Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Konfüçyüs Sözleri

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

Okudum, unuttum, gördüm, hat?rlad?m, yapt?m, ö?rendim.

Duydu?umu unuturum, gördü?ümü hat?rlar?m, yapt???m? anlar?m.

?nsanlar sahip olduklar?n? küçümser, sahip olamad?klar?n? önemser.

Konu?maya de?er insanlarla konu?mazsan insanlar?, konu?maya de?mez insanlarla konu?ursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanlar?, ne de kelimeleri yitir.

Ak?ll? insanlar kendilerini heyecana kapt?rmazlar: faziletli olanlar ku?ku içinde olmazlar; cesur olanlar hiçbir ?eyden korkmazlar...

?yi insan, güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamd?r.

Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyen ki?idir.

E? seçmek, kitap seçmeye benzer; iyi tasarlanm?? bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeri?i sa?lam olmad?kça, sonunu getirmek zordur.

De?erli bir insan gördü?ümüz zaman onun gibi olmay? dü?ünmeliyiz. De?ersiz bir kimseye rastlad???m?z zaman geri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz.

Kendisinden çok, ba?kalar?ndan az isteyen bir insan kendini kötülüklerden uzak tutar.

Elde edilecek bir ç?kar? oldu?u halde adaleti dü?ünen, tehlike kar??s?nda hayat?n? hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insand?r.

Bir insan?n ak?ll? davranmas? için üç yol vard?r: Birincisi iyi dü?ünmektir. Bu en soylusudur. ?kincisi, taklit etmektir. Bu en kolayd?r. Üçüncüsü, denemi? olmakt?r. Bu en ac?s?d?r.

Ak?ll? ki?iler gördü?ünde, onlara denk olmay? dü?ün. Ak?ll? olmayanlar gördü?ünde, içinden kendini dü?ün.

Marifet hiç dü?memek de?il, her dü?tü?ünde kalkabilmektir.

Bilen ki?iyle dost ol, çünkü seni ayd?nlat?r. Bilgisiz ki?iyle dost ol, çünkü sen onu ayd?nlat?rs?n. Bilmedi?ini bilmeyenlerden hemen uzakla?, çünkü onlar aptald?r, seni de aptalla?t?r?r.

Bildi?ini bilenin arkas?ndan gidiniz, bildi?ini bilmeyeni uyar?n?z, bilmedi?ini bilene ö?retiniz, bilmedi?ini bilmeyenden kaç?n?z.

Güçlü olan, zay?f yan?n? herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zay?f yan?na hükmedebilendir.

Evinizin e?i?ini temizlemeden kom?unuzun dam?ndaki karlardan ?ikayet etmeyiniz

As?l bilgi insan?n cehaletini tan?mas?nda yatar.

Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar: Rüzgar ne yöne eserse, otlar o yöne e?ilir.

Aç midenin cezas?n? yorgun ayaklar çeker.

Dü?ünmeden incelersen kör say?l?rs?n; incelemeden dü?ünürsen tehlikedesindir.

Gerçek bilgi, insan?n ne kadar cahil oldu?unu bilmesidir.

Cahillik akl?n gecesidir, ama ays?z ve y?ld?zs?z bir gece.

Bir ö?renci dostlu?u sordu. Konfüçyus dedi ki: Do?ruyu konu? ve onlar? iyi yollara yönelt. E?er uymazlarsa o zaman dur ve kendini onlar için alçaltma.

Onu incitmek zorunda kalsan dahi asla ihanet etme.

Konfüçyüs'ün ö?rencilerinden Zieng dedi ki " Ba?kalar?n?n bana yapmas?n? istemedi?imi, ben de ba?kalar?na yapmam.

Önderler nazik olurlarsa, halklar? sayg?s?zl??a cesaret edemez. Önderler adil olurlarsa halklar? serke?li?e cesaret edemez. Önderler güvenilir olurlarsa, halklar? yalanc?l??a cesaret edemez.

Üç çe?it dost yararl?, üç çe?idi ise zararl?d?r. Dostlar dürüst, içten ya da bilgili olduklar? zaman yararl?d?rlar. Sahteci, yaltaklanmac? ya da f?rsatç? olduklar?nda ise, zararl?d?rlar.

