Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ludwig Wittgenstein Sözleri

Ancak kendinde devrim yapabilen devrimci olabilir.

Neden buraday?z bilmiyorum, ama e?lenmemiz için olmad??? kesin.

Ba?kalar?n?n derinlikleriyle oynama.

Dilimin s?n?rlar?, dünyam?n s?n?rlar?d?r.

Felsefenin amac? nedir? ?i?eye dü?en sine?e ç?k?? yolunu göstermektir.

Felsefede ben'den, psikolojik olmayan anlamda söz edilebilecek ve edilmesi gereken bir yol vard?r.

Dü?ündeki dü?ümleri çözmek sorunlar? çözmekten daha önemlidir.

Kolum yukar? kalkar olgusunu kolumu yukar? kald?r?r?m olgusundan ç?kar?rsak geriye ne kal?r? ?nsan kal?r.

E?er insanlar hiç salakça ?eyler yapmasayd?, ak?ll?ca i?ler yap?lamazd?.

Ba?kalar?na, senin için ifade etti?inden daha fazla bir sey ifade edemez. Sana neye mal olmu?sa, onlar da o kadar ödeyecekler.

Ad vermek, bir ?eye etiket ili?tirmekten farks?zd?r.

Dünyadaki ba?ka insanlar?n bana dünya hakk?nda söyledikleri, benim dünya deneyimimin çok küçük ve önemsiz bir k?sm?d?r.

Mant???n tüm önermeleri totolojinin genellemeleridir ve totolojinin tüm genellemeleri mant???n önermeleridir, bunlardan ba?ka mant?ksal önerme yoktur.

Demokrasi insanlar? sayar, halbuki onlar? tartmak gerekir.

Bir sözcü?ün anlam?, onun dil içindeki kullan?m?d?r.

E?er do?ruyu söylemek i?imize yaram?yorsa neden do?ruyu söyleyelim ki?

Bir insan kilitli olmayan, ama içeriye do?ru aç?lan bir kap?y? boyuna itiyor, çekmek akl?na gelmiyorsa, odada hapistir.

Dil dünyay? resmeder.

Tarihin benimle ne i?i var? benimki ilk ve tek dünya.

Hakk?nda konu?amayaca??m?z ?eylerde sessiz kalmam?z gerekir.

Dünya, nesnelerin de?il olgular?n toplam?d?r.

Ben her nesneyle nesnel olarak kar??la??r, ama ben'le kar??la?maz.

E?er bir aslan konu?abilseydi, onu anlayamazd?k.

?i?enin içinden d??ar? ç?kmak isteyen ama sürekli cama toslayarak, sersemleyen sine?e: d??ar?s?n? görebilirsin bunu anl?yorum, ama asla d??ar? ç?kamazs?n! sen cama toslamaya mahkumsun.

#736

 
© 2015
AŞK