Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Manitaya Söylenecek Güzel Sözler

Manitaya Söylenecek Güzel Sözler Sayfas? -
?nsan ya hayrand?r sana ya dü?man, ya hiç yokmu?s?n gibi unutulursun
Ya bir dakika bile ç?kmazs?n ak?ldan.
Bilirmisin geceler ne kadar uzun gelir bekleyenlere
Hele o beklenenler vazgeçilmezlerdense..
Do?an güne?i bana do?sa, her mutluluk beni bulsa,
Bütün dünya benim olsa sensiz hayat ya?anm?yor
Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i,
Sen bazen ya?anacak hayat?n cesaret verecek mutluluk yan?,
Sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni...
?u an hayatta olmam?n çok güzel bir nedeni var,
Bu nedende yüre?imdeki sensin..
Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama,
Biri için dünyalar kadar önemlisin.
Ben, seni, gözlerimi kapatt???mda de?il,
Gözlerimi açt???mda görmek isterim...
Sevdi?inin gözya?lar? sahile vurdu?u zaman ,
Sahilin ataca?? imza SEN? SEV?YORUM olacak bitanem..
Kuyruklu y?ld?zlar vard?r;
Yetmi? y?lda bir yakla??r dünyaya...
?nsan ömrü boyunca ya bir defa görür ya hiç...
Ben gördüm o da sensin Bitanem...
Seni y?ld?zlara benzetiyorum.
Onlar kadar p?r?l p?r?l ve yine onlar kadar ???l ???ls?n.
Ama aran?zda tek bir fark var,
Onlar bin tane sen bir tanesin.
A?lasam çizgi çizgi,
Gözya?lar?m sana de?ilmi? gibi, beklesem,
Zamans?z, dünsüz, yar?ns?z gelmeyi?ini, Silinmiyor hüzünlerim,
Seni seviyorum...
Hafif hafif çiseleyen ya?murda kal?rsan;
Saçlar?n? ok?ayan her tanede
BEN? HATIRLA !
Bu gece seni dü?ünece?im; Ne kadar uzakta olursan ol,
Sevgimi avuçlar?ma al?p y?ld?zlara üfletece?im ,
Gecenin rengine kuca??nd?r diyerek dü?lere dalaca??m..
?ki ?a?k?n y?ld?z gibi parlayan gözlerine bak?p da, senin ruhunu tüm içtenli?iyle görebilenler anlar ki sen bir ömre bedelsin !!
Ben seni bir nisan ya?murunda,
Ilg?t ?lg?t esen rüzgarlar?n gelincikleri ok?ay?p,
Bir k?? günü kar alt?ndaki bu?day tanesinin,
Güne?i özledi?i gibi seviyorum...
Gözlerimdeki p?r?lt?y? farketti?in zaman,
Ü?enme sar?l boynuma anlam???md?r mutlaka sevdi?ini,
Zaten belli olur gözlerimden hemen,
Al???k de?iller öyle parlamaya!
Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak,
Mutluluk ise gözbebe?in kadar yak?n olsun,
Umutlar?n gerçek gerçeklerin, mutluluklar?n sonsuz olsun..
Bugünde yar?n da yüre?in kadar yan?nday?m ,
Kendini yanl?z hissetti?inde elini yüre?ine koy ben hep oraday?m!!
Gecenin en karanl?k ve en derin an?nda,
K?z?l bir ay kar??mda karanl??a yükseliyor,
Ve bir y?ld?z bana göz k?rp?yor.
EM?N?M K? SENS?N ! !
Senin için a?larken gözümden dü?en ya?lar denize dökülseydi e?er,
Karaya vuran dalgalar "seni seviyorum" yazard?.
?ki damla gözya?? dü?tü gülüme, sonra kurudu tuzu kald? geriye,
Denizleri a??p a?k?ma yol ald? bir umutla ye?erip tekrar açacak diye.
Ay ?????ndad?r sevgiliye duyulan hasret,
Ve sevgiline hasret kald???n kadar yak?ns?n.
Unutma ya?murun ya?d??? kadar ?slaks?n,
Güne?in seni ?s?tt??? kadar s?cak..
Ye?ile inat a?aç hala ye?ermekte,
Geceye inat gün hala a?armakta,
Ben ise sana inat seni hala sevmekteyim
?nat bu ya seni hep sevece?im..
