Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Leonardo Da Vinci Sözleri

A?k bilgiden do?ar. Ne kadar derin bilirsek o kadar severiz.

Hayata doymak bilmez bir merakla yakla? ve kesintisiz ö?renmek için sürekli aray?? içinde ol.

Bilgiyi deneyimle ve inatla test etmeye ba?l? ol, ve hatalar?ndan ö?renmeye aç?k ol.

Deneyimlerini zenginle?tirme yolunda hislerini duyular?n? özellikle görme duyunu devaml? geli?tir rafine et.

Belirsizli?i, tutars?zl??? çeli?kiyi, karars?zl??? kucaklamaya istekli ol.

Bilimle sanat, mant?kla hayalgücü aras?nda denge geli?tir.

Engeller beni durduramaz, her bir engel kararl?l???m? daha da güçlendirir.

?yilik merhamet sayg?nl?k, çok yönlülük, sa?l?k zindelik ve duru? denge so?ukkanl?l?k üret yeti?tir.

Tüm ?eylerin (her?eyin) ve olaylar?n (fenomenlerin) birbiriyle ba?lant?l? oldu?unu kabul ve ?ükret.

Gençli?imden bu yana et yenilmesine kar??y?m. Birgün insanlar?n hayvanlar? öldürmeyi t?pk? insan öldürmek gibi cinayet kabul edece?ine inan?yorum.

?yi geçen bir gün nas?l mutluluk getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.

Uygulamaya elvermeyen teori anlams?z, teoriye dayanmayan uygulama ise k?s?rd?r.

Nas?l ya?amam gerekti?ini anlamaya ba?lad???mda, Nas?l ölmekte oldu?umu gördüm.

K?skançl?k ; kad?n?n kalbini kabaran bir y?lan gibi kemirir' ve 'kad?na bir leopar derisi verir. Çünkü bu yarat?k k?skançl?ktan aslan? aldatarak öldürür.

Engeller zorluklar beni y?ld?ramaz, Her engel beni daha iyiye do?ru kaç?n?lmaz de?i?ime iter. Gözünü bir y?ld?za diken ki?i karar?n? de?i?tirmez.

?nsan?n istemeden yemek yemesi nas?l sa?l??a zararl?ysa, ho?lan?lmadan yap?lan bir ö?renme de belle?i mahveder ve bellek alg?lad??? hiçbir?eyi ak?lda tutmaz.

Gecenin sessizli?i içinde dü?üncenizde, gündüz gördü?ünüz nesnelerin konturlar?n? çizersiniz. Zeka ile elin birlikte çal??mad??? yerde ne sanat, ne de sanatç? vard?r.

Çal??malar?m olmas? gereken kaliteye eri?medi?i için Tanr?y? ve insanl??? gücendirdim.

Do?a hiçbir zaman kendi yasalar?na kar?? ç?kmaz.

?nsan?n bilgisi artt?kça sevgisi de ço?al?r.

Ne yapaca??n? iyi biliyorsan, gidip de onu yapman?n ne anlam? var? Ba?ka bir ?ey yap daha iyi.

Hayata de?er vermeyen onu hak etmemi?tir.

Çizdi?im her resim kendi ya?am?ma sordu?um bir soruydu.

Deneme kesinli?in anas?d?r, bilgi kesinliktir.

Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir y?l içinde as?lm?? olacakt?r.

Kendinden ?üphe etmeyen sanatç?, bir yere varamaz.

Sevgili seven taraf?ndan alg?land??? ?ekliyle çizilir.

Küçük bir hakikat, büyük bir yalandan iyidir.

Gerçek, zaman?n tek k?z?d?r.

?yi insanlar için ö?renme arzusu do?ald?r.

Üreme faaliyeti ve bununla ba?lant?l? olan her ?ey o kadar i?rençtir ki insanlar ho? yüzler ve duygusal e?ilimler de olmasa k?sa sürede yok olacakt?r.

Resim bir ak?l i?idir.

#733

 
© 2015
AŞK