Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Küçük ?skender Sözleri

Senin için ölürüm" dedi.."Benim için zaten öldün" dedim. Cesedini al?p ç?kt? .

Erkek olmak do?u?tan gelen bir al?n yaz?s? olsada , Adam olmak her erke?e nasip olmuyor.

Affedilen vazgeçilendir... O, affedildi... Çünkü ondan vazgeçildi !...

Bana benden iyisini bulamazs?n diyen sevgilim... Ne gemiler yakt?m ben, k?ç? k?r?k bi sandal?n laf? m? olur.

Bilirsin beceremem ya?amay?. Bir damla su olsam, gider rak?ya damlar?m...

Kald?r ba??n? a?k belden yukar?da sevgili!

?imdi sen gittin ya, ?airin dedi?i gibi herkesi sana benzetiyorum. bu da m? o ?erefsiz acaba diyorum!.

Gözümü ba?lay?p atsalar s?rt?mdan itip; Yine senin yan?na dü?erim, yer çekimi de?il, yar çekimi.

Art?k aram?zdaki uzakl?ktan ??k bir matem giysisi diktirebilirsin kendine !! Bir tek hücreni bile istemiyorum. Televizyonumun çekmedi?i bir kanal gibisin çünkü. Sen git , bamba?ka hayatlar?n yatak odalar?nda s?radan insanlar?n tenlerini süsle!!!

Bana yol vermeyi dü?ünmeden önce sana verdi?im yolda yürümeyi ö?ren...

Telaffuzu zor bir kelime gibi unutaca??m seni. Çünkü telafisi yok insan?n! Ve insan bir insanla yenileyemez kendini!

So?uk ve ?ekersiz çay gibisin, ne içimi ?s?t?yorsun, ne a?z?mda güzel tat b?rak?yorsun, sadece uykumu kaç?r?yorsun.

Offff...dedi. Ne oldu? dedim Hiiiiiç, dedi. Her?eyi b?rak gel benimle, dedim. Olur mu? dedi. ...-Topu topu bi tabak fazla koyar?z sofram?za, dedim. Olmaz, dedi. Neden? dedim. Ayn? tabaktan yeriz, dedi. Bir daha sevdim.

Sana kemik de?il; A?k verdim. ?imdi itlik yapman?n alemi yok Gitme diyorsam gitme.

Hadi simit satan? anlad?m, kestane satan? da. Peki ya dost satan, o da m? ekmek paras??

Ad?ndaki harf kadard?r alfabem...

Gidiyormu?: A??rla??r ya?murun iade etmedi?i karanl?k B?rak gitsin: Hiçbir caddeye ç?kmayacak o sokak art?k.

E?er benim olsayd? sana zaman hediye ederdim. Elimde de?il. Ancak ?imdi sana koca bir bo?luk getiriyorum kuca??mda. ?çinde saf sözcükler ve da??lm?? bir ben olan. Zamanl? zamans?z. tamamen senin. istedi?in gibi doldur. Sevdi?in kadar anla, anlad???n kadar sahip ol !

Sorun ili?ki durumu degi?tirecek birini bulmak de?il, Hayat?n? degi?tirecek birini bulmak.

Akl?n? ba??ndan almak istemiyorum, Mümkünse akl? ba??nda birini alay?m ben...

Hiç görüp, dokunup, öpmedi?in birine a??k oldun mu? Olsan bilirdin a?k?n ne oldu?unu..!

Her rengin bir ki?ili?i vard?r. Her ki?ili?in de bir rengi. Ben senin rengini buldum. Kahperengi.

S?k? s?k? tembihlerler . Unut onu , akl?na bile getirme , ç?kar kafandan , haf?zandan sil.. Sanki seven beynimizmi? gibi.

Evde kedi, köpek beslemekle hayvansever olunmaz. Hayvansever dedi?in benim gibi koynunda y?lan besleyecek...

