Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Laf Sokan Sözler

En Güzel Sevgiliye Laf Sokan Sözler 2014 K?sa Sayfas? - Dosta hatta aile üyelerinden birisine bile yak?n tan?d?klara kar??n?zdakinin anlayaca?? ?ekilde arkada?a laf sokan sözler facebook twitter için haz?rlad?k arkada?lar.

Evêt ac? Çêkiyordum Sêndên Sonra Fâkât Unuttu?un Birsêy Vard? Çêktiqim Hêr Ac? Beni DêqiL ?çimdêki Sêni ÖLdürüyordu*

~Para etmez GeLece?im çocukLu?um yaramaz BiLsen içimi dersinki ` Bu ya??yor oLamaz ~

Vars?n Bo? Kals?n Gönül EvimVermem Kiraya !!! Alan Temelli Als?n, Yok Öyle 3-5 Aya ! laf sokan sözler küfürlü

Arkamdan konusmaya devam et çünkü kars?mda konusacak kadar büyük degilsin!

Bak Ye?en ! | Day? Sana BeLediye Baks?n Yeter Yaw : )) laf sokan sözler k?sa

Buqün a?Lar yar?n susar?m ! qözümden akan ya??n qün qeLir hesab?n? sorar?m !

Kendini Bir ?ey zanetme!! Topra??n aLt?, Kendini vazgeçiLmez sanan ?nsanLarLa doLu!

Bana buLa?ma kaLbini k?RaR?m üsdüMe qeLme düNyayI yakaR?m bu sefqi saNa çoq qeLdi bNdN bÖyLe Uzaq oLaLm

Gitsende art?k Beni Ba?Lamaz Hani Bir Laf Vard?r Ya ¿ Kend dü$en a?Lamaz

Bu kadar kaLpsiz oLamazs?n ama YanL?? YoLdas?n ...!

Seni ben kendime KADER saymi$tim, Ugruna her$eyi góze almi$tim Yüregin ta$tanmi$ ¢ök ge¢ anladim Bir damla góz ya$i DEGMEZMIS SANA !

HayaLLer GerçekLeriN Yar?S?ym?$
SeNde Yar? Yar?ya BeNimSin !

Fark?nda oLdu?um iςin var oLdunuz vazgeςti?im iςin bugün yoksunuz !

Kö?eyi döndü?ünde takt?n yalandan maskeni
?çerdeyken seviyordun kö?eyi döndün ve a?k bitti

Hiç yoktu ortak noktam?z ve hiç kesi?emedik ayn? noktada

Dondurma Kadar Tatl?s?n Ama Bir O kadar da So?uksun Be Güzelim.

Çok Tatl?s?n Ama Bende ?eker Hastas?y?m

ÖzentiLer kopya french..Kalitem Be?? üstünden PeNç!!!

Laf Olsun Diye Konu?muyorum ki Konu?uyorum Laf Oluyor

Sen Kutu Kutu Pense Oynarken Ben Kutu Kutu Bira ?çiyordum

kalBim buz olmu$ artk kimseyi s£wmiorm s£vsmd£ olmuorm çözemiorm .. kilit wurulm$ kalBime swmiceksn diy£ !
G£rçk s£wqi nrde ki hepsimi yalan yok mu artk a$k ..n£frt£mi dönü$tü h£psi! k?r?lm?$ kalBim in*** istemirm ..kims£y£ ! yah sn hala m? ar?osun qrçk a$k?n? !yok B£nc£ sn hala k£ndnd£n Ba$ka kims£yi dü$nm£ !

S?r?t?YorUM yüsüNüze nefretiMle

HER?EY? B?LMENE GEREK YOK HADD?N? B?L YETERoralarda benden yok bi dü?ünsen anlars?n...buralarda senden cok var görsen ?a?ars?n....

PARCAlar? kaybolmus puzzle gibisiniz..kiminizin akl? kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok..

her?ey eskisi gibi olsayd? hala hata yap?o olurdum....

senden nefret etmen?n hiç bu kadar güzel oldugunu farketmem?st?m...farkett?rd?g?n için saol...

