Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lokman Hekim Sözleri

O?uLcu?um! Konu?tu?um ?çin Pi?man OLmu?umdur Ama Sustu?um ?çin AsLa Pi?man OLmad?m.

Ölümü hiçbir an unutma Ve ondan korkma Hay?rl?lar için ölüm üstün mükafatt?r Öyle ise ölüme haz?rlan.

Arkada?lar?na yapm?? oldu?un iyilikleri unut Onlardan te?ekkür bekleme Mükafat? Allah?tan bekle Emellerini O?nun ihsan?na ba?la.

Ba?kalar?n?n sana yapt?klar? fenal?klar? unut Amma senin onlara yapt???n fenal?klar? asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çal?? 1 Ey o?ulca??z?m, ci?erparem!Allah'? tan?, ona hiçbir ?eyi ortak ko?ma.

Bir cemaatta bulundu?un zaman dilini faydas?z söz söylemekten sak?nd?r Çünkü dil insan? ipe götürür.

Ba?kas?na nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edece?in ?eyi önce kendin yap Kendi ölçüne göre söz söyle Herkesin hakk?na riayet et.

Lokman Hekim'e: Bilgeli?ini kimlerden ald?n? diye sorduklar?nda: Körlerden, cevab?n? vermi?. Çünkü onlar, yoklamadan ad?m atmazlar.

badet esnas?nda yahut günah i?lemek arzusu anlar?nda kalbini vesveseden koru, Müdaafas?na kalk??ma, hislerini hayra yönelt.

Yemek, içmekte bo?az?na zarar verecek ?eylerden koru.

Ba?kalar?n?n evlerinde oldu?un zaman gözlerini evlerindeki e?yalardan kapat, Kap? pencereden sak?n Çünkü bu, kötü hisleri hane halk?nda veya sende uyar?r, önüne geçemezsin.

Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etraf?m?zda dola?an habis ruhlara mahkum olursun.

#698

 
© 2015
AŞK