Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kötülükle ?lgili Sözler

Yeni Kötülük ile ilgili sözler k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda kötülük ile ilgili sözler okuyacaks?n?z.
Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü do?rulukla geçirmek çok güç ve övmeye de?er bir ?eydir. ( Eflatun )
Kötü kimselerle arkada?l?k etme, sonrahaberin olmadan senin huyun, onlar?n huyundan kötülük çalar. ( Eflatun )
Kötülü?e kolayca girilir, ama güç ç?k?l?r. ( Madame de Maintenon )
Kötülü?ü ö?renmenin ya?? yoktur. ( Lessing )
Kötülük kap?s?n? aral?k etmeye gelmez, ard?na kadar aç?l?r. ( Cenap ?ehabettin )
Önüne kötülük etmek f?rsat? ç?kmam?? ki?iye, iyili?inden ötürü te?ekkür edilebilir mi? ( Cervantes )
Sizden biriniz bir kötülü?ü gördü?ü zaman, onu eli ile de?i?tirsin, gücü yetmezse dili ile de?i?tirsin. Buna da gücüyetmezse kalbi ile bu?zetsin. Bu iman?n en zay?f?d?r. ( Hadis-i ?erif )
Sevdiklerinizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar ac?d?r. ( Cemil Sena Olgun )
?ayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmi? bir sadakad?r. ( Hadis-i ?erif )
Bir kötülü?ü be?enen, onu i?leyenden daha kötüdür. ( ?emseddin Sami )
Hiç kimse, kendi iste?iyle kötü de?ildir. ( Socrates )
?yilikle kötülük bir olmaz, Sen ( kötülügü ) en güzel bir ?ekilde önle. O zaman seninle aras?nda dü?manl?k bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.
?yili?e gücün yetmezse, bari kötülük yapma. ( Feridüddin-i Attar )
Kendimden ba?ka kimseye kötülük etmeden ya?amak istiyorum. ( Tolstoy )
Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. ( Sadi )

#2641

 
© 2015
AŞK