Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Makamla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Amirlik isteme. ?stemeden sana teklif edilirse, yard?m görürsün. E?er istemek suretiyle bir mevkiye geçersen yard?ms?z, acziyet içinde kal?rs?n. Hadis-i ?erif

Bilgisizlerin geçtikleri mevkiye yapt??? fenal???, yüzlerce aslan bir araya gelse yapamaz. Mevlana

Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekas? ya da gücü hakk?nda hüküm verilemez. Sophokles

Bir insan? tan?mak istiyorsan?z, onu büyük bir mevkiye geçiriniz. Tagore

?nsanlar? yeti?tirmeden belli makamlara getirirseniz, onlardan daha fazla bir ?ey bekleyemezsiniz. Re?at Nuri Erol

Makam h?rs?, insanlar?n ba?l?ca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakat?n? göstermeye çal???r; fakat bir kere en yüksek dereceye vard?ktan sonra da, rahattan ba?ka bir ?ey dü?ünülemez. Napolyon

Mevkilerini para ile sat?n alanlar, masraflar?n? geri alma yoluna dü?erler. Aristoteles

Yüksek bir mevkiye sahip olmad???ndan dolay? tela?lanma, o mevkiye lay?k olup olamayaca??ndan dolay? endi?e et. Konfüçyüs

Yüksek makamlar kayalar?n tepesine benzer. Kartallarla y?lanlar, ancak oraya ula?abilirler. Necker

Yüksek mevkiler, her e?yay? büyülten baz? camlar gibidir. Bu mevkilerde bütün kusurlar olduklar?ndan daha büyük görünür. Fenelon

#1361

 
© 2015
AŞK