Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Akif Ersoy Hayat? Ve ?iirleri

Mehmet Akif Ersoy Hayat? ve ?iirleri - Bu Yaz?m?zda Mehmet Akif Ersoy Kimdir Hayat? ve Mehmet Akif Ersoy ?iirleri hakk?nda bilgiler bulabilirsiniz. Buyrun Mehmet Akif Ersoy Biyografisi;
Türk Cumhuriyeti'ne en çok damgas?n? vuran ?air dense herhalde ilk ba?ta akl?m?za Mehmet Akif Ersoy gelmektedir.Yazd??? istiklal mar??m?z bütün engellemelere ra?men mecliste büyük ço?unlukla kabul edilmi? ve milli mar??m?z olmu?tur.

Mehmet Akif Ersoy'un hayat? ?iirleri ve eserleri hakk?nda sizlere k?saca bilgiler vermeye çal??al?m:1873"²te ?stanbul'da do?du. 27 Aral?k 1936'da ?stanbul'da ya?am?n? yitirdi. 4 ya??nda Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde ba?lad??? e?itimini Fatih Merkez Rü?tiyesi'nde sürdürdü. Ard?ndan Mülkiye Mektebi'nin idadi (lise) bölümünü bitirdi. Babas?ndan Arapça ö?rendi. Fatih Camii'nde ?ran edebiyat? okutan Esad Dede'nin derslerini izledi. Farsça ve Frans?zca ö?rendi. Babas?n?n ölümü ve evlerinin yanmas? üzerine Mülkiye'nin yüksek k?sm?ndan ayr?lmak zorunda kald?.
1889'da girdi?i Halkal? Mülkiye Baytar Mektebi'ni 1893'te birincilikle bitirdi. Ziraat ve Ticaret Nezareti'nde veteriner olarak çal??maya ba?lad?. Rumeli, Arnavutluk ve Arabistan'da dola?t?. Geni? halk kesimleriyle, köylülerle yak?n ili?kiler kurdu. Halkal? Ziraat Mektebi ve 1907'de Çiftçilik Makinist Mektebi'nde ders verdi. 1908'de Dârülfünûn Edebiyat-? Umûmiye müderrisli?ine atand?. Umur-? Baytariye Müdür Muavini görevine getirildi. K?sa süre sonra bu görevden ayr?l?p yaln?zca Halkal? Mülkiye Baytar Mektebi'nde ders vermeyi sürdürdü.
?stiklal Mar??
1913"²te ?ttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. 1"²inci Dünya Sava?? s?ras?nda bu cemiyete ba?l? bir örgüt olan Te?kilat-? Mahsusa arac?l???yla Almanya'daki Müslüman tutsaklar?n durumunu incelemek üzere Berlin'e gönderildi. Daha sonra Arabistan ve Lübnan'a gitti. Bat? uygarl???n?n ko?ullar?na ve Do?u-Bat? çeli?kisine tan?k oldu. ?stanbul'a dönü?ünde Dâr-ül-Hikmet-i ?slâmiye adl? kurulu?un ba?kâtipli?ine atand?. ?zmir'in i?galinden sonra Anadolu'da ba?layan kurtulu? hareketine destek verdi. Bal?kesir'de yapt??? konu?ma, ?stanbul hükümetini endi?elendirdi, görevinden al?nd?.
Ama o mücadalesini sürdürdü. Camilerde yapt??? konu?malar?n metinleri ço?alt?larak bütün yurda da??t?ld?. Ankara hükümetinin kurulmas? üzerine Burdur mebusu olarak Büyük Millet Meclisi'ne girdi. O s?rada ?stiklal Mar?? için aç?lan yar??maya kat?lan 724 eserin hiçbiri be?enilmemi?ti. Maarif vekilinin iste?i üzerine 1921"²de "?stiklal Mar??"n? yazd?. Metin, 12 Mart 1921"²de Büyük Millet Meclis'nde kabul edildi. Mehmet Akif, ödül olarak kendisine verilen 500 liray? Türk Ordusu'na arma?an etti.
M?s?r dersleri
Sakarya Zaferi'nden sonra ?stanbul'a geldi. Milli Mücadele'nin yaratt??? ko?ullarla çeli?kiye dü?tü. 1923"²te M?s?r'a gitti. Birkaç y?l k??lar? M?s?r'da yazlar? ?stanbul'da geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin "laik" olmas? ilkesi kabul edilince tümüyle M?s?r'a yerle?ti. 1936"²ya kadar M?s?r'da Türk dili ve edebiyat? dersleri verdi. Bir yandan da Kur'an'?n Türkçe'ye çevrilmesine çal???yordu. Siroz hastal???na yakaland?. Hava de?i?imi için 1935"²te Lübnan'a, 1936"²da Antakya'ya gitti. Ayn? y?l ülkesinde ölme iste?iyle Türkiye'ye döndü. 27 Aral?k 1936"²da hastal???n pençesinden kurtulamad? ve ya?am?n? yitirdi.
