onu sevenler hiçbir zaman e?it de?ildirler.28 Ocak 2006
* Güçlü olan, zay?f yan?n? herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zay?f yan?na hükmedebilendir.
* Güleryüzlü olmayan bir ki?i, dükkan açmamal?d?r.
* Güzelli?i sevdi?i kadar, erdemi de seven bir insan? daha görmedim.
H
* Her ?ey bir güzelli?e sahiptir fakat bunu herkes görmez.
* Hiç kimse ba?ar? merdivenini elleri cebinde t?rmanmam??t?r.
?
* ?htiyatl? insan nadiren hata i?ler.
* ?nsanlar sahip olduklar?n? küçümser, sahip olamad?klar?n? önemser.
* ?nsanlar? niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.
* ?steyenler bilgilerini geni?letmelidirler. Bilgilerini geni?letmek isteyenler önce ara?t?rmal?d?rlar.
* ?dare etmek dürüstlük demektir. Sen do?ru yönetirsen yanl?? olmaya kimse cesaret edemez.
* ?yi insan, güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamd?r.
K
* Karanl??a sövece?ine, bir mum yak.6 Eylül 2006
* Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.
* Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esasl? bir konuyu konu?mak mümkün de?ildir.
* Kendimize yap?lmas?n? istemedi?imiz bir ?eyi, ba?kas?na yapmamal?y?z.
* Kendini affetmeyen bir insan?n bütün kusurlar? affedilebilir.
* Küçük avantajlar?n pe?inden ko?arken büyük ba?ar?lardan olabilirsiniz.
* Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar: Rüzgar ne yöne eserse, otlar o yöne e?ilir.
* Konu?maya de?er insanlarla konu?mazsan insanlar?, konu?maya de?mez insanlarla konu?ursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanlar?, ne de kelimeleri yitir.
M
* Mutlu olmak için içinde bulundu?unuz andan daha iyi bir zaman oldu?una karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir var?? de?il, bir yolculuktur. Pek çoklar? mutlulu?u insandan daha yüksekte ararlar, baz?lar? da daha alçakta. Oysa mutluluk insanin boyu hizas?ndad?r.30 A?ustos 2008
O
* Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyen ki?idir.
* Okudum, unuttum, gördüm, hat?rlad?m, yapt?m, ö?rendim
Ö
* Ö?renme ilkesi insan?n temiz karakterini ortaya ç?karmak, insanlara yeni ya?am vermek ve nihai iyiye ve do?ruya ula?mak demektir.
* Ö?renmeyi sevmeksizin cömertli?i sevmek vard?r ki aptalca bir safl??a götürür.
Ö?renmeyi sevmeksizin bilmeyi sevmek vard?r ki zihinin gereksizce da??lmas?na götürür.
Ö?renmeyi sevmeksizin içten olmay? sevmek vard?r ki onur k?r?c? bir ald?rmazl??a götürür.
Ö?renmeyi sevmeksizin dobra olmay? sevmek vard?r ki kabal??a götürür.
Ö?renmeyi sevmeksizin aç?k görü?lü olmay? sevmek vard?r ki umars?z bir asili?e götürür.
Ö?renmeyi sevmeksizin prensip sahibi olmay? sevmek vard?r ki mant?ks?z bir zorlamaya götürür.
* Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.
* Örnek insanlar yumu?ak huyludur ve öfkeden kaç?n?r.
S
* Sana bir ?eyi nas?l bilebilece?ini ö?reteyim mi? Bildi?in zaman bildi?ini anla, bilmedi?in zaman ise bilmedi?ini anla.
* Susmak, insan? ele vermeyen sad?k bir arkada?t?r. 9 Haziran 2007
* Ö?retmek iki kere ö?renmek demektir
Y
* Yald?zl? sözlerle erdem ba?da?maz.
* Ya bir yol bul, ya bir yol aç, yada yoldan çekil.
Be? inceli?i yücelt, dört kötülükten kurtul!
Ö?renci sordu:
Bu be? incelik nedir?
Konfüçyus yan?tlad?:
1- ?yi insanlar, müsrif olmadan eli aç?k olurlar,
2- Gocunmadan çal??kan olurlar,
3- Haris olmadan istek duyarlar,
4- Ma?rur olmadan rahat davran?rlar,
5- Ürkütücü olmadan sayg?n olurlar.
Ö?renci sordu:
Dört kötülük nedir?
Konfüçyus yan?tlad?:
1- Nasihats?z infaz; bu, gaddarl?kt?r.
2- Ö?retmeden ba?ar?lar? ölçmek; bu, kabal?kt?r.
3- Yönetimde gev?ek olup s?n?rlar? koymak; bu, kötü niyettir.
4- Ba?kalar?n?n hakk?n? verirken cimri davranmak; bu, bürokrat olmakt?r.
Konfüçyüs A?k Sözleri
E? seçmeyi kitap seçmeye benzeten ünlü Konfüçyus'un e?lerin birlikte mutlu bir hayat sürmeleri için
birbirinden ilginç 14 ö?üdü var. Eh, yüzy?llard?r kulaktan kula?a yay?lmaya devam etti?ine göre pek
de yabana at?l?r, ö?ütler olmasa gerek.
1- Tedavi edilemez derecede romantik olun.
2- Birlikte kitap okuyun, elele tutu?un ve birlikte düzenli yürüyü?lere ç?k?n.
3- Gülümsemeler bula??c?d?r. Ona da bula?t?r?n.
4- Güvenilir bir s?rda? olun ve onu hiç kimseye ?ikayet etmeyin.
5- Onun en sevdi?i çiçe?i, rengi, müzi?i, ?iiri ve yazar? bilin.
6- Ona, beklemedi?i ho? sürprizler yap?n. Hiçbir neden yokken de kart ya da küçük a?k notlar?
yollay?n.
7- Birbiriniz için özel ve gizli takma adlar bulun.
8- A?k, birlikte saçmalamakt?r. Arada bir, birlikte sonuna kadar saçmalay?n.
9- Kimin hakl? oldu?unu tart??may?n, neyin do?ru oldu?una karar verin. Her tart??ma sonunda bar??
anla?mas?n? bir öpücükle imzalay?n.
10- Sevdi?inizi yaln?zca onun duyabilece?i biçimde ele?tirin. Övgünüzü ise bütün dünyaya duyurun.
11- Bedeninize iyi bak?n. Daima sa?l?kl? ve dinç olmay? hem kendinize hem de ona borç bilin.
12- Bir kucakla?madan ilk ayr?lan siz olmay?n.
13- E? seçmek kitap seçmeye benzer, iyi tasarlanm?? bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir. ?ceri?i
sa?lam olmad?kça sonunu getirmek zordur.
14- A?k için evlenin. Hem e?inizin hem de kendinizin en iyi arkada?? olun.

#2550

 
© 2015
AŞK