Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Marcus Aurelius Sözleri

Hayat?m?z dü?üncelerimizin eseridir.

?yi insan nas?l olmal? diye tart??arak daha fazla vakit kaybetme: ?yi insan ol.

Kendisiyle uyum içinde ya?ayan, evrenle uyum içinde ya?ar.

Öfkenin sonuçlar? nedenlerinden çok daha üzücüdür.

Y?ld?zlar?n yer de?i?tiri?ini görmek mi istiyorsun, onlarla birlikte dönmen gerek.

Tüm zaferlerin s?rr? bariz olmayan ?eyleri düzenlemede yatar.

Ba?kalar?n?n yapt?klar?na söylediklerine ve dü?ündüklerine ald?r?? etmeyen , sadece iyi bir insan olmak için kendi yapt?klar?yla ilgilenen bir insan ne çok zaman kazan?r.

Herkes, yaln?zca yüre?ini verdi?i ?eylerin de?eri kadar de?erlidir.

Dünyadaki hiçbir ç?kar, verdi?iniz sözü tutmamaya veya kendinize olan sayg?n?z? kaybetmeye de?mez.

E?er bir d?? etken sizi üzerse, duydu?unuz ac? o ?eyin kendisinden de?il, sizin ona verdi?iniz de?erden geliyordur, onu da her an ortadan kald?rma gücünüz vard?r.

Ya e?iteceksin ya katlanacaks?n.

Sana ait olmayan?n pe?inde ko?tu?unda, gerçekten sana ait olan? yitirirsin.

Ki?inin hayat? dü?ünün rengine boyanm??t?r.

Bir insan?n hayat ak???n? belirleyen o ki?inin hayal gücüdür.

Dü?ünceleriniz ne ise ya?am?n?z da odur. Ya?am?n?z?n gidi?ini de?i?tirmek istiyorsan?z, dü?üncelerinizi de?i?tiriniz.

Büyük hayaller kurun çünkü sadece büyük hayaller ruhlar?m?z? hareket ettirecek güce sahiptirler.

Bir ?eyi yapmak yaln?zca sana zor geliyor diye bunun bir insan için olanaks?z oldu?unu dü?ünme. E?er bir ?ey insan için olanakl?ysa ve insan do?as?na uygunsa, senin taraf?ndan da yap?labilece?ine inan.

Çok defa kötülüklerle kar??la??rs?n. Unutmaman gereken ?ey kar??la?t???n her olay?n asl?nda daha önceden de gerçekle?ti?idir. Hep ayn? ?ey, hangi zaman?n tarihinden söz etsek ayn? ?eylerle kar??la??r?z. Yeni olan hiçbir ?ey yok. Her ?ey kendini tekrarl?yor ve ?imdiki zaman çabucak geçiveriyor.

Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanr?, tek bir kanun vard?r.

E?er bir d?? etken sizi üzerse, duydu?unuz ac? o ?eyin kendisinden de?il, sizin ona verdi?iniz de?erden geliyordur, onu da her an ortadan kald?rma gücünüz vard?r.

E?er birisi yanl?? yap?yorsa, ona nazikçe yol göster ve nerede yanl?? yapt???n? anlat. E?er bu da onu düzeltmiyorsa kabahati kendinde ara, hatta daha iyisi hiç kimsede arama.

?unu asla akl?ndan ç?karma, ister üç bin y?l ya?a, ister otuz bin y?l, ?u anda sahip oldu?undan ba?ka bir ya?am? yitiremezsin ve mevcut ya?am?n sona erdikten sonra yeni bir ya?ama da sahip olamazs?n.

Birisine bir iyilik yapt???nda ne bekliyorsun? Do?ru ?eyi yapt???ndan ötürü ho?nut olman ve bu iyili?in kar??l???n? beklememen gerekmez mi? ?nsanlar birbirleri için yarat?lm??t?r. Ya onlara do?ru yolu göster ya da onlara kar?? anlay??l? ol.

?nsan?n mutlulu?u; insana özgü olan? gerçekle?tirmektir. ?nsana özgü olansa: benzerlerine kar?? ho?görülü olmak, duyumlar?n devinimlerini önemsememek, insana lay?k olan dü?ünceleri ay?rt edebilmek, evrensel do?ay? ve onun yasas?na uygun biçimde olu?an her ?eyi hayranl?kla seyretmektir.

Birisinin hatas?na öfkelendi?inde derhal kendine bak ve kendinin de nas?l hata yapt???n? dü?ün; örne?in iyinin paraya ya da hazza ya da bir parça ?öhrete e?de?er oldu?unu dü?ünmen gibi... Bunun bilincine vard???nda, özellikle de seni öfkelendiren ki?inin gergin oldu?unu ve yapabilece?i pek ba?ka bir ?ey olmad???n? ayr?msad???nda öfkeni hemen unutursun. Ve e?er bir yolunu bulabilirsen, kar??ndaki insan?n gerginli?ini gidermelisin.

Sa?l?kl? bir göz, görülebilen her ?eyi görebilmelidir ve yaln?zca iyi olan ?eyleri görmek istiyorum' demez; çünkü bu ancak hastal?kl? bir gözün durumudur. Sa?l?kl? bir kulak ve sa?l?kl? bir burun, i?itilebilecek ve koklanabilecek her ?eyi alg?lamal?d?r. ?unu unutma ki, dü?ünceni de?i?tirmek ve senin yanl??lar?n? düzelten birisinin söylediklerine uymak özgürlü?ünden ödün vermek anlam?na gelmez. Çünkü bu de?i?iklik, senin iradenle olmu?tur, kendi arzuna, de?erlendirmene ve anlay???na uygun olarak yap?lm??t?r.

E?er gerçekten sahip oldu?umuz biricik ?ey içinde bulundu?umuz an ise ve sahip olmad???m?z bir ?eyi yitirmemiz de mümkün olmad???na göre, birisinin elimizden alabilece?i tek ?ey ya?ad???m?z and?r.

#861

 
© 2015
AŞK