Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Akif Ersoyun Söyledi?i Sözler

Mehmet Akif Ersoyun Söyledi?i Sözler - Mehmet Akif Ersoy o kadar güzel sözler ve o kadar da ders almam?z gereken an?lar b?rakm?? ki bize sadece bir kaç?n? okumak anlayanlara çok ?ey anlatacakt?r. ??te Mehmet Akif Ersoyun Söyledi?i Sözler ;
Mahmet Akifin söyledi?i sözlerden sonra Mehmet Akif Ersoy ile yap?lan Son Roprtaj? yay?nlaca??z. Lütfen dikkatlice okuyun bu dehay? ve üstün zekas? ile söyledi?i sözleri.
■Bir zamanlar biz de millet, hem nas?l milletmi?iz. Gelmi?iz dünyaya milliyet nedir ö?retmi?iz.
■Budur cihanda en be?endi?im meslek; sözün odun olsun hakikât olsun tek.
■Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-? be?er kayn?yor kum gibi, tufan gibi, mah?er mah?er yedi iklimi cihan?n duruyor kar??s?nda, Ostralya ile beraber bak?yorsun: Kanada! Çehreler ba?ka, lisanlar, deriler rengarenk; sade bir hadise var ortada: Vah?etler denk.
■Hat?rlar m?s?n? Do?du?un zaman, sen a?lard?n gülerdi alem. Öyle bir ya?am sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem...
■Ne irfand?r veren ahlaka yükseklik ne vicdand?r.
■Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundand?r.
■Sahipsiz vatan?n batmas? hakt?r, sen sahip ç?karsan bu vatan batmayacakt?r.
■?ehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanl?kt?r. Hakiki Müslümanl?k en büyük kahramanl?kt?r.
■Vurulmu? tertemiz aln?ndan, uzanm?? yat?yor, bir hilâl u?runa yâ Rab, ne güne?ler bat?yor.
■Ya Rab, bu u?ursuz gecenin yok mu sabah?? Mah?erde mi biçarelerin, yoksa felah??
■Yumu?ak huylu isem kim demi? uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. 2 Temmuz 2007
■Zulmü alk??layamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmi?e kalk?p sövemem
■Bu ezanlar-ki ?ahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
■24 saatden birini hakka vermeyen insan denilir mi?
■Hayal ile yoktur al??veri?im, ?nan ki her ne demi?sem görüp de söylemi?im.
■Edepsizli?in ba?lad??? yerde edebiyat biter.
■Tükürün cephe-i lâkayd?na ?ark?n, tükürün,
Ku?kulans?n, görelim gayretleri halk?n,
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alk?? tutan kahpelere!..
■Felakete sabreyleyenler insand?r.
■Bekay? hak tan?yan, sa'yi bir vazife bilir,
Çal??, çal?? ki beka sa'y olursa hak edilir
■Ya açar nazm-? celilin bakar?z yapra??na,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün topra??na,
?nmemi?tir hele Kuran, bunu hakk?yla bilin,
Ne mezarl?kta okunmak nede fal bakmak için
■Hakiki bahtiyar ancak o ademdir ki, dünyadan
■Giderken mamelek nam?yle terk eyler büyük bir nam.
■Ne irfand?r veren ahlaka yükseklik, ne vicdand?r
■Fazilet h?ssi insanlarda Allah korkusundand?r.
■Adam ald?rma da geç git, diyemem, ald?r?r?m:
■Çi?nerim, çi?nenirim, hakk? tutar kald?r?r?m.
■Hayat için elzem hayat? istihkar.
■Hürriyetin, hakk?n masun oldukça insans?n.
■Göz, yumulmakla kör olmaz.
■"Tarih"i "tekerrür" diye ta'rif ediyorlar;
Hiç ibret al?nsayd?, tekerrür mü ederdi.
■Bize, As?m, ne ?unun yumru?u laz?m, ne bunun;
Birinin pençesi ister yaln?z: kanunun.
■Gams?z insanlara e?lence gelirmi? ya?amak;
■Yüre?in hisli mi i?kencedesin, talihe bak.
