Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Co?kundeniz - En Zay?f Halka

Sana sevgimi anlatt?kça uzak durdun benden. Ben "A?k" dedikçe, sen "Dur" dedin. Oysa ben gerçekten seviyordum seni. Bu yüzden içimdeki a?k f?rt?nas?n? durdurmam mümkün de?ildi. Söylemeden duramazd?m ki sevgi sözcüklerini.... ANLAMADIN...

Hayata dair ne varsa payla?mak istedim seninle. Güleceksek birlikte, a?layacaksak birlikte olmal?yd?. Önümüze a?k?m?z?n ?????n? al?p bizim için ayd?nlatt??? yolda hiçbir engele tak?lmadan inatla, cesurca, kokusuzca yürümeliydik. Ancak böyle ya?an?rd? bir a?k çünkü. YA?AMADIN...

Herkesin ayr? bir dünyas? vard? biliyordum. Ama a?k ayr? dünyalar? bir potada toplay?p yeni bir dünya yaratmak de?il miydi? Yarat?lan o dünyada kimsenin benli?ini kaybetmeden ortak tutkular?, duygular? ya?amak de?il miydi a?k? Her türlü çat??maya ra?men, bir küçücük gülümseyi?, bir s?cac?k bak??la unutmak de?il miydi bütün k?zg?nl?klar?? UNUTMADIN...

Ben seni kaybetme duygusunu ta??rd?m içimde. ?ncineceksin diye dokunmaya korkard?m. Yoklu?unu dü?ünmenin verdi?i iç huzursuzlu?uyla uykusuz geceler geçirirdim. sabaha kadar k?rpmazd?m gözlerimi de, sabah seni gördü?ümde sanki saatlerdir uyuyormu?um gibi enerjiyle dolard?m. K?p?r k?p?r olurdu içim. Tarifi imkans?z bir heyecan, bir yürek çarp?nt?s?yla sar?l?rd?m sana. SARILMADIN...

Bir tohumdun sen yüre?ime ekti?im. Kan?m?n deli ak???yla sulard?m seni. Sevdam?n ate?iyle ?s?t?rd?m ayazda. Büyüyecek, bir filiz olacak, rengarenk çiçekler açacakt?n. AÇMADIN...

Tenlerimizin bulu?mas? bir ayine benzerdi benim için. Sonsuzlukta kaybolu?tu. Bedenlerimizin a?k?n içinde erimesiydi. Ya?ad???ma, hele seninle ya?ad???ma ?ükredi?ti. Her seferinde yeniden do?u?tu. DOÄMADIN...

?imdi yorgun yüre?im...Bunca çabaya ra?men o mutluluk gülü?ünü yüzünde göremedi?im için yorgun. Cesaretsizli?inle, umursamazl???nla, a?ka burun k?v?rmanla yorgun. Bu yüzden daha fazla kald?ramayacak seni. Daha fazla ya?ayamayacak bu umutsuz a?k?. Yüre?im seni bu a?k?n en zay?f halkas? seçti...Güle güle...

MEHMET CO?KUNDEN?Z

#1798

 
© 2015
AŞK