Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Marilyn Monroe Sözleri

Bencil, sab?rs?z ve biraz tak?nt?l?y?m. Hata yapar?m, kendimi kaybederim ve bazen çekilmez olurum. Ama en kötü halimde beni çekemiyorsan, en iyi halimde kesinlikle beni haketmiyorsun demektir.

Hakk?n?zda hiç bir ?ey bilmeden size tap?yorlarsa ayn? nedenle sizden nefret de edebilirler.

Herkes bir y?ld?zd?r ve parlamak için bir ?ans hak eder.

Kurallar? harfiyen takip etseydim ?u an hiç bir yerde olamazd?m.

K?yafetleriniz kad?n oldu?unuzu gösterecek kadar dar, han?m oldu?unuzu gösterecek kadar gev?ek olmal?.

Biriyle mutsuz olmaktansa yaln?z mutsuz olmak daha iyidir.

Kim demi? ki geceler uyumak için ?

B?rak?yorum ne isterlerse dü?ünsünler. E?er benim yapt?klar?mla u?ra?acak kadar tak?yorlarsa zaten, onlardan daha iyiyim demektir.

Yalanlara inan?rs?n ve sonunda kendin hariç kimseye güvenmemeyi ö?renirsin.

Benim için en güzel ?ey uyku, en az?ndan o zaman hayal kurabiliyorum.

Kariyer yapmak harika! Ama so?uk gecelerde kariyerinize sar?l?p yatamazs?n?z.

Harikay?m ama güzel de?ilim. Günahkar?m ama ?eytan de?ilim. ?yiyim ama melek de?ilim.

Bir kad?na do?ru ayakkab?lar? verirseniz, dünyay? bile fethedebilir.

?ki yüzlü olacaksan?z, bari birini güzel yap?n.

En kötü zamanlar?mda beni idare etmezsen, en iyi zamanlar?mda yan?mda olmay? hak etmezsin.

Tek ba??na mutsuz olmak, biriyle mutsuz olmaktan iyidir.

Hayat?n nas?l bir ?ey oldu?unu, size ya?atacaklar?n? ya?ayana kadar asla anlam?yorsunuz.

?yiyim ama melek de?ilim. Günah i?lerim ama ?eytan de?ilim. Sadece koca dünyada sevecek birini arayan küçük bir k?z?m.

Bir kad?nla güzelli?i için evlenmek do?ruysa, bir adamla paras? için evlenmek de do?rudur.

#1620

 
© 2015
AŞK