Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Co?kundeniz - A?ka Gel A?ka

Ben seni kocaman bi yürekle sevdim. Gözlerim de?il, yüre?imdi seni gören. Sen damarlar?mdaki kana kar???p, geldin oturdun zaten. Sen, benim en de?erli yerimde, yüre?imdi olmal?yd?n, orada kalmal?yd?n.

Çok a?ka ev sahipli?i yapan bu yürek, ilk kez bu kadar kolay kabullendi seni. Herhangi bir konuk de?ildin art?k. Bu yüzden ne a??rlama fasl? vard?, ne de u?urlama. O yüre?in gerçek sahibiydin.

?imdi sonbahar, k??a giriyoruz ya... Ben dört mevsim bahar? ya?ad?m seninle. Çiçek çiçek açt?n yüre?imde. Gökku?a?? zay?f kald?, senin renklerin kar??s?nda. Taze bir yaparak gibi ye?ildin. Açelyayd?n pembeli?inle. Üzerine çi? taneleri dü?mü? sar? güldün. K?rm?z?yd?n bir ate? gibi. Ve maviydin... En çok bu renkle anmay? sevdim seni. Denize tutkundum, denizi sensiz, seni denizsiz dü?ünemedim.

Seni severken dünyay? da sevdim ben, insanlar? da... Kendime bile dar gelirken, içinde herkese yer olan bir hayat?n sahibiydim art?k. En k?zg?n, en tahammülsüz oldu?um anlarda bile, seni dü?ünmek yetti bana. ?çimdeki sevinç yüzüme yans?d?, güldüm. Beni böylesine güldüren senin sevgindi ve ben kayg?s?z, içten gülü?ün ne demek oldu?unu, nas?l güzel bir ?ey oldu?unu anlad?m seninle.

Her ?eye ra?men sevdim seni. Güçlüydüm ve a?amayaca??m hiçbir zorluk yoktu. Koca bir kente, koca bir ülkeye kafa tutabilirdim. Sen elimden tuttu?unda, patlama haz?r bir volkan gibi hissederdim kendimi. Menzil sendin ve ben o menzile ula?mak için önüme ç?kan her ?eyi yok edebilirdim. Sana ula?mam? engelleyecek her ?eyi eritirdim, kül ederdim. Sana ula?t???mdaysa sakin bir göle dönü?ürdüm. Ve o göle bir tek sen girebilirdin.

Sevdim ve hayrand?m da... Her halin çekti beni. Duru?unu, uyuman?, gülmeni, k?zman?, ?a?k?nl???n?, safl???n?, kurnazl???n?, çocuklu?unu, olgunlu?unu sevdim. Sesini de sevdim suskunlu?unu da. Küçük oyunlar?n?, kaprislerini, sitemlerini, korkular?n? sevdim. Seni ve o doyumsuz sevdan?, uçar? sevdan? anlatacak kelime bulamad?m ço?u zaman. S??mad?n cümlelere ve hiçbir cümle seni yeterince tarif edecek kadar derin olmad?.

Seni severken yorumlamad?m. Çünkü sen ya?am kayna??yd?n. Her gün yenilendim. Seninle ço?ald?m, büyüdüm. Eksik kalan neyim varsa tamamlad?n. Ölmeyecektim çünkü sen ölmezli?in ta kendisiydin.

Sevdim i?te ötesi yok...

Mehmet Co?kundeniz

#1810

 
© 2015
AŞK