Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lucius Annaeus Seneca Sözleri

Hafif ac?lar konu?abilir ama, derin ac?lar dilsizdir.

Gençli?inde bilgi a?ac?n? dikmeyen, ya?l?l???nda rahatlayaca?? bir gölge bulamaz.

Hayat öyle lanet bir ?ey ki; Ya yanl?? zamanda do?ru insan? kar??na ç?kar?r. Ya da yanl?? insanla, zaman?n? harcat?r..

?nsanlar? tan?mak için onlar? s?namaktan korkmay?n; Çünkü kaybedilmesi gerekenler, en önce kaybedilmelidirler.

?nsan geride b?rakt?klar?n? özler, sahip oldu?undan s?k?l?r, ula?amad???na tutulur..Genelde ula??lmaz olan hep a?k olur.

Ço?u ?eyi kazan?rken, baz? ?eyleri kaybedersin. Hayatta öyle seçimler yapki kazand???n ?eyler, kaybettiklerine de?sin.

Unutma ki, birlikte oldu?un insan?n geçmi?ini kurcalamak, onunla kurmay? dü?ündü?ün gelece?i yok etmekten ba?ka bir ?eye yaramaz.

Ba?lad???n ba?lar çok s?k? olmas?n, çok bol da olmas?n. Çok bol olursa kaçar?m; çok sert olursa kopar?m.

Kimi insanlar ya?amda hiçbir amaca sahip olmadan ya?arlar. Bu gibi insanlar, bir nehir üzerinde ak?p giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmez; ancak suyun ak???na kap?larak akar giderler.

Kitaps?z ya?amak, kör sa??r, dilsiz ya?amakt?r.

Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun oldu?u de?il ne kadar güzel oldu?u önemlidir.

Küçük köpekler yabanc?lara nas?l havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar.

Ya?amaya hemen ba?lay?n, ve her gününüzü yeni bir hayat gibi say?n.

Ö?üdün yolu uzun, örne?in yolu k?sa ve etkilidir.

Büyüklü?ün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan ?ey k?yaslamad?r. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür.

Toprak ne kadar zengin olursa olsun ekilmedikçe mahsül vermez; kafalar da öyle, ekilmeyen kafalardan mahsül al?nmaz.

Bilen birine ö?üt vermek gereksizdir bilmeyen birine ise yetersizdir.

Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur, ama dostluk kuramaz.

Hepimiz ya?am?n k?sal???ndan söz ederiz de, bo? geçen zamanlar?m?z? nas?l kullanaca??m?z? bilemeyiz!

Para ile sat?n al?nan sadakat, daha fazla para ile de sat?l?r.

Gerçek, ancak i?itmek isteyene söylenmeli.

En kudretli insan, kendisine hakim oland?r.

Neden kimse hatalar?n? itiraf etmez? Çünkü hala hatalar?n içindelerdir de ondan. Hatalar?n? itiraf etmek de iyile?menin bir belirtisidir.

Fakir, aza sahip olan de?il, ço?u isteyendir.

Doktor kendini kaybetmi? bir hastan?n huysuzluklar?na sinirlenmez. ??te ak?ll? bir adam?n da insanlara yapaca?? muamele böyle olmal?d?r.

Ya?am?n önündeki en büyük engel bekleyi?tir, ertesi güne tutunan ve bugünü berbat eden bekleyi?.

Ey hayat seni bu kadar önemli tutulman ölüm sayesindedir.

Köleli?in zincire vurdu?u ki?i azd?r; kendini köleli?e zincirleyense daha çoktur.

Hayat bu, zaman gelir, her ?ey bir anda son olur. Hayat bu, son dedi?in an, her ?ey yeniden can bulur.

Asl?nda zor oldu?u için cesaret edemedi?imiz ?eyler, Biz cesaret edemedi?imiz için zordur.

Unutmazsan senin, affetmezsen onun can? ac?yacakt?r. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanlar?n intikam?d?r.

Zor oldu?undan cesaret edemiyor de?iliz, tersine cesaret edemedi?imiz için zordur.

Hayat? kaybetmekten daha ac? bir ?ey vard?r, Ya?am?n anlam?n? kaybetmek.

Erdem anla??lmaz olsa bile asla gizlenemez, aksine belirtilerini çevreye yayar; lay?k olan herkes, onu izlerinden anlayacakt?r.

K??k?rtmayan kötülük yoktur. Tamah, para vaat eder; lüks türlü türlü haz; tutku erguvan rengi bir urba ve alk??. Zevk ve e?lenceye dü?künlük, sundu?u arma?anlarla ba?tan ç?kar?r ki?iyi.

Herkes yanl?? yapar, ancak ahmaklar yanl??lar?nda direnirler.

Gere?inden fazla olan ?ey nerede olursa olsun, yanl??t?r.

Yara almam??sa bir mutluluk, hiçbir darbeye kar?? koyamaz.

Büyük adams?n, ama nereden bileyim bunu, yazg?n sana erdemini hiç sergileme f?rsat? tan?mam??sa.

Kayg?lar aras?nda bocalayan bir zihin bir ?eyler almaya elveri?li de?ildir, t?ka basa dolmu? gibi geri ç?kar?r her ?eyi.

