Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mafya Sözleri

Damar mafya sözleri 2015 k?sa sayfas? - Kendine kar?? özgüveni oldukça fazla olan ve bundan dolay? kar??s?ndaki ki?iyi an?nda ters kö?e yapacak mafya sözleri a??r olanlar?n? bu yaz?m?zda bulacaks?n?z. Ayr?ca yine burada sizlerinde yararlanmas? için resimli mafya sözleri facebook twitter sayfalar?n?zda payla?abilirsiniz.
Bizim gecelerimizde Kavga Sabahlar?m?zda Adres Sorma Vard?r.

fazla nazik olma mezar?na çiçek yollar?m bu durumda.
Laf?mla Bu Alemi titretirim ?eklimle herkeze önünü ilikletirim..
Koca Kar? gibi Laf Yapacag?na Delikanl? Gibi i?ini yap!
gözümün gitti?i son nokta kur?unumun gidece?i son noktadan daha öte hayaller içinde.
bizimle dans etmeye çal??ma yürümeye hasret kal?rs?n.
Ya?amak istiyorsan fazla Soru Sorma.
Birdaha Ayn?s?n? tekrarLarsan ?uandan itibaren ilk ve son benim yüzümü görüceksin hayat?nda.
Tra? yapma kimseye kesilir güzel yüzün birden bire.
Seni Arabam?n Arkas?na Nazar Boncu?u yapar?m görenlere ibret olursun adam oL.
Adam Ol yedi?in ekme?e ?ükret geri vites yapma yedi?in ekmekte kalmaz...
Gücünü göstermek için delikanl? olucaks?n
Esrar Kubar Al Senin Olsun Biz Delikanl?y?z Aleme ?ekil Olsun..
gece yar?s? bedenimde katil yaras? delikanl? olmak için seçtim bu yollar?!
Uçmak istiyorsan hayal kurma biz seni uçururuz ama sonra ini?in kötü olur koçum.
Bizim Mekan?m?zda Bize Hava Atma Olursun 1, 5 Adana...
Al?r?m hesab?n? üstün kal?r ona göre ay?k Ol..
Fazla ?ekil yapma önümüzde ?eklini al?r?m ayakkab?lar?m? temizlerim aslan?m.
3 Kuru?luk hareketler yapma bana al?r?m ifadeni yak?nda.
Bizim Kurdu?umuz Hayallerde öLüm Ya?ad???m?z Hayatta Ölümün Kendisi Vard?r.
Ayaklar?n? Eline veririm yürümesini unutursun ona göre...
5 Ki?ilik Amigo Tak?m?yla Alemde ?ebek Olma, Adam Ol DeLikanl? Yolunda insan Ol.
Seni içti?im biraya Buz diye katar?m üstüne redbull çakar?m tosunum.
parazit yapma çekil aradan çorap niyetine giyerim seni.
yak?nda sana uçmay? ö?retecem ?imdilik yürümeyle ba?la sonra uçu?a geçiceksin.
Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler götürücez onu dü?ünüyoruz.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.
Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...
Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.
Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.
Azdan az, çoktan çok gider.
Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.
Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...
Ya?amak için yalvarmad?k ölmek için yalvarmay?z.
Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz.
Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!
Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.
Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.
Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.
Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.
Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..
Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?
Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.
Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.
Kurtlar Vadisi'nde duello, akle yelkovan?n bulu?tuklar? and?r.
Kurtlar Vadisi'nde bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.

Her?eyin, zaman? var; ya?aman?n, sevmenin, hatta ölmenin bile..
Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük macerad?r!
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, ya?amdan daha gerçektir.
Kurtlar Vadisi'nde kimse can?ndan emin olamaz...
Kurtlar Vadisi'nde sürek av? hiç bitmez.
Dünya bir gündür, o da bugündür!
Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.
Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.
Büyük güç, büyük sorumluluk ister.
Sen, sen ol! Asla biz olma.
Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!
?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir
Aslan olmak isteyen inlemez! Aslansan hakk?n? vereceksin, cesareti yüre?ine koyacaks?n!
Bizim gibi adamlar iki yerde huzur bulurlar: Bir mezarda, bir de mapusta..
Devlet ideolojisi olan insandan korkmaz.
Kurtlar Vadisi'nde Ecel her yerde!
Bu girece?imiz ne ilk ne son tuzak.
O bizi görmeden önce ta?t?k, o bizi tuttu cevher yapt?.
Bir çocuk babas?z büyür ama anas?z büyüyemez. Bizim bir tane anam?z var o da vatan!
Civciv yürümeyi bilmiyor, sen uçmay? ö?retiyorsun.
Bu kap?ya aç giren çok olur, aç ç?kan hiç olmaz.
