Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manidar Sözler Facebook

Nokta kadar menfaat için virgül kadar boynumu eymem!

Önüne geleni de?il , u?runa öleni sev . Sana bakan? de?il sana inanan? sev . Seni a?latan? de?il senin için a?layan? sev . Ama unutma hakedeni günlük de?il ömürlük sev .....

Seni tan?yam?yorum art?k derken ne kadar da hakl?yd?n... ben de seni sevdikten sonra kendime hiç rastlamad?m...

Yuvadaki Mutlulu?un ?ifresi; R?za, Vefa, Sayg?, Sevgi ve Sab?rd?r..

Her kalbin çarp?nt?s?, kendi ecelinin ayak sesidir..!

Küçükken, ?ki Resim Aras?ndaki 7 Fark? Bulurdum..Büyüdüm, ?nsanla Hayvan Aras?ndaki 7 Fark? Ay?rt Edemez Oldum...

Büyük Adam Olmana Lüzum Yok, Sadece Adam Ol Yeter...

Suya yaz?yorum art?k yüre?imdekileri..Ne ta??yor, ne de haddini a??yor..

- Bilir misin ...ne ac?d?r insan?n bildi?ini anlatamamas?... Ben deyip susmas?, Sen deyip a?lamas?

"A?k" Kelimesi Ne Kadar Çok Kullan?l?rsa Anlam Yükü O Kadar Azal?r.. !

Dün bir ?ark? ç?kt? radyoda, yar?s?na ben e?lik ettim yar?s?na gözlerim..Söylemek çok ac?t?yor ama " Ben seni çok özledim. / "

Ey yâr ! A??k olmak dua etmektir... Bir ömür boyu Amin'e var m?s?n ?

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, k?rk y?l?n hatr?na 'SEN' kalay?m...

Yaren de?il yar ol ki sevgilin mevla olsun. Diken de?il gül ol ki a????n bülbül olsun. Dostuna öyle dost ol ki ad?n? derman koysun..

"?nsan paras?n? kaybedince fakir, özgürlü?ünü kaybedince esir, a?k?n? kaybedince ?air olurmu?".

Benden nefret etti?ini duydum. E?er seni dü?ünecek vaktim olsa, bende senden nefret ediyor olurdum.

"Sen Benim Gönlümde Oldukça, Yemen'de De Olsan Benim Yan?mdas?n. E?er Sen Benim Gönlümde De?ilsen, Yan?mda Da Olsan Yemen'de Say?l?rs?n... "(Hz. Mevlana)

Kad?nm?? derler adam? deli eden. Sen ne dersen de, yine kad?nd?r deliyi de adam eden...

Peynir-Ekmek yersen gariban olursun ama peyniri ekme?in üstüne koyar birde kürdan saplarsan sosyete olursun.

Ne olursan ol ! 2 karis mermere 4 satir yazi olacaksin !

Yalan her dilde ayr? telaffuz edilsede..Senin dilin bu konuda evrenseldi...

"Ak?la gelen, ba?a gelir diyorlar ya, yalan ! Öyle olsa, milyonlarca sen dü?erdi ba??ma". Cemal Süreya

Küçükken hayvanlarla konu?abilsem ne ilginç olurdu diye dü?ünürdüm. Me?er y?llard?r ileti?im kurabildi?im bir sürü hayvan varm??.

Çocuk de?ilim art?k, Büyüdüm. Biraz yorgun, biraz k?rg?n?m yine de. Yeter art?k! Giden yolunu, kalan yerini bilsin sadece. // Sunay Ak?n //

Ruhunu Dinle "A?k?n bu denli s?radan olmad???na inan?yorum ben. Önce s?radanlar? ya?ayacaks?n ki, gerçek olan? anlayabilesin.

O kadar yoruyor ki hayat..B?kk?n?m ve mutlu olamayacak kadar az; ama umrumda de?il, art?k uzan?p ölmek istiyorum biraz.

Gerekti?i Zaman A?lamaktan Çekinme. Çünkü Gözya?lar? Söyleyemediklerini Söylemek ?çindir Sadece.

A?k denilen ?ey kar??l???n? bulamak de?ildir sadece. Ben kar??l?k bulamad?m ama; hiç bu kadar ba?lanmam??t?m daha önce..

Bir kad?n?n içindeki masum mele?i erkek ke?feder; ama o mele?in tüm masumlu?unu da yok edecek olan yine erkektir

Hayat?n?za 'onsuz ya?ayamam' dedi?iniz biri girip ç?km??t?r mutlaka. Ne kadar büyük yalanc?ym???z me?er, hepimiz ya??yoruz hala. sunay ak?n

"Hayatta en zor ?ey de; ?nsan?n kendi kendini teselli etmek zorunda kalmas?d?r". (Shakespeare'm)

Bir insana; "ya benimle olur musun ?" denir, "ya da benimle ölür müsün ?" ??te iki noktac?k de?i?tirir anlam?..