SON ZAMANDA HERKES?N DERD? BEN OLMU?UM...demekki zaman?nda iyi koymu?um

Sana de?er verip a?k? bulaca??ma X'e de?er veririm Y'yi bulurum daha iyi...

Laf Sokar?m Laf Koyar?m Üstüme Gelirsen Bir Yumrukta Surat?na Koyar?m

yan?mda olmas? gerekenler zaten yan?mda...defolupp gidenlerr kimin umrundaaaa??

Rüzgar?n umursamad??? bir kuru yaprakt?m sende
Biraz daHa yansam küL oLup biter misin içimde ?

Yana??mdan öpüp kaçacak kadar korkak de?il
yüre?imde duracak kadar mert olmal?yd? yüre?in

Suskunlu?umdan gelir bu içimdeki f?rt?nalar

itle köpekle u?ra?acak vaktim olsayd? veteriner olur, insan gibi görünen hayvanlar? tedavi ederdim !

Sen dü?ünürsün; ben uygular?m! i?te fark?m?z bu!

çok ?ereFsiz göRdüm ama h?çbiR? sen?n kdR pRoFesyoneL de?iLdi..

Kardan adam olur, senden adam olmaz...

Herkes Dostum Olamaz..Hayat Benim Kimse Kar??amaz, A?ka Gelince Bir Kere Sevdim Bir Daha ??im Olmaz..!!

if i had known, i wouldnt waste my life for you..
Bilseydim, ömrümü senin için wermezdim..

Zormu GeLdi Adam Gibi Sevmek..!!

There's just too much that time cannot erase
Zaman?n silemedi?i çok fazla ?ey var

Hayat?mdaki "Geri Dönü?üm Kutusu" hiç aç?Lmaz benim..
Tek bildi?im, bikerede siLdiqim!!

anca m??dem? buLandIr?rsIn Bu saatten s0nra.

kac qün sürmü? ne farkeder senLe her?ey ömre BedeL wars?n herkes Bizi k0nu?sun Bnm 0Ldun ya Bana yeter ..!

Playboy olmaya çal???rken k?zlar?n playstation? olanlar..! KOM?KS?N?Z!

adiLi?ine boncuk takta nazar de?mesin!!!.. :d

U?runa ölmedim.. U?runa ölünecek sand???m biri için ya?ad?m hep!

BirGün P??Man oLupTa DöNerSen Geri... GöNüL Kap?M ac?K. AmA N*H qiReRsiN ?çeRi...!!!!

Kendini bi b*k sananLar.... Gerçekten Sand?g?n?z Gibisiniz...

Ne Kimsenin köpe?i olduk nede ba?kas?n?n köpe?iyle muhattap olduk...Uzaaaaa!

Can?m BiLe emanetken, kayBedecek neyim oLaBiLirki ?

KuzuLar Için Aglayan Kurtlarda vard?r Hayatta ...!!!

Hayat?na Son verece?im KUR?UN kadar DE?ERL? M?S?N acaba?herkes mi kusursuz??

hiç kimsenin yaras? yok mu sar?lacak?

herkes mi güçlü ; kimse a?lamaz m? dü?ünce?

kendine uzanacak bi el aramaz m? ?

ben güçsüzüm dü?erim a?lar?m can?m ac?r yaralar?m ve
kusurlar?m var : s?rf bu yüzden insan?m !! s?radan?m ...

..ve bilio musunuz; insan maskeleri o yüzsüzlü?ünüze hiç yak??m?yo !!.... **

Sarumda yak?nda asker ?imdiden hay?rl? teskereler hayat?m ....Seni çok seviyorum

Zekan?n pe?inde ko?may?naptall??? yakalars?n?z...

Konu?mak susman?n korkusudur
Ya sus-git ya konu?-gel..
ortalarda kalma
Yalan korkakl???n tortusudur
Dürüst kaba ol e?reti sayg?l? olma

Sen Ben?m Var ya T?rnag?ma Makas BILEE........

muTLuLuqm kefenin olucak ben bEnI bIrAkIp GiDi?iNi atLattm intikam aLmaya gerekh biLe yokh BeNsIzL?K sAnA eWlAt AcIsI gB? KOyuCak

?nsan Bilmedigi ?eylerden Korkar Ben Her?eyi Biliyorum

Hayatta seyirciler ve oyuncular vard?r...Ben kurallar? koydum?steyen seyreder?steyen oynar...

