Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lao Tzu Sözleri

Bilenler konu?muyor, konu?anlar bilmiyor.

Ba?kalar?n? bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir.

Ne oldu?umu b?rakt???mda, neysem o olabilirim.

Hayat, devaml? de?i?en do?al olgular?n zinciridir.

Bilmedi?ini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildi?ini sanmak tehlikeli bir hastal?kt?r.

Birisi taraf?ndan delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret.

En büyük fetih mücadele etmeden kazan?l?r, en ba?ar?l? yönetici emretmeden yönetir.

Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir ad?mla ba?lamak zorundad?r.

Zenginlik ve ?eref yüzünden kibirlenen, kendine kötülü?ü ça??rm?? olur.

Büyük i?ler ba?ar?p ?eref kazand?ktan sonra bir yana çekilmesini bilmeli.

Benim üç hazinem vard?r. Onlar? gözbebe?im gibi saklar?m: Birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarl?kt?r, üçüncüsü tevâzudur.

Gerçekten de?erlendirdi?im üç hazinem var:Birincisi sevgi ve nezaket, ikincisi tasarruf, üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür.

En iyi asker sald?rmaz. Üstün sava?ç? sessiz ba?ar?r. En büyük fatih mücadele etmeden kazanand?r. En ba?ar?l? yönetici emretmeden yönlendirendir.

"Ž?nsanlar bir kez birle?tiler mi, cesurlar tek ba?lar?na ilerleyemez, korkaklar ise tek ba?lar?na geri çekilemezler.

Bir testi yapars?n çamurdan, içindeki bo?luktur onu yararl? k?lan.

Kötülü?ü adaletle, iyili?i iyilikle kar??la.

Nas?l yenilenirse her gün yenilen gün be gün.

Tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yan?lg? olamaz.

Do?a, birine ba?ka, di?erine ba?ka davranmaz.

Küçük kafalar ki?ileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konu?ur.

Gerçek ak?l çok ö?renmekle elde edilmez, bilge istifçilik yapmaz.

E?er pes edebilirsen güçlüsündür, kötüye iyilikle kar??l?k ver.

Yontu ustas?n?n i?ini yapmaya kalkan elini sakatlamazsa ?ansl? say?l?r.

Acele karar vermeyin. o zaman sizin de herkesten fark?n?z kalmaz. Hayat?n küçük bir parças?na bak?p tamam? hakk?nda karar vermekten kaç?n?n. Karar akl?n durmas? halidir, karar verdiniz mi, ak?l dü?ünmeyi, dolay?s? ile geli?meyi durdurur. Buna ra?men ak?l insan? daima karara zorlar. Çünkü geli?me halinde olmak tehlikelidir ve insan? huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. bir yol biterken yenisi ba?lar. bir kap? kapan?rken, ba?kas? aç?l?r. Bir hedefe ula??rs?n?z ve daha yüksek bir hedefin hemen orac?kta oldu?unu görürsünüz.

#735

 
© 2015
AŞK