Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lev Tolstoy Sözleri

?nsan?n gerçek gücü s?çray??ta de?il, sars?lmaz duru?undad?r.

Bu dünya için s?radan bir yalan olabilirsin. ama belki de birisi için, onu hayata ba?layan tek gerçeksin !

Bil ki; Ya?ad?klar?nla de?il, ya?att?klar?nla an?l?rs?n. Ve unutma; Ne ya?att?ysan elbet birgün onu ya?ars?n.

Bir insan? bulundu?u mevkiyle de?il, göz koydu?u mevkiyle ölçmek gerekir.

?nsanlara en adil ?ekilde da??t?lan nimet ak?ld?r. Çünkü kimse akl?ndan ?ikayetçi de?ildir.

Tüm mutsuzluklar yokluktan de?il, çokluktan gelir.

Giden dönmeyecekse; kalanlar?n de?erini bileceksin. Ölenle ölünmüyorsa e?er; kalanlarla ya?amaya devam edecesin.

Hepimiz kaybetti?imiz yada ula?amad???m?z her ?ey için zaman? suçlar?z. Oysa unutma ki; Zaman konu?acak olsa, hepimiz utan?r?z.

??çinin hakk?n? aln?n?n teri kurumadan veriniz.

K?rg?nl?k hep uzun, mutluluk k?sa sürer. Çünkü k?rg?nl?k kendini giderir, ama mutlulu?u tatman için yan?nda biri olmas? gerekir.

Herkes insanl???n kötüye gitti?ini kabul eder de; kimse kendisinin kötüye gitti?ini kabul etmez.

?yilik yap hat?rlanmaz, yanl?? yap unutulmaz. Sen kimsenin yapamaz dedi?ini yap; çünkü söylemeseler de ak?llar?ndan ç?kmaz.

Hayat Bizi Resmen Dört ??lemle S?nar. Gerçeklerle Çarpar, Ayr?l?klarla Böler, ?nsanl?ktan Ç?kar?r ve Sonunda Topla Kendini Der.

Asl?nda herkes kendi çap?nda mükemmeldir fakat kiminin çap? tamd?r, kiminin ise hayat?; beyninin yar?çap? kadard?r !

Her mutluluk birbirinin ayn?, ama her mutsuzluk kendine özgüdür.

Gerek yokken yan?ndalar, ihtiyac?n oldu?unda uzakta. Unutma ki, Kimi hayat?na girdi?inde hayat?n? ayd?nlat?r, kimisi ç?kt???nda.

A?k, k?zam?k gibi geçirilmesi gereken bir hastal?kt?r.

Öyle zamanlar olur ki; Nereye gitti?in önemini yitirir; Çünkü as?l önemli olan, yan?nda kiminle gitti?indir !

Güzel bir gülü?, karanl?k bir eve giren güne? ?????na benzer.

Her insan mutlu olamaz. Çünkü gere?inden fazla özler hayat?ndan ç?kanlar?, hak etti?inden daha büyük umutlarla bekler hayat?na girenleri. Ve asla göremez yan? ba??ndakileri.

Bir insan ne derece yüksekten bakarsa, gurur sahibi ise; kalbinde insanlara kar?? o kadar hiddet ve kin vard?r.

Sana kar?? suçluyum! Ya seni daha çok sevmeliydim; ya da sana, beni sevme iznini vermemeliydim.

?nsanlar nas?l konu?ulmas? gerekti?inin dersini al?rlar; ama en büyük ilim, nas?l ve ne zaman susulmas? gerekti?ini bilmektir.

Güzellik denen ?eyin gülümsemede sakl? oldu?una inan?yorum. E?er gülümseme bir yüzü güzelle?tiriyorsa , o yüz gerçekten güzeldir. Gülümsemesi görünü?üne bir ?ey katm?yorsa, o yüz herhangi bir yüzdür..!

Her Zaman Kalbimizden Gelen Ve Do?ru Buldu?umuz Sese Uymal?y?z, Çünkü O Ses Hiçbir Zaman Yalan Söylemez.