Bir zaman alt?n? çizdiklerimin s?mdi üstünü ciziyorum...

Kaç ki?i be?¿De?¿ nef?³et ede?³ biLemem. Be?¿i sevmeye?¿ide kaLbimde besLeyemem En Anlaml? ve Manidar Sözler

Anne Hakki Ödenmez, Sevmeye Ömür Yetmez, Bütün Dünya Benim Olsa, Birtane ANNEM etmez.

Bana Derdin Ya 'hep arkandayim...' Evet Sen Hep Arkamdaymissin, Arkamdan VURDUGUNDA Anladim....

Gidenin Yeri Bo? KaLmaz, ELbet Bir Gün DoLar..KaL?c? Olan Vazodur, Çiçekler Hep SoLar!!!

Hiç Kimse Sandi?i kadaR mutsuzZ, umdu?u kadaR mutLu oLamazZ!!!

?nsan bazen ba?ka hikayeLere a?Larken içeride bir yerde kap?s? araL?k kaLm?? kendi hikayesine a?Lar asL?nda...

H?çk?r?k MisaLi Bir Sen Tuttu içimde... Nefesimi Tutsam qeçer miSin ? Yoksa qerçekten Nefesimi Keser misin ?

Ressama sormu?lar mutlulu?un resmini çizebilirmisin ? Ressam demi? ki ben çizerimde sen anlayabilirmisin ?

K?r?Lacak Bir KaLp Daha kaLmaD? BεnDε..Sana Son Bir tavSiyε; VεdaLar So?uk oLur..S?k? qiyin, ü?ütMε. !

"Art?k insanlar? tan?mak için zaman kaybetmiyorum; nas?l olsa onlar zaman? gelince kendilerini tan?t?yorlar". [Paul Auster]

Kimse Kendini A??rdan satmaSn.. Biz onLar?n inDirim GünLeRiniDE Biiiyoruz..

Ey Gönül; madem s???naca??n bir liman?n yok, yoksa dayanaca??n iman?nda m? yok?

Unutma, sana ???k tutanlara s?rt?n? dönersen; görece?in tek ?ey kendi karanl???nd?r.

Dü?enin dostu olmaz' der kimileri. Sanki ayakta olan?n dostu çokmu? gibi...

Pizza'nin AmbuLanStan daHa erKen geLdigi bi uLkede yaSadigimiZi biLior muSunuz xD

Bazen insan; "ben iyiyim" dedi?inde gözlerinin içine bak?p "iyi de?ilsin biliyorum" diyecek birine ihtiyaç duyar !!

Yalan zeka i?idir, dürüstlükse cesaret..E?er zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini toplay?p, do?ru olmay? dene..

Seveceksin, idare edeceksin, hükmedeceksin, adil olacaks?n..Sol yan?n a?r?sada dimdik ayakta duracaks?n..

Unutma! Açt???n her yaradan, teker teker hesap soracak " Yaradan "

K?rg?nl???m lunaparkta unutulmu? bir çocu?un nefreti kadar. Sorun atl? kar?ncalar de?il, arkamdan dönüp duran dönme dolaplar

?stedi?in kadar hayat?m?n k?y?s?nda, kö?esinde bulunabilirsin. Üzgünüm ama bir daha asla 'merkezinde' olmayacaks?n

Hayat bir kaç yara vuracakt?r kanatlar?na, k?r?l?p kanayacakt?r mutlaka..ama unutma yaral? ku?larda uçar sonunda..Yeter ki Sen; Hayata küsüp kanatlar?n? koparma...

Mutlu ?ken Söz Verme, Üzgün ?sen Cevap Verme, Öfkeliysende Sak?n Karar Verme, Yoksa Üzende Sen Olursun Üzülende.. !

Biz sevdik mi YER oLuruz. Biz sevdik mi SEL oLuruz..Biz sevdik mi LâL oLuruz..Biz sevdik mi "CAN " oLuruz..! Hz. Mevlana

?u dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu alt?n verir de, ?eytandan dert sat?n al?r.

Kibir nedir ???... Kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insan?n durumudur... T?pk? güne?ten haberi olmayan buzun kendini bir?ey zannetmesi gibi... !

Her süt içene süt çocu?u diyen gençLik. Annenizin gö?sünden aLkoL mu emdiniz ?