Çok az ?eye sahip olan insan de?il, as?l çok ?eyin özlemini çeken insan fakirdir.

Soylu ruhlar? çal??ma besler.

Hiçbir ça? yasak de?il bize, hepsine ula?abiliriz, e?er gönül yüceli?imizin gücüyle insana özgü zaaflar?n dar s?n?rlar?n?n ötesine geçmek istersek çok büyük bir zaman aral???nda gezinebiliriz.

Bir insan hangi limana ula?mak istedi?ini biliyorsa onun için her rüzgar uygundur.

Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz. ?kide bir ba?ka yere dikilen bitki geli?mez.

Sen, bir adam kendisi övüldü?ü zaman, bunu nas?l kar??lad???na dikkat edebilirsen, her adam?n karakterini ke?fedebilirsin.

Uzun ya?amak için de?il, do?ru ya?amak için çabalamal?y?z.

Sarho?luk kusur yaratmaz, kusurlar? aç??a vurur.

Aza sahip olan de?il, çok isteyen fakirdir.

?nsan, mant?kl? dü?ünen bir hayvand?r.

Bir bilge en kötüyü bile gülerek kar??lamal?yd?.

Kad?nlar?n saklayabildikleri tek s?r, bilmedikleri s?rd?r.

Hasta oldugun icin de?il, hayatta oldu?un için öleceksin.

Deniz sakin oldu?u zaman büyük dalgalar kayalara çarpmaz.

Bedenimiz yiyecek ve içecekle t?ka basa doluyken, do?ru dürüst dü?ünemeyiz.

Nefes al?yorsan umut var demektir; ama nokta koyulduktan sonra, 'belki' demek umut de?il, çaresizliktir.

Mutlu ya?am, tutku ve korku üzerinde mant???n ve dü?üncenin elde etti?i bir zaferdir.

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yan? eserin uzun olmas? de?il, iyi olmas?d?r.

Aç?kça gösterilen nefret, öç alma duygusunu yok eder.

Ya??yorsak, hala umut var demektir.

Hayat? komedi sananlar, son espriyi iyi dü?ünsünler!

Sarho?luk, gönüllü ç?lg?nl?kt?r.

Soysuz güzellik kokusuz menek?e gibidir.

Yeryüzünde gün ?????na lay?k olmayan nice insanlar vard?r..Ama güne? her gün yeniden do?ar.

Niye iyilerin ba??na birçok bela gelir? ?yi insan?n ba??na hiçbir kötülük gelemez; kar??tlar birbirine kar??maz. Nas?l bu kadar çok nehir, gökyüzünden yeryüzüne dü?en bu kadar ?iddetli ya?mur ve bunca güçlü ?ifal? su denizin tad?n? de?i?tirmez, hatta bozamazsa, ayn? ?ekilde felaketlerin hücumu da cesur insanlar?n ruhunu alt üst edemez. Ruh kendi konumunda kal?r ve her ne olursa, onu kendi rengine döndürür; çünkü ruh bütün d?? ?eylerden daha güçlüdür. ?yi insan?n ruhu bu olanlar? duyumsamaz demiyorum; aksine onlar?n üstesinden gelir ve sald?r?lar?n kar??s?na sakin ve yumu?ak ba?la dikilir. Her talihsizli?i bir deneme sayar.

Bir yan? dinlemeden karar veren do?ru karar vermi? olsa bile adaletsizlik etmi? say?l?r.

Kader vermedi?ini geri alamaz.

Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur.

Ölmesini bilene hiçbir ?ey zorla yapt?r?lamaz.

Sevip de kaybetmek, sevmemi? olmaktan daha iyidir.

Alt?n ate?te, cesur insanlar felakette anla??l?r.

Zaman hakikatleri bulur.

Büyük bir servet, büyük bir köleliktir.

Bütün sanat do?an?n bir taklididir.

?nsanlar aras?nda Tanr?n seni görüyormu? gibi ya?a. Tanr?ya dua ederken de insanlar seni dinliyormu? gibi dua et.

Hiçbir ?ey bilmemektense, lüzumsuz ?eyleri bilmek bile faydal?d?r.

Cüce, da?a da ç?ksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.

Büyüklük tepelerine giden yollar ini?li, ç?k??l?d?r.

?yi i?leyen bir dima?, bir imparatorlu?a sahip demektir.

Öfkenin en iyi ilac? ertelemektir.

Biz fani yarat?klar, ne kadar ç?lg?n?z.

Ac?s?z geçen gün yoktur.

Ço?u zaman düzenli olan ?ey niteliktir, nicelik de?il.

Sen benim kütü?ümü yuvarla, ben de seninkini.

Önemli olan kantite de?il, kalitedir.

Ba?layan her ?ey biter.

Tanr? soylu ruhlar? sert biçimde s?n?yorsa, bunda ?a??lacak ne var? Erdemin kan?t? asla kolay de?ildir. Talih bizi kamç?lar ve vurarak ezer, dayanal?m! Bu vah?et de?il, bir mücadeledir; bu mücadeleyle ne kadar s?k kar??la??rsak o kadar cesur oluruz.

#740

 
© 2015
AŞK