Yüre?i olmaya'n?n kalbimi k?rmas?na müsade etmem...Beni bir saniyede unutan? , ben iki saniye'ile ?ereflendirmem.

Hiçbir lokantada tek ba??n?za oturabilece?iniz ?ekilde dizayn edilmi? masa bulamazs?n?z, toplum sizi yaln?zl?ktan kurtarmak için gerekirse ruh sa?l???n?zla oynar...

Herkese "seni sevmedigimi" söylüyorum. Afrikal? bir annenin o?luna "Ben tokum sen ye " demesi kadar basit bir yalan bu.

Gitti?inde. Bo?ver dünyan?n sonu de?il ya. diyen dostlar?ma. Benim Dünyam?n Senden ibaret oldu?unu nas?l anlatabilirdim ki.

Biz ayr? Dünyalar?n insanlar?y?z dedi. Aman Allah'?m! Üzüntüden kahrolaca??m. Ben iki Dünya oldu?unu sanan bi mal? m? sevmi?im.

Bir plak olsam. Zeki Müren çalsam, bozulsam. Ayn? yerde tak?lsam, hep tekrarlasam. Elbet Birgün Bulu?aca??z.

Anlamad?m. Ben mi iyile?memi? yaray?m, herkes mi keskin b?çak? Sormad?m. Sadece kanad?m.

Duydumki böbre?inde ta? varm?? sevgili. Kesin kalbinden dü?mü?tür.

Birini kaybetmek istiyorsan?z onu çok sevin yeter.

Yemin ederim ki seviyorum" dedi. Anlad?m; Dinden imandan da so?utacak ?erefsiz.

Belki de en sevdi?im sakarl???n, gözlerime tak?l?p yüre?ime dü?mendi.

Dünyan?n en uzun gecesi 21 aral?k de?il, beni terketti?in gecedir.

Bir sürünün üzerine at?lacak kurt, onun say?s?n? dü?ünmez.

Kahvenden bir yudum bile almam??s?n; Korktun mu beni k?rk y?l sevmekten. ?

Kirpiklerini k?skanas?m geliyor meselâ; gözlerine benden daha yak?n diye..!

Siz bir kelebe?e tutunuyorsunuz tela?la, onu incitmeden, kelebek tela?la geldi?i t?rt?la tutunuyor insan bu, azat etmek de gerek korkmay?n, unutuluyor!

Kad?nlar m? zeki yoksa erkekler mi diye merak edenler! Havva bir elmayla kand?rm?? Adem'i. !

Benim gibisini bulamaz demissin hakl?s?n senin gibi ?erefsizi mumla arasam bulamam.

Toprak olsam üstüme basmayacaks?n , Hava olsam içine çekmeyeceksin..Öyle dü?mans?n!.

Senden evet cevab? alana kadar kendini y?rtan sonra havalara giren canl?ya "erkek' denir...

?imdi ayn? bardaktan su içemiyoruz! Ben bunu biliyorum, su biliyor, bardak biliyor; bir sen bilmiyorsun!

Annem : neyin var ? diyerek böldü sessizli?imi. Bende gitti?ini ve kaybetti?imi söyledim. O da saçlar?m? ok?ay?p ; Üzülme evlad?m! Cana gelece?ine mal'a gelsin. dedi.

Yapt???m ?akan?n ard?ndan gözlerimin içine bak?p, "A?k Olsun" dedi?inde "Ke?ke!" diyebilmek için can at?yordum.

A?k, a??r i?tir: emekli olamazs?n, sigortas? yoktur, ikramiye alamazs?n, y?ll?k tatil izni verilmez, greve kalk??t?n m? yersin sopay?, her dakika lokavt tehlikesiyle burun burunas?nd?r, kaza riski yüksektir, amatörce u?ra??l?r! A?k, a??r i?tir! Yol boyunca bunlar? ?oföre dayatamazs?n. O, uykuya yenilmek üzeredir, sen ise rüyaya!

buz tutmu? bir ruhum ben! erirsem geri dönemem!