■Adam m?s?n? Ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular tak?p seni bir kimsecik sürükleyemez.
■Ben ezelden beridir hür ya?ad?m, hür ya?ar?m.
■Hangi ç?lg?n bize zincir vuracakm?? ?a?ar?m.
■A?lar?m, a?latamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizar?m.
■Allah bu millete bir daha ?stiklal Mar?? yazd?rtmas?n.
■Art?k ikiyüzlüleri sevmeye ba?lad?m. Çünkü ya?ad?kça yirmiyüzlü insanlar görmeye ba?lad?m.
■Âtiyi karanl?k görerek azmi b?rakmak, alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
■Bekay? hak tan?yan, sa'yi bir vazife bilir, Çal??, çal?? ki beka sa'y olursa hak edilir.
■Bac?m?n örtüsü batmakta rezilin gözüne ac?r?m tükürü?e billahi tükürsem yüzüne.
Edepsizli?in ba?lad??? yerde edebiyat biter. Tükürün cephe-i lâkayd?na ?ark?n, tükürün, Ku?kulans?n, görelim gayretleri halk?n, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alk?? tutan kahpelere!.. Felakete sabreyleyenler insand?r. Bekay? hak tan?yan, sa'yi bir vazife bilir, Çal??, çal?? ki beka sa'y olursa hak edilir Ya açar nazm-? celilin bakar?z yapra??na, Yahut üfler geçeriz bir ölünün topra??na, ?nmemi?tir hele Kuran, bunu hakk?yla bilin, Ne mezarl?kta okunmak nede fal bakmak için Hakiki bahtiyar ancak o ademdir ki, dünyadan
Giderken mamelek nam?yle terk eyler büyük bir nam. Ne irfand?r veren ahlaka yükseklik, ne vicdand?r Fazilet h?ssi insanlarda Allah korkusundand?r.
Adam ald?rma da geç git, diyemem, ald?r?r?m: Çi?nerim, çi?nenirim, hakk? tutar kald?r?r?m. Hayat için elzem hayat? istihkar. Hürriyetin, hakk?n masun oldukça insans?n. Göz, yumulmakla kör olmaz.
"Tarih"i "tekerrür" diye ta'rif ediyorlar; Hiç ibret al?nsayd?, tekerrür mü ederdi.
Bize, As?m, ne ?unun yumru?u laz?m, ne bunun; Birinin pençesi ister yaln?z: kanunun.
Gams?z insanlara e?lence gelirmi? ya?amak; Yüre?in hisli mi i?kencedesin, talihe bak.
Adam m?s?n? Ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular tak?p seni bir kimsecik sürükleyemez. Ben ezelden beridir hür ya?ad?m, hür ya?ar?m. Hangi ç?lg?n bize zincir vuracakm?? ?a?ar?m.
Ve Onunla Yap?lan Son Ropörtaj
Günün birinde sessiz sedas?z yola revan olarak vatan ufuklar?n? a?an ?air Mehmet Akif, tam on bir y?l süren bu uzun seferin sonunda, i?te bembeyaz bir hastane odas?n?n bembeyaz bir yata??nda solgun, mecalsiz ve bitap yat?yor.Ba?ucundaki sandalyeye oturdum. Ak k?llar?n çerçeveledi?i bu sapsar? yüze, bu gev?emi?, ?arkm?? çizgilere bu yorgun ve dalg?n gözlere bak?yorum, zaman denen ?eyin kudretini hayat denen efsanenin s?rr?n? bilmek istiyorum, sonra yava?ça soruyorum
-Özledin mi bizi üstat ?
dudaklar?n? hiç k?p?rdatmasayd? hiç ses ç?karmasayd? bile, bu zehir gibi gülümseyi?iyle her ?eyi söylemi? olurdu.
Özlemek mi o?lum..Özlemek mi ?
Bu ac?n?n büyüklü?ünü bir daha kendi içinde görmek ister gibi gözlerini yumdu, sonra kesik kesik konu?tu;
M?s?r'dan üç gecede geldim. Bu üç gece otuz as?r kadar uzun sürdü..Orada on bir y?l kald?m ..fakat bir an oldu ki, on bir gün daha kalsayd?m ç?ld?r?rd?m...