E?itimli insanlar kendilerinde ararlar, küçük insanlar ba?kalar?nda ararlar. Yap?lm?? olan?n üzerine konu?ma; bitmi? olan üzerine yeniden gösteri yapmaya kalk??ma; olmu? olan? ele?tirme.

A?k, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.

E?itimli insanlar ba?kalar?nda iyi olan? beslerler, kötü olan? de?il. Küçük insanlar ise tersini yaparlar.

Susmak, insan? ele vermeyen sad?k bir arkada?t?r.

?nsanlar?n umutlar?yla oynama, belki tek sahip olduklar? ?ey odur.

Ars?z güçlü olunca, hakl?y? suçlu ç?kar?r.

Ba?ar?, her ?eye haz?rl?kl? olmakt?r ve haz?rl?kl? olmad???n?zda ba?ar?s?zl?k kaç?n?lmazd?r.

Esinlenmemi?se ö?retmem, kendini be?enmi?se ayd?nlatmam. ?nsanlara bir kö?eyi gösterdi?imde, di?er üçünü bulamam??larsa, tekrar etmem.

Onlara ba?kanl?k ederken sayg?nl??? eksik etme ki ciddi olsunlar. Babaca ve ?efkatli ol ki, sad?k olsunlar. ?yiyi te?vik et, acemiye ö?ret ki hevesli olsunlar.

Hata yapmak bir ?ey de?ildir, hata yapt???n? unutmak kötüdür.

Eskiyi canland?r, ama yeniyi de bil, o zaman ö?retici olabilirsin.

Eylemlerinde tutarl? olmayanlarla dostluk edersen, ya çok s?n?rs?z yada çok k?s?tl? olursun. Çok s?n?rs?z olanlar çok sald?rgand?r, çok k?s?tl? olanlar çok edilgindir.

Bir memleketin nas?l yönetildi?ini anlamak m? istiyorsunuz, onun müzi?ine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden olu?mu? bir uyum vard?r; orada adalet ve erdem hüküm sürer.

?nsanca olana gelince, onlar kendilerini kurmaya çal???rken ba?kalar?n? da kurmu?lard?r. Kendileri de ba?armak isterken ba?kalar?n?n ba?ar?l? olmas?na yard?m etmi?lerdir. Yak?ndan ders ç?kartabilirler. Bunlara insanc?ll???n yöntemleri denebilir.

?nsanlar servet ve rütbeyi arzular, ama bunlar do?ru bir biçimde elde edilmemi?se kal?c? olmazlar. ?nsanlar yoksulluk ve dü?künlükten ho?lanmazlar, ama do?ru davranmazlarsa bundan kurtulamazlar. E?er örnek insanlar insanc?ll?ktan uzakla??rlarsa bu nitelemeye nas?l hak kazan?rlar? ?deal insanlar hiçbir zaman insanc?ll?ktan sapmazlar; aceleleri oldu?u zaman da, karga?a içinde bulunduklar? zamanda ona ba?l? kal?rlar.

E?er ki?isel olarak dürüstsen, i?ler emir verilmeden de yürür. E?er ki?isel olarak dürüst de?ilsen, emir versen de seni kimse dinlemez.

E?itimli insanlar yolunda, benim muktedir olamad???m üç ?ey vard?r: insanca olanlar kayg?lanmaz; bilenlerin akl?

Dürüstlere de?er ver onlar? çarp?klar?n üzerinde tut, böylelikle çarp?klar?n düzelmesini sa?layabilirsin.

Bilmeden hareket edenler vard?r; bunu kabullenemem. Çok dinlemek, iyiyi seçmek ve izlemek, çok görmek ve gördüklerini tan?mas?n? bilmek: bu bilgiye çok yakla?makt?r.

Kendine kar?? k?l? k?rk yararsan, ba?kalar?na kar?? ba???lay?c?ysan dü?manl??? uzakla?t?r?rs?n.

Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve dü?künlü?ün varl???, utanç verici bir ?eydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi ?eylerin varl???ndan utanç duyulmal?d?r.