Kalp bu ulan! Yok öyle bi arkada?a bak?p ç?kmak !

Kalbim k?r?k..Dikkat et elini kesmesin!

Ay?r bizi hakim bey ! Zaten görücü usulü evlendik. Ne ona sordular bunu al?r m?s?n diye ? Ne de bana sordular, Dünya'ya gelir misin diye.

B?rak ?imdi yanaklar?m? dudaklar?m?... Gücün yeterse yüre?imden öp beni.

Tatl? dil y?lan? deli?inden ç?kar?r öküzü de?il. Neden dönmedi?ini ?imdi anlad?m.

Baz? kad?nlar?n ?övalye sand?klar? adamlar?n, asl?nda alüminyum folyo ile kaplanm?? denyo olduklar?n? görmeleri baya zaman al?yor.

A?k? hep 'iki ki?ilik' diye ö?rettiler bize. Peki ya ki?ilik bozuklu?u sonucu mu dahil edildi 3. ki?i, a?k bildi?imiz ?eye ?

Bir erkegin en lezzetli yeri ' ba??n?n eti ' san?r?m. Bu kadar kad?n yan?l?yor olamaz zira.

Sigaray? bile k?skan?rd?m; kalbine giden yollara u?rad??? için...

10'suzum ama... 100'süz de?ilim..!

Telefon rehberimdeki herkesi senin ad?nla kaydettim. Bütün gün beni ar?yorsun, taklitler yap?p sesini de?i?tiriyorsun. Biliyorum, sende özledin !

Bir insan? kaybetmek istiyorsan?z çok sevin, kendili?inden gider zaten. !

De?il erosun oku ! Zeus'un ?im?e?i girse g*tüne sen a?ktan anlamazs?n.

Özne olmay? b?rak?p zamir oldum, edat oldum, yüklem oldum. Ama senin gibi, a?k ile ihanet aras?na ba?laç olmad?m asla.

Ben zilzurna sarho? olsam da ya?ad?klar?mdan ç?karken hesab? ödeyecek kadar ay???m.

Biz ayr? Dünyalar?n insanlar?y?z dedi. Aman Allah'?m! Üzüntüden kahrolaca??m. Ben iki Dünya oldu?unu sanan bi mal? m? sevmi?im.

Yar? yolda b?rakm???m. Nankör olma yar? yola kadar getiren benim.

Kusura bakma dünya, biz seninle anla?am?yoruz. Ya ben sana fazla geliyorum, Ya da sen benim hayallerime dar geliyorsun.

Bana gelece?in günün ad?n? t?p çok önceden koymu? me?er; 'K?l dönmesi'

Senin ya??n a?ka tutmuyor sevgilim, lütfen gelme!

Bir kad?n a?ka inanm?yorum derken, asl?nda tek bir ?ey söylemek istiyordur: Hadi beni a?ka inand?r.

?imdilerde elimde bir b?çak "sevdi?in kadar sevilirsin" diyen yalanc? ?airi ar?yorum.. !

Yolun aç?k oLmas?n Sevgili . Nas?l olsa önün aç?k her Türlü bulursun Sen Yolunu..!

Sevgilim, sevdan?n sevdaya etti?ini etmez et, kemi?e !

Uyurken seni izlemek vard? ?imdi. Kokunda sarho? olmak. Seni uyand?rmak için can atmak ama k?yamamak.

Hat?rl?yormusun bana arma?an etti?in ilk ?ark?y?, "Ölünce sevemessem seni" Ulan! hayattayken bile sevmedinki...

Karpuz seçerken gösterdi?imiz özenin yar?s?n? sevgili seçerken de gösterseydik, bu kadar kelek a?klar ya?amazd?k...!

Annem sürekli "hiçbir ?ey yemiyorsun, kurudun kald?n" deyip duruyor; ben ne kaz?...klar yiyorum kimse bilmiyor...!

Neden bu kadar yaln?z?m, diye sordum tanr?ya. Senin a?ac?ndan orman olmaz, diye yan?tlad?.

