Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manal? Sözler

A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.

Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Uçmaya uçmakla ba?layamazs?n?z.

Ba?kalar?n?n kusurunu kapatmada gece gibi ol.

En güzel zar çöp tenekesine atlan zard?r.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Benim için ya?l? olmak, kendi ya??mdan onbe? ya? daha büyük olmakt?r.

A?k birbirine bakmak de?il birlikte ayn? yöne bakmakt?r.

A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

Ahmaktan uzakla?mak Allah'a yakla?makt?r.

Dürtmedi?i sürece ?eytana uymam.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Kendisi ile bar???k olmayan herkese dar?l?r.

Kendini seveni ba?kas? sevmez.

Zengin insanlarda Sa? Duyuya pek rastlanmaz ( JuvenaL )

Zenginli?in Kanatlar? Vard?r ( incil )

Yoksullara Pek Cömert Davranan YokSullara Güvenme ( PLATUS )

Bir insan?n Gerçek Zenginli?i, Onun Bu Dünyada yapt??? iyiliklerdir ( HZ. MUHAMMED )

Zenginlik insan? Ya Destekler yda Yönetir ( Horatius )

Ba?ka ülkeleri Nekadar Çok görürsem, kendi üLkemi Okadar Çok Severim ( MME. De STAEL )

Yolculuk Ederken Gözlerini Yan?na ALmay? Unutma ( A. B. ALcott )

i?in içine Çok A?c? Girdimi Çorban?n tad? Tuzu Kalmaz... ( ingiliz Ata sözü )

Zaman, Tutsaklar için yarat?lm??t?r ( Franklin )

yemine Bak?p insana inanma, insana Bak?p yemine inan ( Aeskhylos )

Çok yalan Söyleyenin Etti?i yeminde Çok olur ( Alfieri )

Kendi Kendini Yenmek Zaferin En Büyü?üdür ( EFLATUN )

Ya? da Sevgi gibidir Saklanmaz ( Thomas Dekker )

Kalbin ya?? yoktur ( Eugene Ionesco )

E?lence, gençlikte günah, Ya??l?kta Ç?lg?nl?kt?r ( SamueL DanieL )

Pek Az Kimse ya?lanmas?n? Bilir ( La Rochefoucauld )

az samimiyet tehlikeli çok samimiyet çok tehlikelidir ( Oscar wilde )

Samimiyetin Dili yoktur O Gözlerden Anla??l?r ( Atatürk )

Samimiyeti Yitirmek Gücünü Yitirmektir ( BOVEE )

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Uçmaya uçmakla ba?layamazs?n?z.

Ba?kalar?n?n kusurunu kapatmada gece gibi ol.

En güzel zar çöp tenekesine atlan zard?r.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Benim için ya?l? olmak, kendi ya??mdan onbe? ya? daha büyük olmakt?r.

A?k birbirine bakmak de?il birlikte ayn? yöne bakmakt?r.

A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

Ahmaktan uzakla?mak Allah'a yakla?makt?r.

Dürtmedi?i sürece ?eytana uymam.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Kendisi ile bar???k olmayan herkese dar?l?r.

Kendini seveni ba?kas? sevmez.

Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Kendimi yaln?z b?rakmamak için bütün gece aynan?n kars?s?nda oturdum.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Hedefe ni?an almadan önce, barutun var m? kontrol et.

Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.

S?cak bir gülü? bir buz da??n? eritebilir.

I??k yanmadan karanl?k yok olmaz.

Hayal gücü ruhun gözüdür.

Hayat zorla?t???nda tutunacak birilerini arars?n?z.

Öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Kendimi yaln?z b?rakmamak için bütün gece aynan?n kars?s?nda oturdum.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Hedefe ni?an almadan önce, barutun var m? kontrol et.

Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.

S?cak bir gülü? bir buz da??n? eritebilir.

I??k yanmadan karanl?k yok olmaz.

Hayal gücü ruhun gözüdür.

Hayat zorla?t???nda tutunacak birilerini arars?n?z.

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne yaz?k ki, bazen insanlar siz ba??rmad?kça duymuyorlar

Dostlar?n?z azald??? derecede ölüme biraz daha yakla?m??s?n?zd?r demektir.

Adam olacaksan olmayacaksan haber ver. (biz adam ederiz)

Bizim her toplumda bir nam?m?z, her kahvehanede bir masam?z, her genç k?zda fiyakal? bir foto?raf?m?z, her alemde bir rajonumuz vard?r

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne yaz?k ki, bazen insanlar siz ba??rmad?kça duymuyorlar

Dostlar?n?z azald??? derecede ölüme biraz daha yakla?m??s?n?zd?r demektir.

Bu kadar cehalet ancak tahsille olur

Biliyorsan konu? örnek als?nlar, bilmiyorsan sus adam sans?nlar.

Söz ola kese sava?? söz ola kestire ba??, söz ola a??l? a?? bal ile ya? ede bir söz. Yunus Emre

Dürüst insan gerçe?i söyler, ak?ll? insan ise yaln?z zaman?nda. Bernard Shaw

?yilik görmenin yolu iyilik yapmaktan geçer.

Yar?n yapar?m dü?üncesi iradesizli?in bir ifadesidir.

Öfke, insan? kör, sa??r ve kalpsiz yapar.

"Tatl? dili olan?n dostlar? hergün biraz daha artar" Hz. Ali

Acelecinin harman?nda en çok bulunan ?ey hatad?r.

