Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manidar Sözler

En Güzel Manidar Sözler K?sa 2014 Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere amatör ve ünlü ?airler ki?iler taraf?ndan söylenmi? çok güzel de?i?ik ve yeni manidar a?k sözleri haz?rlamaya çal??t?k. Sizde de burada olmayan farkl? manidar sözler facebook twitter için varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Manidar Sözler Anlaml? ;
Her kalbin carp?nt?s? kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)
Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zay?flarda olursa i?ler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))
Gecenin ne kadar uzun oldu?unu ancak hastalar bilir. (Sadi)
Kibir, bele ba?lanm?? ta? gibidir. Onunla ne yuzulur ne de uculur. (Hac? Bayram-? Veli)
Tatl? suyun ba?? kalabal?k olur. (Mevlana)
Kurdun elinden cobanl?k gelmez. (Sadi)
E?ri ok, do?ru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))
Hicbir ac?, cehaletten daha fazla zahmet verici de?ildir. (Hz. Ali (r.a))
?nsan? maskara eden, dilidir. (Sadi)
Ham du?unceleri, ancak ak?l pi?irir. (Firdevsi)
F?rsatlar da bulutlar gibi cabucak gecer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))
Hasedciye rahat, kotu huyluyu da ?eref yoktur. (Ahnef bin Kays)
Cocuklar?n?z? kuzu gibi buyutmeyiniz ki, ileride kuzu gibi gudulmesinler. (?eyh Sadi Sirazi)
Hukumetlerin en kötüsü, sucsuzu korkutand?r. (Beydeba)
Hukumdar koylunun yumurtas?n? al?rsa, adamlar? butun tavuklar? al?r. (Sadi)
Bin zulme u?rasan da, bir zulum yapma. (Hz. Ali (r.a))
Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez. (Mevlana)
?ftira eden cennete giremez.
Hadis-i ?erif
?nsanlara ok atmak, dil ile ta?lamaktan daha hafiftir. Zira dil ta?lamas? hedefini ?a??rmaz.
Süfyan Es-Sevri
Kar gibi olsan yine iftiradan kurtulamazs?n.
Shakespeare
?ftira kötü köpek gibidir, kaçan?n ard?ndan ürür, pervas?zl?kla yüzüne bakt?n m? sesini keser.
G.Cskiy
?kiyüzlülü?ü, dalkavuklu?u beceren, iftiray? da becerir.
Napoleon Bonoparte
?ftira e?ek ar?s?na benzer, onu ilk vuru?ta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir.
Bernard Shaw
?ftira, k?l?çtan daha zalim silaht?r, çünkü iftiran?n açt??? yaralar hiç kapanmaz.
Henry Fielding
?nsan iftiray? ancak önem vermemekle yenebilir. ?ftira edileni de?il, edeni kirletir.
The Circle
Bir iftira ba?ka iftiralar do?urur ve yerle?ti?i yerde ebediyen kal?r.
Shakespeare
Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek sözmü bulunmaz, fazilet bile iftiran?n ekme?ine ya? sürer.
Lesage
?nsan genellikle ba?kas?na sürmek istedi?i çamura bulan?r.
Cenap ?ehabettin
IyiliGi gizlemek, kötülüGü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)
Bilmediklerimi ayaGimin altina alsaydim basim göGe ererdi. (Imam-i Azam)
Insan, aliskanliklarinin çocuGudur. (Ibni Haldun)
Herkes herkese bir lokma sey verebilir ama boGaz baGislamak, ancak Allah?in isidir. (Mevlana)
Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz isitmez. (Firdevsi)
Bir seyi bulunmadiGi yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)
Avci nice al (tuzak, hile) bilirse, ayi da onca yol bilir. (Kasgarli Mahmud)
Haksizlik karsisinda eGilmeyiniz; çünkü hakkinizla beraber serefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))
Virgülü kaybetti, söyledikeri birbirine kar??t?...
Noktay? kaybetti, dü?ünceleri uzay?p gitti, ay?ramad? onlar?...
Ünlem i?aretini kaybetti birgün de, sevincini, öfkesini, bütün duygular?n? yitirdi...
Soru i?aretini kaybetti ba?ka gün, soru sormay? unuttu, her?eyi oldu?u gibi kabul eder oldu...