?lla 3. ?ah?slar gircekse aram?za..Minik parmaklar? olan bi k?z?m?z olsun...!

Bir silah?n ?arjöründe tan??an iki so?uk mermi gibi, ayn? bedene s?k?lan iki el kur?un gibi, katille kurban aras?nda o birkaç saniyelik tela?la sevmi?tim seni.

A?l?yor musun?' diye soruyor giderken utanmadan. Yok yanl?? yerden i?iyorum aptal !

O kadar güzel unutmu?tun ki beni, Hat?rlatmaya k?yamad?m.

Suçumu cezama ikiz sayarken hakim, bari beklenmeyen ?ahit ol sevdama. idam?ma elin bo? gelme. kendinle gel!

Sevgilim 'beni Aldat?yor musun dedi' , hay?r onu Aldat?yorum dedim...afallad?!!

Beni bir öküz sanma sak?n sevgili, çünkü sen, o kadar hülyal? bir tren de?ilsin...

En basit yalanlar? gözüme bakarak söyleyen ahmaklar tan?d?m. Bense onlar?n cahil cesaretlerine ve ku? beyinlerine hayrand?m.

Ben seni çoktan affettim, sen sen sevdan? helal et!

Att???n tüm zarlar kaybettirdi bana. hani sen benim dü?-e?imdin.

Gelin arabas?n?n önünü kesen çocuklara verilen zarf gibi, bombo? ç?k?yorum sana // Her ne kadar plakas?nda mutluyuz yazsa da.

Tabiat?n güzelli?ine bak! dedim. A?açlardan hiçbir ?ey göremiyorum Dedi.

Seviyorum affet dedi ya, o an insan?n sadece a?z?yla gülmedi?ini anlad?m.

Kim demi? ki, en büyük a?klar nefretle ba?lar diye, Benim en büyük nefretim bir a?kla ba?lad?.

Beni unut diyorsun ya; Bu bana imkans?z geliyor. Çünkü; seni unutmam için, hat?rlamam gerekiyor.

Okeyde beklenen son ta? gibisin. Biliyorum beklemekle gelmezsin. Zaten gelme çünkü sen gelirsen ben biterim.

Sen bir defa olsun "seni seviyorum" yalan?n? at; melekler günah?n? bana yazs?n, olur mu !!

Seninle ben bir çaydanl?k gibiyiz. Ben üst k?sm?y?m sen alt k?sm?..hani büyüksün ya ! Aram?zdaki fark ise ?u; Ben sensiz de demlenirim, ama sen bensiz ancak su kaynat?rs?n.

Ne komünizm, ne kapitalizm, ne ateizm, ne sosyalizm... KISMETS?Z?M !!!

Ah o tipine kurban oldu?um... Birde tipine yak???r bir yürek ta??sayd?n...

Git gidebildi?in yere kadar...Bu liman da kaybetti?im ilk gemi sen de?ilsin. Ama ?unu unutma! R?ht?mda kalan? de?il, çekip gideni vurur f?rt?na.

Dönerse senindir dönmezse zaten hiç senin olmam??t?r diye bir ?ey yok...Dönecek!!, Bir katil olay mahline mutlaka geri döner..

Bugün kitap izledim, film okudum, müzik yedim, yemek dinledim. Akl?m sendeydi, hiçbir ?eyi do?ru yapamad?m, ?a?k?n?m.

Bir bayan?n gözya??n?n akmas?na sadece so?an de?il, bir 'h?yar' da neden olabilir.

Sanma ki ad?n? a?z?ma al?yorum diye seni seviyorum..Dudak tiryakili?i benimkisi seni içime çekmiyorum.

a?k? dövmek laz?m kalbe terbiyesizlik etti?inde!

Geri gelmemelisin. Ya oldu?un yerde kalmal?s?n ya da gitti?in yerde. Sen bu hayatta gördü?üm en ho?'çakal's?n neticede.

