Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Marcus Tullius Cicero Sözleri

Memleketler paras?zl?ktan de?il, ahlaks?zl?ktan çökerler.

Dostlu?un do?u?unda ondan ne ç?karlar elde edece?in de?il, ruhlar?n sevgi ile ba?lanmas? vard?r.

Dostluk, toprak bir ma?rapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire k?r?l?r ve bir daha kullan?lmaz.

Dostlu?u hem do?uran hem sürdüren erdemdir. Erdem olmadan dostlu?un hiçbir türlüsü olmaz.

?nsana Kendini Bil denilmesi, yaln?z gururunu k?rmak için de?il, de?erini de bildirmek içindir.

Çal??arak ün kazananlar, do?u?tan ünlü olanlardan daha fazlad?r.

Ac? tan?mam?? olmak, büyük bir ac?d?r.

Yar?nlar yorgun ve bezgin kimselere de?il, rahat?n? terk edebilen gayretli insanlara aittir.

Bütün sava?lar komutanlar? servet sahibi yapar; politikac?lar da ölen askerlerin kanlar?yla beslenirler.

Hayat yoku?unu t?rman?rken rastlad???n?z insanlara iyi davran?n;ini?te yine onlara rastlayacaks?n?z çünkü.

Herkes dü?üncelerinde yan?labilir; fakat aptallar bir türlü dü?üncelerinden ayr?lamazlar.

Bütün büyük i?ler, küçük ba?lang?çlarla olur.

Bilmedi?im ?eyler hakk?nda cahil oldu?umu itiraf etmekten utanm?yorum.

Erdem, bir kötülü?ü yapmamak de?il, i?lenmi? kötülükleri ba???lamakt?r.

Bir iyili?i yapan de?il, iyili?i gören hat?rlamal?d?r.

Her zaman ayn? dili konu?mak zorunda de?iliz, ama her zaman ayn? amac?n pe?ine dü?meliyiz.

Sa?lam karakteri olan bir insan?, vazifesinden al?koyacak hiçbir hadise olamaz.

Ba?kalar?n?n hatalar?n? hemen görüp kendininkileri akl?na bile getirmemek, budalal???n bir numaral? i?aretidir.

Marcus Tullius Cicero Sözleri

?nsan erdemli oldukça, ba?kalar?n?n kötü niyetinden daha az ku?ku duyar.

Bar?? ile Kölelik aras?nda çok büyük fark vard?r Bar?? huzur dolu bir özgürlüktür. Kölelik ise yanl?z ?ava?arak de?il Ölümü bile göze alarak uzak tutulmas? gereken her türlü kötülü?ün en kötüsüdür.

Sa?duyu yönenilmesi ve kaç?n?lmas? gerekenlerin bilgisidir.

Do?ruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya lay?kt?r.

?eref erdemi gölge gibi izler.

Ya??yorsam, ümidim de var.

Zeka, t?pk? bir tarla gibi ekilmeye ve bak?lmaya muhtaçt?r.

En berrak konular bile uzun uzad?ya ç?kar?mlarla karanl?kla??r.

Biz, tabiat? örnek al?rsak asla yan?lmay?z.

?nsan?n ilk ödevi, do?ru olan?n pe?inden gitmek ve ara?t?rmakt?r.

Erdem sana, kaderinin senden al?p götürdü?ünden daha fazlas?n? verir.

Kökle?mi? öfke, nefret uyand?r?r.

Sahip oldu?undan fazlas?n? istemeyen insan zengindir.

Herkes hata i?leyebilir, yaln?z ahmaklar hatalar?nda ?srar eder.

?çinde kitap olmayan bir oda ruhsuz bir beden gibidir.

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz.

En haks?z bar??? en adil sava?a tercih ederim.

En çabuk kuruyan ?ey gözya??d?r.

?nsan?n hayat?n? düzenleyen ak?l de?il, zenginliktir.

Kötü bir bar?? her zaman hakl? bir sava?tan iyidir.

Hastalar için hayat oldukça, umut da vard?r.

En iyi ö?üdü ancak kendine verebilirsin.

Sa?duyu, her ?eyin kraliçesidir.

?nsan kendisini kaybetmeden kendisini bulamaz.

Sava?ta yasalar susar.

Mutlak hak mutlak haks?zl?kt?r.

?eref ve do?ruluk adaletin temelidir.

Her canl? yaln?z kendini sever.

?yi bir dost ikinci bir "ben"dir.

?nsan?n en büyük dü?man?, do?rudan do?ruya kendisidir.

Her ?eyin ba?lang?c? küçüktür.

Tarlas?n? süren kimse, fenal?k yapmay? dü?ünmez.

Deha, çabayla büyütülür.

Onur, erdemin arma?an?d?r

Bir yerde ya?am varsa orada umut da vard?r.

Mal?n? kaybeden bir ?eyini kaybeder, namusunu kaybeden birçok ?eyini kaybeder Cesaretini kaybeden her ?eyini kaybeder.

Do?a azla yetinir.

#916

 
© 2015
AŞK