-Hasret
Kupkuru dudaklar?nda kendi gibi solgun bir ses s?z?yor;
-....Çok ac?...
-Ya kavu?man?n sevinci ?
-Onu sorma o?lum...Onu ben kendi kendime bile soram?yorum..ancak yaz?k ki vapurdan ç?kar ç?kmaz yata?a dü?tüm.hiç bir ?ey göremedim.
-Ve kendi kendine söylüyor;
-Cennet gibi yurdumday?m ya..Çok ?ükür.
Hastal??? akla geliyor;
Karaci?erim, dala??m ?i?mi?..geldik, yatt?k burada .Mü?ahede alt?na ald?lar, bakal?m ne olacak?
Eski hat?ralar?n? de?iyorum.Milli Mücadele'nin ilk günlerinde Ankara istasyonunda kar??la????m?z hat?rl?yorum.
Evet diyor.?stanbul'dan, mücahede aleyhine fetva ç?kt??? gün ayr?lm??t?m.Üsküdar'dan araba ile ?imdi ismini hat?rlayamad???m bir köye gittik, oradan'Cuma'y? tuttuk.O zaman Adapazar?'nda kar???kl?klar vard?, kenar?nda geçtik, kah öküz arabalar?yla, kah beygirlerle lefke'ye geldik ve trenle Ankaraya ula?t?k..
Ankara Yarabbi ne heyecanl? gün..Ya Sakarya günleri..fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla ye'se dü?medik. Zaten ba?ka türlü çal??abilir miydi ? Ne topumuz vard?, ne tüfe?imiz..Fakat iman?m?z büyüktü'
Yorgun , susuyor..
-?stiklal mar??`n? nas?l yazd?n?z ?
Yava?ça yata??nda do?ruluyor, yast?klara yaslan?yor sesi birden canlan?yor;
-Do?acakt?r, sana vaat etti?i günler hakk?n!...
Bu ümitle, imanla yaz?l?r.O zaman? dü?ünün..?man?m olmasayd? yazabilir miydim.zaten ben, ba?ka türlü dü?ünüp, ba?ka türlü yazanlardan de?ilim. Bu elimden gelmez.?çimde ne varsa, bütün duygular?m yaz?lar?mdad?r..?u var ki'?stiklal Mar??`n?n ?iir olmak üzere bir k?ymeti yoktur. Ancak tarihi bir de?eri vard?r'
Ve gözleri, yemye?il ?i?li s?rtlar?nda, dilinde bir dua gibi ayn? na?me titriyor.
Kim bilir belki yar?n, belki yar?ndan da yak?n
-Ya büyük zafer üstad?m..O anda ne duydunuz ?
Kalbi durmu? gibi sars?l?yor, sonra bir anda yeniden canlanm?? gibi nereden geldi?i bilinmez bir ???kla gözlerinin içi gülerek;
-Ah diyor;
Ve bir lahza b?rak?yor kendini bu essiz sevincin koynuna..Dal?yor
Ve , sesini ta içiten dudaklar?na dökülü?ünü seziyorum;
-Allah?m ne muazzam zaferdi o' ortal?k hercümerç oldu... Be? alt? saat içinde bir ba?ka dünya do?du. Tekrar gözlerini yumuyor.
-ve biz mest olduk !...
-O zaman bir ?ey yazmad?n?z m? ?
-Art?k benim ne dü?ünecek, ne duyacak, ne yazacak hatta ne ya?ayacak takatim kalm??t?... Bizim dilimiz tutulmu?tu.Ordu, bizzat yaz?yordu.
Üstad? ziyarete gelenler, görü?memize ikide bir birde fas?la veriyorlar.Hastabak?c? hem?irenin getirdi?i yemek tepsisi oday? bir parça bo?alt?yor, ?imdi , o a??r a?r? çorbas?n? içerken bir yandan da benimle konu?mak nezaketini gösteriyor;
-M?s?rda nas?l vakit geçirdiniz ?
