Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

En Güzel Mehmet Akif Ersoy Sözleri K?sa Sayfas? -
■Bir zamanlar biz de millet, hem nas?l milletmi?iz. Gelmi?iz dünyaya milliyet nedir ö?retmi?iz.
■Budur cihanda en be?endi?im meslek; sözün odun olsun hakikât olsun tek.
■Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-? be?er kayn?yor kum gibi, tufan gibi, mah?er mah?er yedi iklimi cihan?n duruyor kar??s?nda, Ostralya ile beraber bak?yorsun: Kanada! Çehreler ba?ka, lisanlar, deriler rengarenk; sade bir hadise var ortada: Vah?etler denk.
■Hat?rlar m?s?n? Do?du?un zaman, sen a?lard?n gülerdi alem. Öyle bir ya?am sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem...
■Ne irfand?r veren ahlaka yükseklik ne vicdand?r.
■Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundand?r.
■Sahipsiz vatan?n batmas? hakt?r, sen sahip ç?karsan bu vatan batmayacakt?r.
■?ehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanl?kt?r. Hakiki Müslümanl?k en büyük kahramanl?kt?r.
■Vurulmu? tertemiz aln?ndan, uzanm?? yat?yor, bir hilâl u?runa yâ Rab, ne güne?ler bat?yor.
■Ya Rab, bu u?ursuz gecenin yok mu sabah?? Mah?erde mi biçarelerin, yoksa felah??
■Yumu?ak huylu isem kim demi? uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. 2 Temmuz 2007
■Zulmü alk??layamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmi?e kalk?p sövemem
■Bu ezanlar-ki ?ahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
■24 saatden birini hakka vermeyen insan denilir mi?
■Hayal ile yoktur al??veri?im, ?nan ki her ne demi?sem görüp de söylemi?im.
■Edepsizli?in ba?lad??? yerde edebiyat biter.
■Tükürün cephe-i lâkayd?na ?ark?n, tükürün,
Ku?kulans?n, görelim gayretleri halk?n,
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alk?? tutan kahpelere!..
■Felakete sabreyleyenler insand?r.
■Bekay? hak tan?yan, sa'yi bir vazife bilir,
Çal??, çal?? ki beka sa'y olursa hak edilir
■Ya açar nazm-? celilin bakar?z yapra??na,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün topra??na,
?nmemi?tir hele Kuran, bunu hakk?yla bilin,
Ne mezarl?kta okunmak nede fal bakmak için
■Hakiki bahtiyar ancak o ademdir ki, dünyadan
■Giderken mamelek nam?yle terk eyler büyük bir nam.
■Ne irfand?r veren ahlaka yükseklik, ne vicdand?r
■Fazilet h?ssi insanlarda Allah korkusundand?r.
■Adam ald?rma da geç git, diyemem, ald?r?r?m:
■Çi?nerim, çi?nenirim, hakk? tutar kald?r?r?m.
■Hayat için elzem hayat? istihkar.
■Hürriyetin, hakk?n masun oldukça insans?n.
■Göz, yumulmakla kör olmaz.
■"Tarih"i "tekerrür" diye ta'rif ediyorlar;
Hiç ibret al?nsayd?, tekerrür mü ederdi.
■Bize, As?m, ne ?unun yumru?u laz?m, ne bunun;
Birinin pençesi ister yaln?z: kanunun.
■Gams?z insanlara e?lence gelirmi? ya?amak;
■Yüre?in hisli mi i?kencedesin, talihe bak.
■Adam m?s?n? Ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular tak?p seni bir kimsecik sürükleyemez.
■Ben ezelden beridir hür ya?ad?m, hür ya?ar?m.
■Hangi ç?lg?n bize zincir vuracakm?? ?a?ar?m.
■A?lar?m, a?latamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizar?m.
■Allah bu millete bir daha ?stiklal Mar?? yazd?rtmas?n.
■Art?k ikiyüzlüleri sevmeye ba?lad?m. Çünkü ya?ad?kça yirmiyüzlü insanlar görmeye ba?lad?m.
■Âtiyi karanl?k görerek azmi b?rakmak, alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
■Bekay? hak tan?yan, sa'yi bir vazife bilir, Çal??, çal?? ki beka sa'y olursa hak edilir.
■Bac?m?n örtüsü batmakta rezilin gözüne ac?r?m tükürü?e billahi tükürsem yüzüne.
Edepsizli?in ba?lad??? yerde edebiyat biter. Tükürün cephe-i lâkayd?na ?ark?n, tükürün, Ku?kulans?n, görelim gayretleri halk?n, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alk?? tutan kahpelere!.. Felakete sabreyleyenler insand?r. Bekay? hak tan?yan, sa'yi bir vazife bilir, Çal??, çal?? ki beka sa'y olursa hak edilir Ya açar nazm-? celilin bakar?z yapra??na, Yahut üfler geçeriz bir ölünün topra??na, ?nmemi?tir hele Kuran, bunu hakk?yla bilin, Ne mezarl?kta okunmak nede fal bakmak için Hakiki bahtiyar ancak o ademdir ki, dünyadan
Giderken mamelek nam?yle terk eyler büyük bir nam. Ne irfand?r veren ahlaka yükseklik, ne vicdand?r Fazilet h?ssi insanlarda Allah korkusundand?r.
Adam ald?rma da geç git, diyemem, ald?r?r?m: Çi?nerim, çi?nenirim, hakk? tutar kald?r?r?m. Hayat için elzem hayat? istihkar. Hürriyetin, hakk?n masun oldukça insans?n. Göz, yumulmakla kör olmaz.
"Tarih"i "tekerrür" diye ta'rif ediyorlar; Hiç ibret al?nsayd?, tekerrür mü ederdi.
Bize, As?m, ne ?unun yumru?u laz?m, ne bunun; Birinin pençesi ister yaln?z: kanunun.
Gams?z insanlara e?lence gelirmi? ya?amak; Yüre?in hisli mi i?kencedesin, talihe bak.
Adam m?s?n? Ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular tak?p seni bir kimsecik sürükleyemez. Ben ezelden beridir hür ya?ad?m, hür ya?ar?m. Hangi ç?lg?n bize zincir vuracakm?? ?a?ar?m.

#2779

 
© 2015
AŞK