Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mark Twain Sözleri

Her zaman do?ruyu söyle; ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

Do?ru pabucunu giymeden, yalan dünyay? dola??r.

Kaybettiklerim aras?ndan en çok akl?m? özlüyorum.

Hayallerinizi yitirdi?iniz an hayat?n?z sona erdi demektir.

Beni d??ardan yarg?layanlara söyleyecek sözüm yok. Zaten d??ar?da kalmalar? onlara yetiyor.

Ayn? yolu beraber yürüdü?ümüzü sand???m?z insanlar, asl?nda bize sadece gidecekleri yere kadar e?lik ediyor.

Hiçkimse izlemiyormu? gibi dans et, Hiç incinmemi? gibi sev, Hiçkimse dinlemiyormu? gibi ?ark? söyle, Dünya cennetmi? gibi ya?a.

?nsano?lunun tek bir etkili silah? vard?r. Kahkaha.

Beni yar? yolda b?rakt???n? san?p, o yolda ko?arken nefes nefese kalanlar..Yolun sonunda sizi bekliyorum.

Yar?n, geride kalan hayat?m?z?n ilk günüdür.

E?itim kafay? geli?tirmek demektir. Belle?i doldurmak de?il.

?efkat öyle bir dildir ki, sa??r da duyabilir, kör de görebilir.

Ba??m?z? derde sokan kötü geli?melerin kayna??nda bilmedi?imiz ?eyler de?il, ba??m?za asla gelmeyece?inden emin olduklar?m?z vard?r.

Suç i?lemeye kar?? birkaç iyi korunma yöntemi vard?r, ama ku?kusuz en etkilisi korkakl?kt?r.

Ba?ka adam?n bilgisindense, kendi cehaletimi tercih ederim çünkü benimki çok daha fazla.

Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan de?il, ya?anan deneyimlerden al?n?r.

Do?ru söz etkili olabilir ama hiç bir söz yerinde bir susu? kadar etkili olamaz.

Arkada?l?k kuvvetli bir ba?d?r. Paraya ihtiyaç olunca ba?vurulmazsa, ömür boyu sürer.

?a??lacak kadar çok akl?m olmal?! Bazen, haftada bir kez akl?m? ba??ma toplamam gerekiyor.

Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene kar?? bir üstünlü?ü yoktur.

D??ar?da durmak, aya?a kalk?p d??ar?ya ç?kmaktan daha kolayd?r.

E?itim her ?eydir. ?eftali bir zamanlar ac? bir bademdi; karnabahar, üniversite e?itimi alm?? bir lahanadan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Hayatta ba?ar?l? olmak için iki ?ey gerekir: cehalet ve kendine güven.

Gerçekler ke?iflerden daha delicedir , ke?finde bir mant???n?n olmas? laz?m.

Tutkular?n?z? küçümseyen insanlardan uzak durun! Küçük insanlar hep böyle yaparlar ama gerçekten yüce olanlar, sizin de yüce olabilece?inizi size hissettirirler.

E?itimin yapamayaca?? hiçbir?ey yoktur. Hiçbir ?ey onun etki alan?n?n d???nda kalamaz. Kötü ahlaklar? iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri y?kar ve yerine yenilerini koyar; insanlar? melekler seviyesine ç?karabilir.

Üzüntü kendi kendini giderir, ama mutlulu?un tam zevkini ç?karmak için onu payla?aca??n?z birinin olmas? gerekir.

Açl?ktan ölmek üzere bulunan bir köpe?i kurtar?n?z, sizi ?s?rmayacakt?r. ?nsan ile köpek aras?ndaki tek fark budur.

E?er aç ve kimsesiz bir köpe?i al?p bakar ve rahata kavu?turursan?z sizi ?s?rmaz. ?nsan ve köpek aras?ndaki temel fark budur.

Hayallerinizi kovmay?n?z, çünkü onlar gittiler mi, belki siz kal?rs?n?z, fakat art?k ya?am?yorsunuz demektir.

Hayatta gereksinim duyulanlar;bilmemezlik ve özgüvendir, i?te o zaman ba?ar? muhakkakt?r.

O i?in ba?ar?lmas?n?n imkans?z oldu?unu bilmedikleri için ba?ard?lar.

Dü?lerinizi küçümseyen insanlardan uzak durun. Küçük insanlar bunu hep yaparlar, oysa büyük insanlar, büyük dü?lerinizi gerçekle?tirebilece?inize inanman?z? sa?larlar.

Ayn? yolu beraber yürüdü?ümüzü sand???m?z insanlar, Arkam?za geçip bizi fordlamaya çal???yorlar ...

Evren bana bir hayat borçlu, diyerek ortal?klarda dola?may?n. O, size hiçbir?ey borçlu de?il.

Cesaret korkunun yoklu?u de?il, korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir.

O ?ekilde ya?amal?s?n ki, öldü?ün zaman tabutçu bile matem tutsun.

Her güne hayat?n?n en güzel günü olmas? için ?ans ver.

Hiçbir zaman okulumun e?itimimi engellemesine izin vermedim.

Hayat?mda pek çok sorun vard? ve ço?u asla var olmad?.

Herkes aya benzer. Karanl?k bir taraf? vard?r ve onu kimseye göstermez.

Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü korkutur, fakat as?l i?i yapan ?im?ektir.

Ele?tirme sanat?, edebiyatta, müzik ve dramda her ticaretin en a?a??s?d?r.

Cennet ve cehennemle ileri geri laf söylemek istemem, çünkü ikisinde de dostlar?m var.

Yeni bir dü?ünceye sahip olan ki?i, dü?üncesi ba?ar?ya ula?ana kadar hastad?r.

?nsan, k?zarma?a ihtiyac? olan, ya da k?zaran yegane hayvand?r.

Bir klasik herkesin okumu? olmay? istedi?i ancak kimsenin okumak istemedi?i eserdir.

?nsan seksen ya??nda do?up 18 ya??na kadar yava? yava? ya?asa daha mutlu olurdu.

Ya?mur duas?na ç?kmadan önce meteorolojinin kay?tlar?n? kar??t?rmak her zaman faydal?d?r.

Bundan yirmi y?l sonra yapmad???n?z ?eylerden dolay?, yapt?klar?n?zdan daha fazla pi?man olacaks?n?z. Demir al?n ve güvenli limanlardan ç?k?n art?k... Rüzgarlar? arkan?za al?n, ara?t?r?n, hayal edin ve ke?fedin.

Ben 14 ya??ndayken babam çok cahil' bir adamd?. Gözüme görünmesin isterdim. Fakat 21 ya??ma geldi?imde hayrete dü?tüm; bizim ihtiyar yedi y?l içinde ne çok ?ey ö?renmi?ti!

Bankac?lar, size hava p?r?l p?r?lken zorla ?emsiyesini veren ama iki damla ya?mur dü?tü?ünde de ?emsiyeyi zorla elinizden alan insanlard?r.

Fransa'n?n yaz? da yoktur k??? da yoktur , ahlak? da yoktur. Bunlar?n d???nda ?ahane bir ülkedir. Ve genellikle fahi?eler taraf?ndan yönetilir.

#927

 
© 2015
AŞK