Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kurtlar Vadisi Sözleri

Kurtlar vadisi pusu sözleri k?sa sayfas? -
Ölenin arkas?ndan a?lamaki sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!
Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.
Hayatta edindi?im tecrübeler yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.
Ayn? dili konu?anlar de?il ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.
Dostun dostumdur dü?man?n dü?man?m.
Ölüm ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..
Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?
Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.
Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.
Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme do?ru ilerler.
Kurtlar Vadisi'nde son ölümden önceki son ç?k??t?r.
Kurtlar Vadisi'nde duello akle yelkovan?n bulu?tuklar? and?r.
Kurtlar Vadisi'nde bela ki?inin sevdiklerinden gelir.
Sadakat Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.
Her?eyin zaman? var; ya?aman?n sevmenin hatta ölmenin bile..
Beyaz?n kaderi kirlenmek siyah?n kaderi suçlanmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölmek en büyük macerad?r!
Kurtlar Vadisi'nde ölüm ya?amdan daha gerçektir.
Kurtlar Vadisi'nde kimse can?ndan emin olamaz...
Kurtlar Vadisi'nde sürek av? hiç bitmez.
Dünya bir gündür o da bugündür!
Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.
Senden bir tane daha yoksa eyvallah diyeceksin.
Büyük güç büyük sorumluluk ister.
Sen sen ol! Asla biz olma.
Atas?n? tan?mayan it pe?inde gezer!
?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.
Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da yan?m?zda kimler g**ürücez onu dü?ünüyoruz.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine sak?n deme!
?nsana güvenme ölür a?aca yaslanma kurur.
Her gün olan yenilik benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.
Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölüm beklenmedik ki?iden beklenmedik zamanda gelebilir...
Sen çiftlikte at t?mar ederken biz insan t?mar ediyorduk.
Kurtlukta kanun dü?eni yemektir.
Azdan az çoktan çok gider.
Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.
Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...
Kurtlar Vadisi'nde hayat ölümle kumar oynama sanat?d?r.
Kurtlar Vadisi'nde özgürlük sonu meçhul bir firard?r.
Kurtlar Vadisi'nde sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.
Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla ya? kimsenin susuzlu?unu gidermez.
Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan ba?lar üzerinde ilerlenir.
Kurtlar Vadisi'nde ?ans do?ru zamanda do?ru yerde olmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde sorular gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür.
Kurtlar Vadisi'nde hiç bir?ey tesadüf de?ildir.
Kurtlar Vadisi'nde geçmi? konu?ulmaz.
Kurtlar Vadisi'nde sorular gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür
Polat : Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.
Abdülhey : Abi, ?imdi napaca??z ?
Polat : Sonunu dü?ünen kahraman olamaz, Abdülhey.
Ali : Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm... Ben senin için ya?amay? göze alm???m.
Polat : Benim hayat?m?n hepsi yalan Elif. Tek gerçek sensin!
Tilki Andrei : Rusya'da bir söz vard?r: Votka içmedi?in adamla dü?man olma!
Dü?man?m?n dü?man? dostumdur...
Güne?siz havada gözlük takan adam benimdir.
Do?u Bey : Atas?n? tan?mayan it pe?inde gezermi?.
Bizim bir ad?m?z var Ezanla kondu Selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.
?evko : Ölmek için yalvaracaks?n!
Polat Alemdar : Ya?amak için yalvarmad?k, ölmek için de yalvarmay?z!
Laz Ziya : Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz!
Polat Alemdar : Bir adam? sabah görürsem önemsemem, ö?len görürsem tesadüf derim, ama ak?am da görürsem hiç dü?ünmem öldürürüm.
Çak?r : Ölüler de zannediyor ki, diriler her gün helva yiyor.
Kahpelik gizli yap?l?r, gizli kalmaz.
Ne sevdi?im için ya?ayabiliyorum, ne vatan için ölebiliyorum...
Sava?mak için izin istersen vermez. Ama sava??r galip ç?karsan, ma?lup muamelesi de etmez...
O Tombalac? ile çok geziyorsun Necmiiii! ?kiniz bir ?stanbul'a s??ars?n?z da bir mezara s??mazs?n?z!
Bizim amac?m?z var. Amac?m?za ula??ncaya kadar kar??na ç?kan herkes hayat?yla amac?m?za hizmet etmezse, ölümüyle bu hizmeti gerçekle?tirecek.
Bu ?stanbul bir kerhanedir yi?enim... ?çeri girersin, ba?lars?n i? yapmaya keyif almaya... Zannedersin ki çok kazançl?y?m... Sonra birileri getirir önüne bir senet koyar, istemeye istemeye bir ömür bu kahr? çekersin, bu ?ehirden kurtulamazs?n... Henüz senedi imzalamam??ken, aha benden sana day? nasihat?: Anan?n yan?na dön...
Biz ormanlar?n kral?y?z aslan?m... ?te çakala verecek can?m?z yok!
Böyle adamlar ölümden kaçmaz, ölümle ya?ar...
Bizim hedefimiz belli... Mafya kalmayana kadar devlet, mafya bittikten sonra Mehmet...
Polat Alemdar
Allahla Ortak Olan?n Alaca??
Devletle Ortak Olan?n Verce?i Çok Olurmu?
Tedariksiz hacete ç?kan Domala domala Da? Ararm??..
PALA:Madem güne? tepeden do?du. Gölge aya??m?z?n alt?d?r
kurtlar vadisinde izsürmek için kurdun postunu giymek zorundas?n
ASLAN AMCA
KURAL B?R ; Karar verdin mi uygulayacaks?n...
KURAL ?K? ; Uygularken tereddüt etmeyeceksin...
KURAL ÜÇ ; Tereddüt etti?inde kaybedeceksin...
KURAL DÖRT ; KAYBEDENLER?N KAYDI DÜ?ÜLÜR..!
Freud Feti:Böyle olursa düzen çöker!
Çak?r:Sen merak etme Fetiii , ne düzen çöker ne düzülen!
Baron : "Selimin babas?n?n s?rt?nda sivilce olu?mu?, büyümü? büyümü? ç?bana dönü?mü?, oda büyümü? KANUN? OLMU?."
Ya?amak için yalvarmad?k ölmek için yalvarmay?z
Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz.
Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!
Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.
Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.
Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.
Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.
Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..
Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?
Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.
Dünya bir gündür, o da bugündür!
Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.
Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.
Büyük güç, büyük sorumluluk ister.
Sen, sen ol! Asla biz olma.
Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!
?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.
Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler götürücez onu dü?ünüyoruz.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.
Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.
Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...
Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.
Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.
Azdan az, çoktan çok gider.
Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.
Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin..

#2753

 
© 2015
AŞK