Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lider Sözleri

En Güzel Liderlik Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel de?i?ik ve yeni büyük komutanlar?n ve büyük liderlerin unutulmayan k?sa lider sözleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun liderlerin ünlü sözleri
· Baska birinin sizin kadar iyi yapabilecegi seyi, birakin ona, siz yapmayiniz.
· Yanlis anlayanlar tarafindan söylenen bir dogrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.
· Utanmaktan kaçin, fakat san ve söhretin arkasindan kosmayin. Bunlar insana çok pahaliya mal olur.
· Tecrübe herkesin kendi hatalarina verdigi addir.
· Gençlerin yetismesine önem ver, çünkü bu yolda herhangi bir ihmal memleketin yapisini mahveder.
· Ögretim sinifta biter, fakat egitim ancak hayatla beraber sona erer.
· Asilce yasamak ve asilce ölmek, onurlu insanlara yakisir.
· Insanin iyi bir akla sahip olmasi kafi degildir, esas onu iyi kullanabilmesidir.
· Haksizlik önünde egilmeyiniz, çünkü hakkinizla beraber serefinizi de kaybedersiniz.
· Aci çekmeyenler, baskalarinin aci çekebilecegini akillarina getirmezler.
· Evlatlarinizi devriniz için degil, onlarin devirleri için yetistiriniz.
· Iki seyin elden gitmeden degerini taktir etmek zordur, saglik ve gençlik.
· Büyük bir lider, halka, onlarin sahsi menfaatlerinin zannettikleri gibi olmadigini söylemek cesaretini gösteren bir adamdir.
· Teknoloji kapilari açar, fakat tüm insanlari zorla içine sokamaz.
· Büyük islerin sahipleri, küçük isleri titizlikle yapabilme sabrini gösteren kisilerdir.
· Dost, acilarini dostlariyla paylasandir.
· Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen insan degil, söyledigini yapan ve söyleyebilen insandir.
· Baskalarinin bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklimizla akilli olabiliriz.
· Çiçekleri sevenler insanlardan nefret edemez.
· Insanlarin yalniz ekmege degil, serefede ihtiyaci vardir.
· Cehalete cepheden saldirmak, püskürtülmeye mahkumdur. Çünkü toplumlar sahip olduklari en kiymetli seyi, yani cehaleti savunmaya daima hazirdirlar.
» "Fikirlerini ve söylediklerini asla kabul edemem..Ama onlar? söyleme hakk?n? ölünceye kadar savunurum.."
Voltaire
» Açl?ktan ölmek üzere bulunan bir köpe?i kurtar?n?z, sizi ?s?rmayacakt?r. ?nsan ile köpek aras?ndaki ba?l?ca fark budur"
Mark Twain
» Adalet topald?r, a??r a??r yürür, fakat gidece?i yere er geç var?r.
Mirabeau
» Ak?ll? adam akl?n? kullan?r. Daha ak?ll? adam ba?kalar?n?n da akl?n? kullan?r.Güzel Sözler
Bernard Shaw
» Ak?ll? görünme çabas?, ço?u zaman ak?ll? olmay? engeller.
La Rochefoucauld
» Ak?ll? kimsenin lisan? kalbindedir. Dü?ünerek söyler.
Hz.Ali (r.a.)
» Ak?ll? konu?ur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konu?ur, zira kendinin bir ?eyler söylemek mecburiyetinde oldu?unu san?r.
Plato
» Akl?n güzelli?i dil ile, dilin güzelli?i söz ile, ki?inin güzelli?i yüz ile, yüzün güzelli?i göz ile belli olur.
Yusuf Has Hacip
» Alk?? zay?flar?n amac? ve sonudur.
C.Colton
» Alk??? en sessiz kar??layan, alk??? haketmi? demektir.
Emerson
» An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.
Andre Gide
» Aptal?n sevgisi, ay?n?n sevgisidir; kini sevgidir, sevgisi kindir.
Mevlana
» Ayakta ölmek, diz üstü ya?amaktan daha iyidir.
G.Washington
» Bana "Seni anlam?yorum" demen hak etmedi?im bir övgü, fakat senin de hak etmedi?in bir sövgüdür.
Halil Cibran
» Bana arkada??n? söyle, sana kim oldu?unu söyleyeyim.
Cervantes
» Bana bir harf ö?retenin kölesi olurum.
Hz.Ali (r.a.)
» Ba?ar?lar?n? gizlemek, en büyük ba?ar?d?r.
La Rochefoucauld
» Ba?ar?n?n s?rr? , u?ra??lan konuya hakim olmakt?r.
Benjamin Disraeli
» Ba?kalar?n? hep ba???la, kendini hiç ba???lama.
Syrus
» Ba?kalar?n?n bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi akl?m?zla ak?ll? olabiliriz.
Montaigne
Ba?kalar?n?n kusurlar?n? tartarken, parma??yla terazinin kefesine bast?rmayan insan pek enderdir.
Baron Langenfauld
Ba?kas? dü?tü mü "çürük tahtaya basmasayd?" deriz.Kendimiz dü?ünce, bast???m?z tahtan?n çürük olmas?ndan ?ikayet ederiz.
Cenab ?ahabettin
Ba?kas?ndan üstün olmam?z önemli de?ildir. As?l önemli olan ?ey, dünkü halimizden üstün olmam?zd?r.
Hint Atasözü
Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta sende 1 yumurta olur.Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur.
Konfüçyüs
Bilgi bir ???k gibidir. Onu kullan?rsan?z daha parlak olur, kullanmazsan?z söner.Özlü Sözler