?ki noktay? kaybetti bir ba?ka gün, hiçbir aç?klama yapamad?.
Hayat?n?n sonuna geldi?inde elinde sadece t?rnak i?areti kalm??t?...
"?çinde de ba?kalar?n?n dü?ünceleri vard? yaln?zca."
Kula bela gelmez hak yazmay?nca, hak bela yazmaz kul azmay?nca.
Korkunç bir kurban bayram? olan k?yamet günü öküzlere ölüm günü, inanlara ise bayram günüdür.
Ebedi olan cennet dünyadaki bir kaç günlük amelin de?il halis niyetlerin kar??l???d?r.
Kader ne ise olur etme merak,
Uyma kendi nefsin hakk?n emrine bak,
Alt?ndan a?ac?n olsa zumrutten yaprak,
Ak?bet gozunu doyurur b?r avuc toprak
Acaba s?rf dünya için mi yarat?lm??s?n ki bütün vaktini ona sarfediyorsun?
Kendisini ilgilendirmeyen ?eyi terk etmesi ki?inin iyi müslüman olu?undand?r.
Herkes herkese bir lokma ?ey verebilir ama bo?az ba???lamak, ancak Allah'?n i?idir. (Mevlana)
Duydu?u her ?eyi söylemesi, ki?iye günah olarak yeter.
Kul bir günah i?ler. Ama onunla cennete girer. Bu ?öyle olur: i?ledigi günah devaml? hat?r?ndad?r.her hat?rlad?kça tövbe edip ondan kaç?n?r. Böylece o günah sebebiyle cennete girer.
Ey kul ! Etme dünya naz?, k?l namaz?n?, sonra k?lar?z diyenin dün k?ld?k namaz?n?
Ömrü ramazan olan?n, ahireti bayram olur.
Bugünü dü?ünürüm... dün geçti... Yar?n var m?? Gençli?ime güvenmem ölen hep ihtiyar m??
"Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir."
Hz. Muhammed (sav)
"Bilim alçakta kalanlar? yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçalt?r."
Hz. Ali(r.a.)
"Duadan b?kk?nl?k göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmam??t?r."
Hz. Muhammed (sav)
"Dua ve ibadet, Allah ile olmakt?r. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de ho?tur."
Mevlana
"Sabredin, her ?eyin ba?? sab?rd?r. "
Hz. Ebubekir(r.a.)
"Geçmi?ten ibret al?n da hayra çal???n."
Hz. Osman(r.a.)
ALLAH'tan (c.c.) ba?kas?yla beraber olmakta devam etti?in sürece, sürekli gam, keder ve ?irk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazs?n.
Abdülkadir Geylani (k.s.)
Dünyaya de?er vermemek (zühd) demek, insanlara a??r? de?er vermemek demektir. ?nsanlara de?er vermemek de, önce kendine a??r? önem atfetmemenle ba?lar.
Süfyan-? Sevri (r.h.)
Tefekkür, rahmetin kap?s?n? açan anahtard?r. Görmüyor musunuz, önce dü?ünülüyor, sonra tevbe ediliyor!
Süfyan b. Uyeyne (r.h.)
Üç ?ey vard?r ki insano?lunun yüceli?ini gösterir: Musibetten ?ikayetçi olmamak, a?r?dan dolay? s?zlanmamak ve diliyle kendini övmemek.
Ebu Derda (r.h.)
Salih amel, övgü ve ecrini sadece ALLAH'tan (c.c.) bekledi?in ameldir.
Hz. Ali (r.a.)
Manidar A?k Sözleri
HER ?NSANDA GÜL VAR K?M? ÇOK D?KENL? K?M? AZ D?KENL?,
SEN KEND? KAPININ ÖNÜNÜ TEM?ZLE, KIRMA GÜLLER?
?Ç?ME SI?MIYOR HÜZÜNLER?M, SANA GEL?YORUM, DÜ?E KALKA. SUSUYOR D?L?M, SEN?N HUZURUNDA.SÖZLER?M GÖZLER?MDEN AKIYOR.
BEDEN?N ?LE CANIN ARASINDAK? REHBER V?CDANDIR...
