Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mahatma Gandhi Sözleri

Kimseye kirli ayaklar?yla, beynimde gezme f?rsat? vermem.

Sevgi insanl???n, ?iddet hayvanl???n kanunudur.

Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra k?skan?rlar, en sonunda ise yenilirler.

?iddet göstermeme, inanc?m?n birinci maddesidir. Ayn? zamanda o, benim itikat?m?n da son maddesidir.

Kad?n erke?in esiri de?il; can yolda??, deste?i, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlam?yla orta??d?r.

Haks?zl??a sap?p bütün insanlar seni takip edece?ine, adaletle hareket edip tek ba??na kal daha iyi.

Olsa iyi olurdu... Bat? uygarl??? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz? sorusuna verdi?i cevap.

?nsanl??a olan inanc?n? yitirmemelisin. ?nsanl?k bir okyanustur. Baz? damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç...

Bizi yokedecekler ?unlard?r: ?lkesiz siyaset; vicdan? sollayan e?lence; çal??madan zenginlik; bilgili ama karaktersiz "?nsan" insanlar; ahlâktan yoksun bir i? dünyas?; insan sevgisini alt plana itmi? bilim; özveriden yoksun bir din anlay???.

Söylediklerinize dikkat edin; dü?üncelere dönü?ür... Dü?üncelerinize dikkat edin; duygular?n?za dönü?ür... Duygular?n?za dikkat edin; davran??lar?n?za dönü?ür... Davran??lar?n?za dikkat edin; al??kanl?klar?n?za dönü?ür... Al??kanl?klar?n?za dikkat edin; de?erlerinize dönü?ür... De?erlerinize dikkat edin; karakterinize dönü?ür... Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönü?ür.

Dünya herkesin ihtiyacina yetecek kadarini saglar, fakat herkesin hirsini karsilamaya yetecek olani degil.

Bir insan?, ancak gerçekten uyuyorsa uyand?rmak mümkündür. Ama, e?er uyumuyor da uyku taklidi yap?yorsa, dünyan?n bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.

Bir insan ya?am?n?n bir bölümünde yanl?? yaparken di?er bir bölümünde do?ru davranamaz. Ya?am bir bütündür.

?iddetin kökleri; çal??madan elde edilen zenginlik. ahlaktan yoksun ticaret, insanl?ktan yoksun bilim, özveriden yoksun tap?nma ve ilkeden yoksun politikad?r.

?radesiz dü?ünce, zihne ar?z olan bir derttir; dü?ünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgar? zapt etmekten de zordur.

?iddete kar??y?m, çünkü sa?lad??? dü?ünülen iyilikler geçici, getirdi?i kötülükler ise kal?c?d?r.

?nsan ya?am?n?n bir alan?nda haks?zl?k yaparken di?er bir alan?nda hakl? olamaz'; ya?am bölünmez bir bütündür...

Adaletsiz rejimi, adaletle y?k?n?z. Alk??lar önüne kans?z elle ç?k?n?z.

S?k?lm?? yumruklarla el s?k??amazs?n?z.

Zay?f insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.

Yasalara dayanan yarg?lamadan daha büyük bir yarg?lama vard?r ki, o da her insan?n kendi vicdan?d?r.

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan sayg?n?z? elinizden alamaz.

Sevgi her zaman ?st?rap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çal???rlar.

?iddet kar??tl???n?n üretti?i güç kesinlikle insan yetene?inin icat etti?i tüm silahlardan gücünden üstündür.

Bizim en büyük hastal???m?z bencilli?imizdir.

Bir insan yapt?klar?n?n toplam?d?r.

Bar??a giden yol yoktur, bar???n kendisi bir yoldur!

Dünyada görmek istedi?iniz de?i?ikli?in kendisi siz olun.

Hakikat, bir ta? kadar sert Bir gonca kadar da yumu?akt?r.

Toplum hayat? için bireysel özgürlük ve ba??ms?zl?k ?artt?r.

Basit ya?a ki ba?kalar? da varolabilsin.

Tanr? dular?m?z? bize göre de?il, kendi yöntemine göre yan?tlar.

Topra?? kaz?p onu i?lemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.

Bencilli?in gözü perdelidir.

Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.

Sevginin oldu?u yerde hayat vard?r.

?nsanl?ktan daha kusursuz hangi kitap vard?r ki.

Say?sal Ço?unluk Önemli De?ildir, Yan?nda "Allah" Olan Ki?i Zaten Ço?unluk Demektir.

Düzenli, temiz ve ?erefli olabilmek için paraya ihtiyac?m?z yoktur.

E?er gerçekten i?iten kulaklara sahipsek, Tanr? bize kendi dilimizde seslenir.

Göze göz, di?e di? dü?üncesi bütün dünyay? kör edecek.

Güç fiziki kapasiteden de?il, boyun e?meyen iradeden gelir.

Keyif zaferde de?il; as?l mücadele, giri?im ve çekilen ?st?raptad?r.

Özgürlük hiçbir zaman "her istedi?ini yapma izni" anlam? ta??mam??t?r.

?htiraslar? alt etmek, silah gücüyle dünyay? hüküm alt?na almaktan daha çetindir.

Alt?n prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür.

Her sabah kalkt???m zaman kendi kendime ?öyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdan?mdan ba?ka kimseden korkmayaca??m. Kimsenin haks?zl???na boyun e?meyece?im. Adaletsizli?i adaletle y?kaca??m ve mukavemet etmekte ?srar ederse onu, bütün mevcudiyetimle kar??layaca??m.

Dü?ünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgar? zaptetmekten de zordur.

Bu dünyada öylesi aç ya?ayan insanlar var ki, Tanr? onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.

Dinler ayn? noktada birle?en farkl? yollard?r. Ayn? amaca ula?acak olduktan sonra ayr? yollar seçmemizin ne önemi olabilir?

#922

 
© 2015
AŞK