?nsan vücudundaki organlar parçalan?p sat?ld???nda 42. 5 trilyon lira ediyormu?. En pahal? organ kemik ili?iymi?. Yani bir gün biri kar??n?za geçip " kaç kuru?luk adams?n lan " derse gönül rahatl???yla 42. 5 trilyon lira diyebilirsiniz

K?rm?z? I??kta Arabas?yla Geçen Hanfendiye Yurdum Polisinden Alk??lanacak Anons "Bac?m O Geçti?in Gece Lambas? De?il, Çek Sa?a.

Hürrem ve Caroline'den de anlad???m?z üzere erke?in kalbine giden yol bozuk Türkçe'den geçer. xD

Ben bardak k?rsam sakar?m, annem bardak k?rsa nazar de?di, babam bardak k?rsa onun ne i?i var orda )

Kimse bilgisayar?m kadar olamad?, Hergün " Ho?geldiniz " Diyor : )

Üstüme gelsen de "Hayat", Ne "Can?m"? yakacak kudrete sahipsin! Ne kan?m? ak?tacak b?ça?a! Yaz?lan? kaderim der ya?ar, Aln?m aç?k, ba??m dik giderim!

Ben "Yar"adandan ötürü, Seni Bile Severim! Elinden geleni ard?na koyma "HAYAT", Ben yine de sana! "Gülüm"serim.... !

Ben bir KADINIM. Kimseye özenmeden özenilen. Kimseden almadan kazanan. Kimseye gölge olmadan ???k olan. Hem anne, Hem dost ama KADIN

K?rg?nl?k hep uzun, mutluluk k?sa sürer. Çünkü k?rg?nl?k kendini giderir, ama mutlulu?u tatman için yan?nda biri olmas? gerekir.

Tabaklarda kalan son k?r?nt?lar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep b?rakt?n; Bense hep arkandan a?lad?m.

Bil ki, önemli de?ildir kaç kez yenildi?in..Unutma as?l önemli olan, kaç yenilgiden sonra yeniden do?rulabildi?in.

Bazen a?k gider ve sen y?llard?r içinde ya?ad???n yürekten, valizler dolusu an?larla kendi yaln?zl???na ta??n?rs?n.

"Her kad?na sahip olmaya çal??an adam bir kad?na hasret kal?r ! Bir kad?na sahip olan adam; Her kad?n? kendine hayran b?rak?r. "

"Bir elde kadeh, bir elde Kuran; Bir helaldir i?imiz, bir haram. ?u yar?m yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam müslüman" .

"A?k" Kelimesi Ne Kadar Çok Kullan?l?rsa Anlam Yükü O Kadar Azal?r.. !

Dün bir ?ark? ç?kt? radyoda, yar?s?na ben e?lik ettim yar?s?na gözlerim..Söylemek çok ac?t?yor ama " Ben seni çok özledim. / "

Ey yâr ! A??k olmak dua etmektir... Bir ömür boyu Amin'e var m?s?n ?

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, k?rk y?l?n hatr?na 'SEN' kalay?m...

Yaren de?il yar ol ki sevgilin mevla olsun. Diken de?il gül ol ki a????n bülbül olsun. Dostuna öyle dost ol ki ad?n? derman koysun..

"?nsan paras?n? kaybedince fakir, özgürlü?ünü kaybedince esir, a?k?n? kaybedince ?air olurmu?".

Benden nefret etti?ini duydum. E?er seni dü?ünecek vaktim olsa, bende senden nefret ediyor olurdum.

"Sen Benim Gönlümde Oldukça, Yemen'de De Olsan Benim Yan?mdas?n. E?er Sen Benim Gönlümde De?ilsen, Yan?mda Da Olsan Yemen'de Say?l?rs?n... "(Hz. Mevlana)

Kad?nm?? derler adam? deli eden. Sen ne dersen de, yine kad?nd?r deliyi de adam eden...

Peynir-Ekmek yersen gariban olursun ama peyniri ekme?in üstüne koyar birde kürdan saplarsan sosyete olursun.

Ne olursan ol ! 2 karis mermere 4 satir yazi olacaksin !

Yalan her dilde ayr? telaffuz edilsede..Senin dilin bu konuda evrenseldi...

"Ak?la gelen, ba?a gelir diyorlar ya, yalan ! Öyle olsa, milyonlarca sen dü?erdi ba??ma". Cemal Süreya

Küçükken hayvanlarla konu?abilsem ne ilginç olurdu diye dü?ünürdüm. Me?er y?llard?r ileti?im kurabildi?im bir sürü hayvan varm??.

Çocuk de?ilim art?k, Büyüdüm. Biraz yorgun, biraz k?rg?n?m yine de. Yeter art?k! Giden yolunu, kalan yerini bilsin sadece. // Sunay Ak?n //

#1470

 
© 2015
AŞK