Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manal? A?k Sözleri

A?k yürek ister. A?k k?rm?z?d?r asi ve cesur.

Seni bulutlara yazd?m. ?çimdeki a?k?n susad?kça yine senle sulayaca??m üzüm karam.

Güzel gören güzel dü?ünür. Güzel dü?ünen hayat?ndan lezzet al?r. Seni görüyorum ya hayat?m?n lezzetisin.

Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, a??klar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni.

Öyle senden çok uzaklarda de?ilim görmesini bilen gözlerinin bak???nday?m. Belki sana senden daha yak?n bir yerde, çarpan kalbinin at???nday?m.

Umutsuzlu?a kap?ld???n zaman gökyüzüne bak. Mutlaka seni kar??layacak s?cak bir güne?, deli bir ya?mur ya da parlak bir y?ld?z vard?r.

Korkma sevgiden çekme ellerini. Hat?rla, gülün dikeni olmasa hiç bu kadar sevilir miydi.

Seni da?lara yazsam ya?murlar, göklere yazsam bulutlar, gözlerime yazsam gözya?lar?m siler.

Sevdam kor gibi yakar yüre?imi, dilim tutulur anlatamam derdimi, elbet o gün gelecek, anlayacaks?n seni ne çok sevdi?imi.

Duru bir gökyüzü kadar temiz, yorgun i?çiler kadar namuslu, yüzün gözlerine bakt?kça keder gelir akl?ma. Kedersiz gözlerde bulabilmek için sevgini.

Bilmezdim, gözlerimin bu kadar nankör, ellerimin hain oldu?unu. Gecelerin bu kadar uzun, gündüzlerin karanl?k oldu?unu. Bilmezdim Seni sevmeden önce.

Sen anlatamad???m duygular?m, yana??mdan süzülen gözya?lar?m, yar?m kalm?? umutlar?m, yüre?ime saplanm?? hançer gibisin.

A?ka inan sevgilim. Bak bülbüle, güle ötü?üne. Ben sana söylüyorum, bülbül gibi ötemesem de seni seviyorum.

Art?k buldu?un her sevgi k?r?nt?s?na s?ms?k? kenetlen, b?rakma sak?n, gitmesin. Büyüdün art?k iyi ört kalbinin üstünü, bensizlikten ü?ümesin.

Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z çiziyorum, art?k benimde bir gökyüzüm var.

Ans?z?n bir duygu körüklenirse yüre?inde, akl?na tak?l?rsa uzaklar ve birde kulaklar?n ç?nlarsa amans?z, bil ki Bir yerlerde özlenmi?sindir.

Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla. Ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il, gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.

Birine verilecek de?er u?runa feda edilebileceklerle ölçülebiliyorsa aç gözlerini etraf?na bak. Gördü?ün her ?eyi feda edebilirim. Ama sak?n aynaya bakma.

U?runa ölece?im bir gül seviyorum ad? bende sakl? o benim her ?eyim, bitanem u?runa ölece?im, tek a?k?m sevdi?im, seni çok seviyorum.

Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? güne? asla do?mazd?. Ben sana a????m, ben sana tutsa??m, u?runa ölecek tek a?k?ms?n.

Sana yemin ederim. Sana söz veriyorum söz. De?medi de?emeyecek senden ba?ka bana iki göz.

Susad?m yeniden senin tatl? sözlerine. Il?k bir esintinin vücudumu titretti?i gibi girsin sesin yüre?imin derinliklerine.

Yar? dalgal? olmamal? deniz, ya tam dalgalanmal? ya tam kudurmal?. Ya ümit vermemeli sevgiliye, ya tam sevmeli. Ya da çekip gitmeli.

Kimileri seviyorum der, çünkü ezberlemi?tir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmi?tir.

Vur hançerini kalbime, kalbim kanas?n. Fazla derine inme, çünkü orada bir tek sen vars?n.

Hayatta hiç kimsenin bilmedi?i engin denizlerde, yunuslar gibi yüzmektir seni sevmek.

Yüre?im umulmayan yaralarla ba? edemezken bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim. Ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel. Çünkü gülü?ünü çok özledim.

Sen çöl ortas?nda bir çiçek olsayd?n seni ya?atmak için ömür boyu a?lard?m. Ta ki susuzluktan gözlerim kör olana dek bir tanem.

?ki varl??? de?i?tirebilsem ya?murla gülü seçer. Ve sana k???n ya?an her ya?murda milyarlarca gül. Yaz?n koklad???n her gülde dudaklar?na damla damla serinlik verirdim sevgilim.

Hat?ralar küller aras?nda kaybolmu? bir ate? parças?na benzer, bir gün bu külleri kar??t?racak olursan, seni can?ndan daha çok seven birinin oldu?unu unutma liselim.

Öyle habersizce geliyor ki ölüm. Rüyalar tamamlanam?yor giyinip ku?an?lam?yor. Gülüp a?lanam?yor ve son bir defa olsun sevdi?inle göz göze gelinemiyor.

Dü?lerim vard? görmekten korktu?um, hislerim vard? söylemekten korktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdi sen vars?n kaybetmekten korktu?um.

Yüre?im ?slakt?r benim kuytularda a?lamaktan ve hafif uçuktur rengi, kurusun diye kaç kez güne?e as?lmaktan.

Ad?n? y?llara, yollara, sevdalara yazsam. Herkes görür diye korkuyorum. Ad?n? gönlüme yazd?m kimse görmesin diye. Seni seviyorum.

Sen bu?ulu bir cam?n ard?nda izledi?im hayat?m?n yar?s?s?n. Geri kalan? dü?lerim ve hayallerimdir.

Sana olan duygular?m? cümlelere aktarabilseydim e?er bitmek tükenmek bilmeyen bu çocuksu sevgim bir kalem, gözya?lar?m mürekkep damlas?, ve u?runa adanm?? bu garip ise, solgun bir ka??t parças? olurdu.

Gözüm, kula??m, kalbim, akl?m hep sende, senden ayr?lamam istesem de istemesem de. Hayalin her an gönlümde, gözlerimde, seni seviyorum istesen de istemesen de.

Seni kalbime yazd?m art?k, hiç kimse silemez.

Sen varken doyulmayan, yokken dayan?lmayans?n

#1482

 
© 2015
AŞK