Duygu güçsüzlerin s???na??d?r, onlar?n mabedidir.
Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son ç?k??t?r.
Sen kimsin ki benim vermedi?im ?ans? veriyorsun.
Bir insan?n yan?nda di?isi varken, ne onunla konu? ne de ona bir laf anlat.
Gün bitti ay do?du kurt burda, çakallar?n nerde aslan?m?
Kurtlar Vadisi'nde bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
Sana kim dedi ki ?eref kar?n doyuruyor?
Bir adam bana ihanet etmemi?se gözlerimin içine baka baka konu?ur.
Sen hiç mezar ta??na delikanl? yaz?ld???n? gördün mü?
Bu konu duygusall??? kald?rmaz!
Art?k inat edilecek zaman de?il, ak?lla hareket edilecek zaman.
Kurtlar Vadisi'nde sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.
Ben verebilecek olandan bir ?ey isterim, olmayandan de?il.
Devletin kedisi köpe?i bile bahçende ölmesin. Gün gelir sorarlar; 'Buna niye iyi bakmad?n?' diye.
Bunlara masum yok, mazlum yok! Bunlara vicdan yok, namus yok!
Kald???n yerden devam edemiyorsan en ba?tan ba?lars?n.
Allah ?ahidimdir ki yerle gök birle?se arada kalmam. Davam için s?yr?l?r ç?kar?m.
Bakt?n geçmiyor, bitmiyor, dinmiyor; bir kur?un da bana s?k! S?kt???n laflardan hafifi gelir.
D??ardakiyle mücadele etmek kolay da içerdeki ihanetin verdi?i zararla mücadele etmek çok zor.
Bir yolda gidiyoruz, bu yolda dönenler de olacak ölenlerde.
Kaybedecek ?eyi olanlar yalan söyler, benim yok!
Kurtlar Vadisi'nde Biz, kimsenin adam? de?iliz.
?eytanla pazarl???n? iyi yapm??s?n ama beni tan?mam??s?n.
Bizim dü?man?m?z senin dostun olamaz.
Aslan gündüz inlemez, yaras?n? göstermez. Sen yaran? açm?? herkese gösteriyorsun.
Sen kovdu?um birinin geri geldi?ini gördün mü?
Öldürelim ki ölmeyelim.
Erkek adam özlemez, özlenir.
Herkes ta??n alt?na elini koysun ki sonra ta?? elinin üstüne indirmeye kalkmas?n.
Sen sirk yönetecek adams?n, devlet yönetmeye talip oluyorsun.
Tek kur?un beni öldürmeye yetmez.
Biz ölmeyi çoktan göze ald?kta yan?m?zda kimleri götürece?iz onlar? dü?ünüyoruz..
Moral dedi?in cebinde ta??nm?yor ki ç?kar?p veresin.
??in uzun sürer artist. Alaca??n 9 can var, bir söz yok!
Bana öyle bir ?ey söyle ki seni sevmek için bir ömür boyu sebebim olsun.
Kur?un bu; emirle hareket etmez, söz dinlemez, bunun ayar? olmaz.
Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.
Bir delikanl?l?k yapt?n gittin s?kt?n. ?imdi de bir delikanl?l?k yapacaks?n gidip teslim olacaks?n. Üçüncü delikanl?l??? da ben sana yapaca??m.
Öleceksen onurunla öl! Kendi kafana s?karak de?il. ?ntikam?n? al, itibar?n? geri al öyle öl.
Bir ta?ta üç ku? vurmayacaksan, ta?? hiç kald?rmayacaks?n!..
Devlet dü?manlar?na s?kmaya tövbe ettim, namus dü?manlar?na de?il..
Bir ömür cevherle geçmez sana bir mücevher laz?m!.
Kurtlar Vadisi'nde Ben, kendimden ba?ka hiçbir ?eyden emin de?ilim.
Haddini bilmek az sonra ölecekmi? gibi ya?amakt?r.
Görevini ve haddini a?an yerde susmay? ö?ren.
Ben senin can?n için ömrümü bir kibritin kav?nda tutu?tururum. Ama benim yanmam senin gönlündeki ate?in sönmesini sa?lamaz...
?htiyar aslanla yaral? kurttan korkacaks?n! Çünkü onlar hiç bir ?eyden korkmaz.
Kurtlar Vadisi'nde Bizim vazgeçmek gibi bir adetimiz yok.
?kimizin ortak oldu?u bir i?e üçüncüsü ancak azrail olur.
Benim adamlar?m benim zaaf?md?r. Kim benim zaaf?ma dokunursa onu parçalar?m!