Ba?kalar?n? ay?plar? ile me?gul olan, hayat boyu hep ay?p yapar.

Sen kendini anlatmay? b?rak; seni davran??lar?n anlats?n.

E?yan?n fiyat?n? bilmek de?il, k?ymetini bilmek mühimdir.

"Herkes dünyay? de?i?tirmeyi dü?ünüyor; kimse kendini de?i?tirmeyi dü?ünmüyor" Tolstoy

Cezaland?rma gücün oldu?u zaman affet ki, aff?n de?eri olsun.

Seni memnun edecek ?eylerin, ba?kalar?n? da memnun edece?ini unutma!

Sonsuzluk koyuyorum ad?n? sensiz günlerin, senli günlerle takas ediyorum. Yoklu?un diye bir ?ey yok bende, ben seni sonsuzluk kadar çok ama çok sewiyorum...

BüyüK üMiTLeRim var..Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!

?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar, di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.

Korkma!Sak?n sevmekten korkma. Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak..

Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan..

Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse, i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...

Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n?n, sen ise yaln?z Benimsin!

?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masum, gün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin.

Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..

Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...

Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum. Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z, beni vursunlar ama sana dokunmas?nlar. Umut iklimine seni yazs?nlar!

A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.

Kad?n kasa gibidir, ?ifresi bilinmeden aç?lmaz.

Arkadan konu?mak yaln?z ahlaks?zl?k de?il, korkakl?kt?r da.

Ne kazand?k bu kadar bakmak ile Leyle?in ömrü geçer laklak ile.

öyle kaba insanlar vard?r ki ay? onlar?n yan?nda centilmen say?l?r.

Baz? insanlar kafalar?yla hissederler ve kalpleriyle dü?ünürler.

Uçmaya uçmakla ba?layamazs?n?z.

Ba?kalar?n?n kusurunu kapatmada gece gibi ol.

En güzel zar çöp tenekesine atlan zard?r.

Engeller gözlerinizi hedeften ay?rd???n?z zaman gördü?ümüz o ürkütücü ?eylerdir.

Benim için ya?l? olmak, kendi ya??mdan onbe? ya? daha büyük olmakt?r.

A?k birbirine bakmak de?il birlikte ayn? yöne bakmakt?r.

A??r? yüz bulan ve her dedi?ini yapt?ran ask usand?r?r.

"?nsanlar ba?aklara benzer. ?çleri bo?ken ba?lar? havadad?r; doldukça e?ilir" Montaigne

"Öyle gözler vard?r ki sözlerden iyi anlat?r. Öyle sözler vard?r ki o gözleri ömür boyu a?lat?r. "

Unutulmak ölmek kadar kötü ise, hat?rlanmak sevmek kadar güzeldir.

"Aya??n?n alt?ndaki kar?ncan?n halini bilmezlikten gelenler, filin aya?? alt?nda kal?nca pek yaln?zd?rlar. " N. Sevindi

Her ?ey de?i?ir durmadan yol al?r. Su buhar olur ya?mura dönü?ür, tohum ba? verir çiçe?e durur, civciv c?l?z do?ar kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir ?ey durmaz. Bu do?an?n bir parças? olan insan neden dursun? Allah bize neden ak?l ve gönül verdi ki? Kaz?k gibi duracak olduktan sonra bu iltifata ne gerek vard??

"Hiç kimsenin hayat?nda önemsiz gün diye bir ?ey yoktur. " A. Woollcot

"Mutluluk öyle bir parfümdür ki, onu ba?kalar?na sürdü?ümüz zman bizim de üstümüze birkaç damlas? dü?er" R. W. Emerson

"?nsan?n en büyük bulu?u anla?arak ekip halinde çal??mas?d?r" B. Jenning

"Öfke gelir göz k?zar?r, öfke gider yüz k?zar?r" Atasözü

"Gerçe?i söylemenin tek yolu iyilikle konu?makt?r. Yaln?zca sevgi dolu bir insan?n sözcükleri duyulabilir. " H. D. Thoreau

"A?latmayan bilgelikten, dü?ündürmeyen felsefeden, çocuklara kar?? diklenen büyüklükten Allah'a s???n?r?m" Halil Cibran

"En asil hareket bile takdir edilmedi?i zaman ölür" Pindar

"Gönlüyle sözü bir olana kurban olay?m" Haf?z-? ?irazi

"Ba?ar?l? bir insan olmaya de?il, de?erli bir insan olmaya çal???n" Albert Einstein

"?yilik büyüktür, küçükte olsa"

"Unutulmak ölmek kadar kötü ise, hat?rlanmak sevmek kadar güzeldir. "

"Memleket Gençlerini Ekonomik ve Sosyal hayata do?rudan etkili k?labilmek için gerekli olan temel bilgileri uygulamal? olarak verme usulü e?itimimizin esas?n? te?kil etmelidir. " M. Kemal Atatürk

"Gülümseme iki insan aras?ndaki en k?sa mesafedir" Victor Borge

"E?itimin amac? bo? bir zihnin yerine, aç?k bir zihin koymakt?r" M. S. Torbes

"Gençli?i anlamaz hale gelmi?seniz, dünyadaki i?iniz bitmi? demektir" Hz. Ali

"Be?enilen tek hastal?k vard?r; okuma hastal???" Yusuf Çotuksözen

"Esnek insanlar asla k?r?lmazlar" B. Karim

#164

 
© 2015
AŞK