AKLINI G?T PAZARDA SAT, G?R ?RFAN SOFRASINA A?KIN REHBER OLSUN CAN-INA VARIRSIN O ZAMAN, CANANINA ALAN SATAN B?RM?? ERERS?N O ZAMAN VUSLATINA
???N GÜCÜN BEDEN?N DI?INI YIKAMAK VE GÜZELLE?T?RMEK ?LE ACEP ?Ç?N? NE ZAMAN YIKAYIP GÜZELLE?Y?RECEKS?N CEV?Z?N KABU?U OLMA ?Ç? OL
OLMAK ?Ç?N P??MEK GEREK?R SÖZLER SEN? YARALIYOR ?SE DAHA YANACAKSIN BU YOLDA SEN? SABIR ?LE SINARLAR...
?NSANLARIN SEN? SEVMES?N? BEKLEME SEN KO?ULSUZ SEV ÇÜNK? SEVG?
GERCEK I?IKTIR GER? DÖNER.
KEND?N? TEM?ZLEMEYEN BA?KASINI TEM?ZLEYEMEZ...
.
B?LMEYEN NE B?LS?N SEN?, GAMLANMA DEL? GÖNÜL..GÜNÜLDEN ANLAYAMANA,
BA?LANMA DEL? GÖNÜL..?Ç? TATLI ÖZLÜ YEM?? KIRILDIKÇA BALLANIR, SENDEK? SEN? KOYUP AVLANMA DEL? GÖNÜL....
SEVG? GÖNÜLDEN GEL?YORSA VARACA?I YER GÖNÜLDÜR
ALTININ KIYMET?N? SARRAF ANLAR RAC? DEM?RC? DÜKKANINDA NE ARIYORSUN.?
KEND?NDEK? GÖNÜL KIBLESN? B?LMEYEN DUVAR KIBLES?NDEN B?R?EY ALAMAZ MANA HER ?K?S?N? B?R ETMEKT?R....
?NSANLAR HAKKINDA ZAN BESLEME SURETLER SEN? YANILTIR ÇÜNK? S?RETT?R ASLOLAN MAKAMI GÖNÜLDÜR PAD??AHI SUBHAN
B?R CAN SEVD?M GÜN AK?AM OLDU O ZANNET? ONU SEVD?M TEZ AK?AM OLDU...
Madem ki hepimiz biriz, birbirimize dilsiz-dudaks?z gönülden seslenelim... Madem ki ellerimiz kenetli, gel bu halden bahisler açal?m; el-ayak, gönül hareketlerini daha iyi anlar, öyle ise gel dilimizi tutal?m, titreyen gönüllerimizle konu?al?m. Hz. Mevlana
ÖLMEDEN EVVEL ÖL-K? BEDEN?N TOPRAKTA PAD??AH OLSUN...
YA?AMINDAK? TÜM HAD?SELER SEN?N ESER?N SA?A SOLA TA? ATMA, ATACAKSAN NEFS?N SANA YETER! KEND?N? TANI SANA SENDEN YOL
DUR YOLCU
YOLUN GÖNÜL BA?INDA GEZMEK ?SE REHBER?N V?CDAN OLSUN, YOK E?ER KALMAK ?SE P?R?N SUBHAN OLSUN..
YA RAB ALDI?IM HER NEFESTE A?KINDAN
CÜDA EYLEME BEN?....AM?N AM?N AM?N ECMA?N..
HER ALDI?IN NEFES TESB?HD?R SÖZÜNÜ GÖNÜLDEN SÖYLE Z?K?R OLSUN
B?R BA?A G?RD?M OTUR CAN DED?LER, BU MEKAN N?CED?R DED?M, LA MEKAN DED?LER ÜSTADI K?M DED?M BEKC?S? V?CDAN SAH?B? GÖNÜL DED?LER..
SIR VEREY?M : GÖNLÜN NEREDEYSE, K?M?NLEYSE, NEYLE-HEMHALSE, SEN ORADA O MAKAMDA SEY?RDE TECELL?S?N B?LK? GÖNÜL GÜNDE B?N DEVRE, HALE G?RER.. BUNLARIN TÜMÜNÜ B?RLERSEN HAK-KA YOLCU OLURSUN..
HÜDA KIRIK KALPLERDE GEZER, GÖNÜL GÖR KIRMA KALB?, YAPACAK USTASI YOK...
