Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kutlu Do?um Haftas? Güzel Ve Anlaml? Sözleri

Yalvar???m? kabul eyle. ?efaat mumunu yak ya Resûlullah! Yak ki, aciz kalemimi aradan kald?rarak o muma at?lay?m. Ömür ?rma??m? senin saadet havuzuna ak?tay?m. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Sadr-? cemî' mürselîn, sensin yâ Rasûlallâh, Bedr-i eflâk-i yakîn, sensin yâ Rasûlallâh. Nûrun sirâc-? vehhâc, alemler sana muhtâç, sâhib-i tâc u mi'râc, sensin yâ Rasûlallâh. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

?ki cihân sultân?n?n, do?du?u ay geldi yine, ilm u meârif kân?n?n, do?du?u ay geldi yine, gelsün ?efâat isteyen, bulsun safâ an? seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, do?du?u ay geldi yine. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Bir Kitabullah-? azamd?r sera ser kâinat. Hangi harfi yoklasan manas? hep Allah ç?kar. Dü?manlar?m bana ne yapabilir ki! hapsolunmam halvet, sürülmem seyahat, öldürülmem ?ehadet! Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

E?er mübarek aya??n bu topra?a basm?? olmasayd?, teyemmüm kimseyi temizlemezdi. Bu mübarek haftan?n herkese hay?rlar getirmesini dilerim. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Ey Mekke! Güzelliklerinle gizledin, durdun. Do?umunu mu bekledin bu kutlu resulün? Sonsuz selam, salat, sana can?m peygamberim. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

?slam'?n nurlu yüzü kalbine dolsun makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Te?rifinle mü?erref eyle ?u garibi, her açan gülde seni gören mustaribi. Ey ümmetinin e?siz ?efaat sahibi, gel sevindir, bak Yakup'a döndü gözlerim. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Allah'?m bize peygamber efendimizin ahlak?yla ya?amak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine lay?k olal?m amin. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Birimiz ?arkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz ?imalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada da olsak biz yine birbirimizle beraberiz. Bu mübarek hafta herkese hay?rlar getirsin. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Alemlere rahmet Hz. Muhammed (s. a. v) ümmetin üstüne titreyen sensin, müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'?n ?ahidi yüzünü göster, kul ?ahadetinle tan?mak ister. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Sözlerin en güzeliyle övüldün, ben seni nas?l öveyim Allah'?n sevgilisisin, kimim ki seni öylesi seveyim? Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Muhtaç de?ilsin ki kullara resul, ümmetin sana muhtaçt?r, senin ümmetin olmak ya Muhammed, ?ereftir, ba?larda taçt?r. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Yâ resûlallah, e?er sen, gelmeseydin âleme, güller açmaz, bülbül ötmez, mechûl esmâ Adem'e varl???n manas? kalmaz, gark olur da mateme! Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

En sevgiliye, sin ey nur, içimize sin, sensin bize o'ndan esin, hiç ?üphe yok teksin kesin, en sevgilisi herkesin... Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

O'na uyunuz. O'nu örnek al?n?z ki O, sizde her gün yeniden do?sun. Yüre?inizi verin ki O'na, yar?n orada sizinle olsun. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Gül sevginin tac?d?r, her bahar bir gül taçlan?r. O gül ki Muhammet'i hat?rlat?r. Onu hat?rlayana gül koklat?r. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Bütün kâinat? Hz. Muhammet için yaratan Allah'?m, bizleri de O'nun yüzü suyu hürmetine affet. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Ey güzeller güzelinin geldi?i bu gece gecelerin en güzelisin. Bu do?u? hepimizin do?u?u, bu gece her yer apayd?n olsun. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Görmek isterim dünyada yüzün, görmezsem ne gecem olur ne de gündüzüm. Can feda senin bir damla gözya??n, sensiz ne yapar?m ey Gündüz'üm. Gayr? görün rüyamda Rasulallah, bilmem ne yapay?m dün i?ledim günah. Ya Rasulallah sen önümde gündüz, bense yalvar?r?m gece gündüz.