Bilgi insan? ?üpheden, iyilik ac? çekmekten, kararl? olmak korkudan kurtar?r.

?nsanlar? niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.

Bir ki?iye iyilik yapmak istiyorsan ona bal?k verme bal?k tutmay? ö?ret.

Güleryüzlü olmayan bir ki?i, dükkan açmamal?d?r.

?nsanlar beni tan?m?yor diye üzülmeyecegim; insanlar? tan?m?yorum diye üzülecegim.

Sana bir ?eyi nas?l bilebilece?ini ö?reteyim mi? Bildi?in zaman bildi?ini anla, bilmedi?in zaman ise bilmedi?ini anla.

Hiç bir ?ey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz.

Erdemli olanlar?n söyleyecek sözleri vard?r, ama söyleyecek sözleri olanlar?n tümünde erdem yoktur. ?nsanc?l olanlar cesaretlidir, ama cesaretli olanlar?n tümü insanc?l de?ildir.

Dü?ünmeden ö?renmek faydas?z, ö?renmeden dü?ünmek tehlikelidir.

E?itimli insanlar yapabileceklerinden fazlas?n? söylemeye utan?rlar.

Ben bir ?ey bilerek do?mad?m , eskiye dü?kündüm ve onu ?evkle arad?m.

Hiç eri?emeyecekmi?sin ya da her ?eyi yitirecekmi?sin gibi çal??.

Uza?? dü?ünmeyen adam, ac?y? yan? ba??nda bulur.

?yili?i, hiçbir ?ahsi menfaat gözetmeden, s?rf iyilik olsun diye yapmal?y?z.

Dü?ünmeden ö?renmek yitirilmi? bir emektir.

Sadakat ve ba?l?l??? en öne yerle?tir; kendin kadar iyi olmayanlarla ili?ki kurma ve hata yapt???nda de?i?tirmekten çekinme.

Erdemli insanlar?n dokuz dü?üncesi vard?r:

1. Bakt?klar?nda berrak görmeyi dü?ünürler,

2. Dinlediklerinde iyi duymay? dü?ünürler,

3. Görünü?leri bak?m?ndan cana yak?n olmay? dü?ünürler,

4. Davran??lar?nda sayg?l? olmay? dü?ünürler,

5. Konu?malar?nda do?ru sözlü olmay? dü?ünürler,

6. ??lerinde ciddi olmay? dü?ünürler,

7. Ku?kuya dü?tüklerinde sorular? nas?l soracaklar?n? dü?ünürler,

8. Öfkelendiklerinde sorunlar? dü?ünürler,

9. Kazanc? gördüklerinde adaleti dü?ünürler...

Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müzi?ini çürütün.

Örnek insanlar yumu?ak huyludur ve öfkeden kaç?n?r.

Efendi adam, kendisinden çok ?ey, ba?kalar?ndan az ?ey bekler.

Alk??? en sessiz ?ekilde kar??layan, alk??? hak etmi? demektir.

Nas?l ki elmas yontulmadan mükemmelle?mezse, insan da ac? çekmeden olgunla?amaz.

Küçük avantajlar?n pe?inden ko?arken büyük ba?ar?lardan olabilirsiniz.

Az konu?maktan pek az, çok konu?maktan s?k s?k pi?man olunur.

Gerçek iyilik, insan?n yüre?inden f??k?r?r. Bütün insanlar iyi do?arlar.

Bilgiye sahip olarak do?mu? birisi de?ilim. Ö?retmeyi seviyorum ve ö?renmeye çal???yorum.

Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esasl? bir konuyu konu?mak mümkün de?ildir.

Kendini affetmeyen bir insan?n bütün kusurlar? affedilebilir.

Güzelli?i sevdi?i kadar, erdemi de seven bir insan? daha görmedim.

Kendimize yap?lmas?n? istemedi?imiz bir ?eyi, ba?kas?na yapmamal?y?z.

Hiç kimse ba?ar? merdivenini elleri cebinde t?rmanmam??t?r.

Etrafl?ca çal??, do?ru bir ?ekilde ara?t?r, dikkatlice dü?ün, dü?ündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir ?ekilde uygula.

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n.

Karanl??a sövece?ine, bir mum yak.