A?I?IM D?YE NARA ATMA, GÖNLÜNDEK? NAR-I NUR ETMED?KTEN SONRA.....
CAH?L A?IK OLUR TENE HAYRAN OLUR, AR?F A?IK OLUR GÖNÜLDEK? CAN-A M?HMAN OLUR..
ANLAMAK ?Ç?N ANLAYI?IN NE OLDU?UNU B?LMEK: B?LMEK ?Ç?N MANAYA
GÖMÜLMEK GEREK.....
HÜDA HER BEDENE B?R CAN VERM?? ASLINI BULUP UMMANA DALSIN D?YE B?RDE GÖNÜL VERM?? ALEMLERE G?RS?N DERYA OLSUN D?YE
SÖZÜ AKIL ANLAR MANAYI GÖNÜL ANLAR
KUSURSUZ OLDU?UNU DÜ?ÜNEN K?B?RL?D?R KUSURUNU ÖRTEN CAH?LD?R KUSURLARIYLA YA?AYAN KÖTÜDÜR KUSURUYLA YÜZLE?EN ERDEML?D?R KUSURLARINI DÜZELTEN ?NSAN-I KAM?L-D?R
A?IKLAR M?SAL? BÜLBÜLE BENZER GÜLLER? GÖNÜLDEK? CAN ?M??.....
A?TIM BENL?K DA?INI..ÇÖLE VERD?M LEYLAYI..VAZGEÇT?M BEN ASLIDAN "KUL" OLDUM..YANDIM KÜL OLDUM..YANDIM GÜL OLDUM...
HAYAT YOLUNDA GÖRDÜ?ÜN TECRÜBE ETT???N HER ?EY ?UURLUYSA O DERS? GÖRMEZS?N. ?Ç?NDE ?UUR, B?L?NÇ TA?IMAYAN HER HAD?SE YA?AM PLANINDA TEKERRÜR EDEREK AYNI DERS? DEFALARCA GÖRÜRSÜN. YA?AM B?L?NC?N, ?UURUN OLDU?U YERDE ?NSANI KEMAL MERTEBELER?NE TA?IR..
TA? ATTI?IN YERE D?KKAT ET KAYA OLARAK SANA DÖNMES?N
EY RAC???? K?M? NE ?LE YARGILARSAN ONUNLA YÜZLE?ECEKS?N. BÜHTAN EYLEME CAN-A UNUTMA DÖNER B?RGÜN SANA...
?NSANLARA OLAN ZANLARIN ?Ç?NDEK? I?I?IN ORTAYA CIKMASINA ENGEL
OLUR EYLEMLER?N I?I?INA PERDE OLMASIN
BEDEN ?LE CAN ARASINDA YETM??B?N PERDE VARDIR NE KADAR PERDE KALKARSA O KADAR I?IK (NUR) SIZAR..PERDELER PERDELER
?NC?TENDEN ?NC?NME GERCEK A?IK ODUR-K? ?NC?NSEDE ?NC?TMEZ....
GÖZÜNDEN DÖKÜLEN DAMLALAR KALB AYNANI TEM?ZLER SENDE TEM?ZLEK?
O AYNADA KEND?N? GÖRES?N
B?LG? SAH?B? OLMADAN F?K?R SAH?B? OLANLAR ANCAK CAH?LLERE ÜSTAD OLURLAR ÇÜNK? ONLAR DÜ?ÜNMEZLER.....
YA?AMADI?IN HALLER? ?RFAN SOFRASINDA SATMA, MEDLÜLÜNÜ ERMED???N KELAMI GÖNÜL BAHCES?NE ATMA, MUMLARI GÖRMÜYORSUN BEN GÜNE??M D?YORSUN
GERCEK A?IKLARIN NEFES? GÖNÜL GÖRÜR, AKIL NE B?LS?N......
HAKKA G?DEN YOL GÖNÜLDEN GECER- DAVA , ?EK?L , R?YA, TAKL?T ?NSANI KANDIRIRSIN HAK KANMAZ BUNLARA, SORARLAR O GÜN SORARLAR
AKIL ?LE GÖNLÜ B?R EYLE ALEM? KEND?NDE CEM EYLE
KEND?NE SADIK OLMAYANLAR ?NSANLARA SADIK OLAMAZLAR SADAKAT ?KRARDAN GEL?R ?MANA G?DER.....