Umdu?umuz gibi olsayd? hayat, Sand???m?z gibi ya?ard?k. Bulduklar?m?zla yetinseydik, Kaybettiklerimize a?lamazd?k.

Mutlu olmak istiyorsak gerçek hayat?n cisminde de?il ruhta oldu?una inanmal?y?z.

Çok sevdi?in ama geri döndüremeyece?in ki?ilerin en kötü yan?; Onlar? her hat?rlad???nda, seni tekrar tekrar terk etmeleridir !

E?er iyili?in bir nedeni varsa, art?k o iyilik de?ildir; e?er sonuçlar? yani ödülü varsa, yine iyilik de?il demektir. Bundan ötürü iyilik, sebep ve sonuç zincirinin d???ndad?r.

?u gerçe?i unutmay?n; tek önemli vakit vard?r, içinde bulundu?unuz an. O an en önemli vakittir, çünkü sadece o zaman elimizden bir ?ey gelebilir. En önemli ki?i, kiminle beraberseniz odur. Zira hiç kimse bir ba?kas?yla bir daha görü?üp görü?meyece?ini bilemez. Ve en önemli i? iyilik yapmakt?r. Çünkü insan?n bu dünyaya gönderilme sebebi budur.

?nsano?lunun de?eri bir kesirle ifade edilecek olursa; pay? gerçek ki?ili?ini gösterir, paydas? da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin de?eri küçülür.

Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük de?ildir bilmelisin. Küçümsedi?in her ?ey için gün gelir, önemsedi?in bir bedel ödersin.

Hayal kurmaktan korktu?um günler gördüm, hayallerimi a?an günler bazen... Geçmi?i unutmay? ö?rendim, gelece?i merak etmemeyi.

Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuz ailelerin herbiri ise kendine özgüdür.

Sevdi?in insanlar? kaybetmeye al??t???n zaman, Hayat? önemsememeye ba?l?yorsun...

?nsanlar çok de?i?ti, dikkat etmek laz?m. Biriyle el s?k??t?ktan sonra be?i de yerindemi diye parmaklar?n? saymak zorundas?n.

Herkes hep mutlu olmak ister, mutsuzlu?u ya?amadan. Oysa dü?ünsene, hiç gece olmasayd? güne?in tad?n? ç?kar?r m?yd? insan?

Anlad?m ki insanlar kendilerini dü?ünerek ya??yor gibi görünsede hakikatte onlar? ya?atan tek ?ey sevgidir. Kim severse, Allah'a yakla??r;Çünkü o sevgiyi yaratand?r...

Kendimden ba?ka kimseye kötülük etmeden ya?amak istiyorum.

E?er bir keder, hiddet, öfke hissedersen bil ki ya sevmemen gereken bir?eyi seviyorsun ya da aksine sevmen gerken bir?eyi sevmiyorsun.

Bir kad?n?n kaderi; sevdi?i adam?n ihanetiyle, sevmedi?i adam?n sadakat? aras?nda çizilir.

Eskiden önce orospularla yat?p sonra temiz aile k?zlar?n? al?rd?k, ?imdi önce temiz aile k?zlar?n? al?p sonra orospularla yat?yoruz.

Bizim mant?k evlili?i dedi?imiz ?ey her iki taraf?n da gençlik ç?lg?nl?klar?nda bulunup iyice kurtlar?n? döktükten sonra yap?lan evliliktir.

S?k?nt? sürecinde olgunla?an, dü?ünceyle yo?unla?an, emekle haz?rlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir.

?ikayet Etti?iniz Ya?am, Belkide Ba?kas?n?n Hayalidir.

Uzun süre de?i?meyen tek amac?m?z var: Para ve ün. Kimse, " benim için önemli de?il. " demesin. Her insan?n bilinçalt?nda bu var.

?nsanlar, a?k üzerindeki görü?lerini de?i?tirmelidir. Kad?nla erkek, cinsel a?k? ?imdi oldu?u gibi ?iir havas?na büründürmekten kaç?nmal?d?r. Bunun yaln?zca insan? alçaltan hayvanca bir i? oldu?u kabul edilmeli.