Gerçe?i bilenler ile onu sevenler hiçbir zaman e?it de?ildirler.

Adalet kutup y?ld?z? gibi yerinde durur ve geri kalan her ?ey onun etraf?nda döner.

?dare etmek dürüstlük demektir. Sen do?ru yönetirsen yanl?? olmaya kimse cesaret edemez.

Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri varsa, o yerde güne? bat?yor demektir.

Her ?ey bir güzelli?e sahiptir fakat bunu herkes görmez.

Ne arad???n? bilmeyen, buldu?unu anlayamaz.

Do?ru olan her ?eyi gördü?ü halde yapmamak cesaretsizliktir.

Güzel yeteneklerin dahi olsa, kibirli ve cimriysen, di?er özelliklerine göz atmaya bile de?mez.

?steyenler bilgilerini geni?letmelidirler. Bilgilerini geni?letmek isteyenler önce ara?t?rmal?d?rlar.

Ak?ll? insan kimseyle yar??maz, böylece kimse onunla yar??amaz.

Yald?zl? sözlerle erdem ba?da?maz.

Erdemli adam, kayg?lar? silip atand?r.

Ö?retmek iki kere ö?renmek demektir.

?htiyatl? insan nadiren hata i?ler.

Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.

Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir.

A?aç ya?ken e?ilir.

Bir ?eyin hakl? oldu?unu bildi?in halde, o ?eyden yana ç?kmazsan, korkaks?n demektir.

Devlet düzen içinde yönetildi?inde ancak dünyada bar?? tesis edilebilir.

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çak?l ta??ndan daha iyidir.

Ö?renmeyi sevmeksizin cömertli?i sevmek vard?r ki aptalca bir safl??a götürür.

Ö?renmeyi sevmeksizin bilmeyi sevmek vard?r ki zihinin gereksizce da??lmas?na götürür.

Ö?renmeyi sevmeksizin içten olmay? sevmek vard?r ki onur k?r?c? bir ald?rmazl??a götürür.

Ö?renmeyi sevmeksizin dobra olmay? sevmek vard?r ki kabal??a götürür.

Ö?renmeyi sevmeksizin aç?k görü?lü olmay? sevmek vard?r ki umars?z bir asili?e götürür.

Ö?renmeyi sevmeksizin prensip sahibi olmay? sevmek vard?r ki mant?ks?z bir zorlamaya götürür.

Bende bir yumurta var. Sende bir yumurta var. E?er, sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem,

yine sende bir yumurta Bende bir yumurta olur. ?ayet, sende bir bilgi var. Bende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi

verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, Bende iki bilgi olur.

Mutlu olmak için içinde bulundu?unuz andan daha iyi bir zaman oldu?una karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir var?? de?il, bir yolculuktur. Pek çoklar? mutlulu?u insandan daha yüksekte ararlar, baz?lar? da daha alçakta. Oysa mutluluk insanin boyu hizas?ndad?r.

E?itimli insanlar öncelikle adalete de?er verir. E?itimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

E?itimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekle?tirir.

Dinsel erdem, insanl??? sevmekle olanakl?d?r. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek kar??l?kl? olarak uzamal?d?r.

Bir ülkede adaletin varl??? ki?inin kendini özgürce ifade etmesinden anla??l?r. Bir ülkede adaletsizli?in varl??? ise ki?ilerin ba??na buyruk davran???ndan anla??l?r. ?yi insanlar sorunlar? önlemek için çaba sarf ederler.

Bir ?eyi bildi?in zaman, onu bildi?ini göstermeye çal??. Bir ?eyi bilmiyorsan, onu bilmedi?ini kabul et. ??te bu bilgidir.

Ara?t?rma yap?ld??? zaman ancak bilgi art?r?labilir; bilgi art?r?ld???nda ancak istek samimi olabilir; istek samimi oldu?unda ancak ak?l ?slah edilebilir; ak?l ?slah edildi?inde ancak özel ya?am iyile?tirilebilir; özel ya?am iyile?tirildi?inde ancak aile yap?s? düzeltilebilir. Aile yap?s? düzeltildi?inde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir.

#697

 
© 2015
AŞK