-Kahire'nin yirmi be? kilometre cenubunda Helvan vard?r. Sakin asude bi kö?edir. Orada oturdum.
Zaten, tab'an münzevi bir adam?m.gürültüyü sevmem.?stanbul'da iken de böyle idim. M?s?r'da da darülfunun i?i ç?k?ncaya kadar Helvan 'da ya?ad?m.son zamanlarda kahireye indim.
-Sevdiniz mi m?s?r'? ?
-Var güzel taraflar? var.. Bilhassa k???n..ho? yaz?n da s?cak iklimlerde bulundu?um için muzdarip olmazd?m.Orada s?cak da sürekli de?i?ir, evler de ona göre yap?lm??t?r. En s?cak günlerde odalar?n harareti yirmi sekiz, otuzdan fazlaya ç?kmaz..fakat bir yaz günü ?stanbul... Bu do?up büyüdü?üm , büyün dostlar?m?n ya?ad?klar? ?stanbul, hele Bo?az gözlerimin önüne gelince...
-M?s?r'da neler yazd?n?z ?
Geçmi?ten adam hisse kaparm??..Ne masal ?ey!
Be? bin senelik k?ssa yar?m hisse mi verdi ?
Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret al?nsayd?, tekerrür mü ederdi ?
Ve üstad?n Helvan'sa yazd???
'Firavunla Yüz Yüze's, nden ?u son parçay? al?yorum;
Bileydim, ey koca M?s?r'?n ilahi uryan?!
Mezara, heykele ait bütün bu velveleler
Bekan için mi hakikat ? Meram?n oysa, heder;
Evet, bütün be?erin hakk?d?r beka emeli
Fakat bu hak? ne ta?tan, ne le?ten istemeli!
-Kolay m? yazars?n?z ?
dudaklar?na götürdü?ü barda?? yana çekerek;
-hay?r..diyor
Ve suyunu içtikten sonra, devam ediyor;
-Çok u?ra??r?m..Epeyi çal???r?m..Mevzuu uzun boylu kafamda i?lerim..nihayet ka??t üzerine naklederken de hayli yorulurum..
-zevklerinizi sorabilir miyim üstad?m ?
Hafifçe gülümsüyor.ve ' zevk' diye dünyada bir ?ey var m? der gibi yüzüme bak?yor;
-Zevk mi.Benim zevklerim mi ? e?er sevdi?i eserleri okumak, ho?land??? mevzular? yazmak için u?ra?mak, nihayet dü?ünmek, yapayaln?z, bir kö?eye çekilerek, sessiz sedas?z dü?ünmek bir zevkse..eh benim de zevklerim var demektir.
Çorbas?ndan ba?ka bir ?eye el sürmeyen ?aire, hastabak?c? hem?ire, yalvaran bir sesle öteki yemekleri gösteriyor.;
Siz yorulmay?n..ben vereyim.
-Yiyemeyece?im..
-Bir parça sütlaç..
-Mümkün de?il..Rica ederim ?srar etmeyin..
ve bana dönüyor.
Eskiden beri yemekle ba??m ho? de?ildir..Sigara da içmem..
?imdi doktorlar zorla ye deyip duruyorlar..zorla ne olur ki, yemek yenebilsin.
Tekrar yata??na geçince, ben de vedaya haz?rlan?yorum.ve ayak üstünde soruyorum:
-Neler yazacaks?n?z?
-biraz kendime gelirsem, yazacak ?eylerim haz?r..
eliyle birkaç defa ba??na vuruyor.
-Var kafamda haz?rlanm?? mevzular?m
-Ya en son yaz?n?z ?
-M?s?r'da geçen sene bir resmimi çekmi?lerdi. Güne?li bir hava idi gölgem de upuzun, kumlarda duruyordu.Bu resmin alt?na ?öyle yazm??t?m;
Hepsi göçmü?, hani yolda?lar?n?n hiç biri yok
Sen mi kald?n yaln?z, kafileden böyle uzak
Postu sermekse meram?n yola, serdirmezler
Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak
Ve kupkuru kal?n dudaklar birbirine yap???yor

#2859

 
© 2015
AŞK