Aramazd?k gece mehtab? yüzün parlarken,
Bir sönük y?ld?za benzerdi güne? yan?mda sen varken.
Bu gece bir y?ld?z tut,
Ben bu y?ld?z kadar uza??nda olsam bile,
Sevgim heran yan?ba??nda!..
E?er bir gün o, sevdi?in ya?mur insafs?zca seni ?slat?rsa, bilki ben sana a?l?yorum. E?er bir gün a?k?m?z?n ?ark?s? kulaklar?n? t?rmalarsa bilki ben o ?ark?y? sana söylüyorum. E?er bir gün elinde bir demet gül mezar?ma gelirsen bilki mutluyum mezar?mda uyuyorum...
Her mart? bir deniz, Her rüya bir uyku,
Her da? bir duman Her nota bir ?ark? bulur ama,
Ben ba?ka " sen " bulamam...
Hep bir y?ld?z olman? bekledim.
Gün gelir kay?p bana ula??rs?n diye,
Sonra vazgeçtim,
Y?ld?z olursan ben ula?amam diye...
Hani sözler varya sözleri anlat?r,
Hani sözler varya gözleri a?lat?r,
Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r,
Birde a?k varya seni bana anlat?r.
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken,
Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken
Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum
?çindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye.
Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan,
Mavi denize dalard?m geriye bakmadan,
Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni,
Ta ki beni sende bulana kadar.
Ba??n? gö?süme yaslad???mda tek bir dü?man?m vard?r; Geçip giden zaman.
Seni dü?ünür , seni özlerim,
Sevgilerin özlemlerin derinli?inde ,
Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla,
Bir sonbahar serinli?inde.
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur,
Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer,
Sen o suya yaz? yazd?n,
?imdi güne?in do?mas?n? bekle!
?imdi daha iyi anl?yorum ki,
Nefes almak de?ilmi? ya?amak,
Ate?lerde yanmak gibi bir?ey,
Seni severken sensiz olmak.
Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben seni dü?ünürken,
Hüzün y?ld?zlar? kuydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye,
Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.
Göz k?rpard?n uzaklardan sessizce
Bense hep seni beklerdim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle
E?er kalmam??sa sa?lam bir dal,
?çilecek temiz bir su, sar?lacak bir el,
Do?rul yata??ndan aç pencereni
Güne? do?acakt?r birazdan.
Nehirler denizlere kar???r dalgalan?r,
F?rt?na olur durulur kalbimdeki kas?rga.
Hiç dinmez benli?in senle eriri bütünle?ir,
Ate? yanar küllenir,
Ama sönmeyen bir ate? var o da senin ate?in.
Bu gece pencereni aç?k b?rak,
Bir ku? uçurdum, biraz yorgun biraz ?slak,
Ba?ucuna bir tutam sevgi b?rakacak.
E?er bir gün biri senin için,
?smini güne?e buzlarla yazabilirse,
Bilki o seni benden daha çok sevmi?tir...
Haritaya bak?yorum izin yok,
Kitaplara bak?yorum yüzün yok,
Sözlüklere bak?yorum ismin yok,
Birde dönüp kendime bak?yorum,
Senin benden ba?ka adresin yok.
Yanl?zl?ksa e?er seni korkutan korkma! ben yan?nday?m,
Yok e?er yanl?z kalmaksa istedi?in kork!
Çünkü seni bensiz b?rakm?yaca??m.
A?k?n oyun olmad???na inan?rsan bir gün,
Yoluna yüre?ini koyanlar? unuutma,
Çabalamak sevmene yeterse, seni seven kalpleri k?rma.
Beni sana kavu?turacak tek ?eyin ölüm oldu?unu bilseydim,
Azrailin gelmesini beklemezdim.
Bugünü ya??yorsam e?er,
Gelecek günlerin seni getirece?ine inand???m içindir.
A?k sevipte ayr? kalmaksa,
Sevgilerin sonu hep ayr?l?ksa,
Ömürlerin sonu hep böyle karanl?ksa
Al dünya bu a?k?, sende kals?n...
Bir kutu dolusu ya?am gönderiyorum sana
Bir f?rça koydum kutuya,
Cennet resmi yap?p içine gir diye,
Dü?ler serpi?tirdim içine,
Dü? kurmay? unutma diye.