Herkez ayn? hayatta kendini bir?ey sanma

heRKezz a$k?n?? yaZM?$ duvaRLara ka??tLaRaa .. Ben seN? saRd?m saqLAd?mm yaR?nLaRaa '!

BeLqi de taNR? " do?Ru Ki$i " Yi taN?MaDan öNCe yaNL?$ Ki$iLeRLe taN?$MaM? O'Nu taN?D?G?mDa de?eRini BiLMeM içiN isTedi .. seN BeNim Ba$?ma geLen EN GüZeL ?eY !

art?k kendi kalemimle yaz?cam hayat?... durup üzülmücem biten tükenmzlere...!!!

HaYaT YeDeK oYuncuLarLa DoLuDuR ... !
Bo$aLan YeR Her ZaMaN DoLDuruLur ... !

Sahip olduklar?n gün gelir sana sahip olur.Her?eyi kaybetmeden asla özgür olamazs?n.Kontrolu b?rakdibe vur. Hayat? umursamaonunla dalga geç...

$imdi YerLerDesin eSki Pas Pas GiBi Fi$ini Çektim i$in Bitti ...

YaLn?zL??m?N ceWaB? Ortada! eN az?ndaN dier ?nsanLar gibi harcTm?orm Yüreimi . . Bu ysden yanL?s+ Husurluyum. .

SaNa Dü$eN Susmak ÇeNeNi YoRMa SaYG?LaR.!!!

SanaLda day? oLanLar ndnSe babaM?n kaRs?s?nda kuzu oLuyoLar:

HayaT?mdaki "Geri Dönü?üm Kutusu" aç?Lmaz Hiç Benim... Tek biLdi?im bikerede SiLdi?im...

Hepiniz Benden Irak...Cehenneme Direk...

Güvendi?im tek ?ey aynaya bakt???mda gördü?üm ve yukar? bakt???mda göremedi?imdir

B?kt?m Bütün Çakma *KRON?CK'Lerden !!!

Att?q?m?z her ad?m senkronize ..(:

Beyniniz qbi sizde küçüksünz...

Ruhumn fi$ini çekmk isdiOrm..!..

Elektronik etkiye ?izofrenik tepki verdim sadece..!

" qüLmek kime yak???or ? " sorusuna >> MiLyon kere cewaB?ms?n !! "

Choqq $erefsiz qöRdüm ama Hic Biri Senin Kadar ProfesyonaL DeqiLdi.. !

DüqünLerde yan?na qeLip seni dürterek "s?ra sana qeLdi" diyen ya?L?Lardan s?k?Ld?ysan sende ayn?s?n? cenazeLerde onLara yap... ehehee

ÖzenTi .. KaSIntI wB.. GençLik .. ! $iddetLe ?ddaa ediyoRum Bu GençLeR Daha Çok Genç xP

HisLerimdeN emiN de?iLim, beLki pLatonik! FazLa sakindi Bu çocuK ?imdi Bir ALkoLick!

PsikoLojim Bosuk Yay?nda Emei Geçen Her Kesn:S

D??arda Bana Bakanlar Umrumda Olmaz Çünkü ben Normalim onLar AnormaL .!

aRam?sa qiRene 1 teqmeee..

SaNa kaR$? Nötr =)

T?k..! T?k..! Kim o ?..! (-Bhen A$k..!-)Bi Si*Tir qiT yha.. !

' VodafoNe ne demi$??.. an? ya$a..! =)

.. ruHunuzZa veRneL dayaSam yumu?aRm? x|

Onun qüseL oLmas? iÇin makYaJ deqiL modifiye Las?m..!

'

- Ey salak qençLik.Bu kutsaL vatan msn'den-eMaiL'den at?Lan mesajLarLa kurtuLmaz.ÖküzLüqün Lüzumu yok ... ^^

MaLLardan uzak. HayvansaL ve saLaksaL ki$iLikLerden uzak. qerçek insanLarLa Yeni Bir hayat*

#2494

 
© 2015
AŞK