Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Malcolm X Sözleri

En iyi nasihat, iyi örnek olmakt?r.

Hayat?m?n erken dönemlerinde ö?rendim ki e?er bir ?eyi istiyorsan, biraz gürültü yapsan iyi olur.

E?er u?runda ölmeye haz?r de?ilseniz, "özgürlük" kelimesini lûgat?n?zdan ç?kar?n.

Tarihi de?i?tirebilenler, ancak ve ancak insan?n kendisi hakk?ndaki dü?üncesini de?i?tirmeyi ba?arabilmi? olanlard?r.

Huzuru özgürlükten ay?ramazs?n?z çünkü hiç kimse özgürlü?üne sahip olmadan huzur içinde olamaz.

Özgürlük için sava?mak için bir erkek olman?za gerek yok. Tek yapman?z gereken akl? ba??nda bir insan olman?zd?r.

Zulüm k?smak istedi?i sesi nâra yapar. Ve baz? ölüler, ya?ayanlardan daha yüksek sesle konu?ur.

Zaman ?ehitlik zaman?d?r, ve ben bir ?ehit olacaksam, bu karde?lik u?runa olacakt?r. Bu ülkeyi kurtaracak tek ?ey budur. ?ehadetinden iki gün önce.

Bir insan, akl?ndakileri söyleyecek cesareti olmad???nda korkar.

Hiçbir ?eye taraf olmayan bir adam, herhangi bir?ey için y?k?lacakt?r.

Herkes ç?k?p bir kad?n bulabilir. Ama herkes o kad?na bakamaz. Bunun için ba?ka bir kelime var. Buna: 'sorumluluk' deniliyor.

?nsanlar bir adam?n bütün hayat?n?n bir tek kitapla de?i?ebilece?inin fark?nda de?iller.

Gelecek, bugünden onun için haz?rlananlara aittir.

E?itim olmadan, bu dünyada hiçbir yere gitmiyorsun.

Irkç?l?k olmadan kapitalizm de olmaz.

Beyaz adam sava?t?, biz öldük.

Güç asla geri ad?m atmaz, daha fazla güç kazanmak d???nda.

Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan emici göstereyim.

?iddet kullanmamak iyidir, i?e yarad??? sürece.

Ben gerçe?in pe?indeyim, kimin söyledi?i önemli de?il. Ben adaletin pe?indeyim, kim için veya kime kar?? oldu?u önemli de?il.

?ster mermi kullans?n, ister oy pusulas?, insan iyi ni?an almal?. Kuklay? de?il, kuklac?y? vurmal?.

Amerikan rüyas? görmüyorum, Amerikan kabusu görüyorum.

?iddetin avukatl???n? yapt???m anlam?na gelmesin, ama ayn? zamanda, nefsi müdafaa için ?iddet kullan?lmas?na kar?? de?ilim. Nefsi müdafaada olunca ona ?iddet demem, akl?n? kullanmak derim.

E?er dikkatli de?ilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanlar? sevmenizi sa?lar.

Ben bir ?rkç? de?ilim. Her türlü ?rkç?l??a, her türlü ayr?mc?l??a kar??y?m. Ben insanlara ve insanlar?n renklerinden ba??ms?z sayg? duyulmas? gerekti?ine inan?r?m.

Bir müslüman olarak yeryüzünden ALLAH?n huzurunda secde etmeyen tek fert kalmay?ncaya kadar ?slam?n hakim k?l?nmas? yolunda kendimi görevli hissediyorum.

Müslümanlara göre; fazla dünyeviyim; Di?erlerine göre; Fazla dindar?m. Militanlara göre, fazla ?l?ml?y?m; Il?ml?lara göre, fazla militan?m.

#860

 
© 2015
AŞK