Edebiyatla ilgisi baytar mektebindeki ö?rencili?i s?ras?nda ba?lad?. ?lk ?iiri "Kur'an'a Hitab" 1895"²te "Mektep" adl? dergide yay?nland?. Ard?ndan "Resimli Gazete"de ?iirleri ç?kt?. O dönemde yazd??? ahlak, din, bilgelik temalar?n? i?leyen didaktik ?iirlerini temel eseri "Safahat"a almad?. Ö?retmeni ?smail Safa'n?n etkisini ta??yan mesnevileri, edebiyat çevrelerinin ilgisini çekti. 2"²nci Me?rutiyet'in ilan?ndan sonra daha önce yaz?p ortaya ç?karmad??? yaz?lar? yay?nlanmaya ba?lad?. 1908-1910 aras?nda S?rat'? Müstakim (sonradan Sebilü'r Re?ad ad?n? ald?) dergisinde yazd?. En ünlü ?iirleri "Küfe" ve "Seyfi Baba" bu dönemde yay?nland?.
Safahat
Temel eseri "Safahat" 7 kitaptan olu?ur. Birinci kitap olan 1911 tarihli "Safahat"ta, Osmanl? toplumunun me?rutiyet y?llar?ndaki durumu anlat?l?r. "Süleymaniye Kürsüsünde" isimli 1912 tarihli ikinci kitapta, Osmanl? ayd?nlar?n?n halkla ili?kisi dile getirilir. 1913 tarihli "Hakk?n Sesleri" adl? bölümde, eski dinsel-didaktik Türk yap?tlar?nda oldu?u gibi her ?iirin ba??nda bir ayet yer al?r. Bu ayetler günün siyasal ve toplumsal olaylar?n?n yorumuna ???k tutar. 1914 tarihli ve "Fatih Kürsüsünde" adl? dördüncü bölümde, yeni ku?aklara çal??ma ve mücadele ruhu kazand?rmak isteyen dü?ünceler yer al?r. 1917 tarihli "Hat?ralar" bölümünde 1"²inci Dünya Sava?? s?ras?nda yaz?lm?? ?iirler bulunur. Her birinin ba??na bir hadis konular bu ?iirlerde "?slam Birli?i" ülküsü vurgulan?r. 1924 tarihli "As?m" ismindeki 6"²nc? bölümde 1"²inci Dünya Sava?? günlerinden tablolar çizilir. 1933 tarihli 7"²nci bölüm olan "Gölgeler"de dinsel konulu ?iirler ve dörtlükler yer al?r.
?iiri
Mehmet Akif'in ?iiri anlat?ya ve ö?üde dayan?r. Ama din yönünden ula?t??? ba?ar?, ö?üt ve anlat?y? donukluktan kurtar?r. Zaman zaman didaktizmin sak?ncalar?n? hafifleten bir mizah ön plana ç?kar. Zaman zaman da co?ku ve içtenlik gibi ö?eler ?iiri söylev parças? olmaktan kurtar?r. "Sanat sanat içindir" tezine her zaman kar?? ç?kt?. Ona göre ?iir, "libas hizmetini, g?da vazifesini görmelidir. Gerçe?i her an ve bütün ç?plakl???yla yakalamal?d?r." ?stanbul halk?n?n konu?ma dili kadar Osmanl?cay? da çok iyi bildi?i için aruz veznini ustal?kla kullan?r. Türkçülük hareketine ve Milli edebiyat ak?m?na kar?? ç?kar. Kurtulu?u Bat?l?la?ma'da gören Tevfik Fikret ile cat???r. ?slam Birli?i'ni savunurken, ?slam dünyas?ndaki dura?anl??? da sert dille ele?tirir. Sava?, bunal?m ve yokluk y?llar?n?n yoksul insanlar? Türk edebiyat?nda gerçek yüzleri ve sorunlar?yla ilk kez onun ?iirlerinde ele al?n?r.
Eserleri
Safahat - 1911
Süleymaniye Kürsüsünde - 1911
Hakk?n Sesleri - 1912
Fatih Kürsüsünde - 1913
Hat?ralar - 1917
Âs?m - 1919
Gölgeler - 1933
Ahiret Yolu
Atiyi Karanl?k Görerek, Azmi B?rakmak...
Ayr?l?k Hissi Nas?l Girdi Sizin Beyninize?
Bir Gece
Birlik
Birlik Ba??
Bülbül
Canan Yurdu
Cenk Mar??
Çanakkale ?ehitlerine
Durmayal?m
Edirne
Fatih Camii
Fatih Kürsüsünden Seçmeler
Gitme Ey Yolcu...
Gönülle Ba?ba?a
Hasta
Haya S?yr?lm?? ?nmi?
Hüsran
Ad? Olmayan ?iirler - 1
Ad? Olmayan ?iirler - 2
Ad? Olmayan ?iirler - 3
Ad? Olmayan ?iirler - 4
Ad? Olmayan ?iirler - 5
Ad? Olmayan ?iirler - 6
?stiklal Mar??
K?ssadan Hisse
Kosova
Meyhane
Müslümanl?k Nerede?

#2902

 
© 2015
AŞK