Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kötülükle ?lgili Özlü Sözler

En Güzel Kötülük ile ilgili özlü Sözler Sayfas? -
Bir kötülü?ü be?enen, onu i?leyenden daha kötüdür. ?emseddin Sami
Hiç kimse, kendi iste?iyle kötü de?ildir. Socrates
?yilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülü?ü) en güzel bir ?ekilde önle. O zaman seninle aras?nda dü?manl?k bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.
?yili?e gücün yetmezse, bari kötülük yapma. Feridüddin-i Attar
Kendimden ba?ka kimseye kötülük etmeden ya?amak istiyorum. Tolstoy
Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. Sadi
Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü do?rulukla geçirmek çok güç ve övmeye de?er bir ?eydir. Eflatun
Kötü kimselerle arkada?l?k etme, sonrahaberin olmadan senin huyun, onlar?n huyundan kötülük çalar. Eflatun
Kötülü?e kolayca girilir, ama güç ç?k?l?r. (Madame de Maintenon)
Kötülü?ü ö?renmenin ya?? yoktur. Lessing
Kötülük kap?s?n? aral?k etmeye gelmez, ard?na kadar aç?l?r. (Cenap ?ehabettin)
Önüne kötülük etmek f?rsat? ç?kmam?? ki?iye, iyili?inden ötürü te?ekkür edilebilir mi? Cervantes
Sizden biriniz bir kötülü?ü gördü?ü zaman, onu eli ile de?i?tirsin, gücü yetmezse dili ile de?i?tirsin. Buna da gücüyetmezse kalbi ile bu?zetsin. Bu iman?n en zay?f?d?r. Hadis-i ?erif
Sevdiklerinizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar ac?d?r. Cemil Sena Olgun
?ayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmi? bir sadakad?r. Hadis-i ?erif
O size yaln?zca kötülü?ü çirkin-hayas?zl??? ve Allah'a kar?? bilmedi?iniz ?eyleri söylemenizi emreder (2/169)
Allah onu lanetlemi?tir O da (?öyle) dedi: "Andolsun kullar?ndan 'miktarlar? tesbit edilmi? bir grubu' (kendime u?ak) edinece?im" (4/118)
"Onlar? -ne olursa olsun- ?a??rt?p-sapt?raca??m en olmad?k kuruntulara dü?ürece?im ve onlara kesin olarak davarlar?n kulaklar?n? kesmelerini emredece?im ve Allah'?n yaratt?klar?n? de?i?tirmelerini emredece?im" Kim Allah'? b?rak?p da ?eytan? dost (veli) edinirse ku?kusuz o apaç?k bir hüsrana u?ram??t?r (4/119)
Onlar?n tümünü toplayaca?? gün: "Ey cin toplulu?u, insanlardan ço?unu (ayart?p kendinize kullar) edindiniz" (diyecek) ?nsanlardan onlar?n dostlar? derler ki: "Rabbimiz kimimiz kimimizden yararland? ve bizim için tesbit etti?in süreye ula?t?k" (Allah) Diyecek ki: "Allah'?n diledi?i d??ta olmak üzere ate? sizin içinde süresiz kalaca??n?z konaklama yerinizdir" ?üphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi oland?r, bilendir (6/128)
Ey iman edenler, ?eytan?n ad?mlar?na uymay?n Kim ?eytan?n ad?mlar?na uyarsa (bilsin ki) gerçekten o (?eytan) çirkin utanmazl?klar? ve kötülü?ü emreder E?er Allah'?n üzerinizde fazl? ve rahmeti olmasayd? sizden hiçbiri ebedi olarak temize ç?kamazd? Ancak Allah diledi?ini temize ç?kar?r Allah i?itendir bilendir (24/21)
"(Yine de) Ben nefsimi temize ç?karamam Çünkü gerçekten nefis -Rabbimin kendisini esirgedi?i d???nda- var gücüyle kötülü?ü emredendir ?üphesiz benim Rabbim, ba???layand?r esirgeyendir" (12/53)
Andolsun insan? biz yaratt?k ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte oldu?unu biliriz Biz ona ?ahdamar?ndan daha yak?n?z (50/16)
?üphesiz Allah, adaleti ihsan? yak?nlara vermeyi emreder; çirkin utanmazl?klardan (fah?adan) kötülüklerden ve zorbal?klardan sak?nd?r?r Size ö?üt vermektedir, umulur ki ö?üt al?p-dü?ünürsünüz (16/90)
Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir, kim de kötülük ederse o da kendi aleyhinedir (41/46)
Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir kim kötülük yaparsa art?k o da kendi aleyhinedir (45/15)
(Bunlar) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazl?klardan kaç?nanlar ve gazabland?klar? zaman ba???layanlar (42/37)
Kötülü?ün kar??l??? onun misli (benzeri) olan kötülüktür Ama kim affeder ve ?slah ederse (dirli?i kurup-sa?larsa) art?k onun ecri Allah'a aittir Gerçekten O, zalimleri sevmez (42/40)
Kim zulme u?rad?ktan sonra nusret bulur (hakk?n? al?r)sa art?k onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur (42/41)
Yol ancak, insanlara zulmeden ve yeryüzünde haks?z yere 'tecavüz ve haks?zl?kta bulunanlar?n' aleyhinedir ??te bunlara ac?kl? bir azab vard?r (42/42)
Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tand?r, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; ?ahid olarak Allah yeter (4/79)
Kim güzel bir arac?l?kla arac?l?kta (?efaatte) bulunursa ondan kendisine bir hisse vard?r; kim kötü bir arac?l?kla arac?l?kta bulunursa ondan da kendisine bir pay vard?r Allah, her?eyin üzerinde koruyucudur (4/85)
Ey iman edenler, Allah'?n ?iarlar?na haram olan ay'a kurbanl?k hayvanlara (onlardaki) gerdanl?klara ve Rablerinden bir fazl ve ho?nutluk isteyerek Beyt-i Haram'a gelenlere sak?n sayg?s?zl?k etmeyin ?hramdan ç?kt?n?z m? art?k avlanabilirsiniz Sizi Mescid-i Haram'dan al?koyduklar?ndan dolay? bir toplulu?a olan kininiz sak?n sizi haddi a?maya sürüklemesin ?yilik ve takva konusunda yard?mla??n günah ve haddi a?mada yard?mla?may?n ve Allah'tan korkup-sak?n?n Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçland?rmas? pek ?iddetli oland?r (5/2)
Kötülükler kazanm?? olanlar ise; her bir kötülü?ün kar??l??? kendi misliyledir Bunlar? bir zillet sar?p kaplar Onlar? Allah'tan (kurtaracak) hiçbir koruyucu yok Onlar?n yüzleri sanki bir karanl?k gecenin parçalar?na bürünmü? gibidir ??te bunlar ate?in halk?d?rlar; orada süresiz kalacaklard?r
Art?k kim zerre a??rl???nca bir ?er (kötülük) i?lerse onu görür (99/ 8)
Kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun on kat? vard?r, kim bir kötülükle gelirse onun mislinden ba?kas?yla cezaland?r?lmaz ve onlar haks?zl??a u?rat?lmazlar (6/160)
Yoksa kötülükleri yapanlar bizi (a??p) geçeceklerini mi sand?lar? Ne kötü hükmediyorlar? (29/4)

#2539

 
© 2015
AŞK