H?ZMETS?Z H?MMET ARAYANLAR LOKMAYI Ç?YNEMEDEN YUTSUNLAR....
HER KALBDE GÜL VAR GEL ATE??-A?K ?LE GÜLÜNÜ HAR EYLE
CIKART VARLI?INI YOKLUK DERYASINDA HEP OL......
CAH?L SURETE A?IK OLUR AR?F S?RETE M?HMAN OLUR...
GÖNÜLDEK? PERDELER ZANLAR VE BENLERD?R KALDIR ONLARI AN-DA
TECELL? ETS?N HAZRET.....
DÜNYA YA?AMINDA K?M?NLE SORUNUN VARSA K???LER? BIRAK PROBLEM? ?ZLE GERCEK O-DUR-K? ?MTAHANIN YÜZLE?MEN GEREKENE ODAKLAN ?S?MLER DE????R DERS DE???MEZ SEN ONU ÇÖZMED?KTEN SONRA....
NEFS?N? B?LENLER ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜRLER BEDENLER? TURAP OLUR CAN-LARI GÖNÜLLERDE M?RAC OLUR.....
BU ALEME Y?Y?P ?Ç?P YATMAYA-MI GELD?N KEND?N? ARAMAYA-MI GELD?N K?MSE KEND?N? BULAMADI AMA BULANLAR ARAYANLAR OLDU
ADIMA A?K DERLER AMA D?LLERE DÜ?TÜM A?YAR OLDUM GÖNÜLE
DÜ?TÜM YAR OLDUM.....
GÖNLÜNÜZE M?SAF?R OLUN, KAPIDAK? REHBER S?Z? ÖZÜNÜZE GÖTÜRECEK SADECE; SESS?Z OLUN ADI V?CDAN.
ADIMA A?K DERLER AMA D?LLERE DÜ?TÜM A?YAR OLDUM GÖNÜLE
DÜ?TÜM YAR OLDUM.....
SÖYLEY?N O NAZLI YARE KÖRLER PAZARINDA GÜL SATIYORUM F?YATINI SORANLARA CAN D?YORUM ALANLARA A?K ?LE YAN D?YORUM
?NC?TENDEN ?NC?NME EREN O-DUR-K? ?NC?NSEDE SABIR HELVASIYLA TEN?N? YAKMADAN P???R?R......
CAN-IN KADIN-I ERKE?? OLMAZ !! BU YÜZDEN CAH?L?N A?K-I TENDE-YA..........
GAM SEN?N GÖNLÜNÜ DARALTACAK AMA; SEN?N GÖNÜL OKYANUSUNA B?R DAMLA ÇAMUR NE YAPAR YIKANIR G?DER HABER?N OLSUN
K?M?N KALB?NDE SEVG? VARSA B?LS?NK? HAKKINDIR!!!!!
AÇILMAMI? B?R GÜLDÜM, DALIMI AÇMADAN B?LD?M, D?KEN?M DALIMDAN ALDIM, YAD ELLER KIRMASIN DEY?.
HER BA?IN MEYVASI YENMEZ A?ISI P?R?-MUGAN OLMAYINCA, HER
GÖNÜLE G?R?LMEZ SAH?B? HAK OLMAYINCA......
BÜLBÜL GÜLÜN A?KINDAN AHU-ZAR EYLED? YANDI AMA DUMANI TÜTMED?,
KANI AKTI, OL BEYAZ GÜLÜ KIRMIZI EYLED?.. MUSTAFA ?ENALAN..
HER KALBE M?SAF?R OLMA GÖNÜL DERYASI A?K OLMAYINCA
HER G?YD???N?Z ELB?SE HER CIKTI?INIZ MAKAM S?ZE PERDE, HAK SANA SENDEN YAKIN ÖZÜNDEK? YERDE......
KEND? HASADINI YAPMAYANLAR BA?KASININ HASADIYLA ?MTAHAN OLURLAR!....
GÖZE I?I?I VEREN GÖNÜLDÜR HALA KA? ?LE GÖZDEM?S?N..

#2487

 
© 2015
AŞK