Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Lucretius Sözleri

Akl? ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele eri?ecektir. Do?a insan?n ak?l gücüne bir s?n?rlama getirmemi?tir.

Neden ölümden korkay?m ki? Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok.

Ölümü geciktirmek sonsuzlu?u k?saltmaz.

Çocuklar?n kör karanl?ktan korktu?u gibi bizde ayd?nl?ktan korkar?z, çocuklar?n karanl?ktan deh?etle beklediklerinden daha korkunç olmayan ?eylerden.

Bir su damlas? bile, ta?? oyar.

Baz? ?eyler de?i?ti?inde ve uygun s?n?rlar?n? a?t???nda, bu ayn? zamanda o de?i?imin ölümü olur.

Do?anlar hem ya?amay? hem de ölümü kabullenirler ve arkalar?nda çocuklar b?rak?rlar; böylece ölüm yeniden do?ar.

K?y?da durup denizde yalpalayan gemilere bakmak ho? bir ?eydir; bir ?atonun penceresinden, a?a??daki bir sava??, sava?anlar?n serüvenini gözlemek ho? bir ?eydir; ama hiçbir ?ey, gerçe?in durdu?u yerde -bütün o tepelerden daha yüksek, havas? her zaman temiz, dupduru olan o tepede- durup a?a?? vadideki yan?lmalar?, konu?malar?, sisleri, f?rt?nalar? gözlemekten daha ho? olamaz.

Hayat bir i?inize yaramad?ysa, bo?u bo?una geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha ya?ay?p da ne yapacaks?n?z?

Ben Tanr?'ya inan?r?m çünkü e?er yoksa ona inanmakla hiçbir?ey kaybetmem, ama e?er varsa inanmamakla çok ?ey kaybederim.

Gözleri doymu? oldu?u için ?a?m?yor kimse. Ba??n?m üstündeki ???k tap?naklar?na.

Her ?ey de?i?ir ve hiçbir ?ey oldu?u gibi kalmaz. Do?a her?eyi de?i?tirir ve her?eyin ?eklini de?i?tirmeye zorlar.

Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin.

#738

 
© 2015
AŞK