Ey güllerin sultan?, alem senle övüldü, biz seninle hep güldük, on dört as?rd?r daim, sensizli?e sürüldük, sana salat ve selam gönlümüz senle dolsun bizleri sana ümmet yapana hamtlar olsun efendimiz. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Bas?p üzerinde yürüdü?ün toprak olsayd?m. ?çine girip sakland???n ma?ara, "küheylan?m" deyip s?rt?na bindi?in at?n, av?na sald???n k?tmirin, elinde ta??d???n sopan, omuzlar?na ald???n ridan, gerdi?in yay?n, dü?man?n ba?r?na saplad???n okun olsayd?m. Oldu?uma da bin ?ükür; ya senden uzak kalsayd?m. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Ya rabbim ne olur affet bizi peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine affet bu aciz kullar?n? ne olur yolunda ay?rma, ay?rma ki sana kavu?al?m senin sevginden ver bize ver ki senin sevginle her ?eyi unutup sadece senin için ya?ayal?m affet bizi Allah'?m. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Bu dünyada sana hasret ya??yoruz ya Resul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamad?k yan?nda, sava?amad?k ta ?ehit bile olamad?k senin yolunda, bu aciz ümmetini ne olur sev ya Resul Allah. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Yarat?lm??lar?n en hay?rl?s?, peygamber efendimiz hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygular?m?z? dile getirdi?imiz ?u mübarek günde salat ve selam o'na olsun... Kutlu Do?um Haftan?z Mübarek Olsun.

Dü?ünür, hatip, havari, kanun koyucu, asker, dü?üncelerin fâtihi, rasyonel akidelerin düzelticisi, ?ekil ve suret olmaks?z?n tap?nma; hepsi mânevî tek bir hükümdarl?k olan yirmi dünyevî hükümdarl???n kurucusu, i?te Hz. Muhammed. ?nsan?n yüceli?inin ölçümü mümkün olsa, o'ndan daha büyük bir insan var m?d?r, sorar?z! Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Alemlere rahmet Hz. Muhammed (s. a. v) ümmetin üstüne titreyen sensin, müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'?n ?ahidi yüzünü göster, kul ?ahadetinle tan?mak ister. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 as?rd?r daim sensizli?e sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz senle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamtlar olsun. Güllerin gülistan? gül efendim. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

O, sadece bir istasyon dura?? mesafesindeki dünya hayat? için yegâne halâskar, ahirette en büyük ?efaatçimiz. O, âlemlerin Rabbinin en sevgilisi. O, tek kurtar?c?m?z. O, "ayinedir bu âlem, her ?ey Hakk ile kaim, mir'at? Muhammed'den Allah görünür daim. " Diyen â??klar?n muhabbet saltanat? aynas? olmu?tur. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

O, hakta, adalette, merhamette, insanl?kta, yemede, içmede, oturup kalkmada, i?te, güçte, devlet ba??nda, vazifede, liderlikte ve hayat?n akla gelen her ?ûbesinde tek önder ve tek insan. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun!

Canlar içinde cânân, ma'den-i ilm u irfân, ceddim ü pîrim sultân, sensin yâ Rasûlallâh. Açan râh-? tevhîdi, bulan s?rr-? tefrîdi, hüdâyî'nin ümmîdi, sensin yâ Rasûlallâh. Kutlu do?um haftan?z mübarek olsun.

Bu nas?l bir sevgi, nas?l bir a?k ki ezelden ebede herkes O'na sevdal?. ?nanan inanmayan herkes O'na hayran. Rabbim hakk?yla sevenlerden eylesin in?allah. O kutlu sevday? tadanlardan olmak duas?yla. Kutlu do?um haftan?z hay?rlara vesile olsun.

#1315

 
© 2015
AŞK