Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Leo Burnett Sözleri

Yarat?c?l?k, bildi?iniz iki ?eyi bilmedi?iniz bir ?ekilde birbirine ba?lamakt?r.

Basit yap?n. Hat?rda kal?r olsun. Kendisine bakmaya te?vik edici olsun. Okumas? e?lenceli olsun.

Hata yapmaktan vazgeçece?ine dair yemin etmek çok kolayd?r. Yapman?z gereken fikir sahibi olmaktan vazgeçece?ine dair yemin etmek.

Hayat ve tüm durumlar hakk?ndaki merak, bence, muhte?em yarat?c? insanlar?n gizidir.

?yi ama gösterilmemi? reklam, sat?? yapt?rmaz.

Mükemmel reklam benim için hayattaki en güzel ?eydir.

Kendinizi mü?terinin yerine koyam?yorsan?z, büyük ihtimalle siz reklamc?l?k i?inde olmamal?s?n?z.

Yarat?c? fikirler en iyi e?lenceli bir ruha sahip dükkanlarda geli?ir. Kimse e?lenmek için i?te de?ildir ancak bu i?te e?lence olmayaca?? anlam?na gelmez.

?nsanlar?n kand?r?labilece?ini, zorlanabilece?ini dü?ünenler, kusurlu ve yetersiz bir insanl??a sahiptirler reklamc?l?kta da iyi olamazlar.

Reklamc?l?k insanlara ??te elimizde bu var. ??te size ne yapaca??. ??te onu alman?n yollar?. der.

Reklam? planlamadan, sat??? planlay?n.

Kal?c? reklam ba?ar?s? diye bir ?ey yoktur.

?nsanlara yard?m eden, ticarete de yard?m eder.

?unu anlad?m ki, iyi bir reklam hakk?nda yazmak iyi bir reklam yazmaktan çok daha kolay.

Ben reklamc?l???n en önemli tehlikelerinden birinin insanlar? yanl?? yerlere yönlendirmekten çok s?k?nt?dan öldürmek oldu?unu dü?ünenlerdenim.

?yi reklam sadece bilginin sirkülasyonunu sa?lamaz. Bu akla tutku ve inanç katar.

Reklamc?l?k duyma, çevirme yetene?i... i?in kalp at??lar?n? teyp, ka??t, mürekkep haline sokmakd?r.

Temel sat?? dü?üncesi, içine girme ve i?e yararl?l?k, elbette her zaman oldu?u gibi önemli, ancak günümüzün reklamc?l?k anlay???nda kendinizi farkettirmez ve inand?ramazsan?z, hiçbir ?ey yapamazs?n?z.

#737

 
© 2015
AŞK