O kadar dü?ledim ki seni sevgili, Yitirdin gerçekli?ini.

Giderken sana 'ho?çakal' demek istedim... ?hanetin akl?ma geldi 'ho?t/çakal' diyebildim.

Beklemekte oldu?un ?ey, ancak onu beklemeyi unuttu?unda gerçekle?ir. Bu, evrenin sen bakarken soyunam?yorum' deme ?eklidir.

Kötü yola dü?mü? gecelerden geliyorum. Kusura bakma gözlerim biraz kirli.

A?k, bozuk bir pusulad?r; seni yanl?? bedenlere götürür.

Bu a?k?n gelirinin yar?s?n? sa??r sultana ba???lad?m, duymazl?ktan gelip seni, gitsin kula??n? açt?rs?n, di?er yar?s?n? sana b?rakt?m , kendine protez a??klar al?rs?n.

Normalde 2 gün zar zor giden telefonun ?arj?, art?k 5 gün gidiyorsa yaln?zs?nd?r. !

Sonsuzluk ?stedim Allahtan ! San?r?m "S" yi Biraz Sessiz Söyledim. ?imdi " Onsuzum. !

sigaray? b?raksam diyorum, tamamen sana ba?lasam. sen daha çabuk bitirirsin i?imi, böyle çok yava? ölüyorum.

B?rak?n bu ayaklar?..Kaç?n?z, ç?r?lç?plak bedenler kar??s?nda yaln?zca gözlere bakt?n?z. Sorsalar, güya hepiniz a??kt?n?z....

Sevmek ifade edebilmek kadar ifadeyi unutmamakt?r da.

Bu gece alkolle sabahla; ona de ki: Ben kan?ma k?rm?z? rengi veren ki?iyi kaybettim.

Her a?kta dönme dolaptay?m ve kesiliyor elektrik ben en tepedeyken.

Sevgilim seni anlatmaya tutulmu? bir güne? saatinden apaç?k ba?lamal?.

Erkeklerin do?u?tan bildi?i ana dil..?lgisizce..

Ah o tipine kurban oldu?um... Birde tipine yak???r bir yürek ta??sayd?n...

Affedilen vazgeçilendir... O, affedildi... Çünkü ondan vazgeçildi !...

Ben bir silah?m! Ama hiçbir silah yaralamaz insan?, bir ba?ka insan olmadan!

Benimle Oynad?n, Bir Tur Yükseldin; Aferin! ?imdi Git Onunla Oyna. Ama Yanarsan Yine Benden Ba?lama.

?eytan, Tanr?n?n mastar halidir.

IQ' lar e?it olmad?kça, insanlar e?it de?ildir.

Eros, ya?land?n m? ? ! Ok'un gidece?i yeri göremiyorsun..Ya bir imkans?za , ya da bir hay?rs?za denk getiriyorsun.

A?z? tabanca. dudaklar? namlu, sözleri gece mermisi!

Tahterevalliden ilk kim kalkarsa y?rtar, öbürünün k?ç? yere vurur!

Sa?lamas? yap?lm?? bir çarp?m gibiyiz sevi?melerden sonra: ?kimizden biri s?f?r olsa, di?eri ise istedi?i büyüklükte bir say?; farketmeyecek sonuç s?f?r.

Her ?eyi geriye saymaktan yorgunum, Kaç intihar?m varsa o kadar sevgilim var.

Seni babilin asma bahçelerinde ast?m bak bakal?m dünyan?n kaç?nc? harikas?s?n !

Öyle bir yerin dü?ünü gördüm ki: ?nsanlar, sabah uyand?klar?nda hâlâ hayatta olduklar?n? fark edip, günayd?n demeden önce birbirlerini öpüyorlard?.

Çek bak??lar?n? gözlerimden, a?k bu ?eytan doldurur.

Meyve vermeyen tek a?aç dara?ac?d?r.

Bulutlar: Ku?lar?n konu?ma balonu.

#690

 
© 2015
AŞK