Hukuk insan? sadece ya?atmaz, öldürür de..
Bu kadar a??r ceza kesersen, kimse seni hakem bellemez.

Rusya'da bir söz vard?r: Votka içmedi?in adamla dü?man olma!
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin!
Her ?eye gücüm var kaderi de?i?tirecek gücüm yok.
Ya fark yaratanlardan olursun ya da fark yaratamayan odunlardan..
Ona da ona selam verene de bahar da yok, yaz da yok, yatacak bir kar?? toprak da yok!
Bu hayatta beni seven herkes öldü. Benim sevdiklerim de çok ya?amad?.
Söz bazen öyle faydas?z oluyor ki insana hiç verilmese de olurdu.
Terörle mücadele ba?ka, teröristle mücadele ba?kad?r.
Kurtlar Vadisi'nde Benim ya?ayan bir dü?man?m yok.
Senin tek bir teline cihan? de?i?mem. Art?k sevdiklerimin bir telini bile kaybetmeye tahammülüm yok!
Herkes kendi ?ans?n? kendi yarat?r; Ancak beceriksizler ?ans?n? kaybeder.
Ölümler, insanlar? yak?nla?t?r?r, geldik ki geçmi?imizi gömelim!
Bir adam sürgüne gitti mi ona bir tek istihbaratç?lar kucak açar.
Herkes kendi ?ans?n? kendi yarat?r; Ancak beceriksizler ?ans için yalvar?r.
Uluslararas? ili?kilerde dü?man yoktur, rakip vard?r.
Köpek do?duysan köpek ölürsün; insan do?duysan insan ölürsün. Her ne olursan ol ölürsün.
Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm. Ben senin için ya?amay? göze alm???m.
Senin dostun bir ömür dostum, dü?man?n bir ömür hasm?md?r.
Y?lan?n ba?? dururken solucanlarla m? u?ra?acaks?n?
Ya?amak, yalvarmaya de?ecek bir ?ey de?ildir!
ölenin arkas?ndan a?lamaki sen öldükten sonra arkandan a?layan b?rakma
Geçmi?ini unutan gelece?ini bulamaz
Kahpelik gizli yap?l?r gizli kalmaz
Terazinin iki taraf?nda kimin durdugunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir
Sonunu dü?ünen kahraman olamaz
Biz belimize silah? Silahla vurulmak için koyduk
Ya?amak için yalvarmad?k ölmek içinde yalvarmay?z
Sak?n otuz y?l hukukun olmayan birine sak?n deme
Kald???n yerden devam edemiyorsan en ba?tan ba?lars?n
Biz ormanlar?n kral?y?z aslan?m ite çakala verecek can?m?z yok
Böle adamlar ölümden kaçmaz ölümle ya?ar
Ölüm ölüm dedi?in nedirki gülüm ben senin için ya?amay? göze alm???m
?ki ki?inin bildiüi s?r de?ildir
Dostun dostumdur dü?man?n dü?man?m
Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n ?an?ndand?r
Biz ölmeyi çoktan göze ald?kta yan?m?zda kimleri götürece?iz onlar? dü?ünüyoruz
ölenin arkas?ndan a?lamaki sen öldükten sonra arkandan a?layan b?rakma
Geçmi?ini unutan gelece?ini bulamaz
Kahpelik gizli yap?l?r gizli kalmaz
Terazinin iki taraf?nda kimin durdugunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir
Sonunu dü?ünen kahraman olamaz
Biz belimize silah? Silahla vurulmak için koyduk
Ya?amak için yalvarmad?k ölmek içinde yalvarmay?z
Sak?n otuz y?l hukukun olmayan birine sak?n deme
Kald???n yerden devam edemiyorsan en ba?tan ba?lars?n
Biz ormanlar?n kral?y?z aslan?m ite çakala verecek can?m?z yok
Böle adamlar ölümden kaçmaz ölümle ya?ar
Ölüm ölüm dedi?in nedirki gülüm ben senin için ya?amay? göze alm???m
?ki ki?inin bildiüi s?r de?ildir
Dostun dostumdur dü?man?n dü?man?m
Nam?m?z?n büyüklü?ü dostlar?m?z?n ?an?ndand?r
Biz ölmeyi çoktan göze ald?kta yan?m?zda kimleri götürece?iz onlar? dü?ünüyoruz
Lanet Olsun içimdeki insan Sevgisine...
Al Gülüm Ver Gülüm....
Herkez Deliye Biz Ak?ll?ya Hasretiz...
Bask?n Basan?nd?r...
Yolumda Gidicekler de?il Yolumda ölücekler benim Dostumdur..
