Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Co?kundeniz - Git

Git. Yüzüme öyle bakma git. Hiç durma, bir gidenin bir daha asla giremeyece?ini kap? orada git. Hiçbir ?ey aç?klamak zorunda de?ilsin. Giderken söyleyecek ?ey bulamaz insanlar. Sen bahanelerin arkas?na s???nanlardan olma, git...

(Oysa daha doyamad?m sana... Kokunun yeterince çekmedim içime... Yapaca??m?z ne çok ?ey vard?... Neler planlam??t?k. ?imdi ben ne yapaca??m, Ben nas?l duraca??m ayakta? "Kal" dersem kal?r m?s?n yar? Nas?l istiyorum yalan bile olsa "Bu gidi? sadece zorunluluktan, bekle beni dönece?im" demeni...)

Her a?k biter, sen de git. Hem zaten bitece?i daha ba?tan belli bir a?kt? bizimkisi. Sen gitmesen belli ki bir gün ben gidecektim. Herkes kendi tercihini ya?ar ve sen tercihini yapt?n. Rahat ol, git. Akl?n kalmas?n burada. Dramatik vedalar?n kahramanlar? olmayal?m git...

(Benim akl?m sende kalacak. Sadece akl?m de?il yüre?im de... Bitmezdi bizim a?k?m?z. Asla terk etmezdim seni. Benli?imi, varl???m?, hayat?m? adam??t?m ben bu a?ka. Beni tercih etmeni isterdim, benimle ya?aman? isterdim.

?imdi kimi ya da neyi seçti?inin ne önemi var art?k. A?layaca??m ard?ndan, kahretsin a?layaca??m...)

?stersen dost olabiliriz, haberle?iriz birbirimizle. Mutlu olman? isterim. Sen mutlulu?u hak eden bir insans?n. Elbette bende mutlu olaca??m merak etme, git. Hayat?m?zda ba?kalar? girecek ve biz belki de birlikte ya?ad?klar?m?z? bir süre sonra hat?rlayamayaca??z bile, git. Hangi yara kabuk ba?lamam?? ki bugüne kadar? Hangi ate? sönmemi? ki? Yapman gerekeni yap, git...

(Sensiz mutlu olabilir miyim be yar? Unutulabilir misin bu kadar kolay? Ya?ad???m?z onca ?eyi silebilir miyim? Mümkün de?il, seni içimden ç?kart?p atmam mümkün de?il. Biliyorum hiçbir ilaç iyile?tirmeyecek senin açt???n yaray?. Senin yakt???n sevda ate?i hiçbir zaman sönmeyecek. Senin mutlu olman? istedi?imde de yalan. Mutlu olma yar, benim gibi sen de mutlu olma. Belki o zaman, yeniden dönersin bana...)

Haydi, zaman geçiyor art?k, git. Hem neden surat?n as?k? Sevinmelisin gitti?ine. Asl?nda sana te?ekkür etmeliyim. Beni bu a?k?n yükünü ta??maktan kurtard???n için. Rahatlad?m biliyor musun? Bende kalan birkaç para e?yan? da gönderirim ard?ndan. F?rsat buldukça arar?m seni, haydi git...

(Gitme benim güzel sevdal?m, gitme. Beni bu aptal dünyada bir ba??ma b?rak?p gitme. Gidip de yüre?imi öldürme. ?çim ac?yor, kalbim s?k???yor. Ben as?l sensizli?in yükünü ta??yamam gitme. Ne olur, gitme...)

#1770

 
© 2015
AŞK