Hangi ruh duydu seni benim kadar derinden,
Hangi gönülde yand?n böyle yang?nla sen,
Ya benim gözlerimdi seni bamba?ka gören,
Ya ba?kas? b?rak?pta geçmi? seni görmeden.
Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara
Senin gözlerinde ???ldayan bir çift y?d?z gönderirdim.
Hayat?m?n hem anlam? hem ne?esi oluverdin,
Seni gördü?üm günden beri,
?ark?larda seni dü?ündüm,
Gecelerimin parlayan y?ld?z? oldun..
Bulutlara yükledim özlemimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi,
Ya?murlar? ya?d?rd?m gözya?lar?mla,
Küçücük melekler gönderdim,
Seni öpmeye gelmediler mi?
Güne?in bile buz tuttu?u bir yerde, e?er ate? görürsen,
Bilki o ate? senin için yanan kalbimdir.
Ka??t önümde kalem elimde,
Duygular kalpte dü?ünceler yaz?da,
Ay gökyüzünde y?ld?zlar daha ötede,
Tanr? yukar?da kullar a?a??da,
En zoru da can?m sen orada ben burada
Seni ben de?il gözlerim seçti , onlar sevdi onlar be?endi , banane gidersen ONLAR A?LASIN !!!
Zenginbir adam darbir sokaga girmis ayni anda yandan bir filozof gelmis, zengin adam demiski benbir serseri için yoldan çekilmem filozofda demisbençekilirim
Çicekler bahcesinde gecsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be gülüm
Dü?lerim vard?görmekten korktu?um, hislerim vard? söylemektenkorktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdisen vars?n kaybetmekten korktu?um
Vücudun otobüs, beynin ?öfördür kalbin ?öför maaline geçerse a??k oldun demektir.
A??k bir insansan mant???n? unut, mant?kl? bir insansan a?k? unut. Hem a??k hem mant?kl?ysan k?skan?r?m seni ben.
Sen seni seveni göremeyecek kadar körsen seni sevende seni sevdi?ini söylemeyecek kadar gururludur.
Gidene kal demeyeceksin.Gidene kal demek zavall?lara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere yak???r...
Sadece çocuklar a?lar ve sadece Allah affeder e?er bir gün gidersen çocuk de?ilim a?lamam Allah de?ilim affetmem.
Polis bi gün 3 arkada??n evine bask?n düzenlemi?.Sizi uluslararas? kaçakç?l?ktan tutukluyorum demi?.Adamlarda ;"Abi biz besiktasl?y?z uluslararas? ne i?imiz olabilirki?"demi?.
GözLerin daLarSa BiLki dü$ündüm Seni, kuLagIn CInLarSa BiLki aNdIm Seni, GeCe UyanIrsan BiLki ReSMiNi Öptüm, GözLeriNden Ya$ damLaRSa BiLki SenSiz ÖLdüM..
DUNYADA UC SEYI SEVDIM. SENI, KALBIMI VE UMIT ETMEYI. SENI SEVDIM SENSIN DIYE, KALBIMI SEVDIM SENI SEVDI DIYE, UMIT ETMEYI SEVDIM BELKI SEVERSIN DIYE
Seni denizdeki canl?lara anlatt?m. benin can?m sevgilim bal?klar? bile aglatt?n
Bütün K?zlar Çicek Olsun Ar? Olmazsam Namerdim
Hayat nefes ald???n de?il nefesini kesen anlar?n toplam?d?r.
Belki, Tanr? yanl?? insanlarla tan??mam?z? istedi do?ru insan? tan?madan önce
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum .Belki seven sevilir diye.
Yüre?ime bir türlü o gitti diyemiorum...
A?k ne zaman biter bilio musun? Bitti dedi?inde yüre?in ac?yorsa.
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
1 Gün 1 ç?lg?nl?k edip seni sevdiimi söylesem alay edip güler misin yoqsa sende sewer misin?
Sevmek ölmektir bence, bende sewmi?tim ölmeden önce.
1 gün gelip "ben mi dünya m?" die soracaks?n. Ben dünya diyece?im we sen çekip gideceksn ama blmeyeceksin ki benim dünyam sensin.
Yanl?zl?k benim eski sevgilim yaln?zl?k benim en vefal? yarim ben onu kimler için terkettim o beniii b?rakm?yor!!
HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?R GÜN YER?NE GEÇEMED?LER. O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER.
Sen beni sevmeyip ba?as?n? sevsende umar?m oda sever...BA?KASINI!
A?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m
Sen beni öyle bir hale getirdin ki dostlar?m bile güldü ama ben seni öyle bir hale getirece?im ki dü?manlar?n bile a?layacak!
A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...
Seni uzaktan sevmeyi, Bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi, Gözya?lar?mla gülmeyi, Kavu?mak için sabretmeyi, Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla
Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye
Herkesi sevebilirdim. . .sevmeye senden ba?lamasayd?m.
A?k sevipte ayr? kalmaksa, sevgilerin sonu hep ayr?l?ksa, ömürlerin sonu hep karanl?ksa, al dünya bu a?k?. . .Sende kals?n!
Bizim a?k?m?z istanbul kadar büyük, berlin kadar anlaml?, a?r? kadar y?k?lmaz, paris kadar çekici, izmir kadar vazgeçilmez. A?k dedi?in bizim gibi olmal?.
Sen gelipte pi?man?m desem, bana ceza ver raz?y?m desen sana tek 1 ceza verirdim. Seninde benim gbi sevmeni isterdim!
A?lamak çocuklara affetmek Allah'a mahsustur. Aldat?rsan çocuk deilim a?lamam Allah de?ilim affetmem.
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun. Ve art?k söylüyorum "SEN? SEV?YORUM"
Ey kahverengi gözlerine tutuldu?um çocuk! E?er seni çok sevdi?imi kan?tlamam? istersen bulutsuz bir gecede gökyüzüne bak. Görebildi?in binlerce y?ldzdan her biri sana gnderilmi? öpücüklerdir!
1 gün 1 elimde gül 1 elimde silah yan?na gelece?im. Ya o gçülü al?p bnm olursun yada o silah? al?p beni vurursun!
Seni görmek su, senle ya?amak nefes olsun. 3 gün susuz ya?ayabilirim ama nefessiz asla!
Sevgini göstereceksin söylemek yetmez. Sevgi gözlerinde olacak sözlerin yetmez. Seveceksin benim gibii ama kalbin yetmez!
Kimi rüyalarda görülmeye de?erdir, kimi gerçeklerde ya?anmaya. Sen gördü?üm en tatl? rüya, ya?ad?kça bitmesin dedi?im en güzel gerçe?imsin!
Bal???n suya, çiçe?in güne?e, insan?n sevgiye ne kadar ihtiyac? varsa o kadar muhtac?m sna.
Sen her gece yata??mda dü?ündü?üm, ?iirlere konu die seçti?im gönlümn tek yari. Haydi bekletme beni. Biraz olsn dü?ün senin için çarpan kalbimi.
Sana bir gül sundum kokla ama soldurma. Sana ömrümü sundum y?a ama harcama. Sana kalbimi sundum sev ama parçalama.
Yalan bak??lar?n sahte gülü?lerin aras?nda buldum seni. Her?eyi kaybetmeye de?ecek kdr sevdim seni çünkü sen sahte deilsin!
Unutmaki f?rt?nalar mart?lar?n denizleri sevmesini engellemez. T?pk? engellerin seni sevmeme engel olmad??? gibi
Sevgini ta??mak de?il hasretini çekmek zor gülmeyi unutmak de?il a?lamaya al??mak de?il ölmekte de?il özleyipte görmemek zor...
Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen benide gotür, gittigimiz yer kara toprak olsun
K?zlar sevgiyi kalplerine, erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bombo? olan kalbime yaz?yorum
Seviyorum seviyorum hayk?rarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum
Birgün bana soracaksin ben mi dünya mi diye.Ben dünya diyecegim ve sen küsüp gideceksin ama bilmeyeceksin ki benim bütün dünyam SENSIN!
Gülmek icin mutlu olmayi bekleme, belki mutluluk gülüsünde saklidir. Sakin aglayayim deme, kim bilir belki bir yerde senin bir tek gülüsün icin yasayan biri vardir.
Eger Son Nefesimi Vermeden Once Mutlu Olacagini Bilirsem Cehenneme Bile Gulerek Giderim.!

#2568

 
© 2015
AŞK