Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Martin Luther King Sözleri

Bir yerdeki haks?zl?k, adalet için her yerde tehlikedir.

Ku?lar gibi uçmay?, bal?klar gibi yüzmeyi ö?rendik, ancak karde?çe ya?amay? unuttuk.

Bir insan?n u?runa ölece?i bir ?eyi yoksa, ya?amaya da hakk? yoktur.

Ya?am?m?z önem verdi?imiz olaylara kar?? sessiz kald???m?z gün son bulmaya ba?lar.

Bu dünyada hiçbir ?ey bilinçli cehaletten ve aptall?ktan daha tehlikeli de?ildir.

Kendi yüre?inden korktu?um kadar ne papadan, ne de papazlardan korkuyorum.

Çocuklar?m?n renklerinden dolay? de?il, karakterlerinden dolay? yarg?lanacaklar? bir toplum hayal ediyorum.

Çok bilmeli, az konu?mal?, her soruya cevap vermemelidir.

Birlikte karde? gibi ya?amay? ö?renmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi ölece?iz..!

E?er sizden sokaklar? süpürmeniz istenirse Micheangelo'nun resim yapt??? Beethoven'?n beste yapt??? veya Shakespeare'in ?iir yapt??? gibi süpürün. O kadar güzel süpürülsün ki gökteki ve yerdeki herkes durup Burada dünyan?n en iyi çöpçüsü ya??yormu? desin.

?nsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tan?mazlar; birbirlerini tan?mazlar çünkü ileti?im kurmazlar; ileti?im kurmazlar çünkü s?n?flara ayr?lm??lard?r.

Sevgisiz inanc?n hiçbir de?eri yoktur.

Her insan meyvesi ile tan?n?r.

Herkes gibi bende ya?amak istiyorum.

Dünyada yap?lm?? olan her ?ey umutla yap?lm??t?r.

?nsanl??? yücelten her i?, onurlu ve önemlidir; dört dörtlük yap?lmal?d?r.

Bir rüyam var Gün gelecek, eski köleler evlatlar?yla eski köle sahiplerinin evlaztlar?, karde?lik sofras?nda birlikte oturacaklar.

Bir Hayalim Var... Bugün diyorum ki dostlar?m, ?u an?n ve yar?n?n getirece?i güçlüklere ve engellemelere ra?men hala bir hayalim var benim. Amerikan Rüyas? içinde derinden yer edinmi? bir hayal. Bir hayalim var: Gün gelecek bu ulus, aya?a kalk?p kendi inanc?n? gerçek anlam?yla ya?ayacak; '?unu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar e?it yarat?lm??t?r. ' Bir hayalim var: Gün gelecek eski kölelerin evlatlar?yla eski köle sahiplerinin evlatlar?, Georgia'n?n k?z?l tepelerinde karde?lik sofras?na birlikte oturacaklar. Bir hayalim var: Gün gelecek, adaletsizli?in ve eziyetin s?ca??yla bunal?p çölle?mi? olan Missisippi Eyaleti bile, bir özgürlük ve adalet vahas?na dönü?ecek. Bir hayalim var: Gün gelecek dört küçük çocu?um, derilerinin rengine göre de?il karakterlerine göre de?erlendirildikleri bir ülkede ya?ayacaklar. Bugün bir hayalim var! Bir rüyam var: Gün gelecek ahlaks?lz ?rkç?lar?yla, "müdahale etme ve "etkisiz hale getirme" kelimelerini dilinden dü?ürmeyen valisiyle Alabama, i?te tam orada Alabama'da, küçük siyah o?lanlar ve k?zlar; küçük beyaz o?lanlar ve beyaz k?zlarla el ele tutu?ma ?ans?na sahip olacaklar. Bugün bir hayalim var! Bir hayalim var: Gün gelecek her vadi yüceltilecek, her tepe ve her da? alçalt?lacak, engebeli alanlar engebesiz hale getirilecek ve e?ri bü?rü bölümler dümdüz olacak; Tanr?'n?n zaferi ortaya ç?kacak ve bütün bedenler bunu birlikte izleyecekler.

#851

 
© 2015
AŞK