Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Maksim Gorki Sözleri

Yoruldum; aya??m?n de?il, yüre?imin götürdü?ü yerlere gitmekten. Sustum; dilimdekileri de?il, yüre?imdekileri söyleyememekten .

A?k? tan?yan bir kad?n, asla a?ktan az?na raz? olmaz ! Sahibi olamayaca?? bo? sevdalarda kirac? kalmaz .

Ate? kar??s?nda bozulmayan alt?n, alt?n kar??s?nda bozulmayan kad?n, kad?n kar??s?nda bozulmayan erkek; kalitelidir.

Aldanma diye bir?ey yoktur ! Sadece biraz fazla güvenmek vard?r. Ve ?nsan? aldand??? de?il, en çok güvendi?i aldat?r.

Huzur denilen o ?eyin her santimine ihtiyac?m var bu aralar. Bana biraz bahar gerekiyor. Çok ü?üdüm .

Bir sürü dostunun içinde, elbet dü?manlar?n olacak ama unutma ki, onca dü?man?n içinde belki seni dostun vuracak.

Unutma! ?nsanlar bilgi de?il, avuntu isterler.

Bir kad?n?n terbiyesi, birisiyle tart??t??? zaman belli olur.

Mutluluk elinizdeyken hep ufak görünür, ama bir kere b?rak?n ve birdenbire ne kadar büyük ve de?erli oldu?unu ö?renirsiniz.

Hayatta hiç kimseye tam anlam?yla güvenme! Unutma ki; beyaz gülün bile gölgesi siyaht?r.

Hep ileriye giden insan ölüme giden insand?r. Zaman zaman arkana dönüp bakmazsan ya?ayamazs?n.

Susuz çiçek açmaz, sevgisiz mutluluk olmaz.

?nsan? en çok ac?tan ?ey; Birine 'hayat?n?' hediye etmi?ken, O ki?inin 'kendini' ba?kas?na hediye etmesidir.

Asl?nda bir insan?n gözya??, gülü?ünden daha samimi ve tatl?d?r. Çünkü unutma, her gülü?ün alt?nda bir ihanet sakl?d?r.

?nsanlar birbirlerine egemen olmak isterler ama, kendi kendilerinin bile efendisi de?illerdir.

Geçmi?in arabalar?yla hiçbir yere gidemezsiniz.

Bilim akl?n ?iiridir; ?iir de yüre?in bilimidir.

Büyük kalplere göre, Uzaktakiler daima yak?nd?r.

Bütün insanlar?n ruhlar? gridir. O yüzden hepsi biraz all?k pe?inde.

Her?ey çok basit olunca hemen aptal oluverirsiniz.

Ya?am, insanlar?n bast?ramad?klar? daha iyiye ula?ma istekleri yüzünden hep yeterince kötü olacakt?r.

Ya?lanmak, i? yerinizde sizi sevmeyen bir arkada??n?z?n olmas? gibi.

Söylenmesi gereken bir ?ey, her zaman çekinmeden söylenmelidir. Bir bebe?in mamas?na azar azar bak?r katarsan?z, kemiklerin geli?mesi durur ve cocok cüce kal?r. Ayn? ?ekilde bir insan? alt?nla zehirlerseniz, o adam?n ruhu küçülür, solar, renksizle?ir, on paral?k lastik top gibi.

Toplum! ??te en çok nefret etti?im ?ey! O, durmadan benli?imizin verebilece?inden fazlas?n? istiyor bizden. Ama kendimizi do?ru dürüst yeti?tirebilmek için gerekli ?artlar? haz?rlam?yor. Önümüze engeller koyuyor...

Ölümü ölümle onarmal?y?z. Bunun için insanlar? diriltmek için ölmek gerek. Binlerce insan ölmeli ki milyonlarcas? yerine gelsin. Ölüm zor bir ?ey de?il, pek kolay. Yeter ki ötekiler can bulsun, bellerini do?rultsun...

#921

 
© 2015
AŞK