Alexander Everett
» Bilgi büyük adam? alçak gönüllü yapar, normal adam? ?a??rt?r, küçük adam? ise kibirlendirir.
Brigitte
» Bilgi cesaret verir, cehalet küstahl?k.Güzel Sözler
Terry
» Bilgi insan? ku?kudan, iyilik ac? çekmekten, kararl? olmak da korkudan kurtar?r.
Konfüçyüs
» Bilginin efendisi olmak için çal??man?n u?a?? olmak gerekir.
Honore De Balzac
» Bilginin oldu?u yerde bilenler, akl?n oldu?u yerde dü?ünenler vard?r.
Yusuf Has Hacip
» Bilgisiz bir kimse sava? davuluna benzer, sesi çok, içi bo?tur.
Sadi
» Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildi?i için ço?unluk bilgisizdir.
La Bruyere
» Bilgiyi elde ettikten sonra halka söylemeyen, belletmeyen ki?i, zengin olup da yoksul doyurmayan kimseye benzer.
Hz.Muhammet (S.A.V.)
» Bilgiyle dirilenler ölmez.
Hz. Ali (r.a.)
» Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atl? gidiverir.
Franklin
» Bir dert atlat?ld?ktan sonra, insana bir kazanç olur.
Goethe
» Bir devlet adam?n?n kalbi kafas?nda olmal?d?r.
Napoleon
» Bir güzel söz söyleme sanat? varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanat? vard?r.
Epiktetos
» Bir insan hayranl?k duyup sevebildi?i sürece sonsuza kadar genç demektir.
Pablo Casals
» Bir insan köprü kurar, bin insan geçer.
Özbek Atasözü
» Bir insan parma??n? ba?kas?na uzat?nca, üç parma??n da kendisine uzat?ld???n? unutmamal?d?r.
Louis Nizer
» Bir kap?n?n kapal? oldu?unu anlamak için o kap?y? itmek gerekir.
Montaigne
» Bir miktar e?lence olmad?kça; hiçbir?eyi ba?aramazs?n?z.
Charles Knight
» Bir millet irfan ordusuna malik olmad?kça, sava? meydanlar?nda ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin ya?ayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.
Atatürk
» Bir ö?retmen ebediyete hükmeden insand?r. Tesirlerinin nerede bitece?i asla bilinemez.
Henry Adams
» Bir problemin güç oldu?unu söyleme; e?er o güç olmasayd?, zaten problem olmazd?.
F. Foch
» Bir ?eye ait her ?eyi ö?renin; her ?eye dair bir ?eyler bilin.
Var Dyke
» Bir ?eyi ezberlemek, bilmek demek de?ildir.
Montaigne
» Bir ?eyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.
Sokrates
» Bir ülkede okumaya kar?? istek artmad?kça, gaflet ve bundan do?acak felaket azalmaz.
B. Franklin
» Birini taklit etmek, onu övmenin en samimi ?eklidir.
Colton
» Bizi güçlü yapan yediklerimiz de?il, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazand?klar?m?z de?il, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklar?m?z de?il, kafam?za yerle?tirdiklerimizdir.
Francis Bacon
» Bo? bir çuval?n dik durmas? zordur.
Benjamin Franklin
» Bo?una kendinizi kand?rmay?n; sürekli yapt???n?z ?ey neyse siz osunuz...
Aristo
» Bu dünyada insanlar bir kere aldat?l?nca gerçekten bile ?üphe duyarlar.
Hitopadesa
» Bu dünyaya istedi?imiz gibi gelmedik, Bu Dünya'dan istedi?imiz gibi gidemeyiz
Ömer Hayyam
» Büyük adamlar?n hatas?, güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür.
Cu Kong
» Büyük i?ler sanki hiç ölmeyecekmi? gibi çal??makla ba?ar?labilir.
Vanvenarues
» Büyük ve yüksek ?eyleri görebilmemiz için onlara göre bir ruhumuz olmas? gerekir; yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.
Montaigne
» Cahil kimsenin yan?nda kitap gibi sessiz ol!
Mevlana
» Cahilli?in eyleme geçi?inden daha korkunç bir ?ey yoktur.
Goethe
» Camdan evde oturanlar ba?kalar?na ta? atmamal?d?rlar.
George Herbert
» Can s?k?nt?s? Dünya'ya tembellikle beraber gelmi?tir.
La Bruyere
» Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya haz?rd?r.
Santra Guitry
» Çevrendekileri alçaltarak de?il, kendini gerçekten yücelterek büyüyebilirsin.
Reich
» Çiçe?i küçümseyen, Tanr?'y? da küçümser.
A.Dumas
» Çok ziyaret usand?r?r, az ziyaret dostlu?a zarar verir.
Hz Ömer (r.a.)
» Daha iyi olmaya çal??mayan iyi olarak ta kalamaz.
Oliver Cromwell
» Daima ara, bugün alt?n ararken bak?r bulursun, yar?n bak?r ararken alt?n.
Cenap ?ahabettin
» Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol.
Mevlana
» Devletleri y?kan tüm hatan?n alt?nda nice gururun gafleti yatar.
Yavuz Sultan Selim
» Dili ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o, yine dilsiz say?l?r.
Mevlana
» Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktürler.
Franklin
» Dostlar?m?zdan ?üphelenmek, onlar?n ihanetinden çok daha utanç vericidir.
La Rochefoucauld
» Dostlar?mla beraber oldu?um zaman yaln?z de?ilim. O dakikadan sonra da iki ki?i de?iliz.
Pisagor

#2482

 
© 2015
AŞK