Nas?l kafa say?s? kadar dü?ünce varsa, kalp say?s? kadar da sevgi çe?idi vard?r.

Bir insan?n hayat?n?n ikinci yar?s?, ilk yar?da kazan?lan al??kanl?klar?n sürdürülmesinden ibarettir.

Mutlulu?u ihtiraslarda de?il kendi yüre?inizde aray?n. Mutlulu?un kayna?? d???m?zda de?il içimizdedir.

Sen yalan içinde ya??yorsun, ben hakikatte iddias?, bir insan?n ötekine söyleyebilece?i en ac?mas?z sözdür.

?nsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?

Menfaat kar??l??? yap?lan iyilik, iyilik de?ildir. ?yilik, sebep ve netice zincirinin d???ndad?r.

Herkes insanl??? de?i?tirmeyi dü?ünür, ama hiç kimse önce kendini de?i?tirmeyi dü?ünmez.

Hayatta unutamayaca??m?z en büyük pi?manl?k, pi?man olurum diye yapmad?klar?m?zd?r.

Gerçek a?k daima ki?isel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.

?ktidar, ancak onu e?ilip alabilme cesaretini gösterenlere verilir.

Her ?ey beklemesini bilen ki?iye kendili?inden gelir.

Evlili?e kutsall?k veren, a?kt?r.

Ölmek için do?mu?tur ya insan; O yüzden her ya?mur sonras? toprak kokusunu sever.

?nsanlar? yalan söylediklerinde dinlemeyi severim. Çünkü; 'Olmak istedikleri ama olamad?klar? insanlar? anlat?rlar.

Cehalet hep ayn? ?eyi söyler ; Bilmedi?i bir ?ey varsa, onun saçma oldu?unu söyler.

Birine çamur atmadan önce dü?ün ve sak?n unutma; ?lk önce senin ellerin kirlenecek.

Öyle horozlar vard?r ki, öttükleri için, güne?in do?du?unu san?rlar.

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir.

?eytana ne k?z?yorsun ? Bir iyilik yap da o sana k?zs?n.

?nsana akl?, sorunlar?ndan kurtulmas? için verilmi?tir.

K?skançl?k, insan? alçaltan ve küçülten bir duygudur.

Kad?n öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir.

Ba?kalar? için kendinizi unutun o zaman sizi de hat?rlayacaklard?r.

Hareket etmezsen zincirlerini farkedemezsin.

Kad?n, erke?i k?l?çs?z zapteder ve ipsiz ba?lar.

Biz hem kurtlar?n doymas?n?, hem de koyunlar?n sa? kalmas?n? istiyoruz.

Sak?n ahlak kurallar?n? çi?nemeyin çünkü öcünü çabuk al?r.

Sadelik, iyilik ve do?ruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.

Mutlulu?u ve gerçe?i aray?n, gerisi size verilecektir ! "Oysa insano?lu sadece gerisini ar?yor; Dolay?s?yla bulam?yor.

?çim nefretle dolu, öcümü alaca??m.

Sava?, m?zrakl?, trampetli bir bayram de?ildir. Onun manzaras? kand?r. ÖLÜMDÜR.

Bir insan?n de?eri baya?? kesire benzer: Pay gerçek de?erini gösterir, payda kendisini ne zannetti?ini. Paydan?n de?eri artt?kça kesrin de?eri azal?r.

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzlu?u vard?r.

Her zaman kalbimizden gelen ve do?ru buldu?umuz sese uymal?y?z, çünkü o ses hiçbir zaman yalan söylemez...Bu söz Sava? ve Bar?? için söylenen bir sözdür.

Herkes, insanl???n genel iyilik halini art?rmak için küçük de olsa hatta küçücük de olsa çaba sarfetmelidir.

Bir yüzün güzelli?i tebessümde yatar diye dü?ünüyorum: e?er gülümseme yüzü daha da çekici k?l?yorsa, o güzel bir yüzdür; e?er tebessüme ra?men yüz ayn? kal?p de?i?miyorsa, s?radan bir yüzdür; e?er tebessüm güzelli?i bozuyorsa, o yüz çirkindir.

#749

 
© 2015
AŞK