Ya?amak için yalvarmad?k ölmek için yalvarmay?z
Dostum olmaz, hasm?m ya?amaz.
Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!
Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.
Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.
Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.
Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.
Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..
Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?
Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.
Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.
Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme do?ru ilerler.
Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son ç?k??t?r.
Kurtlar Vadisi'nde duello, akreple yelkovan?n bulu?tuklar? and?r.
Kurtlar Vadisi'nde bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.
Her?eyin, zaman? var; ya?aman?n, sevmenin, hatta ölmenin bile..
Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük macerad?r!
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, ya?amdan daha gerçektir.
Kurtlar Vadisi'nde kimse can?ndan emin olamaz...
Kurtlar Vadisi'nde sürek av? hiç bitmez.
Dünya bir gündür, o da bugündür!
Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.
Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.
Büyük güç, büyük sorumluluk ister.
Sen, sen ol! Asla biz olma.
Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!
?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.
Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler götürücez onu dü?ünüyoruz.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.
Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.
Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...
Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.
Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.
Azdan az, çoktan çok gider.
Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.
Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...
Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r.
Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.
Kurtlar Vadisi'nde sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.
Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla ya?, kimsenin susuzlu?unu gidermez.
Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan ba?lar üzerinde ilerlenir.
Kurtlar Vadisi'nde ?ans, do?ru zamanda do?ru yerde olmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür.
Kurtlar Vadisi'nde hiç bir?ey tesadüf de?ildir.
Kurtlar Vadisi'nde geçmi? konu?ulmaz.
Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür..
Ölenin arkas?ndan a?lamaki, sen öldükten sonrada arkandan a?l?yan b?rakma !!
Ak?ll? insanlar yeni fikirleri tart???rlar. Normal insanlar sonuçlar? tart???rlar. Küçük insanlarsa ba?ka insanlar? tart???rlar.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez, bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurum kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.
Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.
Ayn? dili konu?anlar de?il, ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.
Dostun dostumdur, dü?man?n dü?man?m.
Ölüm, ölüm dedi?in nedir ki gülüm ? Ben senin için ya?amay? göze alm???m..
Kaç ölüm ad?n? de?i?tirir usta?
Hayatta hiç bir ?ey tesadüf de?ildir.
Sonunu dü?ünenler kahraman olamaz.
Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme do?ru ilerler.
Kurtlar Vadisi'nde son, ölümden önceki son ç?k??t?r.
Kurtlar Vadisi'nde duello, akle yelkovan?n bulu?tuklar? and?r.
Kurtlar Vadisi'nde bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
Sadakat, Kurtlar Vadisi'nin en güçlü panzehiridir.
Her?eyin, zaman? var; ya?aman?n, sevmenin, hatta ölmenin bile..
Beyaz?n kaderi kirlenmek, siyah?n kaderi suçlanmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölmek, en büyük macerad?r!
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, ya?amdan daha gerçektir.
Kurtlar Vadisi'nde kimse can?ndan emin olamaz...
Kurtlar Vadisi'nde sürek av? hiç bitmez.
Dünya bir gündür, o da bugündür!
Biz belimize silah? silahla vurulmak için koyduk.
Senden bir tane daha yoksa, eyvallah diyeceksin.
Büyük güç, büyük sorumluluk ister.
Sen, sen ol! Asla biz olma.
Atas?n? tan?mayan, it pe?inde gezer!
?ki ki?inin bildi?i s?r de?ildir.
Biz ölmeyi çoktan göze ald?k da, yan?m?zda kimler g**ürücez onu dü?ünüyoruz.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur.
Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.
Kurtlar Vadisi'nde her cinayet ard?nda bir s?r b?rak?r.
Kurtlar Vadisi'nde ölüm, beklenmedik ki?iden, beklenmedik zamanda gelebilir...
Sen çiftlikte at t?mar ederken, biz insan t?mar ediyorduk.
Kurtlukta kanun, dü?eni yemektir.
Azdan az, çoktan çok gider.
Nam?m?z?n büyüklü?ü, dostlar?m?z?n büyüklü?ündendir.
Her ?ey yalan! Benim hayat?mda tek gerçek sensin...
Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r.
Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.
Kurtlar Vadisi'nde sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.
Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla ya?, kimsenin susuzlu?unu gidermez.
Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan ba?lar üzerinde ilerlenir.
Kurtlar Vadisi'nde ?ans, do?ru zamanda do?ru yerde olmakt?r.
Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür.
Kurtlar Vadisi'nde hiç bir?ey tesadüf de?ildir.
Kurtlar Vadisi'nde geçmi? konu?ulmaz.
Kurtlar Vadisi'nde sorular, gün geçtikçe artan bir bilmeceye dönü?ür

#2311

 
© 2015
AŞK